Ülevaade MAK 2014-2020 eelarve hetkeseisust ja kavandatavatest

Download Report

Transcript Ülevaade MAK 2014-2020 eelarve hetkeseisust ja kavandatavatest

Ülevaade MAK 2014-2020
eelarve hetkeseisust ja
kavandatavatest
muudatustest
Marko Gorban
Põllumajandusministeerium / Maaelu arengu osakond
30.04.2014
EAFRD osaluse ja MAK 2014-2020
eelarve kronoloogia
•
7.-8. veebruar 2013 Ülemkogu. Lepiti kokku
kaasrahastamise määr 75%
•
20. november 2013 Euroopa Parlamendi täiskogu.
Kiideti heaks ÜPP reformipaketi eelnõud
(kaasrahastamine 85%)
•
16. detsember 2013 Põllumajanduse ja Kalanduse
Nõukogu. Võeti ÜPP reformipakett lõplikult vastu
(kaasrahastamine 85%)
•
25. november – 16. detsember 2013 MAK 20142020 kooskõlastusring
EAFRD osalus
• 85% vähemarenenud piirkondades (teatud meetmete
puhul võimalik suurendada 90%-ni, teatud
keskkonnaalaseid ning kliimamuutuste leevendamise ja
nendega kohanemise eesmärke täitvate
meetmete/tegevuste puhul 75%, I sambast lisanduvate
vahendite puhul kuni 100%)
• 75% üleminekuregioonides
• 53% teistes piirkondades
• Minimaalne EAFRD osaluse määr on 20% (s.t et
liikmesriigi osalus võib olla kuni 80%)
EAFRD osalus (2)
EAFRD osalus kuni 75%
EAFRD osalus kuni 85%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kiviaia taastamise toetus
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
(KSM)
Piirkondlik mullakaitse toetus
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Ohustatud tõugu looma pidamise
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
Mahepõllumajandus
Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
Natura 2000 toetus erametsamaale
EAFRD osalus kuni 90%
•
•
•
•
•
Teadmussiire ja teavitus
Tootjarühmade ja -organisatsioonide
loomine
Koostöö
LEADER kohalikuks arenguks
Noorte põllumajandustootjate tegevuse
alustamine
•
•
•
•
•
•
•
Nõuandeteenuste toetamine
Kvaliteedikavades osalemine ja kvaliteedikavade
raames toodetud toodete edendamine
Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse
parandamiseks
Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja
turustamiseks
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
Investeeringud majandustegevuse
mitmekesistamiseks maapiirkonnas
mittepõllumajandusliku tegevuse suunas
Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse
parandamine
Metsandussaaduste töötlemine ja turustamine
Loomade heaolu
EAFRD osalus kuni 95%
•
Finantsinstrumendid
MAK 2014-2020 eelarve maht
• EAFRD summa 725 886 558 eurot
• Sammaste paindlikkuse (I sambast II
sambasse) tulemusel lisandub 40 000
000 eurot
• Kogueelarve 935 350 513 eurot
MAK 2014-2020 eelarve vähendamise
üldised põhimõtted
• Lähtuti liikmesriigi poolsest kohustuslikust
minimaalsest osaluse määrast
• Meetmete, mille eelarve läbi osaluse määra
väheneb, eelarvet vähendatakse
proportsionaalselt (10%)
• Teatud meetmete/tegevuste ärajätmise
tulemusel vabanevad vahendid suunati
meetmetesse, mis olulise prioriteetsusega või
kus eelarve vähenemine väga suur
MAK 2014-2020 eelarve
vähendamise ettepanek
• Mitte vähendada teadus- ja
arendustegevuse, teadmussiirde,
koostöö ja ühistegevusega seotud
meetmete eelarveid
 Teadmussiire ja teavitus
 Nõuandeteenuste toetamine
 Kvaliteedikavades osalemine ja
kvaliteedikavade raames toodetud toodete
edendamine
 Tootjarühmade loomine
MAK 2014-2020 eelarve
vähendamise ettepanek (2)
•
Mitte vähendada pindala- ja loomapõhiste
keskkonnatoetuste eelarveid

