Энд - Source

download report

Transcript Энд - Source

Германы Хэвлэлийн
Зөвлөл
Дүрэм, өргөдөл гомдол
барагдуулах явц
Үүсгэн байгуулагдсан түүх
▪
Хэвлэмэл хэвлэлийн салбар дахь сайн дурын өөрийн
хяналтын байгууллага: 1956.11.20 Бонн хотод
▪ Түүхэн явц/шалтгаан: Төрөөс хууль гаргахыг зэхсэн
(Хэвлэлийн хяналт). Сэтгүүлчид төрийн хяналтыг
эсэргүүцсэн учир өөрийн хяналтын байгууллага
байгуулахаар нэгдсэн.
▪
Ёс зүйн кодыг 1973.12.12-нд ХБНГУ-ын Ерөнхийлөгчид
өргөн барьсан. Ингэснээр баяр ёслолын байдалтайгаар
нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн.
Өөрийн зохицуулалтын хууль эрх зүйн үндэс
▪ ХЭВЛЭЛИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ, РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ЭРХ
ЧӨЛӨӨ Германы Үндсэн Хуулийн 5-р заалтаар
хамгаалагдсан байдаг.
▪ Энэ хууль ялангуяа хувь хүний өөрийн үзэл бодлыг үг,
бичиг, зургаар илэрхийлэх, бусдад түгээх эрх чөлөөг
баталгаажуулдаг. Хориг байх ёсгүй.
▪Энэхүү эрх чөлөө нь хязгаарүй биш. Бусад хууль дүрэм,
хүүхэд залуучуудыг хамгаалах тухай хууль, хувь хүнийг
хүндэтгэх, хамгаалах зэрэг явдлууд нь энэхүү үзэл бодлоо
чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөнд хязгаарлалт болж
байдаг.
Дүрэм
Зорилго
▪
▪
Хэвлэлийн эрх чөлөөний төлөө тэмцэх
Хэвлэлийн нэр хүндийг хамгаалах
Чиг үүрэг
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Өргөдөл, гомдлыг шалгах
Алдааг олж тогтоох
Ёс зүйн кодыг гаргаж ирэх
Хэвлэлийн эрх чөлөөг хамгаалах (Хэвлэлийн нэр
төрийг хамгаалах)
Редакцийн дата хамгаалалтыг зохион байгуулах
Уншигчид, редакцуудад түнш болох
Хэвлэлд зориулсан лобби ажил хийх
Хүлээн зөвшөөгдөх
▪ Төрийн хууль дүрмийн зохицуулалтын оронд мэргэжлийн ёс зүйг
эрхэмлэдэг (Өөрөө өөрийгөө үүрэгжүүлдэг)
▪ Шүүгч биш Зөвлөгч
(Сэтгүүлч, редактеруудтай өргөдөл, гомдлын 4 хороо байдаг)
▪ Хэвлэлийн ёс зүйг хамгаалах
Гишүүд
ХМХ-ийн эздийн 2 дээвэр байгууллага:
▪ Bundesverband der Zeitungsverleger (BDZV) - Сонины
▪ Verband der Zeitschriftenverleger (VDZ) - Сэтгүүлийн
Сэтгүүлчдийн 2 байгууллага:
▪ Deutscher Journalisten-Verband (DJV) – Сэтгүүлчдийн холбоо
▪ Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) –
Сэтгүүлчдийн эвлэл
Санхүүжилт
Хэвлэлийн Зөвлөлийн төсөв нь дараахь байдлаар
санхүүждэг:
▪
Гишүүдийн татвар (68%) татвар (32%) хуулийн үндсэн
дээр
▪
Эздийн байгууллагууд төсвийн 53%-ыг гаргадгаараа
сэтгүүлчдийн 2 байгууллагаас илүү оролцдог
/сэтгүүлчдийн 2 байгууллага хамтраад 15%/.
