ការគ្រប់គ្រងធន់ធានមនុស្ស

download report

Transcript ការគ្រប់គ្រងធន់ធានមនុស្ស

ព្រះ រា ជា ណា ច ព្រ រ ម្ពុ ជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
7
របាយការណ៍បញ្ចប់បរិញ្ញាបព្ត
សដីអំរី
ការព្រប់ព្រងធនធានម្នុសសរបស់អងគការសរម្មភារសព្ាប់បឋម្សិរានៅរម្ពុជា (នេប)
សាព្សាាចារយដឹរនាំ
អនុបណឌ ិតៈ ធុន វណឌ ី
 សិរាព្សាវព្ជាវនោយនិសសិត៖
 ហុិន សុីម្ហួន
 នេង នសងហាន
ាតិកាអតដបទ
 ជំរូរទី១៖ នសចរដីន្ដើម្
 ជំរូរទី២៖ រំលឹរព្ទឹសដី
 ជំរូរទី៣៖ សាា នភារទូនៅរបស់អងគការ នេប
 ជំរូរទី៤៖ របររំនហើញននការព្សាវព្ជាវ
 ជំរូរទី៥៖ នសចរដីសននិោាន និង ្ដល់អនុសាសន៍
ជំរូរទី១
នសចរដីន្ដើម្
១.១ លំនាំបញ្ញា
- ការនលើរសទួយវិស័យអប់រំនៅរម្ពុជា
- ការសាដ រ និង អភិវឌ្ឍចំនណះតាម្បឋម្សិរា អនុវិទាល័យ និង វិទាល័យ
- ដឹរនាំ អភិវឌ្ឍវិស័យអបរំនៅរម្ពុជា
១.២ ចំនណាទបញ្ញា
- នតើអងគការ នេប ព្តូវានយុទធសាព្សា វិធីសាព្សាបបបណាេលះនដើម្បីឲ្យានភាររឹងាំដល់ការព្រប់ព្រងបុរគលិរ?
ជំរូរទី១
១.៤ វិធីសាព្សាននការព្សាវព្ជាវ
- ទិននន័យទំងននះ រឺបាននធវើការសាា សន៍នោយផ្ទទល់រី អងគការសរម្មភារសព្ាប់បឋម្សិរានៅរម្ពុជា និង ទិននន័យាករ់ាករ់រ័នធម្ួយចំនួន្ងបដរ
១.៥ រព្ម្ិតននកាព្សាវព្ជាវ
- រិចចការននះរឺនធវើនេើងនលើការព្រប់ព្រង និង ការបណដុ ះបណាដលធនធានម្នុសសនៅអងគការសរម្មភារសព្ាប់បឋម្សិរានៅរម្ពុជា (នេប) បដលានទីតាំងរណាដល នៅ
រនុងររុនកាសល និង ព្រឹតការនេតតរំរង់ចាម្
ជំរូរទី១
១.៣ នោលបំណង និង សារៈសាំ ន់ននការព្សាវព្ជាវ
១.៣.១ នោលបំណង
- សាា បភារទូនៅរបស់អងគការ នេប
- ចរខុវិស័យ នបសរម្ម យុទធសាព្សា និង វិធីសាព្សាននការព្រនបើព្រងបុរគលិររបស់ អងគការសរម្មភារសព្ាប់បឋម្សិរានៅរម្ពុជា (នេប)
១.៣.២ សារៈសំខាន់ននការព្សាវព្ជាវ
- នដើម្បី្ាភាាប់ការសិរានលើព្ទឹសដី ជាម្ួយការអនុវតតជារ់បសដង
- យល់ដឹងអំរីម្ុេងារននការព្រប់ព្រងធនធានម្នុសស នៅ អងគការ នេប
- យល់ដឹងរីវិធីសាព្សា យុទធសាព្សារនុងការនធវើប្នការ ការចាត់តាំងនលើបុរគលិរ
ជំរូរទី២
រំលឹរព្ទឹសដី
ជំរូរទី៣
សាា នភារទូនៅរបស់ អងគការ នេប
៣.១ សាា នភារទូនៅរបស់អងគការ អងគការ នេប ការិយាល័យរណាតល នេតតរំរង់ចាម្
៣.១.១ ព្បវតតិសនងខប និង សាា នភារទូនៅរបស់អងគការ
