מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים

download report

Transcript מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים

םיקסעל יאקנב ץוח ןומימ

ןלפק ריאי

Cal יארשאו םיקסע ףגא שאר , ריכב ל " כנמס

תילבולג תיזחת דורשי אל , תיחכונה ותנוכתמב , וריאה שוגש ךכ לע םיעיבצמ םיטירסת טעמ אל

ילבולגה רבשמה תפרחה הניה ךכמ תיתוהמהו הרישיה הכלשהה ץוחה רחס תוליעפב םוצמצו

רבגת ףאו ךשמת ןוכיתה חרזמב תיטילופואיגה תואדווה יא יכ יופצ , ףסונב

רקיעבו םישוקיב םוצמצ : היופצה העפשה ןותימ ידכל דע החימצה תטאה ןכו , תורזה תועקשהה

9/2012 רקחמה תביטח , לארשי קנב : רוקמ

תילכלכ ורקאמ בצמ תנומת ילארשיה קשמה 3.2% כ לש יתנש החימצ בצק 1.9% כ לש יתנש היצלפניא בצק יתלשממה ןוערגה תקמעה ץוחה רחס יפקיהב הדירי רזגמה תועקשהב הטאה םיעובק םיסכנב יקסעה 7% כ לש הלטבא רועיש 10/2012 לארשי קנב : רוקמה

2013 תילכלכ ורקאמ תיזחת

* % ב יונישה רועיש

תיבירו הלטבא , היצלפניא טעמל * 9/2012 רקחמה תביטח , לארשי קנב : רוקמ

יארשאה ינתונ ךרעמ לש ןומימה תייעבו לארשיב

SME

ה רזגמ

) HHI ( תואקנבה תכרעמ לש תויזוכירה דדמ יאפוריאה דוחיאה תונידמל סחיב לארשי EU27 ה תונידמל םיסחייתמ םינותנה ) ECB ( 2011 רבמצדל ןוכנ לארשי יבגל ןותנה יפוריאה יזכרמה קנבה – תורזה תונידמה ינותנ : רוקמה רוביצל םייפסכ תוח " וד – לארשי ינותנ • • •

לארשיב תואקנבה תכרעמ הנבמ

" תילסרבינוא תואקנב " כ

תלעופ לארשיב תואקנבה תכרעמ • םינתינה םיתורישה ןיב

ןילמוג ירשק

רצייל קנבל תרשפאמ םיתורישה לולכמ תקפסא • ןומימה תורוקמ ןווג / תפסוה לע השקמ לבוקמה תונוחטיבה הנבמ •

םיינוניבו םינטק םיקסעל יאקנב ץוחה קושה לש תוחתפתהה תלוכי תלבגה : האצותה ףטוש יארשא לועפת

ש " וע תונובשח לוהינ • םיקיש תקילס לוהינ יארשא יסיטרכ • •

יארשא לוהינ

תואוולה ןתמ • תואתנכשמ ךרעמ םיטקיורפ ןומימ • •

תועקשה יתוריש

ע " ינ יקית לוהינ • תונודקיפ תלבק תועקשה ץועי • •

19/8/12

?

קשמב יארשא תקוצמ תוחתפתה

םירגסנ םיחתפנ הנש לכב 38,000 כו םיקסע 50,000 כ

םיקסעה ךסמ 50% םידרוש םניא !

םהייחל תישימחה הנשה תא כ

לארשיב םיקסעה תדימריפ

₪ ןוילימ םידבוע 100 -

םיקסע תואמ

100 לעמ םיקיסעמה מ לודגה יתנש תוריכמ רוזחמו ₪ ןוילימ םידבוע 100 -

םיקסע יפלא

100 דע םיקיסעמה מ ןטקה יתנש תוריכמ רוזחמו ₪ ןוילימ

םיקסע 450,000 כ

םידבוע 25 5 דע םיקיסעמה מ ןטקה יתנש תוריכמ רוזחמו !

םיינוניבו םינטק םיקסע םה לארשי תנידמב םיקסעהמ 98% כ

יקסעה רזגמל יארשאה תוגלפתה לארשי קנב : רוקמה

םיינוניבו םינטק םיקסעל ןומימה תושיגנ תייעב

Small

םיקסע יפלא תואמ

Medium

םיקסע יפלא תורשע

Big

םיקסע תואמ םינהנ םילודג םיקסע לש ןטק רפסמ !

קשמב יארשאה תיברממ : היעבה

?

יאקנב ץוח יארשא ךירצ המל תוכמתסה תלוכי לע םירזתו רזחה םינמוזמ תורוקמ ןווג ןומימה תוריהמ סחיו הבוגת ישיא תונורתפ " ןומימ םירופת יכרצל םיקסעה םינושה "

םיקסעל יאקנב ץוח יארשא סויגל תורוקמ ןוהה קוש םיידסומה םיפוגהו הלשממ – ןומימ תונרק יארשא יסיטרכ תורבח יאקנב ץוח יארשא

תונורסחו תונורתי – םיקסעל יאקנב ץוח יארשא סויגל תורוקמ יארשא יסיטרכ תורבח יאקנב ץוח יארשא – ןומימ תונרק הלשממ םיפוגהו ןוהה קוש םיידסומה רוקמ יארשא

תורבחל – תלבגומ תושיגנ תוירוביצ וא / ו תולודג דבלב תורחסנ םיהובג יארשאה ימוכס ' קדוח תדעוו ' תונורקע ןוהה קוש ' תושבייתה ' • • • • תונוחטיבב תחפומ ךרוצ םייתוהמ םימוכס ךורא חווטל תואוולה החונ הסירפבו • • •

תונורסחו תונורתי – םיקסעל יאקנב ץוח יארשא סויגל תורוקמ יארשא יסיטרכ תורבח יאקנב ץוח יארשא – ןומימ תונרק הלשממ םיפוגהו ןוהה קוש םיידסומה רוקמ יארשא

תיקסע תינכת תנכהב ךרוצ תטרופמ תיסחי ךורא ךילהת תוחפל לש החוטב תשרדנ יארשאה ךסמ 25% שקובמה • • • תיסחי הלוז תולע תונוחטיבב תחפומ ךרוצ ןתמב רתוי םיבחר םילוקיש , םיקסעב הכימת ( רושיא ) רחא , יפרגואיג לוקיש םינטק םיקסעל םיאתמ םיינוניבו • • • •

תונורסחו תונורתי – םיקסעל יאקנב ץוח יארשא סויגל תורוקמ יארשא יסיטרכ תורבח יאקנב ץוח יארשא – ןומימ תונרק הלשממ םיפוגהו ןוהה קוש םיידסומה רוקמ יארשא

םידיגאתל םיאתמ אל םילודג םירצק םיחווטל ןומימ דבלב םיינוניבו יגוס לכל םיאתמ אל קשמב םיפנעה • • • ןומימ תורוקמ ןוויגו הבחרה תונוחטיבב תחפומ ךרוצ " םירופת " ןומימ תונורתפ חוקלה יכרצל הבוגת תוריהמו תושיגנ • • • •

םיקסעל יארשאה יסיטרכ תורבח תועיצמש ןומימה ילולסמ דגנכ יארשא תונוחטב תואוולה הרטמ לכל םירבוש ןויכינ גנירוטקפ לוהינל תוכרעמ םיקסעל םימולשת יארשא סיטרכ הרבחל

.

לוכה איה תמדקומ תוכרעיה הביתה תא תונבל ליחתה אל חנ .

םשג תדרל ליחתהשכ Warren Buffett