Barn som anhöriga inom vuxenpsykiatrin

download report

Transcript Barn som anhöriga inom vuxenpsykiatrin

Barnperspektivet inom vuxenpsykiatrin i Göteborg

Barnperspektivutvecklare Agneta Leemann och Bimbi Dahne Widerberg [email protected]

[email protected]

Skyldighet för hälso- och sjukvården att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd Hälso- och sjukvårdslagen 2 g §

Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Lag (2009:979).

2014-09-04 2

Vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rättspsykiatri Psykiatri Psykos Neuropsykiatri Psykiatri Affektiva I Beroende Psykiatri Affektiva II

2014-09-04 3

Våra arbetsuppgifter

 Utbilda och handleda personal – – Föra barnen på tal Beardslees familjeintervention  Bidra till utveckling av rutiner och riktlinjer  Sprida information och vara konsulter  Medverka i nätverk lokalt, regionalt och nationellt 2014-09-04 4

Kartläggning av antalet minderåriga barn Psykiatri Psykos 2013

 Totalt antal patienter 2 609  236 patienter har minderåriga barn  Sammanlagt 412 minderåriga barn 2014-09-04 5

Förekomst av psykisk ohälsa

1/5 av Sveriges befolkning drabbas varje år av någon form av psykisk ohälsa  Ångestsjukdomar (oro, fobier, tvång)  Affektiva sjukdomar (depression, bipolär sjukdom)  Personlighetsstörningar (sårbarhet, instabilitet)  Psykossjukdomar (förändrad verklighetsuppfattning)  Neuropsykiatriska sjukdomar (ADHD, Aspergers syndrom)  Beroendesjukdomar (alkohol, droger, mediciner) 2014-09-04 6

Vad kan förälderns psykiska ohälsa innebära för barnen?

     Koncentrationssvårigheter Oro och fantasier Skuld och skam Ibland svikna löften från föräldern Risk för ökad social utsatthet 2014-09-04 7

Barns psykiska hälsa Skyddande faktorer och riskfaktorer

 Skyddande faktorer finns i barnens vardag: föräldrar, skola, kamrater, intressen  Många skyddande faktorer är gynnsamt  En riskfaktor för barn är att ha en förälder med allvarlig psykisk ohälsa 2014-09-04 8

Lite statistik

 60 % av alla individer i Sverige har någon nära anhörig som lider av psykisk ohälsa eller har egen psykisk ohälsa  25 % av alla barn i Sverige lever i dysfunktionella familjer  10 % av alla barn i Sverige är Young carers 2014-09-04 9

10