Konkurencja między bankami

Download Report

Transcript Konkurencja między bankami

Podstawy bankowości
Konkurencja między bankami
Ewolucja bankowości na świecie
Opracował A.Wierzbicki
na podstawie iż wykorzystaniem :
Władysław L. Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński
„BANKI rynek , operacje, polityka” wyd. Poltext, Warszawa 2000
Konkurencja między bankami
Teoria konkurencji doskonalej
• Im więcej jest instytucji bankowych, tym bardziej
rynek się zbliża do ideału wolnej konkurencji.
• Na rynku powstaje cena, która w jednakowym
stopniu jest do przyjęcia przez kredytobiorcę
i przez deponenta.
• Liberalizacja usług bankowych, prowadzi do
zniesienia wszelkich barier dostępu do krajowego
rynku usług finansowych.
Konkurencja między bankami
Teoria konkurencji zdolnej do działania
• decydenci poszukują nie najlepszych rozwiązań,
ale jedynie rozwiązań ich satysfakcjonujących
• nie ilość, ale jakość banków decyduje o tym, czy
istnieją warunki dla konkurencji
• konkurencja cenowa nie najistotniejsza, bardziej
istotne jest zaufanie do danej instytucji
kredytowej, do tego, czy będzie ona w stanie
wywiązać się ze swoich ich zobowiązań.
Konkurencja między bankami
• Wielkie banki dzieli jakość świadczonych usług
i wprowadzanych innowacji.
• Banki te umacniają swoje pozycje wprowadzając
szeroki wachlarz usług.
• Zasady współdziałania owych banków są ściśle
określone, co powoduje, że mamy do czynienia
na rynku z konkurencją niedoskonałą.
• Warunki dyktuje koalicja wielkich banków,
a liczna rzesza małych banków musi się
dostosować do tych warunków.
Konkurencja między bankami
• Rzeczywistymi konkurentami banków w walce o depozyty są firmy
ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne.
• Przewaga wielkich banków wynika stąd, że zasięg terytorialny ich
działania jest szeroki, dzięki czemu występuje mniejsze ryzyko
koncentracji kredytu.
• Podstawową przyczyną rozwoju tych banków jest fakt, że stanowią
one bardzo stabilny element rynku.
• Upadłość wielkich banków, a tym samym holdingów, pociąga za
sobą tak wielkie konsekwencje gospodarcze, że niedopuszczeniem
do ich bankructwa jest zainteresowany zarówno budżet państwa,
jak i bank centralny.
Konkurencja między bankami
Przewaga wielkich banków bierze się przede wszystkim
z przekonania klientów, że są one bezpieczniejsze.
Wyrazem tego są:
— zaufanie, że duży bank nie może zbankrutować,
a tym samym klienci nie muszą się interesować
jego standingiem*;
— przekonanie, że kredyt dla klienta nie będzie
w przyszłości ograniczony z powodu trudności
płatniczych dużego banku lub polityki banku
centralnego (większa niezależność dużego banku);
— przekonanie, że duże banki są w stanie lepiej pilnować
interesów klientów.
*sytuacja ekonomiczna osoby prawnej lub fizycznej ( najczęściej przedsiębiorstwa) i jej zdolność do
wywiązywania się z zobowiązań
Konkurencja między bankami
Rywalizacja w sektorze bankowym może stanowić duże
niebezpieczeństwo dla działania poszczególnych banków.
Podczas gdy w całej gospodarce rynkowej konkurencja między
podmiotami gospodarczymi jest jedną z sił napędowych, to w
bankowości to stwierdzenie ma ograniczony zasięg.
Wynika to z wyjątkowo dużej wrażliwości banków na zmiany
w nastrojach klientów.
Nawet stosunkowo drobny powód może stać się przyczyną paniki
wśród depozytariuszy banku.
Konkurencja między bankami
Szczególnie groźna jest rywalizacja o klientów
przejawiająca się w stawianiu mniejszych wymagań
przy udzielaniu kredytów, gdy banki obawiają się
utraty klientów na rzecz konkurencji.
Może to doprowadzić do destabilizacji systemu
bankowego.
Konkurencja między bankami stwarza możliwość
oceny danego wniosku kredytowego przez więcej niż
tylko jedną grupę bankowców, która może się mylić,
ale przez nawet kilka innych instytucji bankowych.
Ewolucja bankowości na świecie
Teleinformatyka — połączenie informatyki i telekomunikacji —
stwarza warunki do powołania nowych instrumentów bankowych,
nieograniczonej dystrybucji usług, wzrostu operacji finansowych.
Globalizacja to z jednej strony umiędzynarodowienie operacji
bankowych, a z drugiej — proces fuzji i przejęć.
Deregulacja oznacza ograniczenie parasola ochronnego państwa,
zwiększenie konkurencji między bankami, likwidowanie barier między
segmentami systemu bankowego, znoszenie barier między bankami i
niebankami, wycofanie się państwa jako właściciela banków
(prywatyzacja). Prowadzi to do zwiększenia roli rynku w działalności
bankowej.
Liberalizacja oznacza ograniczenie działań licencyjnych, dopuszczenie
oddziałów banków zagranicznych do rynku krajowego, rozwój usług
transgranicznych.
Ewolucja bankowości na świecie
Najbardziej istotnym czynnikiem zmian w sektorze bankowym są nowe
technologie.
•
