Transcript LSGP - R2e2

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Զեկուցող`ՀՐԱՉ ԾՈւՂՈւՆՅԱՆ, ԷԲՊՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ
ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 11, 2014թ.

գ) Էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիա ունեցող անձի համար
Հանձնաժողովի կողմից էլեկտրական էներգիայի
սակագնի սահմանման վերաբերյալ առաջին
որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից տասնհինգ
տարվա ընթացքում փոքր
հիդրոէլեկտրակայանների կողմից և էներգիայի
վերականգնվող այլ ռեսուրսների (հողմային,
արեգակնային, երկրաջերմային և կենսազանգվածի)
կիրառմամբ էլեկտրակայանների կողմից քսան
տարվա ընթացքում արտադրվող ամբողջ
էլեկտրաէներգիան (հզորությունը) ենթակա է
գնման` շուկայի կանոններով սահմանված կարգով:
Սույն կետով սահմանված
ժամկետի ավարտից հետո փոքր
հիդրոէլեկտրակայաններից և
էներգիայի վերականգնվող այլ
աղբյուրների կիրառմամբ
արտադրվող ամբողջ
էլեկտրաէներգիան (հզորությունը)
ենթակա է գնման մինչև 2016
թվականի հուլիսի 1-ը:
Տարբերակ 1. Թողնել Fit-ը անփոփոխ, այն
կայանների համար, որոնք հասել են
ետվերադարձման երաշխավորված ժամկետի
ավարտին: Եթե նրանք ի վիճակի են
շարունակել գործունեությունը, ապա
անհրաժեշտ է շարունակել ՓՀԷԿ-երի
գործունեությունը այնքան ժամանակ, քանի
դեռ նրանք կարողանում են:

