پنل ایمیدرو2 - مجله سراسری سازمان نظام مهندسی معدن

Download Report

Transcript پنل ایمیدرو2 - مجله سراسری سازمان نظام مهندسی معدن

‫معرفی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‬
‫اين مركز در شهرك تحقيقاتي كاوش در فاصله ‪ 20‬كيلومتر كرج و ‪ 60‬كيلومتري تهران واقع شده است‪ .‬مساحت‬
‫زمين اجراي طرح ‪ 10‬هكتار و زیر بنای ساختمان‪ 27‬هزار متر مربع است‪ .‬مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران‬
‫داراي ‪ 4‬واحد آزمايشگاهي (شيمي‪ ،‬كاني شناس ي‪ ،‬فرآوري و محيط زيست و بهداشت حرفه اي) و يك واحد نيمه‬
‫صنعتي فرآوري مي باشد‪ .‬از نيمه اول سال ‪ 1384‬واحدهاي آزمايشگاهي شيمي‪ ،‬كاني شناس ي و فرآوري و از نيمه‬
‫دوم سال ‪ 1386‬واحد نيمه صنعتي فرآوري مواد معدني مركز با هدف شبيه سازي فرآيندهاي فرآوري و بهينه‬
‫سازي واحدهاي فرآوري به بهره برداري رسيده وهمچنين آزمایشگاه مطالعات نمونه های زيست محيطي و‬
‫بهداشت حرفه ای آغاز به کار کرده است‪.‬‬
‫ضرورت احداث مرکز تحقيقات فرآوري‬
‫مواد معدني ایران‬
‫درايران ذخاير معدني فراوان و متنوعي وجود دارد اما بخش عمده معدن و صنايع معدني با‬
‫كمبود تا نبود سوابق مهندس ي و طراحي مبنايي مواجه است كه اهم آنها عبارت است از ‪:‬‬
‫محدوديت واحد هاي فرآوري‪ ،‬عدم بازيابي مناسب و حجم زياد ضايعات ‪ ،‬محدود بودن بازيابي‬
‫مواد معدني از ذخاير كم عيار ‪،‬ضعف تكنولوژي و‪...‬‬
‫رسالت مرکزتحقيقات فرآوري مواد معدني ايران حركت به سمت بهبود شرايط مذكور و‬
‫شتابدهي هر چه بيشتر صنعت فرآوري به صورت كمي و كيفي است ‪ .‬اين مركز با داشتن‬
‫تجهيزات آزمايشگاهي دربخشهاي فرآوري ‪ ،‬شيمي‪،‬كاني شناس ي ‪ ،‬و محيط زيست و همچنين‬
‫مجموعه تجهيزات نيمه صنعتي فرآوري قابليت اين را خواهد داشت كه نياز هاي بخش معدن‬
‫و صنايع معدني كشور و حتي منطقه خاور ميانه را مرتفع نمايد ‪.‬‬
‫اهداف‬
‫‪‬انجام تحقيقات كاربردي بر روي مواد معدني و به منظور ارائه خدمات به بخش هاي‬
‫مختلف اقتصادي معدني كشور‬
‫‪‬اجراي تحقيقات كاربردي مواد معدني به منظور تبديل مواد معدني استخراج شده در‬
‫معادن به مواد قابل مصرف در صنعت ‪ ،‬از طريق روش هاي آزمايشگاهي و تست هاي نيمه‬
‫صنعتي (پايلوت) و از همه مهمتر تهيه فلوشيت صنعتي انجام كار براي انواع مواد معدني‬
‫فلزي و غير فلزي‬
‫‪‬ارائه خدمات آزمايشگاهي در زمينه كليه مواد معدني‬
‫‪‬ايجاد كلينيك تخصص ي معدن و صنايع معدني و ارائه مشاوره و راه حل به افراد ‪،‬‬
‫صنايع و مراكز مرتبط‬
‫‪‬انجام مطالعات امكان سنجي در زمينه فرآوري مواد معدني‬
‫‪‬ارائه خدمات مشاوره در زمينه مطالعات و طراحي فرآوري مواد معدني‬
‫خدمات فنی مهندس ی قابل ارائه در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‬
‫‪ ‬مطالعات کانی شناس ی نمونه های زمين شناس ی و معدنی‬
‫‪ ‬آناليز شیمیایی نمونه های زمين شناس ی و معدنی‬
‫‪ ‬مطالعات زیست محیطی نمونه های آب شرب و صنعتی ‪،‬پسابها و کلیه آالینده های موجود‬
‫در آب‪ ،‬خاک و هوا‬
‫‪ ‬انجام خدمات بهداشت حرفه ای و اندازه گيری عوامل زیان آور در محیط کار‬