Бүтэц / Зөвлөлүүд
▪ Гишүүдийн хурал (дэмжигч 8 холбоод, 8 гишүүд)
▪ „Хэвлэлийн Зөвлөл“ хурал (28 гишүүн)
▪ Өргөдөл, Гомдол Барагдуулах 3 Хороо (2x8 гишүүн, 1x6
гишүүн)
▪ Төв оффист Берлин хотноо (10 ажиллагсадтай)
Хэвлэлийн Зөвлөлийн
бүтэц
Гишүүдийн хурлын үүрэг
▪ Санхүүжилтийг баталгаажуулдаг
▪ Гүйцэтгэх захирлыг томилдог
▪ Пленум хуралд Хэвлэлийн Төлөөлөгчийг санал болгодог
▪ Тусгай чиг үүрэгт зориулан зөвлөл байгуулдаг
Пленумын чиг үүрэг
▪ Хэвлэлийн салбар дахь алдаа дутагдлыг олж тогтоон
тэдгээрийг зайлуулахын төлөө ажилладаг
▪ Хэвлэлийн ёс зүйн кодыг баталж, нийтлэл зүйн чиглэлийг
зааж өгдөг
▪ Улс төрийн хүрээнд хэвлэлийн эрх чөлөөг хамгаалахын
төлөө, мэдээллийн эх сурвалжид хаалтгүй нэвтрэхийн төлөө
идэвхтэй ажилладаг
▪ Зарчмын асуудлуудыг хөндсөн өргөдөл, гомдлыг авч
хэлэлцэж, шийдвэр гаргадаг
Өргөдөл, гомдлын хороодын чиг үүрэг
▪ Уншигчдын өргөдөл, гомдлыг авч хэлэлцэн, шийдвэр
гаргадаг
▪ Шийдвэр гаргах үндэслэл нь хэвлэлийн ёс зүйн код, нийтлэл
зүйн чиглэл болон өнөөдрийг болтол гарч байсан бусад
шийдвэрүүд болдог
▪ Өргөдөл, гомдлын хороод дундаасаа даргаа сонгодог,
даргын үүрэг: Хороодын хурлыг бэлтгэх, удирдаж явуулах,
өөрийн хороогоор хэлэлцэж байгаа асуудлаар шийдвэр
гаргах, зарим хялбархан тохиолдлууд дээр дарга ганцаараа
шийдвэр гаргаж болно
Төв оффисийн үүрэг даалгавар
▪ Gremien - Хороодын ажлыг зохион байгуулж, шийдвэрүүдийг
бэлдэж, бичиг цаасны бүх ажлыг хийнэ
▪ Орж ирж буй өргөдөл, гомдлуудыг “ХЗ-ийн хариуцах”, “Өргөдөл,
гомдлын ойлгомжтой байдал”, „Өргөдөл, гомдол гаргагчийн
мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал“ шалгууруудаар шалгадан
▪ Өргөдөл, гомдол шалгагдаж явцад оролцогчдын хоорондын
харилцаа, холбооны бүхий л ажлыг хариуцахаас гадна процесс
дүрмийн ёсоор явж байгаад хяналт тавина
▪ Тухайн хариуцаж байгаа хороотой ярилцсаны үндсэн дээр олон
нийттэй болон редакцитай харьцах ажлыг хийнэ
Өргөдөл, гомдол
барагдуулах явц
Үндэс: Хэвлэлийн ёс зүйн код (Үйл хөдлөлийн код)
▪ Мэргэжлийн сэтгүүл зүйн ажилд зориулсан ёс зүйн 16
зарчимтай. 1973 онд хүчин төгөлдөр болсон. Шаардлагатай
тохиолдолд өөрчлөгдөж эсвэл гүйцээгдэж явдаг.
▪ Хийсэн ажилдаа шүүмжлэлтэй хандах, эзэд, сэтгүүлчдийн үйл
хөдлөлийг үнэлж дүгнэх бааз суурь нь болно.
▪ Өдөр тутмын ажил, нийтлэл зүйн сонголт хийх шийдвэрүүдэд
зориулсан зөвлөгөө, чиг шугам юм.
Хэвлэлийн ёс зүйн код
− Хүний жам ёс
− Нягт нямбай ажиллах, нягталгаа хийх сэтгүүл зүйн үүрэг
− Мэргэжлийн нууцыг хадгалах болон мэдээллийн эх
сурвалжаа хамгаалах
− Зар сурталчилгаа болон сэтгүүл зүйн агуулгыг хооронд нь
зааглах
− Хувь хүний хүн ёс, хувийн нууцыг хамгаалах
− Ялгаварлан гадуурхахыг хориглох
− Буруугүйг таамаглах
Хэвлэлийн эрх чөлөө юу эсвэл
хүний эрхийг зөрчиж байна уу?
ХБНГУ-ын Холбооны канцлер асан
Шрёдер „Stern” сэтгүүлийн нүүрэнд.
1: Үнэнийг хэлэх, хүний хүн ёсыг хүндэтгэх
Үнэнийг хүндэтгэх, хүний хүн ёсыг хүндэтгэх, олон нийтэд үнэн зөв
мэдээлэл өгөх явдал хэвлэлийн баримтлах хамгийн үндсэн зарчим
мөн. Хэвлэлийн салбарт ажиллах хэн бүхэн энэхүү зарчмын
үндсэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн нэр хүнд, итгэл үнэмшилтэй
байдлыг хамгаалж байдаг.