Տարբերակ 2. Յուրաքանչյուր ՓՀԷԿ-ի համար
սահմանել սակագներ, այն ժամանակ, երբ
նրանք կհասնեն ետվերադարձման
երաշխավորված ժամկետի ավարտին:
Նպատակն է սահմանել այնպիսի սակագին,
որը առավել ճշգրիտ կարտացոլի կայանի
փաստացի ծախսերը: Նման սակագինը
կներառի տարեկան շահագործման և
պահպանման ծախսերը, սակայն չի կարող
ներառել կապիտալ բաղադրիչը:
Տարբերակ 3. Սահմանել նոր FiT, որը կլինի
նույնը այն բոլոր ՓՀԷԿ-երի համար, որոնք
հասնում են ետ վերադարձման
երաշխավորված ժամկետի ավարտին: Այս
տարբերակի դեպքում ՀԾԿՀ-ն պետք է
գնահատի FiT-ը, որը կլինի ետվերադարձման
երաշխավորված ժամկետի ավարտին ՓՀԷԿերի ծախսային միջինը:
Տարբերակ 4. Սահմանել սակագին, որը
համապատասխանում է տվյալ ամսում
ներքին սպառման շուկայի եզրափակող
կայանի կողմից արտադրված երկդրույք
սակագնային տիրույթում
էլեկտրաէներգիայի սակագնին:
Տարբերակ 5. Հնարավորություն տալ
օպերատորներին սակագների հարցում
բանակցել ՀԷՑ-ի կամ անհատ
սպառողների հետ: Սա շուկայի
մասնակի բացում կնշանակի:
Արդիակա
ն
խնդիրներ
ը
Պատճառը
Առաջարկվող լուծումները
կամ ընթացքը
Ակնկալվող
արդյունքը
Ուսումնասիրվում է Փոքր
ՓՀԷԿ-ում
ՓՀԷԿ
Նոր կառուցվող,
հիդրոէլեկտրակայաններում
անարդյունա սարքավորումնե
վերակառուցվող
տեղադրվող սարքավորումներին
վետ ջրի
րի վերաբերյալ
և վերազինվող
ներկայացվող տեխնիկական
օգտագործու
ազգային
ՓՀԷԿ-րում
պահանջների վերաբերյալ
մ և էլ.էն.
ստանդարտներ միջազգային փորձը` ստանդարտներ,
զգալիորեն
արտադրությ
իև
կբարձրանա ջրի
փորձարկող և սերտիֆիկացնող
ուն
նորմատիվային
օգտագործման
լաբորատորիաներ:
օրենսդրական
և էլ.էն.
Այնուհետև նախատեսվում է ՀՀ
կառավարության քննարկմանը
բազայի
արտադրության
ներկայացնել տեխնիկական
բացակայություն
արդյունավետու
կանոնակարգ`
«Փոքր
ը
թյունը
հիդրոէլեկտրակայաններում
տեղադրվող սարքավորումներին
ներկայացվող տեխնիկական
պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագիծ
Արդիական
խնդիրները
Պատճառը
Առաջարկվող
լուծումները կամ
ընթացքը
ՓՀԷԿ-րի
ՀՀ լիազոր մարմնի Նպատակահարմար է
կողմից
կողմից
այդ հատվածներում
հաշվարկված
ուժեղացնել տեսչական
բնապահպան
ական
բնապահպանակա հսկողությունը, ինչպես
թողքերը
ն թողքերը ՓՀԷԿնաև անցնել
չպահպանելը
րի կողմից
գործիքային
վտանգ է
չափումների:
չպահպանելը
առաջացրել
կենսաբազմազ
անությանը
Ակնկալվող
արդյունքը
ՀՀ լիազոր մարմնի
կողմից հաշվարկված
բնապահպանական
թողքերը ՓՀԷԿ-րի
կողմից պահպանելու
դեպքում զգալիորեն
կբարելավվի շրջակա
միջավայրի վիճակը
Արդիական
խնդիրները
Պատճառը
««Սևանա լճի մասին» ՀՀ
Սևանա լճի
օրենքում լրացում
բնապահպանակ
կատարելու մասին» ՀՀ
ան խնդիրների
օրենքի նախագծով
բացառիկություն
նախատեսվում է Սևանա
ը
լճի ջրահավաք
ավազանում արգելել փոքր
ՀԷԿ-րի կառուցումը: Այն
ներկայացվել էր ՀՀ ԱԺ
պատգամավորների
կողմից, որը ՀՀ ԷԲՊՆ
կողմից դրական
եզրակացության էր
արժանացել: Սակայն
օրենքի նախագիծը
տևական ժամանակ է
գտնվում է ՀՀ ԱԺ-ում և
դեռ չի ընդունվել
Առաջարկվող
լուծումները
կամ ընթացքը
Ակնկալվող
արդյունքը
Սևանա լճի
Նպատակահարմա
ր է, որ ՀՀ
ջրահավաք
կառավարությունը ավազանում փոքր
դիմի ՀՀ ԱԺ`
ՀԷԿ-րի
Օրենքի նախագծի
կառուցման
ընդունումը
արգելումը կլրացնի
հրատապ
Սևանա լճի
համարելու
պահպանությանն
ուղղված
նպատակով
միջոցառումները
Արդիական
խնդիրները
ՓՀԷԿ-ից
էլեկտրաէներգիայ
ի առաքման
հաշվառման
համակարգերի
արդիականացման
և էլ.էն.
համակարգի վրա
ազդեցության
խնդիրները
Պատճառը
Առաջարկվող
լուծումները
կամ ընթացքը
ՓՀԷԿ-ում
Առաջարկվում է
հաշվառման և ՓՀԷԿ-ում փուլային
կառավարման
տարբերակով
ժամանակակից
ներդնել SCADA
համակարգերի
հաշվառման և
պարտադիր
կառավարման
կիրառման
ժամանակակից
պահանջների
համակարգերը
բացակայությու
նը
Ակնկալվող
արդյունքը
ՓՀԷԿ-ում հաշվառման
և կառավարման
ժամանակակից
համակարգերի
կիրառման դեպքում
ավելի արդյունավետ
կկառավարվեն էլ.էն.
հոսքերը օպերատորի
կողմից և զգալիորեն
կբարձրանա
համակարգի
հուսալիությունը, իսկ
ՓՀԷԿ-ում ավելի
արդյունավետ
կարտադրվի էլ.էն.
Արդիական
խնդիրները
Պատճառը
Առաջարկվող
լուծումները կամ
ընթացքը
Ակնկալվող
արդյունքը
Առաջարկվում է կատարել
Մարժային
Առաջացման
Առաջացման
համակարգային
տարվա սկզբից պատճառները
խնդիրները
ուսումնասիրություններ`
բոլոր
պլանավորված
պետք է
բացահայտելուց
շահագրգիռ կողմերի
ՓՀԷԿ-ի
և
բացահայտվեն
մասնակցությամբ`
արտադրանքի և
համապատասխա
պլանավորված և փաստացի
մարժային
ն լուծումներ
արտադրված էլեկտրաէներգիայի
տարվա վերջում
իրականացնելուց
մեծությունների միջև
փաստացի
հետո
տարբերությունների
առաջացման խնդիրները
արտադրված
էլ.էն.համակարգո
բացահայտելու և
ւմ կբարելավվեն
էլեկտրաէներգի
համապատասխան լուծումներ
այի
վճարումների
առաջարկելու նպատակով, այդ
մեծությունների
կատարման
թվում սարքավորումների
միջև
մաշվածության հետևանքով էլ.էն գործընթացները
տարբերությունն
արտադրության նվազման
երը
խնդիրները և լուծումները