‫‪ ‬مطالعات آزمایشگاهی و نیمه صنعتی (پایلوت ) فرآوری مواد معدنی با هدف دستیابی به‬
‫داده های مورد نیاز برای‪...‬‬
‫ امکان سنجی فرآوری مواد معدنی‬‫ طراحی خطوط جدید فرآوری مواد معدنی‬‫‪ -‬اصالح و بهینه سازی خطوط فرآوری مواد معدنی‬
‫آزمایشگاه های مرکزتحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‬
‫کاني شناس ي‬
‫کانه آرايي‬
‫شيمي تجزيه‬
‫محيط زيست وبهداشت حرفه‬
‫ای‬
‫آزمايشگاه کاني شناس ي‬
‫مطالعات کاني شناس ي در مرکز فرآوري براي شناسايي کانيها در نمونه هاي معدني و محصولت کانه‬
‫آرايي است‪ .‬در اين آزمايشگاه از ابزار و تجهيزات پيشرفته کاني شناس ي مانند ميکروآناليزور)‪،(EPMA‬‬
‫ميکروسکوپ الکتروني‪ ،‬دستگاه پراش اشعه ‪ ،x‬طيف سنجي مادون قرمز و آناليز تصويري‪ ،‬آناليز حرارتي در کنار‬
‫ديگر روشهاي کاني شناس ي همانند مطالعات ميکروسکوپي نوري استفاده مي شود‪.‬‬
‫شناسا ااايي کانيها ااا‪ ،‬ترکيا ااب شا اايميايي‪ ،‬ريزسا اااختارها‪ ،‬توزيا ااع اوعا ااادي و درجا ااه آزادي آنها ااا از جملا ااه اها ااداف اي ا ان‬
‫مجموعه مي باشد‪ .‬بنابراين آزمايشگاه کاني شناس ي خدمات تحقيقااتي مختلفاي را باا هادف برطارف نماودن مشاکتت‬
‫و نيازهاي فرآوري مواد معدني ارائه مي نمايد‪.‬‬
‫آزمايشگاه شيمي تجزيه‬
‫در اين بخش‪ ،‬تجزيه شيميايي و عنصري مواد معدني توسط دستگاههاي مجهز انجام ميگيرد‪ .‬مهمترين‬
‫امکانات مورد استفاده در اين بخش وسايل نمونه برداري و آماده سازي نمونه‪ ,‬دستگاههاي فلورسانس اشعه‬
‫ايکس (‪ ،)XRF‬پتسماي زوج القايي (‪ ،)ICP‬طيف سنجي نشر اتمي (‪ ، )AES‬طيف سنجي جذب اتمي‬
‫(‪،)AAS‬اندازي گيري سولفور و گوگرد امکانات آناليز و شناسايي فلزات گرانبها‪ ،‬روش طيف سنجي نوري و گاز مي‬
‫باشد‪.‬‬
‫آزمايشگاه محيط زيست‬
‫محايط زيساات ازاركااان توسااعه پاياادار ماي باشااد‪ ،‬بااا توجااه بااه اينكاه آزمايشااگاه كااام ي در زمينااه فعالي هاااي معااادن و‬
‫صنايع معدني وجود نداشت در اين آزمايشگاه مطالعات مرتبط در اين زمينه انجام مي شود‬
‫اياان آزمايشااگاه شااامل سااه بخااش كروماااتوگرا ي ا آب و طساااب ‪ ،‬هااواي محاايط زيساات و بهداشاات حرفااه اي مااي‬
‫باشد ‪.‬‬
‫آزمايشگاه کانه آرايي‬
‫اين آزمايشگاه شامل بخشهاي آماده سازي‪ ،‬تعيين انديسهاي خردايش‪ ،‬سنگ شکني‪ ،‬آسيا‪،‬‬
‫دانه بندي‪ ،‬فلوتاسيون‪ ،‬هیدرومتالورژی‪ ،‬پيرومتالورژی‪ ،‬جدايشهاي فيزيکي‪(،‬ثق ي‪ ،‬مغناطيس ي و‬
‫الکترواستاتيکي) و جدايش جامد‪ -‬مايع ميباشد‪.‬‬
‫با انجام بررسيهاي مختلف در زمينه خردايش و آسياي مواد معدني‪ ،‬مشخصات مهم کانسنگ‬
‫مانند انديس کار مشخص شد ‪ ،‬که از آن براي طراحي مدار خردايش استفاده مي شود‪ .‬عتوه بر‬
‫طراحي مدارهاي خردايش در اين بخش مي توان تأثير عوامل مؤثر بر فرآيندهاي خردايش را به کمک‬
‫آسياهاي ميله اي‪ ،‬گلوله اي و خودشکن به همراه تجهيزات طبقه بندي مورد بررس ي قرار داد‪.‬‬
‫آزمايشگاه کانه آرايي‬
‫روشهاي جداسازي ثق ي متنوع و متناسب با دانه بنادي ذرات و ناوع مااده معادني باه کاار ماي روناد‪ .‬باه‬
