osnove radionicarskog rada

download report

Transcript osnove radionicarskog rada

Osnove
radioničarskog
rada
Šta je radionica?
Osnovne karakteristike radionice su:
o lični angažman
o rad u malim grupama
o aktivno učešće svih
o atmosfera podrške
o pravo na različitost i poštovanje
potreba, emocija i načina
funkcioniranja svakog učesnika
o rad na zajedničkoj temi
o oslanjanje na sopstvena iskustva
Vrste radionica
Prema cilju razlikujemo:
• Kreativne radionice –
osnovni cilj je podsticanje i
razvijanje stvaralačkog
mišljenja i izražavanja (pr.
dramske, poetske,
likovne...)
• Edukativne radionice –
osnovni cilj sticanje znanja
u najširem smislu
Osnovna pravila radionice
• Pravilo kruga – svi sede u krugu jer to daje jednaku
mogućnost izražavanja bez ičije dominacije
• Pravilo "dalje" – razmena ide u krug, a ako neko ne
želi da učestvuje u nekoj aktivnosti ima pravo da kaže
"dalje"
• Pravilo slušanja – očekuje se pažljivo međusobno
slušanje
• Pravilo diskrecije – saopšteno u krugu, tamo treba
i ostati
• Pravilo učestvovanja – u radionici nema
posmatrača, svi učestvuju
• Pravilo poštovanja dogovorenog vremena
• Pravilo "ne sedi na svojim potrebama" –
napustite radionicu ukoliko je to potrebno
• Posebna pravila – specifična dogovorena pravila za
konkretnu radionicu (telefon, hrana, kretanje...)
KONKRETNE NAPOMENE VEZANE ZA TOK RADIONICE
• Ne pričajte o vremenu, tada učesnici razmišljaju o
pauzi umesto o sadržaju
• Preporučljivo je da stojite, ukoliko vreme rada nije
dugačko
• Menjajte jačinu i pravite pauze
• Gestikulirajte kako biste naglasili pojedine stvari
tokom radionice
• Koristite primere
• Pokušajte da zapamtite imena učesnika
• Smeh znači da učesnici slušaju
• Gledajte u učesnike dok im govorite
Plan rada radionice- SCENARIO
• Radionica mora imati vrlo jasan
i unapred definisan scenario
• Suština scenaria su
strukturirane aktivnosti
• U scenariu treba detaljno
naznačiti ativnosti, tehnike i
oblike rada
RADIONIČARSKI OBLICI RADA
 RAZMENA U CELOJ GRUPI (razgovor u
krug, grupna diskusija, mozgalica)
-Najbolje je koristiti otvorena pitanja koja
razvijaju komunikaciju (kako, zašto?)
-Uvek treba biti svestan svoje reakcije na
mišljenja učesnika i obezbediti da sva iskustva
budu jednako prihvaćena (u redu, dobro...)
-Potrebno je podsticati ideje i drugačije
mišljenje (Ima li neko drugačije mišljenje? Da li
želi neko nešto da doda?)
Radioničarski oblici rada
 SIMULTANA INDIVIDUALNA AKTIVNOST
Individualno angažobanje (prisećanje,
rezmišljanje o nečemu, crtež, pokret...)




RAD U PAROVIMA ILI MALIM GRUPAMA
Nekada je poželjno da se učesnici poznaju,
nekada ne (3-5 članova)
Radioničarske tehnike
 Vođena fantazija
 Vajanje
 Akvarijum
 Igranje uloga
 Igre
DOBAR VODITELJ?
VEŠTINE VOĐENJA
RADIONICA
HVALA NA PAŽNJI