(Central Road Database) *** ****************************** (Roadnet)

Download Report

Transcript (Central Road Database) *** ****************************** (Roadnet)

ธันวิน สวัสดิศานต์
มิถุนายน 2556
1.
2.
โครงสร้ างและข้ อมูลใน CRD
โปรแกรมสารสนเทศโครงข่ ายทางหลวง Roadnet
 Username และ Password
 การสืบค้ นและแก้ ไขข้ อมูลใน CRD โดย Roadnet
 กาหนดการตรวจสอบแก้ ไข
Maintenance Management Bureau
Department of Highways
3
CRD ประกอบด้ วยข้ อมูล
1. บัญชีสายทาง (สผ.) ปี 2556 และ ปี 2554
2. บัญชีผิวทาง (สร. + สป.)
3. ข้ อมูลโครงสร้ างทาง (Road inventory)
4. ข้ อมูลแผนที่และพิกัดภูมิศาสตร์ ของ โครงข่ ายทางหลวง และข้ อมูล
ตาแหน่ งพิกัดอื่นๆ เช่ น ตาแหน่ งหลักกิโลเมตร สานักงาน สะพาน ท่ อ
5. ข้ อมูลสภาพทางหลวงประกอบด้ วยรู ปภาพถนนและผิวทาง IRI และอื่นๆ
6. ข้ อมูลปริ มาณจราจร (สป.) และข้ อมูลอื่นๆ (ในอนาคต)