‫اياان منظااور مجموعااه اي از وسااايل مختلااف ماننااد ميااز لاارزان‪ ،‬جيااگ‪ ،‬مااارطي ‪ ،‬هيدروساايکلون واسااطه‬
‫سنگين و سانتريفوژ درمركزفراهم شده است‪ .‬روشهاي مغناطيس ي و الکتروساتاتيکي بار اساا خاوا‬
‫مغناطيس ا ي و الکتريکااي مااواد معاادني بااه روشااهاي خشااک و تاار و شاادت مياادانهاي کاام و زياااد تقساايم مااي‬
‫شوند‪ .‬مجموعه کامل اين تجهيزات در مرکز پيش بيني شده است‪.‬‬
‫آزمايشگاه کانه آرايي‬
‫فلوتاسيون روش شناور سازي مواد معدني با استفاده از خوا شيمي و فيزيكي سطح‬
‫ذرات‪ ،‬از مهمترين فرآيندهاي کانه آرايي در کارخانجات فرآوري کانه هاي فلزي ميباشد‪.‬‬
‫مطالعا ااات فلوتاسا اايون در مقيا ااا آزمايشا ااگاهي‪ ،‬زمين ا اه‬
‫ساااز شااناخت رفتااار مااواد و طراحااي ماادار مااي باشااد‪ .‬پديااده‬
‫ها ا اااي شا ا اايمي سا ا ااطح و پارامترها ا اااي عمليا ا اااتي فرآينا ا ااد‪ ،‬از‬
‫مهمتاارين عواماال مااؤثر بااوده تعيااين آنهااا و از اهااداف اصا ي‬
‫تحقيق ااات در زمين ااه فلوتاس اايون در آزمايش ااگاه کان اه آراي ااي‬
‫مي باشد‪.‬‬
‫فرآيندهاي هيدرومتالورژيکي بر مبنااي انحات ميباشاد‪ .‬در ايان روش کانيهااي ياک کانسانگ در‬
‫آب‪ ،‬قليا‪ ،‬اسيد‪ ،‬نمک يا باکتريحال ميشاود‪ .‬ليچيناگ ياا فروشاويي کانسانگها و کنساانتره هااي‬
‫طاات‪ ،‬مااس و روي مهمتاارين مااواردي اساات کااه درآزمايشااگاه مركزمااي توانااد مااورد بررس ا ي ق اارار‬
‫گيرد‪.‬‬
‫مطالعات فرآوري در مقيا‬
‫نيمه صنعتي‬
‫در واحدفرآوري پايلوت (مجموعه نيمه صنعتي)‪ ،‬نتايج مطالعات آزمايشگاهي در مدار‬
‫پيوسته ومداوم موردبررس ي قرار ميگيرد‪ .‬مجموعه پايلوت پلنت در يک سالن سرطوشيده به‬
‫وسعت تقريبي ‪ 8500‬مترمربع قرارگرفته است‪ .‬اين واحد داراي تجهيزات خردايش‪ ،‬طبقه‬
‫بندي‪ ،‬فلوتاسيون‪ ،‬جدايش ثق ي و مغناطيس ي‪ ،‬الكترواستاتيكي هيدرومتالورژي وآبگيري مي‬
‫باشد‪ .‬تجهيزات کانه آرايي در واحد نيمه صنعتي مرکزمانندتجهيزات موجوددر آزمايشگاه‬
‫فرآوري‪ ،‬ظرفيت متغير و قابل انعطاف است و قابليت در مدار پيوسته را دارد‪.‬‬
‫مطالعات فرآوري در مقيا‬
‫نيمه صنعتي‬
‫ارزيابي فرآيندهاي کانه آرايي ‪ ،‬دستيابي و تحليل داده هاي ضروري براي طراحي کارخانه‪ ،‬بالبردن‬
‫سطح اطمينان و امکانپذيري فرآيند و شناخت بهتر مشکتت احتمالي زيست محيطي از مهمترين اهدا ي‬
‫است که در واحد فرآوري نيمه صنعتي دنبا مي شود‪.‬‬
‫درطرح اوليه سيستم ابزار دقيق و کنتر واحد نيمه صنعتي در مرکزتحقيقات فرآوري مواد معدني‬
‫ايران مطابق با فن آوري روز دنيا پيش بيني شده است‪ .‬كه با اين سيستم جمع آوري وطردازش‬
‫اطتعات و اجراي فرآيندهاي مختلف بهترخواهد شد‪.‬‬
‫سيستمهاي دفع باطله و بازيابي آب‬
‫هدف اص ي سيستمهاي دفع باطله در مركز براي مطالعه يا انباشت مواد از مدار فرآيند و يا‬
‫محصولت نرمه گيري‪ ،‬محلولهاي مدار فرآيند فروشويي و سپس تصميم گيري نسبت به‬
‫چگونگي انباشت باطله مواد جامد در محل مناسب و بازيابي آب و برگشت آن به مدار فرآيند و‬
‫يا مطالعه براي طراحي سدهاي باطله و يا ساير موارد مصرف ميباشد‪.‬‬
