Tre klare mål med den nye folkeskolereform

download report

Transcript Tre klare mål med den nye folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde
for ny 0.klasse på Rosendalskolen
Program
 Velkommen til 0.klasse 11.august 2014
 Velkomst ved Christian Piil, nuværende næstformand i
skolebestyrelsen og kommende skolebestyrelsesformand
 Inddeling i klasser, hvor forældre og børn går med
 Når forældrene vender retur, så informere vi om bl.a. det
kommende skoleår samt om den nye folkeskolereform
Skolebestyrelsesvalget 2014 resulterede i følgende ny
skolebestyrelse pr. 1.august:
 Formand Christian Piil
 Næstformand Claus Hermansen
 Anders Tranholm-Bjerg
 Dorte Jørgensen
 Kristina Friis Hansen
 Niels H. Kristiansen
 Torben Sander Kusk-Glavind
 Suppleant Susanne Jacobsen
(Simon 0., Mark 5A)
(Celine 4B, Daniel 6C, Josias 7A)
(Simon 3B, Marie 5A)
(Kasper 3A, Morten 5B)
(Laura 1C)
(Peter 7D)
(Emma, kommende 0. årg)
(Sine 3C, Ditte 6A)
En almindelig skoledag i 0.klasse:
 Skolen åbner kl. 7.45
 Har man behov for at komme tidligere, så er der
morgenpasningstilbud i SFO
 Undervisningen starter kl. 8.00
 Hele skolen bruger 20 minutter på Læsebånd, der sikrer
en rolig og god skolestart
 Alle lektioner er som udgangspunkt dobbeltlektioner
 Skoledagen slutter for 0.klasse kl. 14.35 mandag til
torsdag og fredag kl. 11.35, hvor SFO’en åbner
Bustransport 2014/2015
 Der er kommet ny busplaner (henviser til skolens hjemmeside)
 Kommunen sørger for befordring hvis afstanden er mere end
 0.-3.KLASSE: 2 ½ KM
 4.-6.KLASSE: 6 KM
 7.-9.KLASSE: 7 KM
 10.KLASSE: 9 KM
 Ikke kørselsberettigede elever kan købe rejsekort hos NT,
se hjemmeside
Skoledagens længde
1. Indskolingen:


Skoleuge på 30 timer
Antal lektioner 32,7 om ugen
2.
Mellemtrinet:

Skoleuge på 33 timer

Antal lektioner 36 om ugen
3.
Udskolingen:

Skoleuge på 35 timer

Antal lektioner 38,2 om ugen
Rosendalskolen 2014/15
i ÅR 1 med ny folkeskolereform
 En længere og mere varieret skoledag
 Engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5.klasse
 Flere timer i dansk og matematik m/fokus på læringsmål i dansk
 Håndværk og design afprøves på mellemtrinnet
 Mere motion og bevægelse om dagen og på temadage.
 Understøttende undervisning bl.a. i form af faglig fordybelse
 Rosendalskolen fortsætter med at bruge mulighederne, der
åbner skolen op mod omverdenen.
2.fase udvikles i de kommende år, f.eks nye valgfag, nye
strukturer, elevinddragelsesprojekt, læringsmål i andre fag, ……..
Mere bevægelse i undervisningen
 Vi har haft fokus på at sikre mere bevægelse i
undervisningen ved dels at tildele lærere med mange
lektioner i klassen ekstra ressourcer/lektioner
(illustreret med gul i skema)
 Vi skal vidensdele og inspirere hinanden
 Det betyder samtidigt konkret, at foruden de ekstra
ugentlige ressourcer til bevægelse i forbindelse med
fagene, så planlægger vi mindst 6 hele skoledage med
fokus på bevægelse, og håber at vi kan inddrage
eksterne samarbejdspartnere i disse omlagte dage
(foreninger, organisationer,….)
Mere bevægelse i undervisningen
 I 0.klasse gennemfører vi et DGI bevægelses bånd,
hvor 4 pædagoger laver mange forskellige aktiviteter
 0.klasse har almindelig idrætstimer
 Børnehaveklasselederne har fået flere timer til
bevægelse, så børnene vil være endnu mere fysisk
aktive i løbet af skoledagen
 Vi har investeret i vores legepladser, så børnene også
i pauser og frikvarterer kan være meget aktive
Hvornår og hvordan kan I forældre komme i
kontakt med skolen i hverdagen?
 Telefon og træffetid om morgenen 3 gange om
ugen
 Mandag, onsdag og fredag kl. 7.35-7.50
 Benyt klassens eget mobilnummer, se skema
 Læreren som skal have dit barn i 1.lektion vil
kunne træffes i ovennævnte periode, så der kan
afleveres en nødvendig besked på ovennævnte
mobilnummer
 Anden kommunikation foregår via forældreintra
Anden kommunikation foregår via
forældreintra og skolens kontor
 Skriv til børnehaveklasselederen via forældreintra, at du






