แรงจูงใจ - In-Touch Research & Consultancy

Download Report

Transcript แรงจูงใจ - In-Touch Research & Consultancy

บทสรุปแบบคัดย่อ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
โครงการศึกษาตลาดท่องเทีย่ ว กลุ่มประเทศอาเซียน
เปรียบเทียบปั จจัยที่ใช้ ในการคัดแยก นักท่ องเที่ยวศักยภาพสูง ออกจากนักท่ องเที่ยวทั่วไป
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง
นักท่องเที่ยวทัว่ ไป
ความแตกต่ างในด้ าน
การใช้ จ่ายระหว่ างการท่ องเที่ยว (บาท)
ค่าใช้ จ่ายค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อคืน
5,873
1,667
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยรวมค่าที่พกั
25,261
6,258
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยรวมสาหรับกิจกรรมช้ อปปิ ง้
23,398
11,323
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยรวมสาหรับอาหารและเครื่ องดื่ม
14,483
5,739
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยรวมสาหรับกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการ
12,458
5,593
ระดับเศรษฐฐานะ (ร้ อยละ)
Class AB
82.4
26.9
Class CDE
17.6
73.1
จิตวิทยา และไลฟ์สไตล์ การดารงชีวิต
ต้ องการการยกย่อง เพื่อแสดงความเหนือชันอย่
้ างแตกต่าง
ความสาคัญมาก
ความสาคัญน้ อย
ต้ องการแสดงออกถึงวิธีคิดที่ชาญฉลาด และเป็ นเหตุเป็ นผล
ใช้ ชีวิตอย่างเป็ นธรรมดา ปกติทวั่ ไปในสังคม
เน้ นประหยัด เน้ นราคาโปรโมชัน่
ความสาคัญมาก
ความสาคัญน้ อย
ความสาคัญปานกลาง
ความสาคัญมาก
ความสาคัญน้ อย
ความสาคัญมาก
จานวนนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง
(ร้อย
100.00
100.00
สิ งคโ…
ละ)
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
อินโด…
549,332,82
0 คน
0.00
2,285,541
ฟิ ลป
ิ …
30.00
10.00
2,388,925
มาเลเ…
40.00
20.00
2,717,681
37,405,791
6.81
9,049,228
คน1.65
เวียด…
1,144,761
353,620
บรูไน
75,386
พมา่
57,463
ลาว
18,323
กัมพูชา
7,528
HV
33%
31%
36%
ผู้คว้ าชัย (Succeeder Oriented)
ผู้ปรับปรุง (Reformer Oriented)
คนธรรมดาในโลกธรรมดา (Mainstream)
Top List
Products /Activities
Succeeder Oriented
Reformer Oriented
Mainstream
Shopping
- Top international brand in
premium atmosphere
- Variety with top quality and
design
- Variety with top quality and design
Food & Beverage
- Luxurious environment
- Have story & contents to
experience the differences
- Above average standard with good
taste and atmosphere
Sea & Beach
- Exclusive access but exposure
to public view
- Exclusive & calm
- Above average standard & strong
sense of safety
