Mašinsko inženjerstvo

Download Report

Transcript Mašinsko inženjerstvo

“Mihajlo Pupin”
Zrenjanin
www.tfzr.uns.ac.rs
Studijski program:
Mašinsko inženjerstvo
• Studijski program Mašinsko iženjerstvo je
akreditovan 2014. godine.
• Studentima je omogućeno sticanje znanja
izborom predmeta iz više oblasti.
• Cilj ovakvog načina studiranja je
LAKŠE ZAPOŠLjAVANjE.
Prijemni ispit
Izabrati jedan od tri predmeta:
1. Transportni sistemi
2. Održavanje tehničkih sistema
3. Matematika
 Literatura i pitanja za pripremu prijemnog
ispita se nalaze na sajtu fakulteta.
Osnovni podaci
Nastava i laboratorijske vežbe na smeru Mašinsko
inženjerstvo održavaju se u amfiteatru, učionicama i
laboratorijama fakulteta.
Svake godine studentima ovog smera organizuju se
stručne posete preduzećima.
Studentima je omogućeno da sa svojim nastavnicima učestvuju u
naučno-istraživačkom radu kao i da rade svoje diplomske i
projektne zadatke.
Program
Osnovne studije Mašinskog inženjerstva traju četiri godine.
Master studije traju jednu godinu.
Zvanja nakon završetka:
• Diplomirani inženjer mašinstva
• Master inženjer mašinstva
( Iz dve oblasti: Mehanizacija, Procesna tehnika )
Studenti u okviru ovog studijskog programa imaju obavezne i
izborne predmete.
Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Vežbe su auditorne,
laboratorijske i računske. Deo vežbi se odvija u laboratorijama
fakulteta ili proizvodnim pogonima-fabrikama.
Predmeti koji sačinjavaju ove studije mogu se podeliti na 4 grupe.
1. Grupa predmeta iz osnovnih inženjerskih disciplina:
‒ Matematika
‒ Elektrotehnika sa elektronikom
‒ Osnovi mašinskih konstrukcija
‒ Mašinski materijali
‒ Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom
‒ Računarsko projektovanje
‒ Automatsko upravljanje
‒ Industrijski dizajn
‒ Tehnička fizika
‒ Informatičke tehnologije
2. Grupa predmeta iz mašinskog inženjerstva:
‒ Transportne mašine
‒ Parni kotlovi
‒ Konstruisanje mašina
‒ Mašinsko inženjerstvo u praksi
‒ Termodinamika sa termotehnikom
‒ Mehanika i mehanizmi
‒ Mašinski elementi
‒ Hidraulika i pneumatika
‒ Otpornost materijala i konstrukcija
‒ Tehnologija mašinogradnje, Tehnologija održavanja,
Projektovanje tehnoloških sistema, ...
3. Grupa opšte-obrazovnih predmeta:
‒ Upravljanje kvalitetom
‒ Menadžment održavanja
‒ Metode upravljanja i odlučivanja
‒ Upravljanje tehnološkim razvojem
‒ Upravljanje projektima
‒ Ekološko inženjerstvo
‒ Teorija sistema
‒ Operaciona istraživanja
‒ Baze podataka
‒ Logički sistemi u tehnici
4. Grupa predmeta na kojem se obrazovanje iz mašinskog
inženjerstva konkretizuje:
‒ Tribologija i podmazivanje
‒ Instrumentacije
‒ Mašine i aparati
‒ Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema
‒ Procesna postrojenja
‒ Tehnička dijagnostika
‒ Klimatizacija, grejanje i hlađenje
‒ Kompjuterski integrisano održavanje
‒ Merne tehnologije, ...
 Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj
ESPB bodova.
 Redosled izvođenja predmeta u studijskom programu je
takav da se znanja potrebna za naredne predmete stiču u
prethodno izvedenim predmetima.
Prednosti smera Mašinsko inženjerstvo
• Pruža sveobuhvatno poznavanje mašinskog inženjerstva
• Omogućava studentima izbor predmeta prema ličnom afinitetu
• Lakše prilagođavanje novonastalim uslovima i savremenim
zahtevima privrede
• Diplomirani inženjeri mašinstva stiču jedan od glavnih uslova za
dobijanje LICENCE - Odgovorni projektant, koju izdaje
INŽENjERSKA KOMORA SRBIJE, www.ingkomora.rs
Pruža stručno obrazovanje za:
•
Projektovanje sistema termotehnike, termoenergetike, procesne i
gasne tehnike
•
Projektovanje transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija
i tehnologije
•
Projektovanje mašinskih instalacija i hidromašinske opreme
industrijskih voda
•
Industrijski inženjering i dizajn
•
Primenu obnovljivih izvora energije i energetska efikasnost
•
Proračun, konstrukcija i projektovanje hidrauličnih komponenti i
sistema
•
Primenu savremenih metoda održavanja mašina
•
Zaštitu životne sredine
Primena savremenih softvera
• Tokom studija se insistira na što intenzivnijem
korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija.
• Tokom obrazovanja studenti se obučavaju za rad sa
savremenim softverskim alatima kao što su: AutoCAD,
AutoCAD Mechanical Inventor, 3D Studio Max, Festo
Didactic, MatLab.
Ventilator pneumatskog transporta
Pu
zn
ica
Otprasivanje 1
Otprasivanje 2
mikser
Ciklon 1
Mokri hvatac prasine
Ciklon 2
Pumpa hvataca
2
Puznica 1
Elevator aditiva
E-14
E-16
E-15
Vibro sito
Trakasti transporter
Pelet presa 1 I 2
Fini mlin
P-1
Lancasti transporter
Protocna trakasta vaga
E-29
Grubi mlin
debaler
Laboratorije za računarsko projektovanje i informacione tehnologije
Praktičan rad
U okviru postojećih laboratorija izvode se praktične
vežbe:
• Ispitivanje razmenjivača toplote
• Ispitivanje cevnih armatura
• Ispitivanje solarnih kolektora
• Utvrđivanje sastava dimnih gasova
• Utvrđivanje radnih parametara toplotne podstanice
• Ispitivanje radnih karakteristika pumpi i cevovoda, itd.
Mogućnost zapošljavanja
 Diplomirani inženjeri Mašinskog inženjerstva mogu da
rade u raznim granama industrije, u nauci i prosveti,
oblastima proizvodnje, ekološkog inženjerstva,
procesne tehnike, energetike, održavanja tehničkih
sistema, itd.
 Diplomirani inženjeri Mašinskog inženjerstva su
osposobljeni da projektuju mašinsko-tehnološke
sisteme i da organizuju upravljanje proizvodnjom.
Diplomirani inženjeri Mašinskog inženjerstva mogu da se
zaposle ( u našoj zemlji i inostranstvu ) u:
• Mašinskoj industriji
• Prehrambenoj industriji
• Hemijskoj industriji
• Farmaceutskoj industriji
• Petrohemijskoj industriji
• Termoelektranama
• Toplanama
• Industriji nafte i gasa
Diplomirani inženjeri mašinstva osposobljeni su za:
• Primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci
• Saradnju sa nacionalnim i međunarodnim okruženjem
• Inženjering i projektovanje, proizvodnju, montažu i održavanje
mašinsko-tehnoloških sistema
• Organizovanje upravljanja proizvodnjom
HVALA NA PAŽNJI