Өргөдөл, гомдол барагдуулах явц
Авдаг арга хэмжээнүүд
● Олон нийтийн өмнө дургүйцлээ илэрхийлэх /тухайн
буруушаагдсан хэвлэл дээр хэвлэгдэх ёстой/
● Дургүйцлээ илэрхийлэх /Золиос бологчийг дахин
зовоохгүйн тулд хэвлэдэггүй/
● Мэдэгдэл өгөх /Заавал хэвлэгдэх албагүй/
Зөв биш хэмээн үзэх /Заавал хэвлэгдэх албагүй/
Өргөдөл, гомдол гаргах явц - Алхмууд - 1
▪ Хэвлэл дээр гарсан мэдээ, тайлбар, шог, шүүмжлэл, шог
зураг нь хэвлэлийн ёс зүйн кодыг зөрчсөн байна гэдэгт
уншигч итгэлтэй байх
▪ Тухайн хүн Хэвлэлийн Зөвлөлд захиа, email-ээр гомдлоо
гаргана.
Өргөдөл, гомдол гаргах явц - Алхмууд - 2
Өргөдөл, гомдолд дараахь зүйлүүдийг заавал багтаасан
байх ёстой:
▪ Өргөдөл, гомдол гаргагчийн нэр, хаяг
▪ Шүүмжилж буй нийтлэлийн хуулбар эсвэл тухайн
нийтлэлийн дигитал хэлбэр дээр линк
▪ Тухайн өргөдөл, гомдол гаргагчийн зүгээс зөрчигдөж
байгаа хэмээн үзэж байгаа хэвлэлийн ёс зүйн кодын заалт
Өргөдөл, гомдол гаргах явц - Алхмууд - 3
▪ Төв оффисоос тухайн өргөдөл, гомдол орж ирснийг
мэдэгдээд, өргөдөл гомдол гаргагчид уг асуудалд хэвлэлийн
зөвлөл хамаатай, эсвэл хамаагүй болохыг мэдэгдэнэ.
▪Хэрвээ тухайн өргөдөл, гомдол тодорхой бус байвал өргөдөл,
гомдол гаргагч руу тодорхой болгоно уу гэсэн хүсэлт очдог.
▪ Ёс зүйн кодтой хамааралтай эсэх нь байхгүй байвал өргөдөл,
гомдол гаргагчийг гомдлоо гүйцээж, нэмж тайлбарлаж өгөөч
хэмээн хүсдэг.
Өргөдөл, гомдол гаргах явц - Алхмууд - 4
▪ Тухайн орж ирсэн өргөдөл, гомдол нь өргөдөл гомдол
барагдуулах процессоор явах уу эсвэл уг өргөдөл, гомдол ямар
ч нэмэргүй гээд буцаагдах уу гэх шийдвэрийг гаргахад нь төв
оффис Өргөдөл, Гомдол Барагдуулах Хорооны Даргад тусалдаг
Өргөдөл, гомдол гаргах явц - Алхмууд - 5
▪ Тухайн өргөдөл, гомдлыг “боломжын амжилттай” хэмээн
дүгнэсэн тохиолдолд уг гомдлыг процесс /дараагийн шат/
руу оруулна
▪ Энэ тохиолдолд тухайн өргөдөл, гомдлыг эсрэг тал болох
редакци руу - тайлбар өгнө үү - гэсэн хүсэлттэйгээр явуулна
▪ Эсрэг талд зориулж 3 долоо хоногийн хугацаа өгдөг.
▪ Хэрвээ эсрэг тал өөрийн зүгээс тайлбар тавиагүй
тохиолдолд Хэвлэлийн Зөвлөл тэдний тайлбаргүйгээр
шийдвэр гаргаж болно.
2010* оны Хороодоос гаргасан шийдвэрүүд
*Өнөөдрийг болтол хуралдсан 4 хурлын 3-ын шийдвэрүүд
Хэргийн жишээнүүд
Neue Westfälische 11.04.2007
Öffentliche Rüge, Ziffer 7
Neue Westfälische 16./17.06.2007
7.2 – Далд геклам
ААН-үүд, тэдгээрийн бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа эсвэл
арга хэмжээний тухай нийтлэгдэж байгаа редакцийн
бүтээлүүд далд рекламын хилийн дээс рүү алхан орж
болохгүй. Хэрвээ үнэхээр олон нийтийн гэх шалтгаан
эсвэл уншигчдын мэдээлэл авах сонирхлоос давж
гарааад эсвэл гуравдагч этгээд төлбөрийг хийсэн эсвэл
мөнгөн дүнгээр хэмжигдэх зүйлээр шагнагдсан бол
үүнийг хилийн дээсээ давахад ойртлоо хэмээн үзнэ.
