Maaseudunkehittämisohjelma 2014 – 2020 - Etelä-Savo

Download Report

Transcript Maaseudunkehittämisohjelma 2014 – 2020 - Etelä-Savo

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Rakennerahasto-ohjelmaa koskeva infotilaisuus hankehakijoille 5.3.2014

Maaseudun kehittämisohjelma 2014

2020

Sivu 1 Maija Puurunen Etelä-Savon ELY- keskus

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen ja alueiden käytön osalta

ÄLYKÄS kasvu: Innovaatiot ja osaaminen, vihreä teknologia ja tutkimuksen käyttöönotto Sosiaaliset innovaatiot MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSALLISTAVA kasvu: Paikallinen kehittäminen sekä maaseututalouden monipuolistaminen Vaihtoehdot maatalouden rakenneuudistuksen seurauksena KESTÄVÄ kasvu: Luonnonvarojen käytön tehostaminen ja julkishyödykkeet Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, hiilen sitomisen lisääminen ja bioenergian kehittäminen Kestävä maankäyttö ja luonnon monimuotoisuus

Sivu 2

Kolme strategista painopistettä

• • •

Maaseutuohjelmalla Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista.

Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.

Sivu 3

Maaseutuohjelman tavoitteet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat.

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat.

Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat.

Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu.

Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.

Tavoitteita toteutetaan ohjelman toimenpiteillä.

Sivu 4

Ohjelmavalmistelun aikataulua

Parlamentin ja neuvoston asetusten julkaisu 20.12.2013

Komission toimeenpano sääntöjen hyväksyminen Maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 hyväksyntä Kumppanuussopimuksen valmistelu

2013

Elokuu Joulukuu

2014

Toukokuu Syyskuu Lausuntojen käsittely Lait maaseudun kehittämisestä ja ohjelman hallinnoinnista eduskuntaan (muut myöhemmin) Talouspoliittinen ministerivaliokunta Kumppanuussopimus komissioon Ohjelmaluonnoksen toinen versio 12.12.2013

Alueelliset suunnitelmat ja paikalliset strategiaesitykset Ohjelman käsittely valtioneuvostossa 13.3.2014

Koulutukset käynnistyvät Ohjelma komissioon. Neuvottelut komission kanssa jatkuvat kunnes ohjelma on hyväksytty Sivu 5

Ohjelman sisältö

• • Nykytilan analyysi + SWOT Tarpeet ohjelman läpäisevinä tavoitteina ympäristö, ilmasto, innovatiivisuus • Strategia • • tavoitteet, valitut toimenpiteet, rahoituksen kohdentaminen ja painotukset • • Toimenpiteet Seuranta ja arviointi • • • Rahoitussuunnitelma Indikaattorisuunnitelma Toimeenpanon järjestelyn kuvaukset Kansallinen maaseutuverkosto Todennettavuus ja valvottavuus Sivu 6

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 TOIMENPITEET (1): 8.2.1 KOULUTUS JA TIEDONVÄLITYS

Kehittämishankkeet / julkis- ja yksityisoikeudelliset koulutusyhteisöt Koulutushankkeissa tuki enintään [90] %, tiedotushankkeet 100 % hyv. kustannuksista

8.2.2 NEUVONTA

Neuvonta tilan tarpeiden perusteella : täydentävät ehdot, viherryttäminen, ympäristöasiat, kasvinsuojelu, ilmastonmuutos, energiasuunnittelu, eläinten hyvinvointi ja innovaatiot Liiketoiminnan suunnittelun neuvonta rahoitetaan kansallisesti osana investointitoimenpidettä Kilpailutetut, koulutetut, rekisteröidyt neuvojat/ tuki neuvojille neuvontatapahtumaa kohti; varaus 1500 €/viljelijätapahtuma (yksittäinen viljelijä tai ryhmä)

8.2.3 INVESTOINNIT FYYSISEEN OMAISUUTEEN Maatilojen kokonaistehokkuuden parantaminen

(investoinnit) Maataloutta harjoittava luonnollinen henkilö tai yksityisoikeudellinen yhteisö/ avustus (EU-osarahoittoitteiset), korkotuki, valtiontakaus Tuen enimmäismäärä nuorilla 60 %, muilla viljelijöillä 50 % hyväksyttävistä kustannuksista

