تاریخچه مختصر صنعت سیمان در ایران

download report

Transcript تاریخچه مختصر صنعت سیمان در ایران

E N E R G Y M A N A G E M E N T I N I R A N C E M E N T I N D U S T R Y

ناریا رد نامیس تعنص رصتخم هچخیرات

1312 لاس رد زور رد رکنیلک نت 100 دیلوت تیفرظ اب یررهش هیئافص هقطنم رد روشک نامیس هناخراک نیلوا

.

دیدرگ یزادنا هار لاس رد نت 31500 لداعم نامیس دیلوت تیفرظ و دحاو کی 1312 لاس رد روشک نامیس دیلوت طوطخ دادعت

.

تسا هدوب نت نویلیم 67 لداعم نامیس دیلوت تیفرظ و دحاو 85 دودح 1389 لاس نایاپ ات نامیس دیلوت طوطخ دادعت

) ربارب 2150 لداعم ينعي (.

دشاب یم لاس رد

ناریا رد نامیس تعنص رصتخم هچخیرات همادا

.

تسا لاس رد نت نویلیم 5 ات 10 دودح ارجا تسد رد نامیس دیلوت یاه هژورپ دادعت

نت نویلیم 25 لداعم 1394 لاس نایاپ ات نامیس دیلوت هدش ینیب شیپ یاه هژورپ دادعت

.

تسا .

دشاب یم نت نویلیم 100 لداعم 1394 لاس نایاپ ات نامیس دیلوت ینیب شیپ

روشک نامیس عیانص رد یژرنا فرصم تیعضو

4800 لداعم 1312 لاس لكرد روشک نامیس تعنص رد یکیرت کلا یژرنا فرصم نازیم

kwh 8500 لداعم 1312 لاس لكرد روشک نامیس تعنص رد یلیسف یژرنا فرصم نازیم

MNm 3 7000,000 لداعم 1389 لاس رساترسرد روشک نامیس تعنص رد یکیرت کلا یژرنا فرصم نازیم

) ربارب 1500 لداعم ينعي ( kwh ) ربارب 850 لداعم ينعي ( لداعم 1389 لاس رساترسرد روشک نامیس تعنص رد یلیسف یژرنا فرصم نازیم

7200,000 MNm 3

ناميس تعنص هلاس 77 شلات زا يريگ هجيتن

  ديلوت يربارب 2150  شيازفا : لباقم رد و ا يكيرتكلا يژرنا فرصم يربارب 1500 شيازفا 2   و يليسف يژرنا فرصم يربارب 850 شيازفا 3   ينعي  نونك اتادتبازا يكيرتكلا يژرنا فرصمرد

يدصرد 33

يوگلا حلاصا : فلا نونك اتادتبازا يليسف يژرنا فرصمرد

يدصرد 65

يوگلا حلاصا : ب

يژرنا فرصم يزاس هنيهب هراب رد تعنص تامادقا اما و

   تعنص نيا ناريدم و ناسانشراك ،ناحارط ،ناكلام رواب و داقتعا 1 يروآ نفزا يريگ هرهب اب تلاآ نيشام تخاس شرافس و ديرخ ،باختنا 2  زور و يبرغ ياپورا ( ايند هتفرشيپ و نردم تازيهجتو تلاآ نيشام زا يريگ هرهب 3 ) نپاژ  روشك تعنص رد يژرنا تيريدم نامزاس داجيارد ماگشيپ 3  : هك تشاد هراشا هتكن نيا هب ناوتيم هتشذگ ههد رد نآ جياتن زا هك ...

تسا هتشاد شهاك % 10 دودح لبق لاس هد يط رد ) يليسف و يقرب ( يژرنا لك فرصم

86%

1389 لاس رد روشک نامیس تعنص یلیسف یژرنا مهس نامیس تعنص ناگدننک فرصم ریاس

3%

نامیس تعنص عیانص ریاس

14% 97%

75%

1389 لاس : هبساحم يانبم اه هنارای یزاسدنمفده حرط زا دعب و لبق نامیس نت کی رب یژرنا هدش مامت تمیق دصرد

حرط زا لبق

یژرنا هنیزه اه هنیزه ریاس

12% حرط زا دعب

یژرنا هنیزه اه هنیزه ریاس

88% 25%

نامیس عیانص رد اه یژرنا فراصم یزاس هنیهب اهراکهار

شزوم ا – فرصم تیریدم

دیلوت طوطخ یناسر تیفرظ هب

اه یندوزفا زا هدافتسا

دیلوت طوطخ یزاس هنیهب

یژرنا تفایزاب

ون یاه یژرنا

نامیس طوطخ یزاس هنبهب

تیرگ هب یا هراوهام یاه هروک لیدبت

تخوس یاه لعشم یزاس هنیهب

3 هب 2 و 1 لسن یاهروتارپس لیدبت

یکطلغ هب یا هلولگ یاه بایس ا لیدبت

رنیاسلک یرپ هب یداع یاه نکمرگ شیپ لیدبت

...

و

روشک نامیس دیلوت یلعف طوطخ یزاس هنیهب هنیزه ینیب شیپ ) لاس 10 یلااب رمع اب طوطخ (

ناموت درایلیم 1400 =

M $ 1290

ی یوج هفرص

کی ناگیار ثادحا قرب هئارا لداعم لداعم ینت نویلیم کی ای ای 1000 Mwh 200 Mw هاگورین نامیس هناخراک 10 هب  تخوس کی هئارا لداعم نامیسدیلوت ای هناخراک 1400,000 Nm 3 18 زا شیب هب ناگیار ینت نویلیم 

ی یوج هفرص هنیهب زا لصاح دیلوت طوطخ یزاس لاس رد

اه یژرنا تفایزاب

WHRPG متسیس بصن

اه لیبموتا هدوسرف یاه کیتسلا تخوس متسیس بصن

RDF تخوس متسیس بصن

یرهش یاه هلابز تخوس متسیس بصن

...

و

ون یاه یژرنا زا هدافتسا

داب یژرنا

دیشروخ یژرنا

لامرتئوژ

...

و