مفاهیم و تعاریف انتقال تکنولوژی

Download Report

Transcript مفاهیم و تعاریف انتقال تکنولوژی

‫دانشگاه عالمه طباطبائی‬
‫دانشکده مدیریت و حسابداری‬
‫مفاهیم و تعاریف انتقال تکنولوژی‬
‫دانشجو ‪ :‬مینا نوری‬
‫بنام خدا‬
‫تعاریف‬
‫‪ ‬انتقال تکنولووی‪ ،‬رااننو ‪ ،‬ا وه جوی ناتواو تکنولووی‪ ،‬ا نو منبو‬
‫ب ووی ن و را ن و ی اا م ووا م ووا ‪ .‬ا ان ووع یفات و منب و مال و ن ووا اان و ی‬
‫انووا ا ووه جووی مووی توان و ن و رووا ن و بوواجه نووا ن و ج وووا باب و ا‬
‫حالیکی اتاره جنن ی ذ‪ ،‬نف چناو انش ی ا ه‪.‬‬
‫‪ ‬انتقال تکنولوی‪ ،‬راانن ‪ ،‬ا ه جی تو ط آو علو تکنولووی‪ ،‬ا‬
‫نو رووا نووا رووا ی بووی رووا نووا رووا ی ن ووا‪ – ،‬جووی ا آو انووا ن نو بوواا‪،‬‬
‫انجام کااها بی ا ش خو بهای می ا – منتقل می بون ‪.‬‬
‫‪ ‬انتقال تکنولووی‪ ،‬رااننو آموا ی جوا و تکنولووی‪ ،‬ااهو بو ی بواا‪،‬‬
‫ن و ه و ا ووا مانی نهووه ا ووتفا ی ا ووا ماهها‪ ،‬ن ووا ب واا‪ ،‬اه و اا‬
‫بالقوی مفی ن ا می باب ‪.‬‬
‫‪MINA NOORI‬‬
‫ً‬
‫انتقال تکنولوی‪ ،‬صارا بی مفنی خات تجهازات رازنکی ن ه ‪:‬‬
‫انتقووال تکنولوووی‪ ،‬بانو بووا تونووی بووی هووا چهااار ءااکن تکنولااوژی یفنووی ماشا‬
‫ا ا ا سا ا ااا ماند و‬
‫آالت توانا ا اااسی ها ا ااای انسا ا ااانی اطالعا ا ااات و دان ا ا ا‬
‫مدیریت صوات را ‪ .‬ا انع ا ‪:‬‬
‫ ا مااحل و و جو ووی بان و و مابو وواو آ ت تکنولو ووویتکی اا ا خو وواا اا جو ووا بهت و و‬‫ا ووه انووع مابوواو آ ت ا و ب بووا اا بوواو ا للو جووی و ات ن و ی چانووی نووی‬
‫ا آو نو اا تهیی بو ‪.‬‬
‫ توان وواهی ه ووا‪ ،‬ان ووانی اا ب وووا مو ووه م ووی ت ووواو اا ج ووا و مورقی ووه ا‬‫ً‬
‫ج ووی انووع توان وواهی هووا عع و تا بووی ا ووتف ا راارا و ‪ ،‬ا اخ وول ن و نامف ووی‬
‫ب تگی اا ‪.‬‬
‫ ج ووی ا ع ووات ان ووا رن ووی ا را ب وون ی م ووا ا‪ ،‬ا ووه‪ .‬ج ووی‬‫ً‬
‫ا عات مفعو راانت ا هزتنی ماباو آ ت ا ه‪.‬‬
‫ ا مان ه م ناته عنصا‪ ،‬ا ه جی نمی تواو ا خاا اا جا موی‬‫ً‬
‫ت ووواو ص ووارا ب ووا خ وواا م ووا ای ج ووا و و با وواهی آو ا نه ووه ارو و نیا هو وا‪،‬‬
‫تکنولویت کاا‪ ،‬ا ه اخل ا و ا‪.‬‬
‫‪MINA NOORI‬‬
‫بنابراین ‪:‬‬
‫صاارو ورود ماش ا آالت و اارخان اااتا انتقااال تکنولااوژی م ق ا ن ای‬
‫شود‪.‬‬
‫انتقووال اا ات تجها وزات ماب وواو آ ت م وووا نیووا تو ووفی ک وواا‪ ،‬ا وه‬
‫جووی مووی تووواو ا کوتووای مو ت ناووز ا آو بهووای رارووه و ج ووی توانوواهی هووا‪،‬‬
‫ان ووانی منا ووی ا ع ووات رن ووی م ووین چ ووااچو ووا مانی منا ووی‬
