Transcript 1·2 +

FIZYKA I
dr hab. Ewa Popko, prof.
Politechniki Wrocławskiej
FIZYKA
Dział nauki, który opisuje zachowanie materii i
oddziaływania na najbardziej fundamentalnym
poziomie.
Geologia, chemia, astronomia, biologia, psychologia,
medycyna a także wszystkie nauki techniczne
wymagają znajomości i zrozumienia podstaw fizyki.
Główne działy fizyki
Fizyka klasyczna (do r. 1900)
• mechanika
• termodynamika
• elektromagnetyzm
Fizyka współczesna
• teoria względności
• mechanika kwantowa
Zawartość wykładu
Metodologia fizyki
Rachunek wektorowy
Kinematyka ruchu postępowego i obrotowego
Dynamika punktu materialnego
Praca i energia
Układy punktów materialnych
Zderzenia
Dynamika ruchu obrotowego
Grawitacja
Mechanika płynów
Drgania
Fale mechaniczne
Termodynamika fenomenologiczna I
Gazy
Termodynamika fenomenologiczna II
Podręczniki
• D. Halliday, R.Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, tom 1, tom 2,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 — podstawowy
podręcznik akademicki;
• H.D. Young, R.A. Freedman, University Physics with Modern Physics,
ed. Addison-Wesley Longman 2000.
• R. Serway, R.Beichner, Physics for Scientists and Engineers, 5-th ed.
Saunders Coll. Publishers 2000.
Pomiar
Fizyka opiera się na obserwacjach doświadczeń.
Jest
to
procedura
przypisująca
wielkość
matematyczną
wielkości
fizycznej. Polega ona na
porównaniu
pewnej
wielkości
z
wielkością
standardową.
Jednostki i ich pochodne
Układ jednostek SI: m, kg, s, mol, K
femto- 10-15
pico- 10-12
nano- 10-9
micro- 10-6
mili- 10-3
centi- 10-2
kilo- 103
mega- 106
giga- 109
Odległość
Wielkość skalarna związana
ze względnym położeniem
dwóch punktów.
W SI jeden metr jest zdefiniowany
jako odległość jaką przebywa
światło w próżni w czasie
1/299792458 sekundy.
s0
Odległość Ziemia-Słońce -1011m
Droga Mleczna – 1021m
Wszechświat, który widzimy - 1026m
Masa
Wielkość skalarna określająca bezwładność ciała,
czyli ‘opór' na zmianę ruchu.
W SI jeden kilogram = masie wzorca ze stopu platyny i
irydu, przechowywanym w Międzynarodowym Biurze
Miar i Wag w Sevres pod Paryżem
Wszechświat ~1053 kg
molekuła penicyliny: 5x10-17 kg
Droga Mleczna – 2x1041 kg proton –1.67x10-27 kg
Słońce – 2x1030 kg
elektron – 9x10-31kg
Księżyc – 7x1022 kg
Czas
Wielkość skalarna związana ze zmianami we
Wszechświecie.
W SI jedna sekunda jest zdefiniowana jako czas
trwania 9 192 631 770 oscylacji określonej linii
spektralnej atomu Cs133
Czas życia protonu - 1039s
Wiek Wszechświata – 5x1017s
Wiek Ziemi - 1.3x1017s
Okres drgań atomów w ciele stałym -1x10-13s
Czas Plancka – 10-43s
Modele matematyczne wielkości fizycznych
Koncepcje, aksjomaty, teorie, model
a)
b)
c)
d)
Koncepcja – idea, która pozwala analizować
zjawiska. Może być prosta lub zdefiniowana przy
pomocy innych idei.
Aksjomat – związek między koncepcjami, który z
założenia jest spełniony, np. postulaty, prawa.
Teoria - związek między koncepcjami, który może
zostać wyprowadzony z innych związków (praw,
zasad).
Model – wygodna reprezentacja układu (teorii).
Modele matematyczne wielkości fizycznych
Ze względu na prostotę i dokładność, modele matematyczne są
używane do reprezentowania zjawisk. Najczęściej są to:
• liczby
55 km/h
• funkcje y(t) = A sin (t)
• wektory [5,4,3] N
• tensory
xx xy xz
yx yy yz
zx zy zz
• operatory
pˆ x   i 

