Priemyselná revolúcia

Download Report

Transcript Priemyselná revolúcia


Priemyselná revolúcia bola veľká historická
premena. Má tri charakteristické znaky:
1. manufaktúry sa menia na priemyselné
podniky
 2. ručná výroba sa mení na prevažne strojovú
 3. malý rozsah výroby sa mení na charakter
veľkovýroby (sériová výroba)

 Priemyselná
revolúcia sa začala v
poslednej tretine 18. storočia v Anglicku,
kde bol
 dostatok uhlia a rúd, vlny a bavlny
(dovážala sa z Egypta) a vznikli začiatky
kapitalistického podnikania v baníctve a
hutníctve (tu sa ako prvý v odvetví objavil
finančný kapitál.
Priemyselná revolúcia v Anglicku mala tri charakteristické
etapy:
 1. zdokonalenie a rozšírenie pracovných strojov v
textilníctve (J. Kay – rýchlobežný člnok, 1733, James
Hargreaves - ručne poháňaný spriadací stroj Janny,
1764)
 2. parný stroj (James Watt, 1769) sa stal univerzálnym
energetickým zdrojom priemyselnej výroby - vznikla
veľkovýroba
 3. vznik strojárstva - rozhodujúcim faktorom bola po
zdokonaľovaní sústruhu presnosť

Priemyselná revolúcia zmenila do 40. rokov
19.storočia Anglicko na priemyselnú veľmoc,

V tomto období sa na Európskom kontinente
priemyselná revolúcia iba začínala,

Ďalšou krajinou priemyselnej revolúcie bolo
Holandsko, neskoršie Francúzsko,

Obdobie priemyselnej revolúcie vo Francúzsku spadá
do doby Napoleonovho cisárstva (1805 - 1814).

V Nemecku sa priemyselná revolúcia rozvinula po roku
1848 a rýchlo postupovala,




V Severnej Amerike viedol rozvoj kapitalistickej výroby
k oslobodzovacej vojne (1775 - 1783) a vytvoreniu
USA,
Prvé textilné stroje tu boli z Anglicka, no čoskoro sa
objavujú aj stroje vynájdene v USA,
Občianska vojna (1861 - 1865) vývoj zabrzdila ale už v
70 rokoch 19. storočia sa stali USA priemyselnou
veľmocou,
Koncom 19. storočia dohnali Anglicko a na začiatku 1.
svetovej vojny (1914) mali už takú výrobnú kapacitu,
akú Anglicko, Francúzsko a Nemecko spolu.
Priemyselnú revolúciu môžeme členiť na tri
fázy:
 1. koniec 17. storočia začiatok 18. storočia (v
roku 1873) ukončenie veľkej hospodárskej
krízy,
 2. technicko-vedecká revolúcia od roku 1811
do 1945
 3. vedecko-technická revolúcia od roku 1945
dodnes
Charakterizovali ich:
 1.
fázu - parné stroje (pracovné stroje)
 2. fázu - elektrotechnika, spaľovacie
motory
 3. fázu - mikroelektronika, jadrová
energia
 Technicko-vedecká
revolúcia (TVR) vynálezy vznikli na empirickej báze (na
základe poznatkov). V tej dobe viedla
technika pred vedou,
 Vedecko-technická revolúcia (VTR) - v
období od roku 1945 vedný základ už
predbieha techniku, na základe ktorého
skonštruujú projekty





K hlavným zmenám patrili v tomto období nahradzovanie
málo účinných parných strojov novými, účinnejšími zdrojmi
energie ako spaľovacími motormi a neskoršie sa na tento
učel využivala elektrická energia,
Rozšírenie elektrickej energie spôsobil prevrat vo výrobe.
Objavil sa účinný a z hľadiska prostredia čistejší, málo
škodlivý zdroj energie,
Elektromotor poháňal pracovné stroje, elektrické zdroje
svetla osvetľovali výrobne haly,
Nebol zanedbateľný ani jeho spoločenský význam v kultúre,
šírení vzdelania, správ a informácií,
Rozšírenie a využitie elektrickej energie patrí k najväčším
vymoženostiam vedecko-technickej revolúcie.
 Od
druhej polovice 20.storočia, od
roku 1945 nastáva nová etapa
vedecko-technického pokroku
vedecko-technická revolúcia
(Berral) alebo 3. priemyselná
revolúcia. V tejto etape určujúcim
činiteľom rozvoja sa stáva veda.
Charakteristické znaky:




ovládnutie jadrovej energie
rozvoj kozmonautiky
veľký rozvoj mikroelektroniky a kybernetiky a
chémie, komplexná automatizácia a robotizácia,
rozvoj výroby SAPO
začiatok “veku informatiky”, vytvárajú sa nové
podmienky života ľudstvu

Najdoležitejšim činiteľom vedecko-technickej revolúcie
je kybernetizácia,
Ďalšie výrazné znaky vedecko-technickej revolúcie:
 podstatny skok v použivani prirodnych materialov,
 17. storočie - 19 prvkov
 18. storočie - 28 prvkov
 19. storočie - 50 prvkov (v začiatku 20 na konci 60)
 v blízkej budúcnosti takmer všetky prvky
 rozšírené použitie kovov a ich zliatin, pokroky chémie
 biologické procesy sa začleňujú do technických systémov (biotechnológie) a vytvárajú
sa technické zariadenia na baze živých organizmov a kybernetiky
 rýchle rozširovanie medzinárodnych ekonomických a vedecko-technickych spoluprác
(vznik medzinárodnych a regionálnych organizácii)
 Rast úžitkovej hodnoty výrobkov (miniaturizácia, tvar, výkon, spoľahlivosť, životnosť,
likvidovateľnosť, znovupoužiteľnosť, nizka cena, dostupnosť …
 Veda a technika rozvinula hmotný blahobyt, výrobu potravín
 na druhej strane sa rozvinula výroba zbraní hromadného ničenia, nepremyslená
industrializacia. Nastalo vážne narušenie životného prostredia, ktoré urychľuje
 klimaticke zmeny a hrozi ekologicka katastrofa.