‫جمع آوري آبهاي جاري در قسم هاي مختلف مركز از ديگر اهداف فرعي اين سيستم ميباشد‪.‬‬
‫كارگاه ساخت و ماشين افزار‬
‫اياان بخااش جهاات طشااتيباني و ساااخت تجهياازات مااورد نظاار پااايلوت ا ساارويس و‬
‫نگه ااداري ماش ااين آلت و طش ااتيباني كلي ااه واحااد ه ااا بمنظ ااور ‪ :‬نگهااداري و تعمي اار‬
‫تجهيزات موجود و ساخت تجهيزات مورد نياز مي باشد ‪.‬‬
‫عناوين گواهينامه ها و استانداردهاي مرتبط ‪:‬‬
‫•اعتبار نامه استاندارد ‪ ISO/IEC /17025‬آزمايشگاهي از شركت ‪DAKKS‬آملان‬
‫• گواهينامه استاندارد مديريت كيفيت ‪ ISO 9001-2008‬از شركت ‪ TUV‬آملان‬
‫• گواهينامه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست‬
‫• پروانه عرضه خدمات ستمت كار وزارت بهداشت ‪ ،‬درمان و آموزش پزشكي‬
‫• گواهينامه تائيد صتحيت آزمايشگاه همكار سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران‬
‫• پروانه پژوهش از وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‬
‫‪30‬‬
‫‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪13‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫زير ديپلم‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫ديپلم‬
‫تكنسين‬
‫سطح تحصيتت‬
‫‪0‬‬
‫كارشناسكارشناس ارشد و باالتر‬
‫تعداد نفرات‬
‫‪15‬‬
‫پروژه های انجام شده فرآوری کانسنگ آهن‬
‫در مرکزتحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‬
‫مدت‬
‫(ماه)‬
‫تاریخ شروع‬
‫کارفرما‬
‫‪6‬‬
‫‪1386‬‬
‫شركت مهندسين مشاور ناموران‬
‫‪3‬‬
‫‪1387‬‬
‫شركت كيميا فرآوران ارمغان‬
‫‪9‬‬
‫‪1387‬‬
‫شرکت سنگ آهن مرکزی رباط‬
‫‪9‬‬
‫‪1387‬‬
‫شرکت تامين مواد اولیه صبا نور‬
‫‪1‬‬
‫‪1387‬‬
‫شرکت سنگ آهن گل گهر‬
‫‪3‬‬
‫‪1390‬‬
‫شرکت سنگ آهن گل گهر‬
‫‪12‬‬
‫‪1390‬‬
‫شرکت سنگ آهن گل گهر‬
‫‪8‬‬
‫تست پایلوت فلوتاسیون نمونه کنسانتره سنگ آهن‬
‫‪1‬‬
‫‪1390‬‬
‫شرکت فکور صنعت‬
‫‪9‬‬
‫خدمات تحقيقاتي و مطالعات نيمه صنعتي بر روي نمونه ته ريز سيكلون‬
‫هاي هوايي كارخانه كنسانتره مگنتيتي‬
‫‪3‬‬
‫‪1390‬‬
‫ردیف‬
‫‪1‬‬
‫نام پروژه‬
‫فرآوري سنگ آهن معدن جت آباد در مقيا‬
‫آزمايشگاهي و نيمه صنعتي‬
‫‪2‬‬
‫فرآوري سنگ آهن پتسري معدن سنگان در مقيا‬
‫‪3‬‬
‫مطالعه فرآوری بر روی کانسنگ معدن آهن رباط در مقیا‬
‫نیمه صنعتی‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫نيمه صنعتي‬
‫آزمایشگاهی و‬
‫مطاعه اولیه فرآوری کانسنگ آهن معدن بابا ع ی همدان‬
‫امكانپذيري كاهش گوگرد در سنگ آهن معدن گل گهر در مقيا‬
‫و نيمه صنعتي‬
‫آزمايشگاهي‬
‫کاهش سولفور ته ریز سیکلون هوایی خط فرآوری سنگ آهن‬
‫ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی در مقیا‬
‫آزمایشگاهی‬
‫شرکت سنگ آهن گل گهر‬
‫پروژه های انجام شده فرآوری کانسنگ آهن‬
‫در مرکزتحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‬
‫ردیف‬
‫نام پروژه‬
‫مدت‬
‫(ماه)‬
‫تاریخ‬
‫شروع‬
‫کارفرما‬
‫‪10‬‬
‫مطالعه ازمایشگاهی فرآوری برای کنسانتره تر کارخانه فرآوری سنگ‬
‫آهن گل گهر‬
‫‪6‬‬
‫‪1391‬‬