1.
2.
โครงสร้ างและข้ อมูลใน CRD
โปรแกรมสารสนเทศโครงข่ ายทางหลวง Roadnet
 Username และ Password
 การสืบค้ นและแก้ ไขข้ อมูลใน CRD โดย Roadnet
 กาหนดการตรวจสอบแก้ ไข
1. การ Login
การเข้ าสู่ระบบ จะเข้ าได้ แต่ สมาชิกเท่ านัน้ เพื่อนาไปแก้ ไข
ข้ อมูลต่ างๆ ได้ โดยง่ าย ในส่ วนของประชาชนก็เข้ ามา
ศึกษาเส้ นทางจากในระบบได้ เช่ นกัน
 Username
= password = XXX_YYYY (_Z)
 XXX = “รหัส 3 หลัก ของสทล./แขวง” เช่ น 521
 YYYY = “ส่ วนงาน” เช่ น stat
 Z = ลูกทีมคนที่ 1 , 2, …
 เช่ น 521_stat และ 521_stat_1 เป็ นต้ น
 เปลี่ยน Password ทันที หากลืม password จนท Admin ที่
สร. จะ Reset ให้
ผิวทาง
สืบค้ น
บัญชีสายทาง
(ตอนควบคุม)
ประวัติ
โครงสร้ างทาง
ข้ อมูลสารวจ
สภาพทาง
Smart search box
 ด้ วย หมายเลข สายทาง + หมายเลข ตอน
 ด้ วย keyword ในชื่อทางหลวง ชื่อ ตอน
ค้ นหาขัน้ สูง
 ด้ วยเขตปกครอง
 ด้ วยสังกัด
 รายละเอียดสายทาง เช่น ชนิดผิว ช่องจราจร
1. การค้นหา
1.1 ค้นหาทัว่ ไป
ใส่ หมายเลขทางหลวง ลงไปในกล่องใส่ขอ้ ความด้านบน ระบบก็ทาการค้นหา
ให้ดงั ภาพด่านล่าง และสีแสดงตาแหน่งของเส้น
1. การค้นหา (ต่อ)
1.2 ค้นหาขัน้ สูง
เมื่อต้องการค้นหาขัน้ สูง กดเข้าไปที่
จะมีขอ้ มูลต่างๆให้เลือกค้นหาดังภาพด่าน
ล่าง และเมื่อต้องการกลับไปค้นหาแบบปกติให้กดไปที่
การค้นหาขัน้ สูงสามารถค้นหาถนนที่อยู่ภายในจังหวัดนัน้ ๆ และยัง
ค้นหาถนนในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบอยู่ได้อีกด้วย
1. การค้นหา (ต่อ)
การค้นหาขัน้ สูงค้นหาจังหวัด
1. การค้นหา (ต่อ)
การค้นหาขัน้ สูงค้นหาค้นหาหน่วยงาน
รายละเอียด
แก้ไข
รายละเอียดตอน
ควบคุม
ประวัติ
แขวงการทางที่ทางหลวงหมายเลข 0022 ผ่าน
2.1 แก้ไข
2.1.1 แก้ไข้ขอ้ มูล
ปิ ดการแก้ไข
บันทึกเมื่อมีการสร้างไข
สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ
ภายในกรอบสีแดงได้หมด
2.1 แก้ไข
(ต่อ)
2.1.2 แก้ไขเส้นโดยการ “ รวม ”
ขัน้ ตอนที่ 1. ระบบจะทา
การค้าหาเส้นใกล้เคียงให้
ขัน้ ตอนที่ 2. ใส่ขอ้ มูล
ของเส้นใหม่
ขัน้ ตอนส ุดท้าย กดบันทึก จากนัน้
ทาการค้นหาใหม่ เส้นที่สร้างก็จะ
ขึน้ มา
2.1 แก้ไข
(ต่อ)
2.1.3 แก้ไขเส้นโดยการ “ แยก ”
ขัน้ ตอนที่ 2. ใส่
ข้อมูลของเส้นใหม่
ขัน้ ตอนที่ 1. ใส่ กม. ที่จะทาการตัด จะมี 2 กรณี คือ
1. เส้นใหม่ที่จะเกิดขึน้ อยู่ในช่วง จากจุดเริ่มต้น – จุดที่เรา
เลือก
2. เส้นใหม่ที่จะเกิดขึน้ อยู่ในช่วง จุดที่เราเลือก - จุดสิ้นสุด
ขัน้ ตอนส ุดท้าย กดบันทึก
จากนัน้ ทาการค้นหาใหม่ เส้นที่
สร้างก็จะขึน้ มา
รายละเอียด
แก้ไข
รายละเอียดตอน
ควบคุม
ประวัติ
แขวงการทางที่ทางหลวงหมายเลข 0022 ผ่าน
รายละเอียดตอนควบค ุม
ในส่วนนีส้ ามารศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้ดงั นี้
3.2.1 ข้อมูลผิวทาง
3.2.2 ข้อมูลโครงสร้าง
3.2.3 ข้อมูลสารวจ
ข้อมูลผิวทาง
สามารถแก้ไขข้อมูลในตารางได้
ข้อมูลโครงสร้างทางและกายภาพ
สามารถแก้ไขข้อมูลในตารางได้
ข้อมูลสารวจ
-
ความขรุขระ
ความลึกของล้อ
texture
-
ความเสียหาย
ภาพถ่ายสองข้างทาง
ข้อมูลสารวจ
-
ความขรุขระ
สามารถคลิกเมาส์ตาม
กราฟได้
ข้อมูลสารวจ
-
ความลึกของล้อ
สามารถคลิกเมาส์
ตามกราฟได้
ข้อมูลสารวจ
-
texture
สามารถคลิกเมาส์
ตามกราฟได้
ข้อมูลสารวจ
-
ความเสียหาย
ข้อมูลสารวจ
-
ภาพถ่ายสองข้างทาง
รายละเอียด
3.1 แก้ไข
3.2 รายละเอียดตอน
ควบคุม
3.3 ประวัติ
แขวงการทางที่ทางหลวงหมายเลข 0022 ผ่าน
3.1 ประวัติตอนควบค ุม
เมื่อกดเข้าไป ประวัตขิ องถนนเส้นนัน้ จะขึน้ มาดังรูป
กด
จะมีเส้นสีสม้ เป็ นตัวบอกประวัตเิ ส้นเดิม
และมีธงเขียวบอกจุดเริ่มต้น
หมากรุก
จนถึงธงตาราง
3.2 การค้นหาประวัติ ของ ตาแหน่งที่ระบ ุ
ค้นหาขัน้ สูง
เมื่อต้องการค้นหาขัน้ สูง กดเข้าไปที่
จะมีขอ้ มูลต่างๆให้เลือกค้นหาดังภาพด่าน
ล่าง และเมื่อต้องการกลับไปค้นหาแบบปกติให้กดไปที่
เลือก ค้นหาสายทางในอดีตทัง้ หมด และ พิมพ์ หมายเลขทางหลวง
และ ตาแหน่ง กม. ในช่องค้นหา
Map
Zoom เข้า
Zoom ออก
ใช้วดั ระยะทาง มีหน่วย
เป็ น กิโลเมตร
ยกเลิกการวัดระยะทาง
เปลีย่ นเป็ นเขต
การปกครอง
Layer อื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
หน้ าหลัก
ทางหลวง (สืบค้ นข้ อมูล)
บันทึกการแก้ ไข
รายงาน
กระดานสนทนา
ระบบ
Web service
1.
2.
โครงสร้ างและข้ อมูลใน CRD
โปรแกรมสารสนเทศโครงข่ ายทางหลวง Roadnet
 Username และ Password
 การสืบค้ นและแก้ ไขข้ อมูลใน CRD โดย Roadnet
 กาหนดการตรวจสอบแก้ ไข
ผิวทาง
บัญชีสายทาง
(ตอนควบคุม)
ประวัติ



โครงสร้ างทาง
ข้ อมูลสารวจ
สภาพทาง
บัญชีสายทาง MIS สผ.
แจ้ ง สร. แก้ ไข ทันที ภายใน 5 กค. 56
ประวัติสายทาง
บัญชีผิวทาง (สร. + สป.) = หน้ าจอผิวทาง + โครงสร้ างทาง ของ Roadnet
แก้ ไขเอง เริ่ม 8 กค. 56
แจ้ งปั ญหาการใช้ งาน/แจ้ งแก้ ไขบัญชีสายทาง ได้ ท่ ี
1. กระดานสนทนาใน Roadnet (กรุณาแจ้ งชื่อและเบอร์ ติดต่อกลับไว้ ด้วย)
2. คุณนภาภรณ์ (งานสถิติ สร.) 2923
3. คุณอลิศรา หรื อ ร้ อยตรี วิทยา (งานพัฒนาระบบ สร.) 2947