f.eks gerne vil ringes op. De checker intra regelmæssigt.
Skolens kontor får længere åbningstid, hvor sekretærerne
tager telefonen og kan tage imod beskeder og
henvendelser
mandag
kl. 7.00 – 15.35
tirsdag
kl. 7.00 – 15.00
onsdag
kl. 7.00 – 15.35
torsdag
kl. 7.00 – 15.00
fredag
kl. 7.00 – 14.35
 Kontorets telefon: 97115060
SFO‘ FRISTEDET
 Åbningstider
 Morgenpasningsmodul: kl. 06.30 – 08.00
 Mulighed for pasning fra kl. 06.00 ved nok tilmeldte børn
 Mandag





kl. 14.30 – 17.00
Tirsdag
kl. 14.30 – 17.00
Onsdag
kl. 14.30 – 17.00
Torsdag
kl. 14.30 – 17.00
Fredag
kl. 11.35 – 16.00
SFO telefon: 9711 5080
 SFO takst pr. 1.august: Heldagsplads 1578 kr. Kun morgenpasning 576 kr
Cafe Rosen tilbyder
 Rosendalskolens Mad- og Måltidspolitik
 Vi har rigtig mange børn der får Skolemælk
 Hver dag kan I bestille frugtpose eller hel frugt til jeres barn,




der afleveres i klassen. 200 kroner pr. halvår (bestilles til
august)
Vi lukker ned for bestilling via hjemmesiden hos vores
eksterne leverandør i indeværende skoleår
Ny menuplan kommer på skolens hjemmeside til skolestart
Cafe Rosen er et virksomhedscenter
Vi har elektronisk betalingskort, og I kan få èt ved at udfylde
via tilmeldingsskema, som også kan findes på hjemmesiden til
august og aflevere til kontoret
Tre klare mål med den nye
folkeskolereform
1.
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige
de kan.
2.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater.
3.
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet
gennem respekt for professionel viden og praksis.
Projekt Læringsmål i dansk
 I den nye folkeskolereform opstilles nogle
nationale faglige mål for folkeskolen, som er
ambitiøse og som nødvendiggør, at vi er
særlige opmærksomme på, at vi sikrer en
stærk implementering af arbejdet med
læringsmål i fagene
 I skoleåret 2014/15 har vi fokus på faget dansk
som bliver prioriteret bl.a. i de faglige
fordybelsestimer
Faglig fordybelse/lektiehjælp
Indskolingen 2 dage om ugen
Mellemtrinnet 3 dage om ugen
Udskolingen 2 dage om ugen
I disse Faglige fordybelsestimer vil vi arbejde hen
imod, at vi får