Maataloustuotteiden jalostus, markkinointi ja kehittäminen

Aineelliset ja aineettomat investoinnit avustus [x-y %] / mikro, pien- tai keskisuuri yritys tai maatila, toteutettavuustutkimukseen ja neuvontaan enintään [40 %] hyväks.kustannuksista

- Leader tmintaryhmän hankkeissa max 180 000 € ”Annex I” –maataloustuotteet, tukea myös elintarvikkeiden jalostukseen (”Non-Annex I”) kun sovelletaan valtiontukisääntöjä. Myös maataloustuotteiden myyntikunnostukseen(suoramyynti) tai paikalliseen vähittäismyyntiin (lyhyet jakeluketjut).

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 TOIMENPITEET jatk. (2)

Ympäristöinvestoinnit

- Kosteikot, perinnebiotoopit, luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen/ perustamisavustus x €/ha sopimusalalle

8.2.4 TILA JA YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Nuorten viljelijöiden aloitustuki

Luonnollinen henkilö tai yksityisoikeudellinen yhteisö/avustus max 30 000 € (EU-osarahoitteiset), korkotuki 25 000 €, varainsiirtoverovapaus; tuki yht. max 70 000€

Tila ja yritystoiminnan kehittäminen

- Maatalouden ulkopuolien yritystoiminta maailoilla ja maaseudun mikro ja pienyrityksissä Luonnollinen henkilö tai yksityisoikeudellinen yhteisö/avustus Uuden yrityksen perustaminen max [30 000/35 000 € (?)],vain kerran hakijaa ja yritystä kohti Olemassa olevan kehittäminen max 35 000 € (liiketoim.suunnitelma/kertakorvauksena) Innovatiiviset kokeilut 10 000 € / kertakorvauksena Yritysten investointituki / avustus [x-y ] % hyväksyttävistä kustannuksista mikro ja pienyrityksille, lisäksi toteutettavuus tutkimuksen ja neuvonnan tuki - Leader toimintaryhmän hankkeissa max 180 000 € ESAELY, Maija Puurunen 15.11.2013

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 TOIMENPITEET jatk. (3)

8.2.5 MAASEUDUN PALVELUJEN JA KYLIEN KEHITTÄMINEN

Kehittämishankkeet (tuki max 100 %) ja yleishyödylliset investointihankkeet (75 %) - Avustus/ julkis ja yksityisoikeudelliset yhteisöt Paikalliset, alueelliset, alueiden väliset, valtakunnalliset, kansainväliset hankkeet Palvelumallien kehittäminen, kokeilut, pilotoinnit , kylien kehittäminen, pieninfra mm. tietoliikenneyhteyksien parantaminen, ei laajakaistojen runkoverkkoja

8.2.6 YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOKORVAUKSET

Tilakohtaiset tp. sitoumus (ravinteiden tasapainoinen käyttö, pakollinen, sitoumus), Lohkokohtaiset tp .sitoumus (9 tp . esim. lietelannan sijoitus, vähennetty lannoitus, kasvipeitteisyys ) Ympäristösopimukset (kosteikkojen hoito, luonnon monimuotoisuus ja maisemat, alkuperäisrodut ja kurki-, hanhi-, joutsenpellot) Geenipankki (alkuperäiskasvien viljely, varmuuskokoelmat, alkuperäisrotujen perimän säilytys)

8.2.7 LUONNONMUKAINEN TUOTANTO -

Aktiiviviljelijät/ Luomusitoumus /luomutuotannon eriyttävät säädökset/ myyntikasvien viljely min 30 % sitoumusalasta/ min 5 ha luomulla, puutarhakasveilla 1 ha, 3 ey eläinlajia / tuki x €/ha

8.2.8 LUONNONHAITTAKORVAUKSET

Aktiiviviljelijöille Tukialueet AB ja C:kasvinviljely/ kotieläintalous; tuki xx €/ha - Tuen porrastus alle 150 ha tuki 100 %; 150-250 ha 80 %; 250-350 ha 70 %; yli 350 ha 60 % Sivu 9