- នៅឆ្នំ ១៩៩៩ នេប បានបនងកើតនេើង នព្កាម្ការរីព្រសួងម្ហាន្ទ (១៦២ សជណ ចុះនងៃទី ២៨ បេ ររកោ)
- នៅឆ្នំ ២០០១ នព្កាម្ការឧបងាម្ារីអងគការអនតរជាតិ USAID
- ទីតាំងរបស់នេប (KAPE) សាិតនៅរនុងបរិនវណសាលាររុនកាសលយ និង វិព្រឹតការ នេតត រំរង់ចាម្ នៅរនុងភូម្ិទី ៦ សងាកត់ វាលវង់ ព្រុង រំរង់ចាម្ នេតត រំរង់ចាម្
នោយានការិយាល័យតំណាងតាម្នេតត ចំនួន ៤ នទៀត រឺ ការិយាល័ព្យបចាំនេតត នសៀម្រាប នេតត ព្រនចះ នេតត នព្របវង និនងេតត ម្ណឌ លរីរី
ជំរូរទី៣៖ សាា នភារទូនៅរបស់អងគការ នេប
៣.១.២ ទីតាំងភូម្ិសាព្សារបស់អងគការ នេប
-
កាលរិយាល័យរណាដលរបស់អងគការសរម្មភារសព្ាប់បឋម្សិរានៅរម្ពុជា (នេប) សាិតនៅរនុងររុនកាសលយ ព្រឹតការនេតតរំរង់ចាម្
-
ទូរស័រទនលើតុ
៖ 042 941 481, 042 941 918
-
ទូរស័រទនដ
៖ 012 752 553, 097 69 88 484, 010 75 25 53
-
អុីបម្ល
៖ [email protected]
-
នវីបសាយ
៖ www.kapekh.org
-
តំណាងទំនារ់ទំនង៖ នលារ នៅ វណាា នាយរព្បតិបតតិ និង
នាយររងព្បតិបតតិ នលារ ហុិន សុីម្ហួន
ជំរូរទី៣៖ សាា នភារទូនៅរបនសើអងគការ នេប
៣.១.៣ សាល រសញ្ញារបស់អងគការ នេប
ជំរូរទី៣៖ សាា នភារទូនៅរបនសើអងគការ នេប
៣.១.៤ អងគការនលេរបស់ អងគការ សរម្មភារសព្ាប់បឋម្សិរានៅរម្ពុជា
ជំរូរទី៣៖ សាា នភារទូនៅរបនសើអងគការ នេប
៣.២ នបសររម្ម និង ចរខុវិស័យ
៣.២.១ នបសររម្ម
 បរលម្អរុណភារអប់រំនៅរម្ពុជា
 ជួយរោា ភិបាល (នោលបំណងអប់រំសព្ាប់អនរទំងអស់ោន)
 បរលម្អបរិសាាននរៀនសូព្តនៅរនុងសាលានរៀន រនុងរព្ម្ិតបឋម្សិរា និង ម្ធយម្សិរា
៣.២.២ ចរខុវិស័យ
 នធវើឲ្យការនរៀន និង បនព្ងៀនានភារព្បនសើនេើង
 ការអប់រំ សំនៅនធវើឲ្យានរុណភារ និង បរិាណ
 កាត់បនាយអព្តាការនបាះបង់សាលា ព្តួតថ្ននរ់
 រុារា រុារី រុាររិការ រំព្ាក ល
ជំរូរទី៣៖ សាា នភារទូនៅរបនសើអងគការ នេប
៣.២.៣ ប្នការយុទធសាព្សារបស់អងគការ នេប
អងគការ នេប នព្បើព្បាស់រព្ម្ងសាលានរៀនជាបណាតញ្សរវ្ាយដ៏សំខាន់
សាា រៈឧបនទសរនុងការអភិវឌ្ឍសម្តាភារបនចចរនទសនិងវិធីសាស្តសតងមីទំននើបៗ
រព្ងឹងសម្តាភារបុរគលិរ ការនរៀន និង ការបនព្ងៀននៅអងគភារ
នធវើឲ្យកាន់បតានព្បសិទធិភារនូវព្បរ័នធអប់រំ
នព្បើព្បាស់វិធីសាព្សាសម្នហតុ្លនៅនលើសហរម្ន៍
៣.២.៤ ចំនួនបុរគលិរ និង ឋានៈតួនាទី នៅរនុងអងគការ “នេប”នឹង
នេប ានបុរគលិរសរុម្ចំនួន ៩៣ នារ់ រនុងននាះព្សី ២៣ នារ់
