ÜN*VERS*TE Ö*RENC*LER*N*N K***L*K ÖZELL*KLER*N*N

Download Report

Transcript ÜN*VERS*TE Ö*RENC*LER*N*N K***L*K ÖZELL*KLER*N*N

GRUP İSMİ: FTB

GRUP ÜYELERİ

FATMA ÖZCAN

TUĞÇE ERDEM

BÜŞRA CÜCER

Araştırmanın Amacı

 Mesleğin yapı taşlarını oluştuğu, üniversite yıllarında kişilik özelliklerinin akademik motivasyonla ilişkisi olup olmadığını saptayarak farkındalık kazandırmak.

Alt Amaçlar  5 faktörlü kişilik tiplerinin motivasyonla ilişkisi var mı?

 Akademik motivasyon cinsiyete göre değişiklik gösterir mi?

 Akademik motivasyon seçilen bölüme göre değişiklik gösterir mi?

Literatür Taraması

     1.Örgütlerde çalışanların kişilik özellikleri ve motivasyon ilişkisi(MELTEM KARADAĞ,2012) 2.ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ(Mehmet Nuri GÖMLEKSIZ1 Birsen SERHATLIOĞLUAralık 2013) 3.Kimya Öğretmen Adaylarının Motivasyon ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi(Gülüzar EYMUR, Ömer GEBAN) 4.Ergenlerde Öznel iyi oluşu artırma Stratejilerini Kullanma ile Akademik Motivasyon arasındaki ilişki (Ali Eryılmaz,2010) 5. BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENME İLİŞKİSİ(Öğr.Gör. Ferhat BİTLİSLİ * Okt. Mehmet DİNÇ,2011) 6. DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPAN ve YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ(Gizem SAYGILI, Emrah ATAY, Meriç

ERASLAN, Mesut HEKİM)( Gizem SAYGILI, Emrah ATAY, Meriç ERASLAN, Mesut HEKİM

Yöntem

Araştırmanın örneklemi olarak Melikşah Üniversitesi’nde eğitim gören 57 kız 33 erkek öğrenciden oluşmaktadır

Veri Toplama Süreci: Çalışma için 2 ölçme aracı ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır.

Kullanılan ölçme araçları gruba form olarak dağıtılmış ve doldurulduktan sonra toplanmıştır.

Veri Toplama Aracı  

TIPI (Ten Item Personality Inventory) (On Maddelik Kişilik Ölçeği):

Orjinali Gosling ve arkadaşları (2003) tarafından; Türkçe uyarlaması da Atak (2012) tarafından yapılmış ölçek 10 maddeden ve 5 faktörden oluşmaktadır. Uyarlama çalışmasında dil geçerliği (0,92-0,97 arasında değişen korelasyonlar), açımlayıcı (5 faktör ve 10 madde; açıklanan varyans %65,21) ve doğrulayıcı (X2/sd: 2,20, GFI .95, AGFI .92, CFI .93, NNFI .91, RMR.04 ve RMSEA .03) faktör analizi sonuçları, madde analizi ve ölçüt dayanıklı geçerlik sonuçları önerilen beş-faktörlü modelin Türk gençlerinde uygunluğunu desteklemektedir. İç tutarlılık (Deneyime Açıklık 0,83, Yumuşak başlılık 0,81, Duygusal Dengelilik 0,83, Sorumluluk 0,84 ve Dışa Dönüklük 0.86) ve test-tekrar test yöntemine dayalı güvenirlik analizleri sonuçları da (n=54; Deneyime Açıklık 0,89, Yumuşak başlılık 0,87, Duygusal Dengelilik 0,89, Sorumluluk 0,87 ve Dışa Dönüklük 0,88), ölçeğin kabul edilebilir güvenilirliğine işaret etmektedir.

 Bu çalışmada faktörlerin cronbach alfa değerleri .78 ile .84 arasında değişmektedir.

 Akademik Motivasyon Ölçeği  Ölçek 28 maddeden oluşmuştur.

 Üç tane içsel motivasyon, üç tane dışsal motivasyon ve bir tane motivasyonsuzluk boyutuna ait olmak üzere, her biri dörder maddelik, toplam yedi faklı boyuttan oluşur.

 Kapsam geçerliği için uzman görüşü alınarak, sınav kaygısı ve çevresel destek ölçekleriyle karşılaştırmalarla kavramsal geçerlik sınanmıştır.

 Hipotez testi bulguları ölçeğin ayırt ediciliğini göstermiş, yapı geçerliğini sınamak amacıyla doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör analizleri yapılmıştır.

 Ölçeğin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiş, ilerde benzer çalışmaların yapılması önerilmiştir.

Bulgular ve Sonuç; Akademik Motivasyonla Kişilik Tiplerinin İlişkisi

Bilmeye yönelik içsel motivasyon Başarıya yönelik içsel motivasyon Uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon Belirlenmiş dışsal motivasyon İçe yansıyan dışsal motivasyon Dışsal motivasyon- dış düzenleme Motivasyonsuzluk DIŞA DÖNÜKLÜK ,402** ,232* ,314** ,253* -,018 ,118 ,029 YUMUŞAK BAŞLILIK ,231* ,315** ,185 ,025 ,132 ,020 -,189 SORUMLULU K -,015 DUYGUSAL DENGE ,309** DENEYİME AÇIKLIK ,210* -,099 ,030 ,008 ,007 ,158 -,225* ,175 ,277** ,138 ,305** ,132 -,220* ,197 -,074 ,106 ,264* ,299** ,103

Akademik motivasyonun kişilikle ilişkisinin sonuçları;  0,01 anlamlı farklılığa göre; dışadönüklük kişilik özelliği ile bilmeye yönelik içsel motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle dışadönüklük kişilik puanı arttıkça bilmeye yönelik içsel motivasyonda artmaktadır.