tilført ekstra lærerressourcer , så især dansklærerne kan
gennemføre elevsamtaler omkring individuelle og gruppe
læringsmål i faget DANSK
fokus på understøttende undervisning i forhold til de fagemner
eller temaer, som de enkelte klasser arbejder med, f.eks med
interne eller eksterne gæstelærere
Mulighed for at eleverne kan få hjælp til lektielæsningen
Perioder, hvor eleverne har samtaler med lærerne om
elevplanen og gennemfører forskellige evalueringstiltag, f.eks;
Luse (læseudviklingstest/værktøj), test , prøver og anden
evaluering i de forskellige fag på de forskellige klassetrin
Styrkelse af elevernes faglige niveau
 Faglig fordybelse
 Talentindsats
 Fokuseret forløb
 Lektiehjælp
 Understøttelse  Vejledning
og hjælp
 Faglig stærke  Elever med
elever
forskelligt fagligt
niveau
 Fagligt og/eller  Elever med
socialt svage
elever
forskelligt fagligt
niveau
Planlægning af kommende skoleår
 Nødvendige lærerskift på klasserne er
foretaget af hensyn til lærernes
samarbejdsmuligheder i forhold til lærernes
nye arbejdsvilkår
 Primært tilhører lærerne nu et enkelt
årgangsteam, så samarbejdsrelationerne
reduceres betydeligt
 Enkelte klasser har fået nye lærere i de
”store” fag som matematik eller sprog
Idræt læses af andet årgangsteam
 Der skal også realiseres nogle bedre muligheder for
mødeaktiviteter for lærer og pædagoger, og derfor vil
bl.a. idrætstimerne læses af andre end årgangens
lærere/pædagoger
 Det sikrer at alle får mulighed for at kunne mødes ,
når andre årgangslærere/pædagoger underviser i
idræt på klassetrinnet.
 Det gælder dog ikke alle årgange.
Holddannelse og inklusion
 Vi fortsætter med at prioritere, at mange
dansk-, matematik- og engelsk-lektioner
planlægges samtidigt i klasserne på
årgangen (eller parvis, hvis der er 4 klasser
på årgangen)
 De ekstra lærerressourcer sikrer
holddannelse og gode muligheder for at
arbejde med inklusion både fagligt og socialt
Andre nye elementer som eleverne vil møde i det nye år:
 Flere anderledes ”FAG”dage
 Der vil blive afprøvet forskellige modeller på enkelte
årgange
 Venskabsklasser
 Anderledes dage/lektioner på tværs af aldersgrupper
 Afdelingsvis/årgangsvis
 Flere aktiviteter planlægges og gennemføres kun i afdeling
eller på årgange (bl.a. Skolefesten og omlagte dage)
 Mere IDRÆT & Bevægelse på anderledes skoledage
Projekt Læringsmål i dansk
 I den nye folkeskolereform er der krav om at skolen
skal arbejde langt mere med målstyret undervisning,
og undervisningsministeriet er pt. i gang med at
præcisere og forenkle Fælles Mål i faget DANSK og
Matematik, som vi dog først forventer at modtage til
august 2014.
 Læringsmålene bliver først obligatoriske i skoleåret
2015/16
Projekt Læringsmål i dansk
 Rosendalskolen vælger at gennemføre et
eksemplarisk forløb med at implementere
Læringsmål i faget dansk i skoleåret 2014/2015
 Vi forventer, at arbejdet med læringsmål i de
andre fag vil kunne bruge de erfaringer, som vi
får med pilotprojektet med Læringsmål i faget
DANSK
Projekt Læringsmål i dansk
 Alle lærere på kursusdag i uge 32 og
dansklærerne støttes af vores læsevejledere,
der ligeledes deltager i et kommunalt
kompetenceudviklingsforløb
 Læringsmål, som sætter elevernes
læringsudbytte tydeligere i centrum.
 Tydelige mål for elevernes læring skal bidrage
til at øge det faglige niveau for både fagligt
stærke og fagligt svage elever.
Projekt Læringsmål i dansk
UVD modellen
Klik på linket
Præsentation af de færdige produkter fra de
12 kommunale arbejdsgrupper, som i
indeværende år har arbejdet med at lave
strategier, handleplaner eller idèkataloger
Hjemmeside:
www.mariagerfjord.dk
link: