Vliv médií na *eské politické stranictví, mediální tvorba limit* ve*ejné

Download Report

Transcript Vliv médií na *eské politické stranictví, mediální tvorba limit* ve*ejné

Vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury
a kontroly výkonu moci v ČR v 90. letech 20. století
Význam zkoumání role médií a jejich vztahu
ke stranictví, nastolování agend a výkonu moci
Možnost objasnění některých příčin toho, proč je
česká společnost i v novém demokratickém
prostředí velmi brzy zatížena poměrně vysokou
mírou korupce, zneužívání moci, protekce
a klientelismu, které si s sebou nese
až do současnosti
Vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury
a kontroly výkonu moci v ČR v 90. letech 20. století
• Aspekty vlivu médií na politické stranictví – nová média, vzájemná
interakce, závislost, podřízenost
• Mediální tvorba limitů veřejné oponentury a kontroly výkonu moci
• Role médií, informačních a reklamních prostředků a procedur při
formování politické scény a stylu vládnutí, výkonu moci v 90. letech
• Vliv médií na soupeření politických stran
Vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury
a kontroly výkonu moci v ČR v 90. letech 20. století
• Vliv médií a jimi zprostředkovávaného a prezentovaného odrazu
politického soupeření a výkonu moci ve veřejném mínění
• Moderní strany se prostřednictvím ideologií snaží zasáhnout a formovat
veřejné mínění, přesvědčovat členy a příznivce, získávat podporu občanů,
média masové komunikace nabývají mimořádného významu
• Optika médií, zprostředkování obrazu politické scény, programů a cílů
politických stran často nahrazuje empirickou verifikaci občanů závislých na
zprostředkování a jejich vlastní poznání politické reality
• Média jsou součinitelem, spolutvůrcem, který utváří veřejné mínění,
ovlivňuje nálady, postoje a hodnotové orientace voličů
Vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury
a kontroly výkonu moci v ČR v 90. letech 20. století
• Strany usilují nastolovat nebo potlačovat
konkrétní politickou agendu
• Prostřednictvím médií je možné posilovat,
nebo naopak oslabovat veřejnou kontrolu
činnosti stran a výkonu či zneužívání veřejné
moci nebo nakládání s veřejnými prostředky
Vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury
a kontroly výkonu moci v ČR v 90. letech 20. století
• Slabost médií
- informační výstupy málokdy poskytovány v komplexní
podobě, v odpovídajícím kontextu nebo alespoň v podobě
čisté, bezprostředně převzaté, ověřené a významově nebo
alespoň prezentačně neposunuté informace
- „informační filtry“ - vlastnictví médií, reklama, vliv
inzerentů, na kterých jsou média finančně závislá, a výběr
zdrojů
- stranictví, korupční formy vnější motivace promítající se do
práce žurnalistů a moderátorů, nezávaznost etiky
Výsledky monitoringu zastoupení délky promluv vybraných politických
stran za měsíc květen 1996
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
Levý blok
ODA
ODS
SPR-RSČ
ČT 1 ČT 2
NOVA Premiéra ČRo 1
10,6
0
19
25,2 5,9
3,3
1,2
8,4
0,8 11,7
0,6
0
0,3
0,9 0,4
6,4
0
0,2
0 2,1
12,4
0,6
21,3
9,6
7
30,1
24,3
38,7
51,5 28,5
0
0
0
0
0
nezařazení
32,6
73,7
9,7
Dopočet do 100 % ostatní politické strany.
0,3 28,7
Zveřejněno: Práce 2.8.1996
Zdroj: A Connect pro Úřad Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání před parlamentními volbami 1996.
Zastoupení stran ve zpravodajství podle počtu i délky příspěvků v roce 2000
(zahrnuty osoby, které v médiu dostaly příležitost vystoupit alespoň 3x)
Tabulka zpravodajství
ČSSD
KDUČSL
ODS
US
ODA
mimo- nestraparl.
ník
Celkem Min. *
KSČM
ČT počet
25
11
5
4
3
ČT délka
22
11
5
7
TV Nova počet
26
12
4
TV Nova délka
25
12
Prima TV počet
24
Prima TV délka
24
2
3
53
1
4
50
5
2
3
52
3
5
2
3
50
10
4
6
2
1
3
50
10
4
6
2
1
3
50
* Minimální práh počtu příspěvků osoby pro zařazení do tabulky.
Zdroj: NEWTON - Information Technology, tematická a obsahová analýzy zpravodajských a publicistických pořadů ČT, TV Nova, a Prima TV
pro Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2000.
14
13
10