Ladda ner ppt - Nacka Enskilda Gymnasium

Download Report

Transcript Ladda ner ppt - Nacka Enskilda Gymnasium

PRIVATJURIDIK
Dödsfall
 (kapitel
7)
och arv
Centralt innehåll
 Familjerätt
och arvsrätt: regler som rör
par- och familjerelationer samt arv,
testamente och bodelning
 Juridiska
begrepp och problemlösning i
rättsliga sammanhang.
 FAMILJERÄTT
– regler om
samboförhållanden, äktenskap, föräldrar
& barn, arv, testamente
 Lagar:
 Ärvdabalken
 Begravningslagen
 Lag
om Allmänna arvsfonden
 Lag om dödförklaring
När någon dör (1)
 Läkaren
utfärdar DÖDSBEVIS, skickas till
Skatteverket
I
undantagsfall: DÖDFÖRKLARING, om inte
hittar kroppen som t.ex. vid stora olyckor
När någon dör (2)
 Fysiska
personens rättigheter och
skyldigheter övertas av DÖDSBOET (juridisk
person)
 Dödsboet företräds av en fysisk person –
hur gör man om flera personer t.ex. syskon
är dödsbodelägare?
 Syskonen skriver FULLMAKT
När någon dör (3)
 BOUPPTECKNING
måste upprättas inom
tre månader: det är en förteckning över
den avlidnes tillgångar och skulder
 Måste även ta med TESTAMENTE och/eller
ÄKTENSKAPFÖRORD om det finns
 Görs av bouppgivare och undertecknas
av två förrättningsmän
När någon dör (4)




BODELNING är nödvändig om det finns
SÄRKULLBARN
Särkullbarn har rätt att få ut arvet på en gång
Gemensamma barn väntar på arvet tills
båda föräldrarna avlidit
Till sist kan ett ARVSKIFTE göras och dödsboet
upplöses, dvs. man kommer överens om
fördelning av kvarlåtenskapen
ARVSORDNINGEN
 Arvsklass
I: maka/make/partner och/eller
deras avkomlingar (barn, barnbarn osv.)
 Arvsklass II: den avlidnes föräldrar, om
döda: deras avkomlingar, dvs. avlidnes
syskon eller deras avkomlingar
 Arvsklass III: Den avlidnes föräldrars
föräldrar, om döda: deras barn (men ej
deras barn dvs. inte den avlidnes kusiner)
Arvsordningen
 Vad
gör man om det inte finns någon
som kan ärva enligt arvsordningen (och
inget testamente finns)?
 Arvsrätten
övergår till ALLMÄNNA
ARVSFONDEN
Begränsningar vid testamente
 1.
Barn kan inte göras helt arvslösa, de har
alltid rätt till sin LAGLOTT vilket är halva
arvslotten
 2.
Basbeloppsregeln, dvs. efterlevande
maka/make ska har kvar ett värde som
motsvarar fyra basbelopp (ÄB 3:1)
(basbelopp 2012: 176 000 kr)
 Ann
Wetterström
 Nacka Enskilda gymnasium
 2015 vt