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 TOIMENPITEET jatk. (4)

8.2.9 ELÄINTEN HYVINVOINTI

- 1-vuotiset sopimukset; nautakarjatilat, sikatilat, lammas- ja vuohitilat, siipikarjatilat Esim. nautatiloilla: eläinlääkäri min 1x/v. hyvinvointisuunnitelma; ruokintasuunnitelma; eläinten pitosäännöt (sairaskarsinat, ulkoilumahdollisuudet yms.); suunnitelma toimintahäiriön varalta - Korvaus x €/ey

8.2.10 YHTEISTYÖ

Tuki avustuksena kehittämishankkeille; valtiontukimenettelyn kautta tuen kohteet ja tasot -Tuen saajat: Pk yritys, tutkimusyksikkö, kehittämisorganisaatio, maaseudun innovaatioryhmän hallinnosta vastaava organisaatio, jolla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset Tukitaso enintään 100 % yhteistyön aloittamiseen, maaseudun innovaatioryhmän perustamiseen, innovaatioryhmän toimintakustannus enintään 20 % Innovaatioryhmät valitaan hakumenettelyllä, valintakriteerit 1. seurantakomiteassa, suunnitelmat mmm:n hyväksyttäväksi Ryhmän tulee koostua tutkimuksen, neuvonnan, asiantuntijoiden, viljelijöiden, metsänomistajien sekä ao. innovaation kehittämiseksi loogisten markkinatoimijoiden edustajista. Ryhmä toteuttaa innovaatioon tähtäävää hanketta enintään [3 v.] ajan; hanke voi kestää [5] vuotta.

Sivu 10

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 TOIMENPITEET jatk. (5) Uutta yhteistyössä edelliseen kauteen verrattuna: • Yhteistyö-toimenpide kattaa laajemmin kaikki ohjelman tavoitteet • Pilotti- ja demonstraatiohankkeet ja uusien klustereiden tuki • Kansainvälinen yhteistyö EU:n alueella • Tuottajayhteistyön, markkinoinnin jne. kehitys mahdollista • Tutkimusyhteistyö mahdollista, kun kytkeytyy tiiviisti hankkeeseen • Hankkeita voi kytkeä yhteen muiden rahastojen hankkeiden kanssa (mm. EAKR, ESR, Horizon 2020 tutkimusohjelma, Life+ hankkeet, kansallinen rahoitus Tekes) -

8.2.11 LEADER

Vahvistetaan ja kehitetään paikallisia yhteisöjä, yrityksiä ja alueen elinvoimaa.

Paikalliset maaseudun kehittämisstrategiat (luonnokset mmm:öön kesällä 2013=> ulkopuolisen arvioijan arviot 31.10 2013=> hakemukset toimintaryhmäksi huhtikuun 2014 lopulla => virallinen haku toimintaryhmäksi käynnistyy vasta, kun maaseutuohjelma on hyväksytty) Toimintaryhmän oltava esim. rekisteröity yhdistys, jonka jäsenyys avoin kaikille alueen toimijoille Tavoitteena myös nyt, että koko Suomen maaseutu Leader-toimintaryhmien aluetta Etelä-Savossa Veej’jakaja, Rajupusu Leader ja Piällysmies (Pertunmaa Päijänne-Leaderissa); maaseutualuetta koko maakunta Mikkelin ja Slin kaupunkikeskustoja lukuun ottamatta.

.

Sivu 11

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 TOIMENPITEET jatk. (6) LEADER -tuki on avustusta kehittämishankkeeseen, yleishyödylliseen investointihankkeeseen, yrityshankkeeseen tai teemahankkeisiin. - Teemahankkeissa Leader ryhmä on tuenhakijana.

- Toimintarahaa lukuunottamatta Leader-hankkeiden julkisen tuen enimmäismäärä 180 000 €.

