เช่น Switch(config)# vtp version 2

Download Report

Transcript เช่น Switch(config)# vtp version 2

Virtual
Trunking Protocol
 ไฟล์ฐานข้ อมูล VLAN ใน Flash (VLAN.DAT)
 ตาแหน่งฐานข้ อมูล VLAN ที่สวิตช์ VTP โหมดต่างๆ
นามาใช้
8-1
Router Console
Switch#dir flash:
Directory of flash:/
1 -rw- 3058048
2 -rw736
<no date> c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin
<no date> vlan.dat
 แต่แรกเป็ นไฟล์ VLAN.dat ใน Flash
(เพราะโหมด Default ของ VTP เป็ น Server อยูแ่ ล้ ว)
 มีแค่ VLAN ID และ Name (จึงต้ องตังค่
้ าสมาชิกของพอร์ ตบนแต่ละ
เครื่ องเอง)
เพราะฉะนัน้ การรี เซ็ตสวิตช์ ให้ กลับเป็ นเหมือนมาจาก
โรงงาน นอกจากลบ Startup Config แล้ ว ต้ องลบ
8-2
VLAN.dat ในแฟลชก่ อนรี โหลดด้ วย




จัดการฐานข้ อมูล VLAN ของ Switch ทัง้ LAN
ช่วยลดเวลาการดูแลฐานข้ อมูล VLAN บนสวิตช์ทงโดเมน
ั้
ส่ ง VTP frame บน Trunk เท่ านัน้ !!!
Switch จะมี VTP mode อยู่ 3 แบบ:
 Server: เจ้ าของฐานข้ อมูล
 Client: ผู้ที่คอยรับฐานข้ อมูลมาใช้
 Transparent: ไม่มีสว่ นร่วม แต่ช่วยส่งต่อ
8-3
Router Console
Switch#show vtp status
VTP Version
:2
Configuration Revision
:4
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 8
VTP Operating Mode
: Server
VTP Domain Name
: ranet
VTP Pruning Mode
: Disabled
VTP V2 Mode
: Enabled
 VTP version: บอกว่าอุปกรณ์นี ้เลือกใช้ งานได้ ถึงเวอร์ ชนั่ 2
“ไม่ ได้ บอกว่ ากาลังใช้ เวอร์ ช่ ัน 2 อยู่”
 Configuration Revision คือเลขเวอร์ ชนั่ ของฐานข้ อมูล VLAN
ถ้ ารับข้ อมูลที่ Configuration Revision สูงกว่าตัวที่ตนเองใช้
อยู่ ก็จะอัพเดตตามตัวใหม่
 VTP Operating Mode: โหมด VTP ของสวิตช์ ซึง่ บ่งบอก
พฤติกรรมที่จะจัดการฐานข้ อมูล VLAN
 VTP Domain name: ชื่อโดเมนที่ตงไว้
ั ้ เพื่อให้ สวิตช์ที่เชื่อมต่อ
กันแบบ Trunk ที่มีโดเมนเดียวกัน ใช้ ฐานข้ อมูลร่วมกัน
 VTP V2 mode: บอกว่าใช้ เวอร์ ชนั่ 2 อยู่หรื อไม่ ค่ าดีฟอลท์
เป็ น Disabled (คือใช้ เวอร์ ช่ ัน 1) เพราะถ้ าสวิตช์ในโดเมน
ตัวใดไม่รองรับเวอร์ ชนั่ 2 จะไม่สามารถเข้ าร่วมโดเมนได้
8-4
Server
VTP SERVER
mode
แก้ ไขฐานข้ อมูล VLAN เองได้
บันทึกข้ อมูล VLAN ลง Flash
เป็ นโหมด Default
Transparent
mode Transparent
ถือว่าไม่เข้ าร่วม VTP Domain
แก้ ไข VLAN “ของตัวเอง” ได้
แต่ไม่สง่ ต่อ หรื อรับข้ อมูลตัวอื่นมา
แก้ VLAN “ของตัวเอง”
ใน VTP version 2: จะส่งต่อ
VTP frame ที่ได้ รับ ที่อยู่ในโดเมน
เดียวกัน ไปให้ Switch ตัวอื่น
Revision No.= “0” เสมอ
ส่งต่อ และนาข้ อมูล VLAN มา
แก้ ไขบนตัวเองได้
Client
mode
VTP Client
 แก้ ไขฐานข้ อมูล VLAN เองไม่ได้
 ไม่บนั ทึกข้ อมูล VLAN ถ้ าเปิ ดเครื่ อง
ใหม่จะยังไม่มีข้อมูล VLAN
