Gökhan Gökler

Download Report

Transcript Gökhan Gökler








Sıklık: 3/1000
Düşük akımlı kapiller malformasyonlar
En sık yüz ve boyunda
Sturge-Weber , Klippel Trenaunay gibi sendromlara eşlik edebilir
Doğumda mevcut ,çocukla birlikte orantılı olarak büyür, spontan
gerilme görülmez.
Yaşla birlikte hipertrofi ve nodülasyonlar gözlenir (vasküler
ektazi artar)
10-300µm kalınlıta damarlar, normal epidermisin 0,1-1mm altında
Etkin bir lazer tedavisi için önemli parametreler:

1-Dalgaboyu (hedef kromor tarafından iyi absorbe
edilmeli)

2-Yeterli akım (Fluence)

3-Hedef yapıya uygun pulse süresi (TRT ‘den küçük
olmalı )


Damar içinde sıcaklık 70C’ye ulaşıltığında selektif damar hasarı
gerçekleşir.





HbO absorbsiyonunun pik yaptıgı dalga boyları:
1-418nm
2-542 nm
3-577nm
4-800-1100 arası geniş bant da iyi absorbsyion
özelliği gösterir
%20 hastada tam iyileşme (>%75)
 %70 hastada %50’den fazla iyileşme
 %30 hastada kötü yanıt (%50’den az)

Klinik-prognoz ilşkisi:
 kırmızı renk: yüzeyel yerleşim-iyi pronoz
 Mor renk: derin yerleşimli kalın damar-orta
prognoz
 Pembe renk: derin yerleşimli ince damar-kötü
prognoz

1- KTP lazer (532nm)
 2-pulsed dye lazer ( 585nm, 595nm)
 3-Nd_YAG lazer(1064 nm)
 4-Alexandrite lazer (755nm)
 5--IPL
 6-Fotodinamik terapi


Hedef kromofor: Oksihemoglobin absorbsiyon
piki 577nm
585 nm PDL: Absorbsiyon daha iyi, daha
düşük enerji ile sonuç, ancak penetrasyon
zayıf bu sebeple erken lezyonlara daha uygun
 595nm PDL: Daha derin penetrasyon,adolesan ve yetişkin grupta 1.tercih








PDL, PWS tedavisi için birici seçenektir.
Genellkile 4-15 seansa ihtiyaç vardır (seans araları 48 hafta). Her seansta ort. %12 açılma gerçekleşir.
Tedavi yüzde V2 bölgesinde daha yavaş sonuç verir.
20cm2’den küçük lezyonlar daha iyi yanıt verir.
Gövde lezyonları ekstremitedekilere daha iyi yanıt
verirler.
Distal ekstremite proksimale göre daha kötü yanıt
verir.
10 yaştan önce tedaviye başlanırsa daha iyi sonuç
alınır, en iyi sonuçlar iki yaştan önce başlandığında
alınır.
Anestezi: Çocuklarda öz. Geniş alanlar için genel
anestezi gereklidir. 6 aydan önce çocuklara
anestezi gerekmeyebilir. Yetişkinlerde kryojen
spray ya da hava soğutma yeterli ; topikal
anestezik kremler kullanılmaz .
 Yüzeyel PWS’deki kapiller yapı için genellikle
0,45- 1,5ms’li pulse süresi kullanılır. Bu pulse
süresi kullanıldığında da 7-10 gün kadar
sürecek siyah renkli bir purpura ortaya çıkar.