x
Skalary
Wielkość skalarna podlega tym samym
zasadom, co kombinacja liczb.
Każdy skalar jest reprezentowany przez
pewną liczbę
3+2=5
Przykłady wielkości skalarnych
•
•
•
•
•
•
•
•
czas
odległość
masa
moment bezwładności
energia kinetyczna
energia potencjalna
praca
moc
•
•
•
•
•
gęstość
objętość
ciśnienie
temperatura
i wiele innych…
WEKTORY
1- geometrycznie:
element zorientowany
A
2- algebraicznie:
zbiór liczb Rn
A = [A1, A2, A3]
A. Dla elementów zbioru V zdefiniowano 2 operacje:
- wewnętrzną  (dodawanie) ;
- zewnętrzną  (mnożenie przez liczbę);
B. Elementy te są zwane wektorami
gdy spełnionych
jest osiem warunków (które przedstawione zostaną w
następnym wykładzie).
WEKTORY
Ad A) Dla elementów zbioru V zdefiniowano 2 operacje:
- wewnętrzną  (dodawanie)
- zewnętrzną  (mnożenie przez liczbę)
1- geometrycznie:
element zorientowany
AB
B
A
A
2- algebraicznie:
zbiór liczb Rn
A = [A1, A2, A3]
B = [B1, B2, B3]
AB = [A1+B1, A2+ B2, A3+ B3]
A = [A1, A2, A3]
Przykłady wielkości wektorowych
•
•
•
•
•
•
Wektor położenia, prędkości, przyśpieszenia
pęd
siła
moment siły
moment pędu
i wiele innych…
Prawo łączności dodawania
jeśli a,b,c V to a  ( b  c ) = ( a  b)  c
(AB)C
A(BC)
BC
AB
B
A
C
Element zerowy
Istnieje taki element 0 V że dla każdego a V, a  0 = a.
1
2
[A1,A2,A3] [0,0,0] =
= [(A1+0), (A2+0), (A3+0)] =
= [A1,A2,A3]
Element odwrotny
Dla każdego aV istnieje (-a) V taki że a  (-a)=0
1
A
0
-A
2
[A1,A2,A3] [-A1,-A2,-A3] =
= [A1+(-A1), A2+(-A2), A3+(- A3)]
=
= [0,0,0]
Prawo przemienności dodawania
jeśli a, b V to a  b = b  a
BA
AB
B
A
Prawo łączności mnożenia
jeśli ,   R i a V to   (   a ) = ()  a
1
2
A
([A1,A2,A3]) =
A
= [(A1), (A2), (A3)]=
(A) = [(A ), (A ), (A )]=
1
2
3
()A)
=[()A1, ()A2, ()A3)]=
=() [A1,A2,A3]
Element jednostkowy
Dla każdego a V, 1  a = a
2
1
A
1A
1  [A1,A2,A3] =
= [1A1,1A2,1A3] =
= [A1,A2,A3]
Prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania
jeśli R, a,b V to   (a  b) = (  a)  (  b)
1
(  B)
(  A)(  B) 2
(AB)
B
A
(  A)
([A1,A2,A3][B1,B2,B3]) =
=  [(A1+B1), (A2+B2), (A3+B3)] =
= [(A1+B1), (A2+B2), (A3+B3)] =
= [A1+B1, A2+B2, A3+B3] =
= ([A1, A2, A3][B1, B2, B3])=
= [A1,A2,A3] [B1,B2,B3]
Prawo rozdzielności dodawania względem mnożenia
jeśli ,R, aV to (+)  a = (  a)  (  a)
(+)  a 2
(  a)  (  a)
1
A
A
A
(+)[A1,A2,A3] =
= [(+)A1,(+)A2,(+)A3] =
= [(A1+A1),(A2+A2),(A3+A3)]=
= [A1,A2,A3]  [A1,A2,A3] =
= [A1,A2,A3]  [A1,A2,A3]
Wielkości wektorowe
• Wielkość która spełnia ww. jest
wielkością wektorową.
• Każda wielkość wektorowa może być
reprezentowana przez wektor, ale nie
może być reprezentowana przez liczbę.
Iloczyn skalarny
Iloczyn skalarny wielkości wektorowych
Iloczyn skalarny wielkości wektorowych
definiuje się poprzez iloczyn skalarny
wektorów je reprezentujących.
Iloczyn skalarny - geometrycznie
 
