Pytagorova veta - Jana Kontúrová

download report

Transcript Pytagorova veta - Jana Kontúrová

Učivo pre žiakov 8. ročníka
Prezentácia pre interaktívnu tabuľu
Jana Kontúrová









Pravouhlé trojuholníky
Strany pravouhlého trojuholníka
Z histórie
Ako to funguje?
Pytagoras
Precvičujte na internete – 1, 2, 3
Precvičujte s planétou vedomostí
Pytagorova veta
Stará indická úloha o lotosovom kvete
sú pravouhlé

Čo majú spoločné nakreslené trojuholníky?
odvesna
C
b
A
odvesna
a
c
prepona
B

Ako merali uhol starí Egypťania a Indovia?
a=4cm
b=3cm
c=5cm
c2=a2+b2

Hľadajte na internete informácie:

Bol:

Pochádzal:

Za podstatu
všetkého
pokladal:
Grécky
matematik
Z ostrova
Samos
číslo

Program pre overenie platnosti Pytagorovej
vety vo všetkých pravouhlých trojuholníkoch

Pytagorova veta v rôznych útvaroch
zložených z pravouhlých trojuholníkov

Pytagorejské puzzle

Matematika II ZŠ, Lekcia 47, Pytagorova veta

Obsah štvorca nad preponou pravouhlého
trojuholníka sa rovná súčtu obsahov štvorcov
nad oboma odvesnami
2
2
2
c =a +b
Starí Indovia mali vo
zvyku podávať úlohy
a pravidlá
vo veršoch.
Nad tichým jazerom visel
pol stopy veľký lotosový kvet.
Rástol osamele. Vetrík prišiel
a odniesol ho stranou.
Budeme riešiť indickú
úlohu
o lotosovom kvete.
Niet už kvietka nad vodou.
Našiel ho však skoro z jari dve stopy od miesta,
kde rástol - rybár starý.
Otázka, hľa, takto vyzerá:
Aká hlboká je .... ......?