‫شرکت سنگ آهن گل گهر‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫انجام خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی نیمه صنعتی بر روی نمونه های‬
‫های کنسانتره مگنتیتی جهت ارتقائ کیفی کنسانتره تولیدی به منظور‬
‫منظور تولید خوراک مناسب کارخانه گندله سازی در مقیا نیمه صنعتی‬
‫طراحی خردایش مواد معدنی با استفاده از پالس های الکتریکی ولتاژبال‬
‫فرآوری سنگ آهن هماتیتی با هدف تولید کنسانتره و کاهش فسفر‬
‫‪2‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪1391 12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1391‬‬
‫شرکت سنگ آهن گل گهر‬
‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬
‫صنایع معدنی ایران‬
‫شرکت سنگ آهن مرکزی‬
‫پروژه های انجام شده در خصو فرآوری کانسنگ مس و طت‬
‫درمرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‬
‫مدت‬
‫(ماه)‬
‫تاریخ‬
‫شروع‬
‫کارفرما‬
‫ردیف‬
‫‪7‬‬
‫‪1386‬‬
‫شرکت صنایع مس طارم‬
‫‪2‬‬
‫مطالعه فرآوري با روش ليچينگ طتي معدن گدابيك كشور آذربايجان در‬
‫مقيا آزمايشگاهي و نيمه صنعتي‬
‫‪4‬‬
‫‪1387‬‬
‫بخش خصوص ی‬
‫‪3‬‬
‫مطالعات بازيابي مس از كانه هاي اكسيدي مربوط به شركت تتشگران مس‬
‫‪12‬‬
‫‪1388‬‬
‫سازمان توسعه و نوسازی معادن‬
‫و صنایع معدنی ایران‬
‫‪4‬‬
‫مطالعه کانی شناس ی و الکترو ماکرو پروپ نمونه های محدوده اکتشا ی مس‬
‫در آذربایجان‬
‫‪4‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫نام پروژه‬
‫فرآوري كانسنگ اكسيدي مس طارم به روش ليچينگ ستوني در مقيا‬
‫آزمايشگاهي و نيمه صنعتي‬
‫طراحی و ساخت دستگاه نانو _میکرو حباب در مقیا‬
‫آزمایشگاهی‬
‫مهندسين مشاور کاوشگران‬
‫سازمان توسعه و نوسازی معادن‬
‫و صنایع معدنی ایران‬
‫پروژه های انجام شده فرآوری زغا در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‬
‫ردیف‬
‫نام پروژه‬
‫مدت‬
‫( ماه )‬
‫‪1‬‬
‫تاریخ‬
‫شروع‬
‫کارفرما‬
‫انجام مطالعات مهندس ي پايه براي احداث يك واحد‬
‫جديد زغالشوئي‪ 500،000‬تني در استان مازندران‬
‫‪3‬‬
‫‪1390‬‬
‫شركت زغالسنگ البرز مركزي‬
‫‪2‬‬
‫مطالعات اوليه بررس ي امكانپذيري كاهش گوگرد در‬
‫زغالسنگ طبس‬
‫‪4‬‬
‫‪1390‬‬
‫شركت تهيه و توليد مواد‬
‫معدني ايران ‪-‬هولدينگ احياء‬
‫سپاهان‬
‫‪3‬‬
‫انجام آزمايشهاي فرآوري باطله زغالسنگ منطقه شاهرود‬
‫در مقيا پايلوت‬
‫‪5‬‬
‫‪1390‬‬
‫جهاد دانشگاهي تربيت مدر‬
‫ردیف‬
‫نام پروژه‬
‫مدت‬
‫(ماه)‬
‫تاریخ‬
‫شروع‬
‫کارفرما‬
‫‪2‬‬
‫مطالعه و بررس ی فرآوری کانسنگ سرب نخلک با استفاده‬
‫از فلو تاسیون ستونی‬
‫‪6‬‬
‫‪1388‬‬
‫شركت تهيه و توليد مواد‬
‫معدني ايران‬
‫‪3‬‬
‫مطالعه و امکان سنجی استحصا نقره از کنسانتره سرب‬
‫معدن نخلک‬
‫‪6‬‬
‫‪1389‬‬
‫شركت تهيه و توليد مواد‬
‫معدني ايران‬
‫مدت‬
‫(ماه)‬
‫تاریخ‬
‫شروع‬
‫کارفرما‬
‫‪1‬‬
‫فرآوري كانسنگ منگنز ونارچ قم در مقيا‬
‫آزمايشگاهي و نيمه صنعتي‬
‫‪12‬‬
‫‪1387‬‬
‫دانشگاه صنایع و معادن ایران‬
‫‪2‬‬
‫مطالعه نیمه صنعتی بهینه سازی عملکردآسیای میله ای و گلوله ای‬
‫جهت کاهش نرمه در مدار اسیاهای واحد اسفوردی‬
‫‪9‬‬
‫‪1389‬‬