A  B  ab cos 
gdzie a i b są długościami
wektorów a  jest kątem
miedzy nimi
b
B

A
a
Np: iloczyn skalarny dwóch wektorów prostopadłych:
A B  a  b  cos 90   0
Iloczyn skalarny - właściwości
R
a,b,c V
• a○b =b○a
(przemienność)
• (  a) ○ b =   (a ○ b)
• (a  b) ○ c = (a ○ c) + (b ○ c)
(rozdzielność)
• a ○ a  0; a ○ a = 0  a = 0
(łączność)
Długość wektora=moduł=wartość bezwzględna
Jest to liczba
skalarny:

a 
zdefiniowana
 
aa 
2
a
przez
iloczyn
A
a
Przykład
A A 
A
2

a  cos 0   a
2
Rzut wektora

Dla dowolnego wektora A i wektora jednostkowego
, wektor
eˆ i


A i  ( A  eˆ i )  eˆ i

jest zwany rzutem wektora A na kierunek eˆ
i
wektora
Rzut wektora
przykład
ax =
A• i
= a ·1· cos
Ax = ( a ·1· cos ) • i
A
a

x
i
Ax ax
Składowe wektora - przykład
przestrzeń 2 wymiarowa
ax = A  i = a  1  cos 
= a cos 
y
A
ay
Ay
𝒋
Ax = a cos   i
ay = a cos  = a sin 


𝒊 Ax ax
x
𝑨 = 𝒂𝒙 , 𝒂𝒚 = 𝒂𝒙 𝒊 + 𝒂𝒚 𝒋
Ay = a sin   j
𝒂𝟐 = 𝒂𝒙 𝟐 + 𝒂 𝒚 𝟐
Wektory jednostkowe w układzie kartezjańskim.
Dodawanie i odejmowanie wektorów.
Kąt między wektorami
Wektory jednostkowe
(Układ Kartezjański)
Prawoskrętny układ współrzędnych
z
k
i
x
j
y
Rzut wektora

Dla dowolnego wektora A i wektora jednostkowego
, wektor
eˆ
i


A i  ( A  eˆ i )  eˆ i

jest zwany rzutem wektora
na kierunek eˆ
i
A
wektora
Twierdzenie
Suma rzutów wektora na kierunki wzajemnie
prostopadłe jest równa wektorowi
3
A 
 A

eˆ i  eˆ i
i 1
Rzuty są składowymi wektora
3
A 

i 1
n
Ai  eˆ i 
A
i 1
i
Element zorientowany  trójce liczb
(Układ Kartezjański)
Az = Az k
A = [ Ax , Ay , Az]
z
A = (Ax  i)  (Ay  j)  (Az  k )
k
Ay = Ay j
i
x
Ax = Ax i
j
y
Suma wektorów
y
C
By
B
C = [Ax+Bx, Ay+ By, 0]
Ay
A
Ax
Bx
x
Suma wektorów jest równa sumie ich składowych
k
i
Iloczyn skalarny w R3
 
a  b  a 1ˆi  a 2 ˆj  a 3 kˆ  b 1ˆi  b 2 ˆj  b 3 kˆ 

j
 




 a 1 b 1 cos 0  a 1 b 2 cos 90  a 1 b 3 cos 90 



 a 2 b 1 cos 90  a 2 b 2 cos 0  a 2 b 3 cos 90 



 a 3 b 1 cos 90  a 3 b 2 cos 90  a 3 b 3 cos 0 
 a 1b1  a 2 b 2  a 3 b 3  a  b
3
A  [a 1 ,a 2 ,a 3 ]
B  [b 1 ,b 2 ,b 3 ]
A B 
ab
i
i 1
i
Iloczyn skalarny w R3
A  [a 1 ,a 2 ,a 3 ]
3
B  [b 1 ,b 2 ,b 3 ]
A B 
ab
i
i 1
przykład:
[1,-1,2] ○ [2,3,0] = 1·2 + (-1)·3 + 2·0 = -1
i
Kąt między wektorami
Kąt między dwoma wektorami jest
zdefiniowany przez ich iloczyn skalarny
b
 