‫کاا‪ ،‬ا ه پا هزتنوی مواو بوا جوی ا روا تبو نل ب ویاا‪ ،‬ا عوامول عقوی‬
‫بان و ی ا تصووا ‪ ،‬انتعوواگ راهنگووی نامفووی بووی عوووامل پ و ا بان و ی مووی‬
‫باب ‪.‬‬
‫‪MINA NOORI‬‬
‫انواع‬
‫‪ ‬انتقا ااال با ا اوژیا ا تکنولا ااوژی ‪ :‬انتق ووال راات ووا ا ما ه ووا‪ ،‬ملو و ‪ .‬ب ووی عن ووواو‬
‫مثال انتقال ا ج واها‪ ،‬صنفتی بی ج واها‪ ،‬ا حال تو فی‪.‬‬
‫‪ ‬انتقااال من قااه ای تکنولااوژی ‪ :‬انتقووال ا ن و من قووی ا ج وووا بووی من قووی‬
‫ن ا‪ ،‬ا ج وا‪.‬‬
‫‪ ‬انتقااال تکنولااوژی میااا شاار ‪ :‬انتقووال ا ن و بوواجه بووی بوواجه ن ووا‬
‫ً‬
‫مث انتقال انا رنوی ‪ CAM CAD‬ا نو بواجه وا ن ی مابواو ابوزاا بوی‬
‫ن باجه تولی جنن ی مبلعاو‪.‬‬
‫‪ ‬انتق ا ااال تکنول ا ااوژی درو ش ا اار ‪ :‬انتق و ووال ا ا و ن و و ب و وواجه ا ن و و‬
‫ً‬
‫محوول بووی محوول ن ووا مووث انتقووال تکنولوووی‪ ،‬ا نو ب ووا بوواجه ا و ا نو‬
‫بها بوی ب وا ن وا‪ ،‬ا بواجه ا و ا بوها ن وا نوا انتقوال ا نو پااتعواو‬
‫بی پااتعانی ن ا ا اخل محل باجه‪.‬‬
‫‪MINA NOORI‬‬
‫در انتقال میا شر‬
‫تکنولوژی ‪:‬‬
‫‪ ‬بان راانن انتقال تکنولوی‪ ،‬بی بیوی ا‪ ،‬منظ م لو انجام بو ‪.‬‬
‫‪ ‬باا‪ ،‬مورقیه ا انع راانن بان تا اخه م بامل ی هی ت‬
‫محلها تجهازات پا نل نو ابتی بابن نا تهیی تأماو بون ‪.‬‬
‫‪ ‬ب واا‪ ،‬ان واا‪ ،‬انووع راانن و تووی نووا تیعهووا‪ ،‬انتقووال م ا ووه آاتوووا ا ووکوآنا‬
‫انع تیعها اا « ا اتی تکنولوی‪ » ،‬می نام ‪.‬‬
‫نکایی جی ا انجا ن تی انتقال تکنولوی‪ ،‬مه ا ه ‪:‬‬
‫‪ -1‬ها ا جی تی کوچکت باب ععلکا ش بهت ا ه‪.‬‬
‫‪ -2‬کااجناو ا رضاهی آجن ی ا اعتعا ا ابه ال بهت نع ععلکا اا‬
‫ااائی می جنن ‪.‬‬
‫‪ -3‬ی کیل تی کاا‪ ،‬ان ازش اعضا‪ ،‬تی م ائل کلی ‪ ،‬ه ین ‪.‬‬
‫‪ -4‬هعی بان نجا ة کانالها‪ ،‬رامان ه ااتبا ات اا خو اک جنن ‪.‬‬
‫‪ -5‬مورقیووه انووع تووی تووا ح و تووا ‪ ،‬بووی جفیووه کااجنوواو انت ووا ب و ی بواا‪ ،‬ان واا‪،‬‬
‫ظان محولی ب تگی اا ‪.‬‬
‫‪MINA NOORI‬‬
‫در انتقال ب اوژی تکنولوژی ‪:‬‬
‫ً‬
‫پانو و ووژ تکنولو و ووویتکی تولی و و و جو و ووی و و ووابقا ا انحصو و وواا ج و و ووواها‪ ،‬صو و وونفتی ابو و ووی‬
‫ج واها‪ ،‬بعال بو اجنوو میاو ب یاا‪ ،‬ا ج واها پ ا ب ی ا ه‪.‬‬
‫ج واها‪ ،‬ا حال تو فی اتارتی ان جی صنفتی ب و تنها اای ا ی و بی اا ا‬
‫آماتکا ه‪.‬‬
‫ب واا‪ ،‬ب وویاا‪ ،‬ا ج ووواها‪ ،‬آ وویاهی نهوواو وووم تکنولوووی‪ ،‬هووا‪ ،‬اا ب و ی ا‬
‫ج واها‪ ،‬صنفتی پانژ ا لیی باا‪ ،‬تو فی صنفتی اا رااه آ ا ‪.‬‬