Nonpurpurik tedavi: Gen. 6-10ms kullanarak üstüste
atışlar yapmak (stacking) önerilmiştir. İlk atışın
sonunda HbO , methemoglobuline dönüşür ki, bu
molekülün absorbsiyon gücü HbO’ya göre yaklaşık 67 kat fazladır. Böylece purpura oluşmaksızın tedavi
mümkün olabilir, ancak seans sayıları artabilir.
Tedavi 6-8 hafta arayla tekrarlanabilir. Koyu
tenlilerde bazen önceki seansta gelişmiş PIH’ın
iyileşmesi için 3 ay beklemek gerekebilir.
Yan etkiler: purpura, hiperpigmentasyon,
vezikülasyon, skar formasyonu

PDL ile PWS tedavisinide direnç nedenleri:
1-Penetrasyon derinliği: 595nm PDL 1mm’ye kadar derinliğe
ulaşabilir.
2-İnce kapillerler: 30-50µm ’den küçük damarlar
3- Uygun olmayan parametreler: Düşük enerji kullanımı, uygunsuz
pulse süresi
4- Neoanjiogenez: Yara iyieşmesi kaskadının tetiklenmesi..
Anjiogenez inhibitörleri kullanımı ile reperfüzyonun önlenmesi…
Rapamycin ve imuquimod ile olumlu sonuçlar …
Penetrasyonu en yüksek vasküler lazer; daha derin lezyonlarda
kullanılabilir. Dermo-epidermal bileşkeden 2-3 mm daha derine inebilir.
 Buradaki derin ve geniş çaplı damarlar daha uzun pulse sürelerine
ihtiyaç gösterir: 3-15ms
 Nodüler ve hipertrofik lezyonlarda 1.seçenek olarak kullanılmalı.

Terapötik marjı dar , skar ve pigmentasyon değişiklikleri sık ! Bu
sebeple minimal purpura dozlarının saptanarak tedavi planlanması
önerilmiştir.
 İşlem sonrası 3 gün kadar süren soluk purpura gözlenebilir.
 Tedavi 4-6 hafta aralıklarla tekrarlanabilir.

Bu cihazlar PDL’in HbO affinitesi ve Nd-Yagın penetrasyon gücünü
kombine edebilmek için tasarlanmışlardır.
 Önce 595 nm dalga boyunda nonpurpurik atış yapılır HbO- met Hb
dönüşümü gerçekleşir. Milisaniyeler içinde ND_YAG ile ikinci atış
yapılır.
 İlk atıştan sonra oluşan metHb 5-7 kat daha yüksek absorbsiyon
gösterir. Bu sebeple Nd-yag lazer düşük dozlarla kullanılabilir ve skar
riski azaltılır.

Before
Post 5 Tx
Courtesy of E. Tanghetti,
MD
Pre TX
Post 3 TX
Courtesy of Emil Tanghetti. MD
Sacramento, CA






PDL’ye yanıtsız hastalarda önemli alternatif …
Yüzeyel lezyonlarda PDL yerine , derin lezyonlarda ise Nd_YAG
yerine kullanılabilir.
500-1200 nm dalgaboyu aralığında çalışırlar.
Çeşitli filtrelerle koyu tenlilerde melanin absorbsiyonu
azaltılabilirken, hedef yapının derinliğine ve yapısına uygun
biçimde çalışılabilir.
Geniş dalga boyu aralıgında ve çoklu pulse’lar şeklinde çalışmak
çeşitli çap ve derinlikteki damarları aynı seansta etkilieyebilir
Yapılan bir çalışmada PDL’ye dirençli hastaların %50sinde ek bir
%50lik ek solma gözlenmiştir.
Dr.Sadiye Kuşarşiv





PWS hastaları özellikle çocukluk ve gençlik çağından itibaren
etkileyen sosyal izolasyon ve ağır psişik travmalarla sonuçlanan
bir kozmetik sorundur.
Son yirmi yılda lazer tedavilerindeki gelişmeler bu tabloyu
tedavi edilebilir hale getirmiştir.
Ancak optimum sonuçlar için yüksek maliyetli birkaç cihazı
birlikte bulundurmak ve deneyim gereklidir.
Şu anki tedaviye yanıt orta düzeyde olsa da bu alandaki
gelişmeler gelecekteki başarı düzeyinin artacağını
göstermektedir.
Bugün için çocukluk ve gençlik çağındaki erken lezyonlara yapılan
girişimler oldukça başarılıdır. Hastaların 3.-4. dekadlardan önce
bu tedavi şansını kullanması özellikle önemlidir.
Teşekkür ederim!
İletişim:
[email protected]