Leader rahoitus Kuntien osuus 20 % toimintaryhmien ohjelman julkisesta rahoituksesta (’könttäsumma’) - Yksityisen rahoituksen tavoite 35 % kokonaisrahoituksesta - EU:n osarahoitus on 42 % julkisesta rahoituksesta (valtio+kunnat+muu julkisraha).

- Leader ryhmän toimintaraha 100 % julkista tukea toiminnan kustannuksiin ja aktivointiin; toimintaraha voi olla enintään 25 % kehittämisstrategian kustannuksista

Ohjelman tekninen tuki -

Ohjelman hallinto, viestintä, koulutus, seuranta, arviointi, tukimyöntöjen ja maksamispäätösten valmistelu (pl. maksupäätösten hyväksyntä). Myös teknisestä tuesta 42 % EU:n osuutta ja loput kansallista vastinetta Teknisen tuen käyttö palkkakustannuksiin ja muihin ohjelman hallinnoinnin kustannuksiin Mavissa ml. Verkostoyksikkö, maa- ja metsätalous-ministeriössä ja ELY-keskuksissa.

Sivu 12

Kooste: Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa

Koulutus ja tiedonvälitys (art. 14)

hankkeet ympäristöosaamisen kehittämiseen

Neuvonta (art. 15)

ympäristöneuvonta

-

ympäristösitoumukseen valittujen toimien mukauttaminen neuvonnan perusteella

Luonnonmukainen tuotanto (art. 29) Luonnonhaittakorvaukset (art. 31-32)

- tukikelpoisuus pysyville laitumille

Leader (art. 41-44, 64)

- paikallisten Leader-ryhmien kautta toteutettavat ympäristöhankkeet

Yhteistyö (art. 35)

eri tahoja yhdistävät yhteishankkeet: esim. verkostojen luominen, kehittämishankkeet käytäntöön kytkeytyvä tutkimus, innovaatioiden ja uusien käytäntöjen tai tekniikoiden käyttöönotto, pilottihankkeet

Investoinnit (art. 17)

- lannan prosessointi, varastointi säätösalaojitus - kosteikkojen perustaminen - luonnonlaitumien peruskunnostus

Ympäristökorvaukset (art. 28) Ravinteiden kierrätys Valumavesien hallinta

Kosteikkojen hoito

Monimuotoisuuden ja maiseman edistäminen

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito

Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen (art. 19)

- tuote- ja palvelukehitys, innovaatiot, työmahdollisuudet: esim. lannan tuotteistamisen kehittäminen, ympäristöyrittäjyys Vähennetty lannoitus yksivuotisilla puutarhakasveilla Valumavesien hallinta Ympäristönhoitonurmet Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot Alkuperäisrotujen kasvattaminen Peltoluonnon monimuotoisuus

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen (art. 20)

esim. ympäristön tilaa parantavat yhteisölliset toimet, uusiutuva energia, virkistyspalvelut, luontoreitistöt, asuinympäristön parantaminen, maisemanhoitosuunnitelmat Lietelannan sijoittaminen peltoon Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla Ravinteiden tasapainoinen käyttö Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu Geeni pankki säilytys: (art. 29.9) Sivu 13

Maaseutuohjelman rahoitus

Varojen jako linjattu talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 11.12.2013

• • • •

Toimenpide

Maatalouden ympäristö ‐ ja ilmastotoimenpiteet sekä neuvonta Luonnonmukainen maatalous Eläinten hyvinvointi Luonnonhaittakorvaukset yht., josta - osarahoitettu (EU ja kansallinen) - kokonaan kansallinen rahoitus* • • Maatalouden aloittamis Leader ‐ ja investointiavustukset • Yritys ‐

Yhteensä

ja hanketuet sekä tekninen apu

milj. euroa

1 626 326 458 3 284 1 810 1 474 407 300 691

7 092 *

Sisältää siirtoa maa ‐ ja puutarhatalouden kansallisesta tuesta. Lopullinen siirrettävä määrä täsmentyy myöhemmin .