ជំរូរទី៣៖ សាា នភារទូនៅរបនសើអងគការ នេប
៣.២.៥ ព្បភរងវិកា និង ាច ស់ជំនួយ (USD) (រីឆ្នំ ២០១០ ដល់ ឆ្នំ ២០១៤)
ាច ស់ជំនួយ
ឆ្នំននការអនុវតតរនព្ាង ឬ រម្មវិធី
២០១០
២០១១
២០១២
២០១៣
២០១៤
USAID
៧៧០.០០០
៩៣៥.០០០
៩៧១.០០០
៦៤០.០០០
៣៤៧.០០០
EC/Ciai
៧០.០០០
ោម ន
ោម ន
ោម ន
ោម ន
SCA/(Australia)
៨៥.០០០
១០០.០០០
៩២.០០០
ម្ិនទន់ដឹង
ម្ិនទន់ដឹង
SCS (Sweden)
៣៧.០០០
៣៧.០០០
៣៥.០០០
៣១.០០០
ម្ិនទន់ដឹង
AJWS
៣០.០០០
ម្ិនទន់ដឹង
ម្ិនទន់ដឹង
ម្ិនទន់ដឹង
ម្ិនទន់ដឹង
Terre des Hommes
៤៥.០០០
៤៥.០០០
ម្ិនទន់ដឹង
ម្ិនទន់ដឹង
ម្ិនទន់ដឹង
Lotus Outreach
១៥.០០០
១៥.០០០
១៥.០០០
ម្ិនទន់ដឹង
ម្ិនទន់ដឹង
UNDP
២៨.០០០
ម្ិនទន់ដឹង
ម្ិនទន់ដឹង
ម្ិនទន់ដឹង
ម្ិនទន់ដឹង
Asia Foundation
៤.០០០
១០១.០០០
៩៣.០០០
៩៤.០០០
៩៣.០០០
USDoL/Winrock
២៤២.០០០
២០៨.០០០
ម្ិនទន់ដឹង
ម្ិនទន់ដឹង
ម្ិនទន់ដឹង
PECSA/NEP
២០,០០០
១០,០០០
១០.០០០
១០.០០០
ម្ិនទន់ដឹង
Total
១.៣៤៦.០០០
១.៤៥១.០០០
១.២១៦.០០០
៧៧៥.០០០
៤៤០.០០០
ជំរូរទី៣៖ សាា នភារទូនៅរបនសើអងគការ នេប
៣.៣ ម្ុេងាររបស់អនរព្រប់ព្រងរនុងអងគការ
ការនធវើប្នការនព្ជើសនរីសបុរគលិរតាម្រនព្ាង ឬ រម្មវិធីនីម្ួយៗ
ការព្បកាសនព្ជើសនរីសបុរគលិរនរញនា៉ោ ងសព្ាប់ម្ុេតំបណងបនណាតះអាសនន ឬ ម្ុេតបណងងមី
ការនរៀបចំរណៈរម្មការជនព្ម្ើសាករយសុំចូលបនព្ម្ើការងាររបស់នបរខជន
នបរខជនបដលម្ិនជាប់ន្ម ះចូលនធវើសាា សន៍
ដំនណើរការននការនធវើសាា សន៍ដល់នបរខជនបដលជាប់ជនព្ម្ើស
ការរិនយិត និង ការសារសួរអនរធានាអះអាងរបស់នបរខជន
ការព្បកាសលទធ្លដល់នបរខជនបដលបានជាប់ជាបុរគលិរ
ការនធវើរិចចសនាការងារដល់បុរគលិរងមី
ការបណនាំដល់បុរគលិរងមីអំរីការងារនៅរនុងអងគការ
ការងារសារលបងរយៈនរល ២ បេ
ការទូទត់ព្បារ់សំណង (ព្បារ់នបៀវតសរ៍) និង អតាព្បនយាជន៏ដល់បុរគលិរ
ការវាយតនម្លការងារតាម្សាា នភារបចចុបបនន
(ត)
ជំរូរទី៣៖ សាា នភារទូនៅរបនសើអងគការ នេប
៣.៣ ម្ុេងាររបស់អនរព្រប់ព្រងរនុងអងគការ
ការបណតុ ះបណាតល និង ការអភិវឌ្ឍដល់បុរគលិរ
ការជព្ម្ុញទឹរចិតតដល់បុរគលិរ និង ការោរ់រិន័យដល់បុរគលិរ
៣.៤ ប្នរព្រប់ព្រងធនធានម្នុសស និង រដធបាល
ការនធវើលិេិតសាន ម្ន្សងៗ
សព្ម្បសព្ម្ួលការងារ
ព្រប់ព្រងឯរសាររដាបាលបុរគលិរ សុេភារអនាម្័យ និង
