Suuline ja kirjalik kultuur

Download Report

Transcript Suuline ja kirjalik kultuur

Suuline ja kirjalik kultuur
LUGEMISÜLESANNE
KI 2
Juri Lotmani artikkel "Mõned mõtted
kultuuritüpoloogiast"
Lugemisülesande eesmärk
• arendada süvalugemisvõimet;
• omandada teadusartikli lugemiseks vajalikke
oskusi;
• mõista suulise ja kirjaliku kultuuri erinevusi.
Suuline ja kirjalik kultuur
• Loe artiklit lõigu kaupa.
• Märgi tekstis iga lõigu tuumlause.
• Lisa kommentaar sõnadele, mille tähendust sa
ei tea (kasuta õigekeelsussõnaraamatu või
eesti keele seletava sõnaraamatu abi).
• Jaga paarilisega, millised laused tekstis
märkisid ning millistele võõrsõnadele
tähendust otsisid.
Suuline ja kirjalik kultuur
• Märgi eri värviga suulise ja kirjaliku kultuuri
tunnustele viitavad tekstiosad.
• Täida artikli põhjal, aga oma sõnastuses tabel
„Suulise ja kirjaliku kultuuri tunnused“.
• Arutlege neljaliikmelises rühmas suulise ja
kirjaliku kultuuri eripära üle. Täienda vajadusel
tabelit.
Suuline ja kirjalik kultuur
• Kirjelda ideaalset inimest suulises kultuuris ja
kirjalikus kultuuris.
• Selgita Sokratese väidet „Kiri on mälule
kahjulik“.
Suuline ja kirjalik kultuur
• “Kollektiivne mälu on mitteajalooline. Ma tahan
lihtsalt öelda, et sõltumata folkloorse ainestiku
päritolust või eepiliste laulude looja andekusest
muudavad mälestused ajaloosündmustest ja
ajaloolistest isikutest oma sisu kahe või kolme
sajandi vältel. Nad saavad siis kuju, mis annab
neile võimaluse ühilduda muinasaja vaimulaadi
skeemidega, mis jätab kõrvale individuaalse ja
säilitab üksnes eeskuju andva osa.” (H. Udam, Mircea Eliade:
usundiloost ajaloofilosoofia juurde. – Tuna, 2001, nr 4)
Suuline ja kirjalik kultuur
• Mis iseloomustab 21. sajandi eurooplaste
kollektiivset mälu? Kirjuta vihikusse 10-15lauseline arutlus.
• Oma vaatenurga laiendamiseks leiad
huvitavaid fakte ja väiteid Mati Hindi artiklist
„Internet ja isiksus“ (ÕL, 28.10.2011). Rakenda
teksti lugemisel olulise märkimiseks enda
jaoks sobilikku süsteemi.
Suuline ja kirjalik kultuur
Juri Lotmani artikkel "Mõned mõtted
kultuuritüpoloogiast“ on avaldatud
• J. Lotman, Semiosfäärist. Tln, 1999, lk 76-90;
• J. Lotman, Mõned mõtted
kultuuritüpoloogiast (semiootiline aspekt),
ajakiri Vikerkaar 1999, nr 5/6 lk 97 – 108;
• http://www.ut.ee/lotman/ee/teosed/kultuurit
ypoloogiast.htm)