Sivu 14

Sivu 15

Maaseudun kehittämisohjelman rahoitus (milj. €) 2014-2020 Leader (5,3 % osarahoitteisista) Yritys‐ ja hanketuet, tekninen apu Makera Maatal. aloitus‐ ja invest.avustukset Eläinten hyvinvointi Luonnonmukainen maatalous Maatal. ympäristö‐ ja ilmastotp., neuvonta LFA, kansall. Lisärahoitus (budj.) LFA, osarahoit. (EU ja kansallinen) 0 300 407 326 458 500 691 723 1000 1626 1924 1810 1500 Milj. € 2000

Rahoitus yhteensä vv. 2014-2020 kansallisesta rahoituksesta riippuen 7,092 Mrd € - 8,265 Mrd € (ml. Makera ja LFA lisärahoitus 1,5-1,9 Mrd €)

Maaseudun kehittämisohjelman rahoitus (milj. €) 2014-2020 Leader (5,3 % osarahoitteisista) Yritys‐ ja hanketuet, tekninen apu Makera Maatal. aloitus‐ ja invest.avustukset Eläinten hyvinvointi Luonnonmukainen maatalous Maatal. ympäristö‐ ja ilmastotp., neuvonta LFA, kansall. Lisärahoitus (budj.) LFA, osarahoit. (EU ja kansallinen) 0 500 1000 1500 EU:n osuus 42 % Kansall. vastinrahoitus 2000 Milj. €

EU:n rahoitusosuus yhteensä 2,359 Mrd €, kansallinen rahoitus 4,733-5,906 Mrd €, kansallisten lisärahoitusten määrästä riippuen 28,5-33,3 % ohjelman rahoituksesta Sivu 16

KOHTI UUTTA MAATALOUTTA JA MAASEUTUA 2020

Manner-Suomen maaseudun kehitt ä misohjelman ennakkoarviointi

- Arvioinnin on toteuttanut 6/2012-2/2014 MDI Public Oy yhteistyössä Nordregion , Itä-Suomen yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kanssa sekä ProAgrian ja Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) asiantuntijoiden kanssa. - Arviointi perustuu Neuvoston asetuksen N:o 1305/2013 77 artiklaan Ennakkoarviointiraportti sisältää ohjelman laadintaan ja sisältöön kohdistuvan

ympäristöarvioinnin

ohjelman toteuttamisen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista (Laki 200/2005), y mpäristöselostus on julkaistu 5/2013 ( www.mmm.fi

ja www.maaseutu.fi

) Suositusten yhteenveto Arviointikonsortio on esittänyt suosituksia ohjelman strategiasta ja tavoitteista, toimenpiteistä ja toimeenpanosta, intervention logiikasta sekä rahoituksesta.  Maaseudun kehittämisohjelmassa tulee käsitellä sekä maatalouden että maaseudun kehittämisen näkökohtia ottaen huomioon alueelliset erot  Rahoituksen pääpaino on säilyttävissä toimenpiteissä, mutta ohjelmakauden aikana tulee panostaa myös maaseudun uudistumiseen  Byrokratian keventämisen tavoite on olennainen osa ohjelman toimeenpanoa ja hallinnointia - Arviointia arvostetaan: ennakkoarvioinnin suositukset huomioitu hyvin. Sivu 17

Uutta alueellisissa ja paikallisissa toimissa kaudelle 2014

2020

• • • • • • • • Sähköinen asiointi ja hakuprosessin etenemisen tarkastelu kauden alusta alkaen Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Kertakorvaus, kiinteämääräinen korvaus (

lump sum/flat rate

)

Toimenpiteet kattavat laajempia kokonaisuuksia

Innovaatio , kansainväliset ja muut yhteistyöhankkeet sekä tutkimusyhteistyö oleellisena osana ohjelmaa Maatalouden investoinnit nykyistä laajemmin ohjelmaan Täydentävyys muiden rahastojen kanssa alueilla ja valtakunnallisesti maaseudun kehittämiseksi Tekninen apu jatkuu kuluvan kauden reaalisella tasolla Maaseutuverkosto ja yksikkö jatkavat. Yksikkö osana Maaseutuvirastoa Seinäjoella.

Sivu 18

Sivu 19

Maaseutu.fi/maaseutu2020

Muista myös uutiskirje Liiteri