Keskkonnasõbralik majandamine

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

Mahepõllumajandus

Natura 2000 toetus erametsamaale

Loomade heaolu
MAK 2014-2020 eelarve
vähendamise ettepanek (3)
• Jätta MAK 2014-2020 välja järgmised
meetmed ja tegevused
 Metsandussaaduste töötlemine ja
turustamine (tegevused abikõlblikuks
mitmekesistamise meetmes)
 Happeliste muldade neutraliseerimine
piirkondlikus mullakaitsetoetuses
MAK 2014-2020 eelarve täiendavad
ettepanekud
• Loomade heaolu meetme eelarve
suurendamine 9,8 miljoni euro võrra
• Täiendav eelarve võimaldab veiste
karjatamise puhul jätkata 2007-2013
reeglitega (osaline karjatamine)
MAK 2014-2020 eelarve täiendavad
ettepanekud (2)
• Suunata täiendavalt 25 miljonit eurot I sambast
II sambasse
• I sambas ei rakendata esimeste hektarite
ümberjaotavat toetust
• Vahendid suunatakse väiketootjatele – meede
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
• Lisaks suurendatakse meetme eelarvet 5
miljoni euro võrra Investeeringud
põlumajandusettevõtte tulemuslikkuse
parandamiseks arvelt
Meetmete eelarved pärast muudatust
+
=
-
• Väikeste põllumajandusettevõtete
arendamine
• Loomade heaolu
• Teadmussiire ja teavitus
• Nõuandeteenuste toetamine
• Kvaliteedikavades osalemine ja
kvaliteedikavade raames toodetud
toodete edendamine
• Tootjarühmade loomine
• Keskkonnasõbraliku majandamise
toetus
• Keskkonnasõbraliku aianduse
toetus
• Kohalikku sorti taimede
kasvatamise toetus
• Ohustatud tõugu looma pidamise
toetus
• Poolloodusliku koosluse
hooldamise toetus
• Mahepõllumajandus
• Natura 2000 toetus
erametsamaale
• Koostöö
• Investeeringud
põllumajandusettevõtte
tulemuslikkuse parandamiseks
• Investeeringud
põllumajandustoodete
töötlemiseks ja turustamiseks
• Põllu- ja metsamajanduse taristu
arendamine ja hoid
• Kiviaia taastamise toetus
• Noorte põllumajandustootjate
tegevuse alustamine
• Investeeringud majandustegevuse
mitmekesistamiseks
maapiirkonnas
• Metsa majandusliku ja
ökoloogilise elujõulisuse
parandamine
• Metsandussaaduste töötlemine ja
turustamine
• Piirkondlik mullakaitsetoetus
• Natura 2000 toetus
põllumajandusmaale
• LEADER
• Finantsinstrumendid
• Tehniline abi
Väikeste põllumajandusettevõtete
arendamine
Pm tootjate üldkogum (sektor)
2,626,
32%
2,809,
35%
Grupi osakaal sektori
kogutoodangust
1% 3%
0-4000
0-4000
4000-16000
4000-16000
16000-...
2,639,
33%
16000-...
96%
Väikeste põllumajandusettevõtete
arendamine (2)
•
Eesmärk on aidata kaasa mitmekesise
põllumajandusettevõtete struktuuri säilimisele
•
Sihtgrupp on põllumajandusega tegelevad ettevõtjad
(müügitulu omatoodetud põllumajandussaadustest või
nende töötlemisel saadud toodetest ületab 50% kogu
müügitulust, aastane müügitulu on vahemikus 4 000–
16 000 eurot)
•
Toetatavad tegevused – ettevõtja peab äriplaanis ära
näitama toetusega kavandatavad tegevused ning
vähemalt pool toetuse summast peab ettevõtja
kasutama materiaalse vara investeeringuks
Väikeste põllumajandusettevõtete
arendamine (3)
•
•
Taotluste hindamine
•
taotleja ei ole Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 meetme 1.4
„Põllumajandusettevõtete ajakohastamine“ raames
investeeringutoetust saanud
•
taotleja põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete
müügitulu osakaal kogumüügitulust on suurem
•
toetust kasutatakse mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks
tunnustatud ettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks
•
toetust kasutatakse aianduse, seenekasvatuse, mesinduse,
linnukasvatuse või küülikukasvatuse valdkondade arendamiseks
•
taotleja taotleb toetust kõrgema omaosaluse määraga
Toetussumma perioodi jooksul on 15 000 eurot (ei
ületa 80% äriplaanis näidatud toetatavate tegevuste
maksumusest)
Juhtkomisjoni istungiks esitatud
eelarvega seonduvad ettepanekud
• Tuleks tagada liikmesriigi poolne osalus 25%
• Eesmärkide saavutamine vähendatud eelarve
kontekstis?
• Finantsinstrumentide rahastamise maht
• I sambast II sambasse suunatavate vahendite
maht ja kasutamine
+
• Sisulised meetmespetsiifilised ettepanekud
(sihtgrupp, toetuse summad ja määrad)
Lisaettepanek aruteluks (1)
• Suunata täiendavalt 4,2 miljoni eurot I sambast
II sambasse poollooduslike koosluste
hooldamise meetmesse
• Vahendid suunatakse alade hooldamiseks,
mis täies ulatuses ei vasta ÜPT
toetusõiguslikkuse nõuetele
Alternatiiv
• Rakendada vastavate alade puhul I sambas
pro rata süsteemi
Lisaettepanek aruteluks (2)
• Suunata täiendavalt 30 miljonit eurot I
sambast II sambasse
• Vahendid suunatakse
keskkonnasõbraliku majandamise
meetmesse
• Lisanduvate vahendite arvelt tõstetakse
toetusmäära 50 euroni/ha
Edasised tegevused
• 30. aprill MAK 2014-2020 juhtkomisjon
• 15. või 22. mai VV istung
• 28. mai (hiljemalt) MAK 2014-2020
esitamine Euroopa Komisjonile
Aitäh!
Marko Gorban
[email protected]