    Dışadönüklük kişilik özelliği ile bilmeye yönelik içsel motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle dışadönüklük kişilik puanı arttıkça bilmeye yönelik içsel motivasyonda artmaktadır. Yumuşak başlılık kişilik özelliği ile bilmeye yönelik içsel motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Yumuşak başlılık kişilik özelliği ile bilmeye yönelik içsel motivasyon arasında da pozitif yönde korelasyondan söz edilebilir.

Dışadönüklük kişilik özelligi ile başarıya yönelik içsel motivasyon arasında da pozitif yönlü korelasyon vardır, diger ifadeyle dışadönüklük kişilik puanı artıkça başarıya yönelik içsel motivasyonda artmaktadır.

Duygusal denge kişilik özelliği ile bilmeye yönelik içsel motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır, diger ifadeyle ise kişilik puan degeri artıkça bilmeye yönelik içsel motivasyonda pozitif şekilde artış göstermektedir.

     Yumuşak başlılık kişilik özelliği ile başarıya yönelik içsel motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle yumuşak başlılık kişilik puanı arttıkça başarıya yönelik içsel motivasyon da artmaktadır.

Dışadönüklük kişilik özelliği ile uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle dışadönüklük kişilik puanı arttıkça uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon da artmaktadır.

Duygusal denge kişilik özelliği ile uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle duygusal denge kişilik puanı arttıkça uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon da artmaktadır.

Dışa dönüklük kişilik özelliği ile belirlenmiş dışsal motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle dışadönüklük kişilik puanı arttıkça belirlenmiş dışsal motivasyon da artmaktadır.

0,01 anlamlı farklılığa göre; dışadönüklük kişilik özelliği ile bilmeye yönelik içsel motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle dışadönüklük kişilik puanı arttıkça bilmeye yönelik içsel motivasyonda artmaktadır.

     Duygusal denge kişilik özelliği ile içe yansıyan dışsal motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle duygusal denge puanı arttıkça içe yansıyan dışsal motivasyon artmaktadır.

Deneyime açıklık kişilik özelliği ile içe yansıyan dışsal motivasyon arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle deneyime açıklık puanı arttıkça içe yansıyan dışsal motivasyon artmaktadır.

Deneyime açıklık kişilik özelliği ile dışsal motivasyon-dış düzenleme arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle deneyime açıklık puanı arttıkça dışsal motivasyon-dış düzenleme artmaktadır.

Sorumluluk kişilik özelliği ile motivasyonsuzluk arasında negatif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle sorumluluk puanı arttıkça motivasyonsuzluk azalacaktır.

Duygusal denge kişilik özelliği ile motivasyonsuzluk arasında negatif yönlü korelasyon vardır. Diğer bir ifadeyle duygusal denge puanı arttıkça motivasyonsuzluk azalacaktır.

Akademik Motivasyonun Cinsiyete Göre Farklılaşması

Akademik motivasyonun alt boyutları incelendiğinde, alt boyutlarından başarıya yönelik içsel motivasyonla cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kızların ortalamaları, erkeklerin ortalamalarından büyüktür.

Akademik Motivasyonun Fakülte ve Bölümlere Göre Farklılaşması

 Akademik motivasyonun alt boyutlarının aritmetik ortalamaları fakülte ve bölümlere göre incelendiğinde; bilmeye yönelik içsel motivasyon, başarıya yönelik içsel motivasyon, içe yansıyan dışsal motivasyon, dışsal motivasyon-dış düzenleme alt boyutlarında fen bilimlerinin aritmetik ortalamasının, sosyal bilimlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer yandan uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon, belirlenmiş dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk alt boyutlarında sosyal bilimlerinin aritmetik ortalamasının fen bilimlerinin aritmaetik ortalamasına göre yüksek olduğu görülmektedir. Daha sonra gruplar arasındaki farklılığın anlamlılığı test edilmek için t testi yapılmıştır. T testi değerlerine baktığımızda dışsal motivasyon dış düzenleme alt boyutunda anlamlı bir farklılık , tespit edilmiştir.

        

Kaynakça

Örgütlerde çalışanların kişilik özellikleri ve motivasyon ilişkisi(MELTEM KARADAĞ,2012) Kimya Öğretmen Adaylarının Motivasyon ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi(Gülüzar EYMUR, Ömer GEBAN) Ergenlerde Öznel iyi oluşu artırma Stratejilerini Kullanma ile Akademik Motivasyon arasındaki ilişki (Ali Eryılmaz,2010) Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Çeşitli Nedenler Arasında Süreksiz-Durumluk Kaygının Yeri ve Önemi(M. SİLAH,2003) Akademik Başarı ve Kişilik İlişkisi(Ü SIĞRI, S GÜRBÜZ ,2011) Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Akademik Güdülenme İlişkisi (Öğr.Gör. Ferhat BİTLİSLİ * Okt. Mehmet DİNÇ,2011) Ergenlerde Öznel iyi oluşu artırma Stratejilerini Kullanma ile Akademik Motivasyon arasındaki ilişki (Ali Eryılmaz,2010) M. Hülya Ünal KARAGÜVEN(2012) Marmara Üniversitesi,Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Adaptasyonu.

KOÇEL, T. ( 2007). İşletme Yöneticiliği, Arıkan Yayınları, 11. Baskı, İstanbul.