Хэвлэл өөрөө мэдээллийн эх сурвалж болдгийн хувьд
итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй бөгөөд үүний тулд ПР
материалуудтай маш болгоомжтой хандахыг шаарддаг.
Өргөдөл,
шалтгаангүй № 11
Хайрын жагсаал – Өргөдөл, гомдлыг хүлээж аваад энэ
үйлдлийг зөв биш хэмээн үзсэн
Зургийн доод гарчиг: Гар нь нас барсны дараа ч бяцлуулж. Энэ хүн ч
гэсэн энэ сандраан дунд магадгүй бяцлуулжээ.
Хайрын жагсаалын тухай хэвлэлийн мэдээлэл
◻
◻
◻
◻
245 Өргөдөл, гомдол энхүү текст болон зурган дээр ирсэн
(2 Video), 4 шалтгаангүй хэмээн урьдчилсан шалгалтаар дүгнэсэн
Хэвлэлийн нэг материал дээр нэгэн зэрэг олон гомдол ирсэн,
17 Өргөдөл, гомдол „pars pro toto“ - нэг үхрийн эвэр доргивол
мянган үхрийн эвэр доргино - Хороонд харьцаа Online/Хэвлэл
70:30
Ихэнх гомдол шар хэвлэлийн эсрэг ирдэг (>95 %)
Арга хэмжээ: 1 дургүйцэл илэрхийлэлт, 7 зөв биш хэмээн үзэх
шийдвэр, 4 мэдэгдэх-Hinweise
Хэвлэлийн Зөвлөлийн шийдвэр
Зургийн гарчиг тохироогүй, сенсаац үүсгэсэн, мөрүүд залуу
эрийг олон хүний хөлд даруулж, няцарсан гэсэн таамаглал
дээр үндэслэсэнв Ингэснээр уншигчдад фантааз төрүүлсэн.
Өргөдөл, Гомдлын Хороо Ёс Зүйн Кодын 11, 8 ба 2-г зөрчсөн
хэмээн үзсэн.
Ёс зүйн код 11.3 – Азгүй тохиолдлууд болон осол,
сүйрэл
Азгүй тохиолдлууд болон сүйрлийн тухай мэдээллүүд нь тухайн осол,
сүйрэлд өртөгсдийн гай зовлонд хүндэтгэлтэй хандах, тэдгээрийн
хамаадан садангуудыг хүндэтгэх асуудлаар хязгаарлагдана. Азгүй
тохиолдолд өртөгсөд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарснаасаа
болоод хоёр дахь удаагаа золиос болох ёсгүй.
Ёс Зүйн Код 11 – Сенсаац мэдээ/ Хүүхэд, залуучуудыг
хамгаалах
Сонин хэвлэл түрэмгийлэл, зэрлэг балмад явдал, гай
зовлонгийн талаар хэт дуулиан шуугиан дэгдээж мэдээлэхийг
татгалзана. Сонин хэвлэл хүүхэд, залуучуудыг хамгаалах
асуудлыг хүндэтгэнэ.
Ёс Зүйн Код 8 – Хувь хүний эрхүүд
Сонин хэвлэл хүний хувийн нууц, хувийн амьдралд
хүндэтгэлтэй хандана. Хувь хүний хувийн үйлдэл нь олон
нийтийн сонирхлыг хөндөж байвал ганцаарчилсан тохиолдолд
үүнийг хэвлэл дээр гаргаж болно. Ингэхдээ ингэж хэвлэлээр
гаргах нь уг асуудалд огт оролцоогүй гуравдагч этгээдүүдийн
хувь хүний эрхийг зөрчөөгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй.
Сонин хэвлэл мэдээллээ өөрөө хэр зэрэг өгөх хувь хүний
эрхийг хүндэтгэхээс гадна редакцийн дата-мэдээллийн
хамгаалалтыг баталгаажуулж өгөх ёстой.
Example
◻
◻
◻
Michael Jackson нэгэн
сонины нүүрт.
Гарчиг: „Энд тэр
өөрийн амьдралынхаа
төлөөх тэмцлээ
алдав“
Ёс зүйн үндсэн
зарчим: Нас барж
байгаа хүнийг харах
олон нийтийн эрх
ашиг гэж байхгүй.
◻
◻
Энэ шог зурагт нийт 198
өргөдөл, гомдол ирсэн
„Сүм хийд өнөөдөр“
Ёс Зүйн Код 10
Шашин, ертөнцийг үзэх үзэл, Зан
заншил
Сонин, хэвлэл шашны, ертөнцийг
үзэх үзэл эсвэл зан заншлын итгэл
үнэмшлийг доромжлон гутааж
болохгүй
2010 оны алдаа гаргасан
хэвлэлүүд
Баярлалаа!
Mанфред Протце