นวดกดจุด7

Download Report

Transcript นวดกดจุด7

ริ้วรอยที่หน้ าผาก
นิว้ มือทั้ง 4 ซ้ ายขวา ซ้ อนทับกัน
กดนิว้ เบาๆ นวดคลึงหน้ าผาก เป็ นวง
ไป 3 รอบ กลับ 3 รอบ วันละ 5 ครั้ง
142
ลบรอยตีนกา
นิว้ ชี้และนิว้ กลาง กดจุดทีห่ างตา 2 ข้ างเบาๆ
กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 10 ถึง 15 ครั้ง
กามือ 2 ข้ าง ใช้ ข้อนิว้ ชี้กดจุดขมับ 2 ข้ าง
คลึงเบาๆ เป็ นวง 10 รอบ
33
ลบรอยย่ นระหว่ างคิว้
นิว้ ชี้และนิว้ กลาง ซ้ ายขวา
กดจุดนวดเบาๆ ออกมาจนถึงปลายคิว้
วันละครั้ง ครั้งละ 3 เทีย่ ว
14
ป้องกันผมขาวก่ อนวัย
ทุกวันหลังสระผม
นิว้ ทั้งห้ าของมือ 2 ข้ าง
กดนวดเบาทัว่ ศีรษะ
ครั้งละ 5 นาที
13
ผมร่ วง
กามือ ข้ อนิว้ กลางกดกลางยอดศีรษะ แรงปานกลาง
กด นับ 2 ; คลาย นับ 2 ; 30 ครั้ง
ช่ วยให้ เลือดไหลเวียนสะดวก กระตุ้นให้ รากผมแข็งแรง
130
ผมร่ วงเป็ นหย่ อม
นิว้ มือทั้งห้ าข้ างทีถ่ นัด
กดนวดคลึงบริเวณผมร่ วง
บริเวณละ 5 นาที
นวดคลึงทั้งศีรษะ 1 ถึง 2 นาที
- กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
- กระตุ้นการทางานของรากผม
27
เบาหวาน
นอนหงายบนพืน้ ราบ
กามือสองข้ างสอดใต้ แผ่ นหลัง
กด นับ 5 ; คลาย นับ 5 ; 5 ครั้ง
ยืนขึน้ กามือสองข้ าง
ทุบเหนือขอบบนกระดูกเชิงกราน
ช่ วยให้ ตบั อ่ อนผลิตอินซู ลนิ ได้ ดขี นึ้
101
ลดไข้
นิว้ หัวแม่ มอื และนิว้ ชี้
บีบขอบเล็บแรงๆ 5 วินาที
นิว้ ละ 5 ครั้ง 10 นิว้
91
เพิม่ ความอบอุ่นลดอาการหนาวสั่ น
แผ่ นให้ ความร้ อน
กดทับกระดูกสั นหลังส่ วนคอ
ไดร์ เป่ าผม ใช้ ความร้ อนตา่
เป่ าห่ างผิวหนัง 3 นิว้
ทีก่ ระดูกสั นหลังส่ วนบน
เป่ าเป็ นระยะ นาน 1 นาที
ช่ วยให้ อ่ นุ และแก้ หวัด
85
แก้ ง่วง ทาให้ ตาสว่ าง
นิว้ หัวแม่ มอื สองข้ าง
กดจุดท้ ายทอยด้ านล่ าง
กด นับ 3
คลาย นับ 3
6 ครั้ง
11
ง่ วง
หลับตา 2 ข้ าง
นิว้ กลางกดหัวตา
กด นับ 3
คลาย นับ 3
3 ครั้ง
62
ตื่นตัวกระปรี้กระเปร่ า
นิว้ หัวแม่ มอื 2 ข้ าง
กดท้ ายทอย 2 ข้ างแรงๆ
กด นับ 5 ; คลาย ไม่ นับ ; 6 ครั้ง
แก้ ง่วงได้ ดี
นิว้ หัวแม่ มอื
กดบีบง่ ามนิว้ หัวแม่ มอื เบาๆ
ช่ วยผ่ อนคลายกล้ ามเนือ้
สมองแจ่ มใส
48
สร้ างความสดชื่น
นอนหงายกับพืน้ ราบ กามือซ้ ายขวา
สอดเข้ าแผ่ นหลังระหว่ างสะบัก 2 ข้ าง นา้ หนักตัวกดทับ
ถ้ าหนักหรือเจ็บไป ยกเอวขึน้ เพือ่ ผ่ อนนา้ หนัก
125