‫ج واها‪ ،‬ا حال تو فی جی ا ابت ا با صنای نیا من با ب پواناو مهااتهوا‬
‫ک وواا اا ب ووا جا نو و ب ووی تو و اتب ص وونای نیا منو و ب ووی و و و ب ووا تا مه وواات هو وا‬
‫ابلیه تکنولوی‪ ،‬ب ت اا ناز عا ی می جنن ‪.‬‬
‫ا اجث و و مو ووواا ا ات و و انتقو ووال بو وواو ا لل و و تکنولو وووی‪ ،‬ا ات و و توارقو ووات ب و واا‪،‬‬
‫هعک وواا‪ ،‬ن ووا ا اتو و خاتو و م ووتقی تکنول وووی‪ ،‬ا آماتک ووا آ وواو یاپ ووع ن ووا‬
‫ج واها‪ ،‬صنفتی ن نو مهانات تکنولوی‪ ،‬اخ ا ی ا ه‪.‬‬
‫‪MINA NOORI‬‬
‫اانالهای ءریا تکنولوژی‬
‫‪ -1‬ااناله ااای ع ااومی ‪ :‬انتق ووال تکنول وووی‪ ،‬ناخوا ووتی انج ووام م ووی ب ووو معک وع‬
‫ا ه ب و م ااجه ارا ‪ ،‬ا کاا م تعا منب آ ا بو ‪.‬‬
‫کاناله و ووا ‪ :‬آم و ووو ش نظ و ووا‪ ،‬آم و ووو ش ععل و و انی و ووااات جنفاان و ووها مأموات ه و وا‬
‫با ن ها‪.‬‬
‫‪ -2‬ااناله ااای مهند ا ‪ -‬معک ااو ‪ :‬انتق ووال ب و و م ووااجه رف ووال منب و انج وام‬
‫می بو ‪.‬‬
‫کانالها ‪ :‬مهن س ی مفکوس ا ابه(ا ا ‪ ،‬ح ا ت)‬
‫نو مازبوواو یفنووی نو اتارووه جننو ی تکنولوووی‪ ،‬میتوانو امووز نو تکنولوووی‪ ،‬اا‬
‫ب ان بی ابلیه تکثا آو وه نابو منووه بوی آنکوی انوا انجوام انوع کواا‬
‫اا ابتی باب ا عع ح مالکیه نا حقوق مفنو‪ ،‬نقض ن و ‪.‬‬
‫• ا ش ی و‪ ،‬باا‪ ،‬انتقال تکنولوی‪،‬‬
‫ً‬
‫• ن وواتواو ا انتق ووال ان ووا مکت وووم م ف ووی واا تکنول وووی‪ ،‬ج ووی مفع ووو وی‬
‫راانن ااه تو فی محصول ب ه می آن ‪.‬‬
‫‪MINA NOORI‬‬
‫‪ -3‬اانالهااای برنامااه ریااکی شااده ‪ :‬انتقووال تکنولوووی‪ ،‬خوا ووتی عع و ‪ ،‬بووا‬
‫ب و ن و راانن و بانام ووی ات ووز‪ ،‬ب و ی ب ووا نل ووی ا ووانه ص وواحی تکنول ووی‪،‬‬
‫انجام می بو ‪.‬‬
‫چن نع نو توار نو اا جوی ا انتقالهوا‪ ،‬تکنولووی‪ ،‬باناموی اتوز‪ ،‬بو ی‬
‫ا نکووی ا آههووا ا ووتفا ی مووی جنن و تووا بووا ا وواس آو اتارووه جنن و ی تکنولوووی‪،‬‬
‫بتوانو انووا ی ت سو ی بووی آو انووا رنووی اا ابووتی بابو ا آو انووا رنووی‬
‫ا تفا ی جن ‪.‬‬
‫توارقها ‪:‬‬
‫• اع ا‪ ،‬مجو‬
‫• اع ا‪ ،‬راان از‬
‫• باجه م ت ک‬
‫• پا یی کلی ا ه‬
‫• امانی رذاا‪ ،‬م تقی خااج (‪)FDI‬‬
‫• پا یی م ت ک تحقی تو فی جن ا یوم رنی‬
‫‪MINA NOORI‬‬
‫• اع ای م و ‪ :‬اتاره جنن ی حو ا وتفا ی ا تکنولووی‪ ،‬اا خاتو اا‪ ،‬موی‬
‫جن ‪.‬‬
‫خات ‪ :‬ن خات اا‪ ،‬م تقی‬
‫ن مبلغ ا لیی بی ع ی اص ‪ ،‬ا را بها‬
‫• اع ااای رانش ا ‪ :‬ب ووکل ا ووه ا اع ووا‪ ،‬مج ووو ام ووا ا ان ووع ب ووکل منب و‬
‫ً‬
‫ً‬
‫موی جنو موث‬
