Helhedsskole på Issø

Download Report

Transcript Helhedsskole på Issø

Dagsorden for mødet
1.
2.
3.
4.
5.
Om Helhedsskolen – Pia Nørgaard
Om bus – Dorthe Holm Mortensen
Om SFO – Klaus Kolhorn
Om parkeringsforhold – Dorte Drost
Om Fredagsåbent – Jette Birkholm
Helhedsskole på Issø-skolen
Målet: en sammenhængende dag med
undervisning, leg og læring for eleverne
Politisk beslutning

At alle skoler skal
have helhedsskole og
idrætsskole. I alt 32
lektioner om ugen.
Skoledagen fra 8.00 til
14.00
 SFO fra 6.30 til 8.00
 SFO fra 14.00 til
16.30

Morgenmodul: 450 kr.
 Hele dagen:1000 kr.

Nøje beskrevet i dokumentet
Helhedsskole på Issø-skolen
som ligger på Forældreintra
under ”Nyt fra kontoret”.
Udeskole
Uderummet giver børn muligheder for at samarbejde,
være kreative og løse problemer på andre måder end klasserummet.
I Helhedsskolen gør vi brug af vores gode udefaciliteter både ved skolen, i
krattet og på Tipimarken.
Udeskole er også at tage til byen, til stranden eller i skoven.
Vi vil bruge uderummet i alle fag og forpligter os på, at indtænke
uderummet i vores årsplaner.
Derfor er skemaet i Helhedsskolen sammensat, således at hver klasse har en
hel dag med mulighed for fordybelse og udeskole. Teamet vælger selv, om de
vil arbejde med udeskole på andre måder.
Trivsel
Trivsel er at møde børnene anerkendende og med respekt for deres
forskellighed.
Trivsel betyder, at barnet mødes af en voksen i klassen hver dag, så det
føler sig ”set”. Sammen med børnene går vi til morgensamling hver
morgen.
Vi skaber fleksible læringsmiljøer, hvor barnet bliver set, hørt og
respekteret.
Barnet mødes med passende krav, så det oplever succes, og
derigennem får oplevelsen af at lykkes.
Trivsel er forudsætningen for, at børn kan udvikle selvværd og selvtillid
og for deres læring og udvikling.
Faglig Fordybelse
Helhedsskolen skaber muligheder for faglig fordybelse.
Derfor har vi en sammenhængende dag, hvor almindelig klasseundervisning
afløses af undervisning, leg og læring i fleksible hold.
Vi arbejder med en skoledag hvor klokken ikke afbryder den igangværende
aktivitet, men hvor lærere og pædagoger selv fleksibelt giver børnene de
pauser, der er brug for, alt efter alder og aktivitet. Dog ringes der om
morgenen, fra et fælles langt frikvarter midt på dagen, samt efter sidste
lektion.
Vi arbejder i delvis selvstyrende teams, der har alle fag på en årgang, hvilket
betyder, at fagene kan smelte sammen i temaer og emner, som lærerne og
pædagogerne synes egner sig til fordybelse.
Vi arbejder ud fra et grundskema, men lærerne og pædagogerne kan frit bytte
rundt på deres timer, som det bedst støtter op om den igangværende
aktivitet.
Den første matematikundervisning
Børn møder op i skolen med mange erfaringer og stor lyst til matematik.
I Helhedsskolen bygger vi videre på den erfaring ved at
matematikundervisningen er legende, undersøgende og eksperimenterende.
Der er flere måder at finde løsningen på.
Vi har så vidt muligt en lærer med i undervisningen fra starten af 0. Klasse,
så der er kontinuitet i tilgangen til matematik.
Forældre og udvikling af fællesskaber
Det er vigtigt for børns faglige og personlige udvikling, at forældrene interesserer sig
for deres børns læring og deltager aktivt i samarbejdet med skolen.
I Helhedsskolen samarbejder vi tæt med forældrene på mange måder.
Skolen er åben, og forældre er altid velkomne til at komme og være med - efter aftale.
Vi kommunikerer blandt andet via Forældreintra. Vi bruger skriftlig kommunikation
så som ugeplaner, opslagstavle, indkaldelse til skolehjemsamtaler, elevplaner,
kontaktbog og så videre i Intra. Vi forventer, at forældre holder sig a jour med
Forældreintra.
Samarbejdet omkring det enkelte barn suppleres efter behov med telefonsamtaler,
og/ eller personlige samtaler.
Forældrefællesskabet omkring klassen/årgangen skabes gennem forældreråd,
forældremøder og hyggearrangementer.
Grund skema
Årgangsteams med 4 lærere og en pædagog
Årgangen samlet - A og B klassen samlet og med et ekstra grupperum
Skemalagte teammøder - to timer hver anden uge på årgangen
Dagligdagen i Helhedsskolen
Skolepatrulje:
En voksen ved Assensvej hver morgen fra 7.50
til 8.00 og igen fra 14.00 til 14.10
Garderobe: Alle børn har en garderobe, hvor vi stiller
støvlerne og gerne skifter til indesko.
0. årgang ved klasserne. 1. årgang ved deres klasser (i første
omgang). 2. og 3. årgang får garderober i bordtennisrummet.
Morgensang: Morgensang hver morgen 8.15. Børnene er med
til at vælge sange. Forældre velkomne.
Ude- inde- ordning: Sommer: Alle er ude i begge pauser.
Vinter: Alle er ude i den korte pause, samt 15 min af den lange.
Gymnastiksal åben en dag for hver årgang.
Fortsat
Legepatrulje: frivillige 3. klassebørn og en lærer laver lege
en fast ugedag
Karrusellen: onsdag efter middagspausen – blandede hold
◦
◦
◦
◦
på tværs af klasser og årgange. Lærere og pædagoger kan holde
planlægningsmøder.
Eksempler:
lege på/med tysk
vi bygger skibe
”At føde en bjørn” og andre gamle lege
maleri skolen
STUEPLAN
FØRSTE SAL
BUS:
To morgenbusser og to eftermiddagsbusser.
Ankomst Kirkeby ca. 6.30 og 7.45.
Afgang fra Kirkeby ca.14.22 og 15.30.
Samarbejdsmøde d. 21. maj med KIF og SIF omkring idræt og bustider.
Fynbus
Desuden lukket kørsel.
SFO
Åbningstider: 6:30 – 8:00 og 14:00 – 16:30
Åbningstider på skolefri dage : 6:30 – 16:30 og 6:30 – 14:00
Moduler: Morgen , 450,00kr og Heldags, 1000,00kr.
Ændringer af moduler pr 1.8.2012 – morgenmodul og heldagsmodul
fortsætter– eftermiddagsmodul forsvinder og ændres til Heldagsmodul
Ind/udmeldelse og ændringer foregår som hidtil i SFO’en
Hele underetagen laves til SFO
Lige nu er personalet i gang med at planlægge hvad der skal foregå i SFO
– det arbejde vil fortsætte frem til sommerferien
Spørgsmål fra jer
Som vi kan svare på.
Som vi skal undersøge og vende tilbage
med svar på.