‫شركت تهيه و توليد مواد‬
‫معدني ايران‬
‫‪3‬‬
‫شناخت‪،‬طبقه بندی و شبیه سازی کتسهای مختلف ماده معدنی در‬
‫معدن فسفات اسفوردی‬
‫‪18‬‬
‫‪1390‬‬
‫شركت تهيه و توليد مواد‬
‫معدني ايران‬
‫‪4‬‬
‫ارائه یک روش مبتنی بر ماشين بینایی برای کنتر هوشمند فرایند‬
‫فلوتاسیون‬
‫‪6‬‬
‫‪1389‬‬
‫سازمان توسعه نوسازی معادن‬
‫و صنایع معدنی ایران‬
‫ردیف‬
‫نام پروژه‬
‫آنالیز نمونه های پروژه های اکتشافی انجام شده‬
‫در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‬
‫ردیف‬
‫نام پروژه‬
‫مدت‬
‫(ماه)‬
‫تاریخ‬
‫شروع‬
‫کارفرما‬
‫‪1‬‬
‫خدمات آزمايشگاهي بر روي نمونه هاي شورابه اي امتح ترود‬
‫‪6‬‬
‫‪1385‬‬
‫شركت تهيه و توليد مواد معدني‬
‫ايران‬
‫‪2‬‬
‫انجام خدمات آزمايشگاهي جهت آناليز شيميايي ‪ 8000‬نمونه جهت‬
‫مطالعات اكتشا ي طرح اكتشاف جامع طت‬
‫‪36‬‬
‫‪1385‬‬
‫شركت تهيه و توليد مواد معدني‬
‫ايران‬
‫‪3‬‬
‫عمليات آناليز شيميايي و مطالعات آزمايشگاهي ‪ 7000‬نمونه اكتشا ي‬
‫مناطق سركوير سمنان‬
‫‪18‬‬
‫‪1387‬‬
‫شركت تهيه و توليد مواد معدني‬
‫ايران‬
‫‪4‬‬
‫آماده سازي و آناليز نمونه هاي حاصل از مغزه هاي حفاري شركت م ي‬
‫صنايع مس ايران‬
‫‪12‬‬
‫‪1388‬‬
‫شركت م ي صنايع مس ايران‬
‫‪5‬‬
‫آناليز نمونه های حاصل از مغزه های حفاری و اکتشا ی در سطح کشور‬
‫‪12‬‬
‫‪1390‬‬
‫شركت م ي صنايع مس ايران‬
‫پروژه های زیست محیطی و بهداشت حرفه ای انجام شده در‬
‫مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‬
‫ردیف‬
‫نام پروژه‬
‫مدت‬
‫(ماه)‬
‫تاریخ‬
‫شروع‬
‫کارفرما‬
‫‪1‬‬
‫طرح بررس ي عوامل زيان آور محيط كار شركت آلومينيوم جاجرم‬
‫‪1‬‬
‫‪1387‬‬
‫شركت آلوميناي جاجرم‬
‫‪2‬‬
‫طرح پايش تركيبات نفتي‪ ،‬سموم و فلزات سنگين مصب رودخانه هاي‬
‫استان گيتن محيط زيست دريائي سازمان حفاظت محيط زيست‬
‫‪28‬‬
‫‪1387‬‬
‫سازمان حفاظت محيط زيست‬
‫‪3‬‬
‫آزمايشهاي آناليز آب شرب شهرهاي استان قزوين‬
‫‪6‬‬
‫‪1387‬‬
‫مهندسين مشاور آبران‬
‫‪4‬‬
‫اندازه گيري پارامترهاي زيست محيطي آبهاي زير زميني دشت دزفو‬
‫‪6‬‬
‫‪1387‬‬
‫جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي‬
‫‪5‬‬
‫طرح پايش تركيبات نفتي‪ ،‬سموم و فلزات سنگين حوزه خليج فار‬
‫محيط زيست دريائي‬
‫‪28‬‬
‫‪1387‬‬
‫سازمان حفاظت محيط زيست‬
‫‪6‬‬
‫نمونه برداري و انجام آزمايشهاي مناوع آبهاي زيرزميني و طساب دشت‬
‫قزوين‬
‫‪6‬‬
‫‪1388‬‬
‫شركت مهندسين مشاور فن آوران‬
‫آب سازه‬
‫‪7‬‬
‫انجام آناليز نمونه هاي آب و رسوب مربوط به پروژه ارزيابي زيست‬
‫محيطي احداث ميدان نفت سنگين فردوس ي‬
‫‪2/5‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪8‬‬
‫مطالعه و بررس ي تركيبات آلي پايدار كنوانسيون استكهلم (پ ي كلرو دي‬
‫بنزو دي اكسانها) و امكان سنجي اندازه گيري آنها در معادن و صنايع‬
‫معدني كشور‬
‫‪12‬‬
‫‪1388‬‬
‫مهندسين مشاور يكم‬
‫سازمان توسعه و نوسازي معادن و‬
‫صنايع معدني ايران‬
‫ادامه پروژه های زیست محیطی و بهداشت حرفه ای انجام شده‬
‫در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‬
‫ردیف‬