 ส่งต่อ และนาข้ อมูล VLAN มาแก้ ไข
บนตัวเองได้
8-5
VTP SERVER
Trunk
Transparent
VTP Client
Trunk
Domain: Ranet
Rev.no.: 4
Domain: Ranet
Rev.no.: “0”
Domain: Ranet
Rev.no.: 1
4
Vlan 10: engineer VTP Frame
Vlan 20: sales
Vlan 10: engineer
 ขันตอนการรั
้
บเฟรม VTP มาพิจารณา
 1. ตรวจโดเมนว่าตรงหรื อไม่?
 2. ตรวจ Revision No. ว่ามากกว่าหรื อไม่?
8-6
 Default คือ “1” (VTP V2 Mode: Disabled)
 ห้ ามเปลีย่ นเป็ น “2” ถ้ า Switch ในโดเมนไม่รองรับทุกตัว
 สิ่งที่พฒ
ั นาขึ ้นใน VTP version 2
 Transparent Switch ส่ งต่ อ VTP frame ได้ โดยไม่ ขนึ ้ ว่ า
เป็ นเวอร์ ช่ ันเดียวกันหรื อไม่ !!!
 รองรับ LAN ที่ใช้ โปรโตคอล Token Ring
 สิ่งที่พฒ
ั นาขึ ้นใน VTP version 3
 รองรับ VLAN ID ในช่วงที่ไกลกว่า (Extended: 1006 – 4094)
 ทางานกับเวอร์ ชนั่ 1 และ 2 ได้
 สามารถเข้ าไปตังค่
้ าการเป็ นสมาชิก VLAN
8-7
ของแต่ละพอร์ ทได้
 ตังค่
้ า vtp domain
เช่น switch(config)# vtp domain Ranet
 ตังค่
้ า vtp version (ได้ 1-3 แล้ วแต่สถานะ VTP version บนสวิตช์)
เช่น Switch(config)# vtp version 2
 ตังค่
้ า vtp password (หรื อไม่ก็ได้ ถ้ าตังต้
้ องตังเองหมดทุ
้
กสวิตช์)
เช่น switch(config)# vtp password Ranetvtppass
 ทวนสอบการตังค่
้ าด้ วยคาสัง่ show vtp status
เช่น switch# show vtp status
8-8
 การนา Switch ที่มี Rev.no. สูงกว่าบนโดเมนเดิมมาเชื่อมต่อ อาจ
ไปทาลายฐานข้ อมูล VLAN เดิมบนโดเมนได้ (เพราะเป็ นโหมด
Server โดย Default)
 ดังนันก่
้ อนนามาเชื่อมต่อ ต้ อง:
 รี เซ็ต Rev.no. โดยเปลี่ยนโหมดเป็ น Transparent หรื อ
 ตังค่
้ า VTP password ในโดเมน ซึง่ ต้ องตัง้ เองบน Switch
ทุกตัว! หรือ
 เปลี่ยนโดเมนเป็ นชื่ออื่นก่อน
8-9
Server กระจายคาสัง่
Pruning
VTP SERVER
VTP Client
Bandwidth
บน Trunk จึง
ถูกใช้ อย่าง
คุ้มค่า VTP Client
Switch ในโดเมนส่ง
ข้ อมูล Active
VLAN ให้ เพื่อนบ้ าน
 ฟี เจอร์ นี ้ใช้ ลดการใช้ แบนด์วิธบน
Trunk ด้ วยการปิ ด (Prune) การ
สื่อสารของ VLAN ที่ไม่มีการใช้ งาน
บนสวิตช์ฝั่งตรงข้ าม (Inactive)
แล้ วจึงเลือกปิ ดการ
สื่อสาร VLAN ที่ไม่
ใช้ งานบน Trunk
8-10
 ตังค่
้ า vtp pruning บนสวิตช์ที่เป็ นโหมด “Server”
เช่น switch(config)# vtp pruning
 ทวนสอบการตังค่
้ าด้ วยคาสัง่ show vtp status
เช่น switch# show vtp status
 ตรวจดูรายการ VLAN ที่โดน Prune บน Trunk ด้ วยคาสัง่ show interface trunk
Router Console
Switch#sh interfaces trunk
Port Mode
Encapsulation Status Native vlan
Fa0/1 on
802.1q
trunking
1
Port Vlans allowed on trunk
Fa0/1 1-1005
Port Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1 1,30,40,50
Port
Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1
1,30,50
8-11