នលើរទឹរចិតតម្ស្តនតីរម្មវិធីទំងអស់
(ត)
ជំរូរទី៤៖ វិភាររបររំនហើញននការព្សាវព្ជាវ
៤.១ ព្បសិទធភារននការព្រប់ព្រងបុរគលិរនៅរនុងអងគការ សរម្មភារសព្ាប់បឋម្សិរា
៤.១.១ ការព្រប់ព្រងបុរគលិរនៅរនុងអងគការ (ស.ឋ.រ “នេប”)
 នោលបំណង
 សាភារ
 នសនសចរតីបណនាំសព្ាប់ការព្បជុំ
 ការព្បជុអំ រន ព្រប់ព្រងជាន់េពស់
- េលឹម្សាររនបៀបវរិ ៈ
 ការព្បជុំអនតរប្នរ
- េលឹម្សាររនបៀបវិរៈ
 ការព្បជុំតាម្ប្នរ
 អនរចូលរួម្សំខាន់ៗ
- េលឹម្សាររនបៀបវិរៈ
 ការព្បជុបំ រុ លគ រិ ទំងអស់រុនងអងគការ
នៅរម្ពុជា
ជំរូរទី៤៖ វិភាររបររំនហើញននការព្សាវព្ជាវ
៤.១.១ ការព្រប់ព្រងបុរគលិរនៅរនុងអងគការ (ស.ឋ.រ “នេប”)
 ការព្បជុបំ រុ លគ រិ ទំងអស់រុនងអងគការ
- នោលបំណង
- អនរចូលរួម្
- អនរដឹរនាំ
- ចំនួនដងននការព្បជុំ
- េលឹម្សាររនបៀបវីរៈ
 ការបណនាំការអនុវតតសព្ាប់រាល់ការព្បជុំរបស់អងគការ នេប
 រំណត់នហតុ
 ការររាភារសាៃ ត់
ជំរូរទី៤៖ វិភាររបររំនហើញននការព្សាវព្ជាវ
៤.១.២ ភារៈរិចចរបស់ព្រុម្អនរព្រប់ព្រង
 ភាររិចចរបស់ព្រុម្អនរព្រប់ព្រងរួម្ាន៖
- ការនព្ជើសនរីសបុរគលិរ និង បញ្ឈប់ការងារបុរគលិរ
- ចូលរួម្្ដល់នយាលបល់
- ការនរៀបចំប្នការ
- ការចាត់តាំង និង បណដុ ះបណាដលបុរគលិរ
៤.១.៣ សារម្បុរគលិរ
សារម្បុរគលិរ នេប បានបនងកើតនេើងនៅឆ្នំ ២០០៦ និង បាននបាះនឆ្នតនព្ជើសនរីស
- ម្ួយរូបបតងតាំងជាព្បធានហិរញ្ាវតាុ
៤.១.៤ ការសនព្ម្ចចិតតរបស់ព្រុម្អនរព្រប់ព្រង
- ព្សបតាម្ល័រខេ័ណឌននកាបំនរញការងារ
បុរគលិរ
ព្បតិបតតិ ២ រូប
ជំរូរទី៤៖ វិភាររបររំនហើញននការព្សាវព្ជាវ
៤.១.៥ ការសនព្ម្ចចិតតរបស់នាយរព្បតិបតតិ
- អនុម្័តរិចចព្រម្នព្រៀងជាម្ួយាច ស់ជំនួយ
- ការទទួលយរជំនួយសព្ាប់អងគការអនុវតតរនព្ាង
- អនុម្័តការចំណាយងវិការបស់រនព្ាង
- ការសនព្ម្ចចិតតនលើការសារលបងការងាររបស់បុរគលិរ
- ឯរភារនលើបញ្ាីរណននយយជានដើម្
៤.២ ការព្បតិបតតិនោលននយាបាយ បុរគលិរ នៅរនុងអងគការ នេប
៤.២.១ ការជួលបុរគលិរ និនយាជិត ជនជាតិបេមរ
- នោលននយាបាយ៖ អងគការ នេប ្តល់ឱកាសជាអតិបរាដល់បុរគលិរ និនយាជិត ជនជាតិបេមរ
៤.២.២ ការជួលបុរគលិរ និនយាជិត បដលជាសាច់ញាតិ
– នោលននយាបាយអងគការ
 ចំនាកះសាច់ញាតិ
ជំរូរទី៤៖ វិភាររបររំនហើញននការព្សាវព្ជាវ
៤.២.៣ ការរំណត់នរលនវលាសព្ាប់នធវើការវាយតនម្ល