‫مفعو نوگ پ ت بانی م وتعا بواا‪ ،‬اتاروه جننو ی روااه‬
‫با تأماو موا پ ت بانی با ااتابی نا آمو ش‪.‬‬
‫• شر ت مشترک ‪ :‬نا چن باجه نا بنگای منوار خوو اا ا نو رفالیوه‬
‫ا ال ووی ن و ب وواجه جن وواا ه و م ووی رذاان و ت ووا ان ووا من وواب خ ووو اا ب واا‪،‬‬
‫ااهو تکنولوووی‪ ،‬تولیو ن و محصووول نووا ا ووتفا ی ا انووا رنووی ما ووه بووی‬
‫خ ووو ب ووا ه و ا تکعی وول نک و ن ا ی ووهی جنن و نا ووز ا من ووار ان ووع ب وواجه‬
‫رفالیه م ت ک هی بابن ‪.‬‬
‫‪MINA NOORI‬‬
‫• پااروژه اژیااد در دساات ‪ :‬ن و ج وووا ن و پووا یی کاموول اا ا ن و منب و با نووی‬
‫خاتو اا‪ ،‬مووی جن و پووا یی ااه و ان واا آمووا ی تحوتوول ب واا‪ ،‬بووا بووی ک واا‬
‫می بو ‪.‬‬
‫معکع ا ه ا توارقایی جی باو اراو بی ععول موی آنو تعهیو ات توهی ا‪،‬‬
‫باا‪ ،‬آمو ش پ ت بانی ععلیایی م تعا پ بینی بو ‪.‬‬
‫ً‬
‫• سرمایه گذاری مستقیم خارج (‪ : )FDI‬ن باجه مفعو ن باجه‬
‫چن و و ملیتو ووی تصو ووعی مو ووی را و و تو ووا محصو ووو ت خو ووو اا ا خو وواا ا ج و وووا‬
‫تولی جن و نووا بام و ا منوواب خووو اا ا خوواا ا ج وووا ووامانی رووذاا‪ ،‬جن و ‪.‬‬
‫ان ووع ک وواا امک وواو انتق ووال تکنول وووی‪ ،‬ب ووی ج وووا ن ووا اا رو وااه م ووی ووا ام ووا‬
‫تکنولوووی‪ ،‬ا ما هووا محو ی هووا‪ ،‬بوواجه بووا مووی مانو ( هنووو تو ووط آو‬
‫باجه جنت ل می بو )‪.‬‬
‫‪MINA NOORI‬‬
‫امانی رذاا‪ ،‬باا‪ ،‬مازباو اا ‪:‬‬
‫مزاناهی جی انع نو‬
‫ییابی بی ‪:‬‬
‫انا رنی‬
‫راص ها‪ ،‬ابتغال باا‪ ،‬ما م خو‬
‫آمو ش نا ‪ ،‬کاا خو‬
‫ووامانی رووذاا‪ ،‬ا‪ ،‬جووی ا آو ب واا‪ ،‬تو ووفی تا وواخ ها‪ ،‬ج وووا خووو ا ووتفا ی مووی‬
‫جن‬
‫ییابی بی مزانا‪ ،‬مالیایی تاا ب ت کااجناو باجه امانی رذاا ا ا تصا‬
‫اخل هی مؤثان ‪.‬‬
‫مزاناهی جی انع نو امانی رذاا‪ ،‬باا‪ ،‬امانی رذاا اا ‪:‬‬
‫ییابی بی ‪:‬‬
‫نا ‪ ،‬کاا اا او‬
‫مناب بیع‬
‫تکنولوی‪،‬‬
‫با ااها‪ ،‬ج وا مازباو‪.‬‬
‫هعچن وواو ب ووا ب ووا و ی ووهی ت تولی و ‪ ،‬خ ووو ب ووی خ وواا ا ج وووا ب ووی ن و لع ووا ن ووا‬
‫ج وا ن ا ا پا اخه مالیات بی ج وا خو مفاا می بو ‪.‬‬
‫‪MINA NOORI‬‬
‫• پروژه مشترک ت قی و توسعه و نسرسیوم ‪:‬‬
‫نووا چنو بوواجه ا الووی نو بوواجه نووا نو مجعوعووی بووزا بووا نکو ن ا‬
‫هعکو وواا‪ ،‬مو ووی جنن و و ت و واا منو وواب هو ووا ن و و ا آههو ووا ب و واا‪ ،‬مو ووؤثا جو ووا و نهو ووه‬
‫یغیا ات تکنولویتکی مح ا ه‪.‬‬
‫ً‬
‫مفع ووو ان ووع ا و ام م ووت ک ب وواو ج ووواها ن ووا را هه ووا مجتعفه ووا‪ ،‬ب ووزا‬
‫با ااا می بو ‪.‬‬
‫‪MINA NOORI‬‬