‫نام پروژه‬
‫مدت‬
‫(ماه)‬
‫تاریخ‬
‫شروع‬
‫کارفرما‬
‫‪9‬‬
‫نمونه برداری و اندازه گيری پارامتر های فيزیکی‪،‬شیمیایی فلزات آب های‬
‫زیر زمینی دشت های شرق کردستان‬
‫‪2‬‬
‫‪1389‬‬
‫شرکت آب منطقه ای کردستان‬
‫‪10‬‬
‫آناليز پارامتر های زیست محیطی و عوامل زیان آور در محیط کار‬
‫‪3‬‬
‫‪1389‬‬
‫شرکت نفت و گاز گچساران‬
‫‪11‬‬
‫طرح مطالعه بررس ی الینده های سدهای استان زنجان‬
‫‪12‬‬
‫‪1390‬‬
‫آب منطقه ای زنجان‬
‫‪12‬‬
‫طرح بررس ی عوامل زیان آور محیط کار در شرکت ذوب آهن اصفهان‬
‫‪6‬‬
‫‪1390‬‬
‫شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان‬
‫‪13‬‬
‫در روغن های ‪pcb‬طرح نمونه برداری و بررس ی آلودگی ترکیبات‬
‫ترانسفور ماتورهای سازمان بنادر و دریانوردی‬
‫‪6‬‬
‫‪1390‬‬
‫سازمان بنادر ودریانوردی‬
‫‪6‬‬
‫‪1391‬‬
‫شرکت برق منطقه ای تهران‬
‫‪2‬‬
‫‪1391‬‬
‫شرکت آب و فاضالب استان‬
‫مرکزی‬
‫‪16‬‬
‫مطالعه عوامل سخت و زیان آور محیط کار‬
‫‪3‬‬
‫‪1391‬‬
‫منطقه ویژه اقتصادی خلیج فار‬
‫‪17‬‬
‫اندازه گيری ترکیبات نفتی سموم سنگين در حاشیه دریای خزر‬
‫‪6‬‬
‫‪1391‬‬
‫سازمان محیط زیست استان‬
‫گلستان‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫نمونه برداری و اندازه گیری ترکیبات ‪ pcb‬در ‪ 1400‬نمونه‬
‫ترانسفور ماتور‪،‬شرکت برق منطقه ای تهران‬
‫اندازه گیری فلزات سنگین و سموم در آب های شرب‬
‫شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزی‬
‫فهرست قرار دادهای منعقده و خدمات عمده مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‬
‫در ‪ 6‬ماهه او سا ‪1392‬‬
‫رديف‬
‫‪1‬‬
‫عنوان پروژه‬
‫آناليز ‪ 844‬نمونه حاصل از حفاري كانسار سرب و روي مهدي آباد‬
‫پايه بر روي نمونه هاي نماينده سنگ آهن خواف‬
‫‪2‬‬
‫ادامه عمليات طرح جامع آزمايشهاي مقيا‬
‫‪3‬‬
‫ادامه آناليز نمونه هاي حفاري شركت م ي صنايع مس ايران‬
‫كارفرما‬
‫مجتمع سرب و روي مهدي آباد‬
‫ايميدرو‬
‫شركت م ي صنايع‬
‫مس ايران‬
‫‪4‬‬
‫عمليات پرعيارسازي در مقيا‬
‫نيمه صنعتي سنگ آهن در منطقه زنجان‬
‫شركت صنعتي و معدني جهان نمو‬
‫‪5‬‬
‫عمليات پرعيارسازي در مقيا‬
‫آزمايشگاهي كانسار مس در منطقه زنجان‬
‫شركت پار كاوش طشك‬
‫‪6‬‬
‫بازيابي هماتيت از باطله هاي كارخانه كنسانتره سنگ آهن زرند‬
‫‪7‬‬
‫مطالعات فرآوري جهت راه اندازي واحد كنسانتره سنگ آهن خواف‬
‫‪8‬‬
‫پرعيارسازي سنگ آهن پتسري معدن گور رندان هرمزگان‬
‫‪9‬‬
‫پرعيارسازي كروميت در مقيا‬
‫‪10‬‬
‫پرعيارسازي شئليت نظام آباد اراك در مقيا‬
‫‪11‬‬
‫اندازه گيري ‪ PCBS‬در ‪ 793‬نمونه روغنهاي موجود در انبار‬
‫شركت برق منطقه اي تهران‬
‫‪12‬‬
‫اندازه گيري آلينده هاي فيزيكي و شيميايي سدهاي استان اردبيل‬
‫شركت آب منطقه اي اردبيل‬
‫‪13‬‬
‫ادامه عمليات اندازه گيري آلينده هاي محيط زيست و بهداشت محيط شركت نفت و گاز گچساران‬
‫شركت نفت و گاز گچساران‬
‫نيمه صنعتي‬
‫شركت مهندس ي معيار صنعت خاورميانه‬
‫شركت احيا سپاهان‬
‫شركت زمين كاوان زمان‬
‫بخش خصوص ي‬
‫نيمه صنعتي‬
‫بخش دولتي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫سرمایه گذاران‬