infrastruktura informatyczna i komunikacyjna sprzyjają przekształcaniu się
narodowych rynków pieniężnych i kapitałowych w jednolity rynek
finansowy, a następnie włączeniu tego ostatniego w światowy rynek
finansowy.
• teleinformatyka decyduje obecnie o konkurencyjności usług bankowych.
(dzięki niej konkurenci z sektora technicznego, tzw. non banks i near banks,
starają się przejąć od banków najbardziej lukratywne transakcje).
• teleinformatyka pozwała na udzielanie zleceń dla banków w drodze
elektronicznej, ujmowanie w bloki strumieni płatniczych i koordynowanie
kont.
• dzięki sieci bankomatów następuje szerokie zastosowanie kart płatniczych
i kredytowych.
Ewolucja bankowości na świecie
W wyniku stosowania nowych technologii powstają:
— innowacyjne elektroniczne systemy rozliczeń;
— innowacyjne systemy sprzedaży usług bankowych;
— innowacyjne struktury bankowe.
Innowacyjne elektroniczne systemy rozliczeń opierają się na nowym produkcie
bankowym, tzw. karcie wartościowej (elektronicznej), która jest materialnym
nośnikiem danych, oraz na wykorzystaniu w systemie rozliczeń Internetu.
Karta wartościowa funkcjonuje materialnie niezależnie od rachunku
bankowego. Zasilanie tej karty jednostkami pieniężnymi dokonywane jest
poprzez wpłacenie gotówki lub stosowne obciążenie konta rozliczeniowego
klienta.
Wykorzystywanie Internetu doprowadzi do przejścia do otwartego systemu
rozliczeń, który umożliwi dokonywanie rozliczeń między dowolną liczbą
podmiotów
Ewolucja bankowości na świecie
• Innowacyjne elektroniczne systemy sprzedaży
produktów bankowych to przede wszystkim electronic
banking. Dzięki temu systemowi usługi bankowe mogą
być oferowane drogą elektroniczną.
• Rozwój electronic banking zmniejsza rolę oddziałów
bankowych.
• Innowacyjne systemy sprzedaży to: on line banking,
direct banking, virtual banking
• Innowacyjne struktury bankowe to banki bezpośrednie
i banki wirtualne.
Ewolucja bankowości na świecie
Banki bezpośrednie (bez oddziałów) obsługują bezpośrednio
formy sprzedaży (direct banking). Direct banking umożliwia
świadczenie usług bankowych przez telefon, fax lub drogą
listowną. Klientami banków bezpośrednich mogą być tylko te
osoby, które mają odpowiednie wyposażenie techniczne.
Banki wirtualne powstają w wyniku zastosowania w bankach
bezpośrednich nowoczesnych technologii informatycznych.
Banki wirtualne dokonują koordynacji usług bankowych za
pośrednictwem mediów elektronicznych. Produkty bankowe
nie są już wytwarzane przez bank, ale przez wiele firm
połączonych siecią komputerową.
Ewolucja bankowości na świecie
Nowoczesne technologie stwarzają zagrożenie dla tradycyjnych banków
uniwersalnych z następujących powodów:
— zmniejszają się koszty dostępu do rynku, klienci będą
mogli korzystać z usług bankowych niezależnie od miejsc
i czasu;
— zmniejszać się będzie lojalność wobec banków: dzięki
osiągalnej informacji klienci będą wybierać najbardziej wygodny
bank, świadczący odpowiednie usługi;
— zmniejszy się liczba oraz znaczenie oddziałów i filii bankowych.
— powstaną tzw. centra kompetencyjne dla skomplikowanych
usług.
Ewolucja bankowości na świecie
Globalizacja oznacza umiędzynarodowienie operacji
finansowych, proces zlewania się krajowych rynków
finansowych w jeden rynek globalny.
Globalizacji sprzyja rozwój nowoczesnych technologii
informatycznych, deregulacja rynków finansowych, a także
większe zaangażowanie się banków w operacje zagraniczne.
Globalizacja to także przejmowanie i łączenie banków,
mające na celu realokację kapitału, która ma spowodować
jego najefektywniejsze wykorzystanie oraz umożliwić
restrukturyzację słabych jednostek.
Połączenie (fuzja) polega na połączeniu dwóch banków przez
scalenie ich kapitałów akcyjnych.
Ewolucja bankowości na świecie
Główne przyczyny połączeń i przejęć w sektorze
finansowym to:
— zmiany technologiczne wpływające na
restrukturyzację banków;
— duża konkurencja ze strony instytucji
parabankowych;
— dobra koniunktura na rynku kapitałowym, co
ułatwia procesy konsolidacyjne;
— liberalizacja przepisów bankowych (w Stanach
Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej
Ewolucja bankowości na świecie
Nowa sytuacja na rynku operacji finansowym powoduje:
— spadek marży bankowej, co sprzyja wchodzeniu banków
w bardziej ryzykowne operacje;
— zwiększenie konkurencji ze strony parabanków w działalności
inwestycyjnej podmiotów gospodarczych (commercial
papers), funduszy inwestycyjnych i emerytalnych;
— konieczność uzupełniania działalności bankowej działalnością
ubezpieczeniową, leasingową, faktoringową, a także
operacjami na rynku inwestycyjnym w celu zapewnienia sobie
rentowności przez banki operacyjne.
Ewolucja bankowości na świecie
Nadzór bankowy
Nadzór bankowy
Nadzór bankowy
Nadzór bankowy