Historical Site
- Memorable story & contents to - Memorable story & contents to
learn more
learn more
- New experiences and learning
Ecotourism
- Pure nature with excellent
nurture
- Pure nature with excellent
nurture
- Family or group sight-seeing
Adventurous activities
- Challenge & experience
- Learning & experience
- Once in a lifetime experience
Spa & Wellness
- Exclusive access but exposure
to public view
- Exclusive & calm
-Above average standard
Medical checkup/Treatment - Top image of medical team &
technology
- Top image of medical team &
technology
- Above average standard
Diving/Snorkeling
- Learning & experience
- Once in a lifetime experience
- Challenge & experience
หาดทราย
ชายทะเล
28.5%
ช้อปปิ้ ง
23.6%
อาหารไทย
19.7%
สั ญลักษณที
์ ่
เกีย
่ วกับ
ศาสนาพุทธ
เช่น โบสถ ์
เจดีย ์
16.9%
- ขนาดตลาดรวม
436,934 คน -> Vietnam – Succeeder Oriented
แรงจูงใจ: ตองการความโดดเด
นแตกต
างจากคน
้
่
่
(เวียดนาม 353,620)
ทัว
่ ไป หาความสุข และความภาคภูมใิ จ เพือ
่ เป็ น
- วัยทางานช่วงตน
รางวัลให้กับชีวต
ิ ดวยการกิ
นดีอยูดี
และอยาง
้ หรือ First
้
่
่
หรูหรา
Jobber ทีม
่ พ
ี น
ื้ ฐานการศึ กษาดี
-> CLM – Mainstream
ประกอบวิชาชีพในเมืองใหญ่
แรงจูงใจ: ความมัน่ คงและปลอดภัย ผูกพันและโอน
เป็ นนักธุรกิจ ประกอบวิชาชีพ
ออน
นและการใช้เงิน
่ ให้ความสาคัญกับคุณคาของเงิ
่
เช่น นักบัญชี แพทย ์ วิศวกร ไมชอบความสุ
ๆ่
่
่ มเสี่ ยงและไมชอบการลองอะไรใหม
่
- กิจกรรม/สิ นค้าทีก
่ ลุมศั
่ กยภาพสูง CLMV
มักจะใช้สิโปรดปราน
นคาและบริ
การทีส
่ ั งคมส่วนใหญยอมรั
บ
้
่
หรือผู้บริหารบริษท
ั เอกชน
ใชจายกับของทีต
่ องคุมคาคุมราคา
้ ่
ช้อปปิ้ ง
76.7%
บันเทิง/สวนสนุ ก ประวัตศ
ิ าสตร/อารย
์
ธรรม
75.6%
61.1%
้
้
่
้
อาหาร/เครือ
่ งดืม
่ หาดทรายชายทะเล เชิงการแพทย ์
58.9%
58.9%
14.4%
กอลฟ
์
2.2%
-> Malaysia & Brunei#1 – Reformer
- ขนาดตลาดรวม
2,360,927
Oriented
คน (บรูไน 75,386)
แรงจูงใจ: ตองการประสบการณ
่ เพิม
่ พูนการ
้
์ เพือ
เรียนรู้ ทีเ่ น้นผลไปเพือ
่ การปรับปรุงจิตใจ และ
- วัยทางานช่วงตน-กลาง
(อายุ
้
สั งคม มีความเป็ นมืออาชีพ มีความสุนทรียะ ชอบ
25-44 ปี ) มีเศรษฐ-ฐานะดีถงึ ดี
ธรรมชาติ และไมยึ
่ ดติดกับกรอบ ให้ความสาคัญ
มาก ส่วนใหญประกอบอาชี
พ
กับแกนแท
อกนอก
่
่
้ภายในมากกวาเปลื
่
-> Malaysia & Brunei#2 – Succeeder
เป็ นเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร
Oriented
บริษท
ั เอกชน หรือวิชาชีพ เช่น แรงจูงใจ: ตองการความโดดเด
นแตกต
างจากคน
้& Brunei โปรดปราน
่
่
- กิจกรรม/สิ นค้าทีก
่ ลุมศั
