հանրահաշիվ (2)

Download Report

Transcript հանրահաշիվ (2)

ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ
Ամփոփել և համակարգել տեսական
գիտելիքները, հղկել դրանք, ամրապնդել
վարժությունների միջոցով:
ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ
Զարգացնել աշակերտի հետևողականությունը,
տրամաբանական մտածողությունը,
մաթեմատիկական խոսքը
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՂ
Բարձրացնել աշակերտների հաղորդակցման
կուլտուրան, կոլեկտիվ գործունեության
հմտությունները:
՞
2
ax +bx+c>0
2
ax +bx+c<0
ax2, bx,c
՞
Անհավասարման
Լուծման
Կախված D-ի արժեքից գտնել
x 1 x 2 լուծումները
Ստուգել դրա արժեքը
D>0,D<0,D=0
Գտնել D
Պատկերելով
կոորդինատային
առանցքի
վրա,գտնել
լուծումների
բազմությունը:
՞
 х 2  8 х  12 
0
2
 х  8 х  12  0
2
у   х  8 х  12
2
х  8 х  12  0
2
х1  2; х 2  6
2
 х
6
хх
  2; 6 
+
 х 2  8 х  12 
0
2
 х  8 х  12  0
2
у   х  8 х  12
2
х  8 х  12  0
2
+
х1  2; х 2  6
2, хх  66
хх  2,
хх
 
 
;; 22    6;  
-
-
х  8 х  12  0
2
х  8 х  12  0
х  8 х  12  0
2
2
+
+
х1  2; х 2  6
 2, хх  66
х
у  х  8 х  12
2
 
;; 22    6;  
хх

хх  88 хх  12  0
22
х  8 х  12  0
2
+
+
х1  2; х 2  6
2
 х
6
у  х  8 х  12
2
хх
  2; 6 
Փակել
X2 + 2x<0
X(x+2)<0
X=0
X=-2
-2
0
(-2;0)
Ո ր տեսքի անհավասարմանն ենք
անվանում ռացիոնալ անհավասարում:
Հանրահաշվական կոտորակը , որտեղ
A(X)-ը , և B(X)-ը x-ի նկատմամբ բազտեսքի անհամանդամներ են ,
վասարումը անվանում են ռացիոնալ
անհավասարում :
Լուծենք
X-2 >0
X-5
X-2
X-5
>0
անհավասարումը
(X-2)(x-5)>0
X1=2, X2=5
+
8
8
(- ,2)U (5, )
-
+
(X-1)(x-3)<0
X=1
X=3
(X-2) (x-5)<0
X=2
x=5
+
+
1
+
-
2
3
+
5
U
XX
( (2,3)
1;5)