– រីបេតុលា ដល់ បេរញ្ញា៖ រឺនធវើនេើងរនុងអំទបុងបេររកោ និង បេសីហា
៤.២.៤ ព្បរ័នធននការព្រប់ព្រងនោយប្អរនលើទិសនៅ
– លទធ្លបដលសនព្ម្ចបាន
– រព្ម្ិតននការជព្ម្ុញទឹរចិតត
– រព្ម្ិតននការេិតេំព្បឹងបព្បង
៤.២.៥ ព្បារ់នបៀវតសរ៍
រ).នោលននយាបាយ
េ). នសចរដបី ណនាំ
៤.២.៦ ការនរៀបចំព្បារ់នបៀវតសរ៍
រ).នោលននយាបាយ
េ). នសចរដបី ណនាំ
ជំរូរទី៤៖ វិភាររបររំនហើញននការព្សាវព្ជាវ
៤.៣ ការព្បតិបតតិនោលននយាបាយ រដាបាល នៅរនុងអងគការ សរម្មភារសព្ាប់បឋម្សិរានៅរម្ពុជា
៤.៣.១ ការនធវើដំនណើររនុងព្សុរ
រ).នោលននយាបាយ
េ). នសចរដបី ណនាំ
៤.៣.២ ការនធវើដំនណើរនព្ៅព្បនទស
រ).នោលននយាបាយ
េ). នសចរដីបណនាំ
ជំរូរទី៤៖ វិភាររបររំនហើញននការព្សាវព្ជាវ
៤.៤ ការវិភារនៅនលើសវត (SWOT)
 ចំណុចខាលំង (Strength)
 ចំណុចនេាយ (Weakness)
 ឱកាស (Opportunity)
 ការរំរាម្រំបហង (Threat)
ជំរូរទី៥៖ នសចរដីសននិោាន និង ការ្ដល់អនុសាសន៍
៥.១ នសចរដីសននិោាន
តាម្ការព្សាវព្ជាវ និង ចុះរម្មសិរានសាយផ្ទទល់នៅរនុងងគការសរម្មភារសព្ាប់បឋម្សិរានៅរម្ពុជា (នេប) បានបងាាញបញ្ញារ់ឲ្យន ើញថ្ន ព្បរ័នធននការព្រប់ព្រងធនធានម្នុសស រឺានសរម្មភារ
លអព្បនសើរ និង រឺនផ្ទដតសំខាន់នៅនលើព្បរ័នធអប់រំនៅរម្ពុជា នោយនៅតាម្ព្រសួងអប់រំននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
រនុងននាះការព្រប់ព្រងធនធានម្នុសសនៅអងគការ នេបរួាន៖
 ការព្រប់ព្រងព្បរបនោយព្បសិទធភារ
 ការ្តល់ជំនួយសាម រតី បនចចរនទស និងបណតុ ះបណាតលដល់បុរគលិរ
 ការបណតុ ះបណាតលបុរគលិរ តាម្រយៈការចុះនធវើការជាម្ួយបុរគលិរានបទរិនសាធន៍
 នធវើការជួយឧបតាម្ាជួយដល់វិស័យអប់រំដល់សិសសព្រីព្រ
ជំរូរទី៥៖ នសចរដីសននិោាន និង ការ្ដល់អនុសាសន៍
៥.២ ការ្ដល់អនុសាសន៍
រនុងការព្រប់ព្រងបុរគលិរ នដើម្បីឱយានព្បសិទធភារេពស់ននាះ អងគការ នេប រួរបត៖
 បងាាញ ឬរំណត់រីព្បារ់បេនៅរនុងទព្ម្ង់ននការព្បកាសនព្ជើសនរីស
 ជព្ម្ុញហវិរហវឺនបបនាម្ដល់បុរគលិរ
 បណដុ ះបណាដលបបនាម្នលើជំនាញបដលាន
 ព្រម្សិលធម្៌
 នធវកាើ ររព្ងឹងសម្តាភារបុរគលិរបបនាម្
 ្ដល់ឱកាស
 បនតវិស័យអប់រំនៅរម្ពុជា ល...
អររុណសព្ាប់ការយរចិតតទុរោរ់សាដប់របស់ នលារ-អនរ
!!!
Strategy Targets
Learning
Development
TEXT EXAMPLE
Education of Global
Enviromental Targets
HAPPINESS OF FIAMILIES
OBJECTIVE