ก
ยภาพสู
ง
Malaysia
่
ทัว
่ ไป หาความสุข และความภาคภูมใิ จ เพือ
่ เป็ น
แพทย ์ หรือทนายความ หรือ
รางวัลให้กับชีวต
ิ ดวยการกิ
นดีอยูดี
และอยาง
้
่
่
พนักงานคนรุนใหม
ใน
่
่
หรูหรา
บริษท
ั เอกชน
ช้อปปิ้ ง หาดทรายชายทะเล
ประวัตศ
ิ าสตร/อารย
เวศ อ
สปาเพื
่ สุขภาพ
์ ชมธรรมชาติ/เชิงนิ
ธรรม
76.7% 72.6%
55.9%
54.8%
28.8%
เชิงผจญภัย
26.6%
เทศกาล
13.7%
เชิงการแพทย ์
14.4%
-
-
-
ขนาดตลาดรวม
3,862,442 คน
(สิ งคโปร2,717,681
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
์
1,144,761)
สิ งคโปร ์ กระจายครอบคลุมทุกกลุมอายุ
่
อาชีพ white collar (รวมขาราชการ
้
ภาครัฐ)
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ วัยทางานช่วงตน-กลาง
(อายุ
้
25-44 ปี ) มีเศรษฐ-ฐานะดีถงึ ดีมาก ส่วน
ใหญ
ประกอบอาชี
พเป็ก
รกิจ ง
กิจกรรม/สิ
นค้าที
่ นเจ
ลุมศั
กยภาพสู
่
่ ้าของธุ
ผู
ั เอกชน หรือวิชาชีพ
้บริหารบริษท
ปราน
หรือพนักงานคนรุนใหม
ในบริ
ษท
ั เอกชน
่
่
-> Singapore – Reformer Oriented
แรงจูงใจ: ต้องการประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนการ
เรียนรู้ ที่เน้ นผลไปเพื่อการปรับปรุงจิตใจ และ
สังคม มีความเป็ นมืออาชีพ มีความสุนทรียะ ชอบ
ธรรมชาติ และไม่ยึดติดกับกรอบ ให้ความสาคัญ
กับแก่นแท้ภายในมากกว่าเปลือกนอก
-> Philippines – Succeeder Oriented
แรงจูงใจ: ตองการความโดดเด
นแตกต
างจากคน
้ & Philippines
่
่
Singapore
โปรด
ทัว
่ ไป หาความสุข และความภาคภูมใิ จ เพือ
่ เป็ น
รางวัลให้กับชีวต
ิ ดวยการกิ
นดีอยูดี
และอยาง
้
่
่
หรูหรา
่ สุขภาพ เชิงผจญภัย
หาดทรายชายทะเล
ช้อปปิ้ ง ประวัตศ
ิ าสตร/อารย
่ งดื
ม
่
ชมธรรมชาติ/เชิงนิสปาเพื
เวศ อ
์ อาหาร/เครือ
ธรรม
20.9%
23.2%
78.6%
59.4% 52.1% 49.4%
61.2%
เชิงการแพทย ์
8.3%
ดาน้า
6.3%
- ขนาดตลาดรวม
2,388,925
คน
- วัยทางานช่วงกลาง-ปลาย (อายุ
36-60 ปี ) มี เศรษฐฐานะดีถงึ ดี
มาก ส่วนใหญประกอบอาชี
พ
่
เป็ นเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร
บริษท
ั เอกชน กลุมวิ
ชาชีพ หรือ
่
- กิจกรรม/สิ นค้าทีก
่ ลุมศั
ยภาพสูง
่ นัก
กลุมคนรุ
นใหม
หรื
อ
ก
ศึ กษา
่
่
่
ทีม
่ าจากครอบครัวฐานะดี
ช้อปปิ้ ง
81.1%
ประวัตศ
ิ าสตร/อารย
์
ธรรม
50.1%
-> Indonesia – Mainstream
แรงจูงใจ: ความมัน่ คงและปลอดภัย ผูกพันและโอนอ่อน ให้
ความสาคัญกับคุณค่าของเงินและการใช้ เงิน ไม่ชอบความสุม่
เสี่ยงและไม่ชอบการลองอะไรใหม่ๆ มักจะใช้ สินค้ าและบริ การที่
สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ ใช้ จ่ายกับของที่ต้องคุ้มค่าคุ้มราคา
Malaysia & Brunei โปรดปราน
่ สุขภาพ
หาดทรายชายทะเล ชมธรรมชาติ/เชิงนิเวศ สปาเพือ
48.4%
23.3%
12.7%
เชิงการแพทย ์
7.1%