A  B  ab cos 
B

A
a
  arccos
A B
a b
Kąt między wektorami - przykład
  arccos
A  [2, 0]
y
A B

B
a b
B  [1,1]
i
2
A B 
 =45
j
ab
i
i

A
 2 1  0 1  2
i 1
𝒂=
𝒃=
𝒂𝟏 𝟐 + 𝒂𝟐 𝟐 =
𝒃𝟏 𝟐 + 𝒃𝟐 𝟐 =
𝟐𝟐 + 𝟎 𝟐 = 2
φ = arccos
𝟏 𝟐 + 𝟏𝟐 = 𝟐
1
2
= 45°
x
Iloczyn wektorowy. Definicja. Obliczanie metodą
algebraiczną i przy pomocy wyznacznika.
Iloczyn wektorowy
𝒂
Iloczynem wektorowym
𝒃
𝒄=𝒂×𝒃

jest wektor 𝒄, którego moduł jest równy:
𝒄 = 𝒄 = 𝒂𝒃𝒔𝒊𝒏𝝋
Iloczyn wektorowy
𝒂
𝒃

𝒄
𝒄=𝒂×𝒃
Wektor 𝒄 jest prostopadły
do płaszczyzny na której
leżą wektory 𝒂 i 𝒃.
Zwrot wektora 𝒄 określa
reguła prawej dłoni (śruby
prawoskrętnej)
Iloczyn wektorowy nie jest przemienny
𝒄
b

b
a

a
𝒄′
𝒄 = 𝒂 × 𝒃 = −(𝒃 × 𝒂)= −𝒄′
Iloczyn wektorowy wersorów
𝐢×𝐢=𝐣×𝐣=𝐤×𝐤=𝟎
𝐢 × 𝐢 = 1 ∙ 1 ∙ 𝑠𝑖𝑛0° = 0
k
𝐢 × 𝐣 = 1 ∙ 1 ∙ sin 90° 𝐤 = 𝐤
i
j
𝐢×𝐣=𝐤
𝐣 × 𝐢 = −𝐤
𝐤×𝐢=𝐣
𝐢 × 𝐤 = −𝐣
𝐣×𝐤=𝐢
𝐤 × 𝐣 = −𝐢
Iloczyn wektorowy

 

a  b  a1 ˆi  a 2 ˆj  a 3 kˆ  b1 ˆi  b 2 ˆj  b3 kˆ 
ˆ
ˆ
 a1b1  0  a1b 2 k  a1b3 (  j) 
𝐢×𝐣 =𝐤
 a 2 b1 (  kˆ )  a 2 b 2  0  a 2 b3 ˆi 
𝐣 × 𝐢 = −𝐤
 a 3 b1 ˆj  a 3 b 2 (  ˆi )  a 3 b3  0 
𝐤×𝐢 =𝐣
𝐢 × 𝐤 = −𝐣
𝐣×𝐤=𝐢
𝐤 × 𝐣 = −𝐢
 ( a 2 b3  a 3 b 2 ) ˆi  ( a1b3  a 3 b1 ) ˆj  ( a1b 2  a 2 b1 ) kˆ
Iloczyn wektorowy
Można go obliczyć metodą wyznacznika:
i
j
k
a  b  a1
a2
a3
b1
b2
b3
𝐢
𝑎1
𝑏1
a  b  i [ a 2 b3  a 3 b 2 ]  j[ a 3 b1  a1b3 ]
 k [ a1b 2  a 2 b1 ]
Twierdzenia
Użyteczne tożsamości:
𝐀× 𝐁×𝐂 = 𝐀∘𝐂 𝐁− 𝐀∘𝐁 𝐂
A
B  C   B C  A )  C
(A  B
Różniczkowanie
d
d
 
A  B  

dA
d


B  A

dB
d