‫معدنکاران‬
‫شرکت های معدنی‬
‫شرکت های اکتشافی‬
‫شرکتهای صنعتی‬
‫صنایع معدنی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مطالعات فرآوری در کانسارهای اکتشاف شده جدید‬
‫بهینه سازی مدارهای فرآوری‬
‫نوسازی مدارهای فرآوری‬
‫فرآوری باطله های معدنی‬
‫فرآوری نرمه ها‬
‫فرآوری کانسنگ ها یا باطله های کم عیار‬
‫• شناسایی‬
‫اکتشاف عمومی‬
‫پیجویی‬
‫طراحی مفهومی‬
‫مقیاس آزمایشگاهی‬
‫فرصت سنجی‬
‫طراحی پایه‬
‫اکتشاف تفصیلی‬
‫طراحی تفصیلی‬
‫مقیاس پایه‬
‫پیش امکان سنجی‬
‫مقیاس پیشاهنگ‬
‫امکان سنجی‬
‫خروجی‪ :‬گزارش قابل ارایه به بانک )‪(Bankable Report‬‬
‫‪ ‬نيروی متخصص فرآوری با ظرفیت های صنعتی روزآمد‬
‫‪ ‬تجمیع تمامی تخصص های مرتبط با فرآوری در یک مجموعه‬
‫‪ ‬کلیه زیرساخت ها و تجهيزات مورد نیاز در یک مجموعه‬
‫‪ ‬تجهيزات منحصر به فرد در تمامی مقیاس ها‬
‫‪ ‬پایلوت در مقیاس جهانی‬
‫‪‬در تمامی پروژه های معدنی نمونه معرف حجیم باید تهیه شود‪.‬‬
‫‪‬ارسال این نمونه ها به مراکز جهانی زمانبر و هزینه بر است‪.‬‬
‫‪‬مراکز فرآوری محدودی در جهان ظرفیت تنظیم مدارهای فرآوری و‬
‫انجام مطالعات را به صورت پیوسته دارند‪.‬‬
‫‪ ‬امکان ارایه خدمات رقابتی با استانداردهای جهانی‬
‫‪ ‬امکان ارایه خدمات رقابتی با قیمتهای رقابتی‬
‫‪ ‬امکان دعوت و حضور کارشناسان بين املللی در طی انجام تست‬
‫های فرآوری‬
‫‪ ‬امکان دعوت و حضور کارشناسان شرکت های ماشين ساز در طی‬
‫انجام تست های فرآوری‬
‫‪ ‬امکان در اختیار قرار دادن نيروی انسانی ماهر و تجهيزات به شرکت‬
‫های بين املللی طرف قرارداد با ذینفع های بخش معدن‬
‫‪ ‬مرکز با استانداردهای مهندس ی‪ ،‬با توجه به نیازهای بخش‬
‫خصوص ی به صورت پویا و رقابتی در زمان واقعی خدمات فرآوری‪،‬‬
‫تجزیه شیمیایی‪ ،‬محیط زیست و کانی شناس ی را به فعاالن بخش‬
‫معدن ارایه می دهد‪.‬‬
‫‪ ‬آماده عقد قرارداد به صورت تشویق‪-‬پنالتی‬
‫‪ ‬سرمایه گذاری ایمیدرو برای تامين نيروی انسانی‪ ،‬خدمات فنی و زیر‬
‫ساخت های منحصر بفرد‬
‫‪ ‬ارایه خدمات برای طراحی بهینه خط و انتخاب فنی‪-‬اقتصادی تجهيزات‬
‫متناسب با ماهیت ماده معدنی‬
‫‪ ‬تولید با راندمان متداول کشورهای صنعتی‬
‫‪ ‬جلوگيری از بين رفتن بخش ی از ماده معدنی به سد باطله و تولید باطله‬
‫هایی که در برخی از کشورها کانسنگ محسوب می شوند‬
‫‪ ‬قابلیت تنظیم و تغیير خط متناسب با تغیيرات ماده معدنی در طول‬
‫استخراج‬
‫‪ ‬امکان تداوم فعالیت در دوره های رونق و رکود‬
‫‪ ‬کاهش هزینه های سرمایه گذاری و دوره بهره برداری‬
‫‪ ‬خرید ماشين آالت نامناسب با ماهیت ماده معدنی و چالش های‬
‫نصب‪ ،‬راه اندازی و بهره برداری از نظر زمان و هزینه‬
‫‪ ‬راندمان بسیار پایين واحدها که تنها توان رقابت در دوره های رونق‬
‫را دارند‬
‫‪ ‬نیاز به مطالعات مجدد‪ ،‬خرید تجهيزات جدید با تغیيرات ماده‬
‫معدنی در طول عمر معدن‬
‫‪ ‬افزایش هزینه های سرمایه گذاری‪ ،‬بهره برداری و یا حتی شکست‬
‫پروژه‬
‫‪ ‬فرصتی در دسترس‬
‫‪ ‬برای موفقیت پروژه های معدنی خود از ظرفیت ایجاد شده‬
‫استفاده کنید‬