Transcript ovde

INŽENJERING
PROCESA
4/8/2015
Fakultet organizacionih nauka
1
Nastavnik

Prof. dr Milić Radović
 Kabinet
218
 E-mail: [email protected]

Knjiga: “INŽENJERING PROCESA”
 Radović
Milić, Tomašević Ivan, Stojanović Dragana,
Simeunović Barbara
4/8/2015
Fakultet organizacionih nauka
2
Asistenti (kabinet 311c)

Barbara Simeunović



Ivan Tomašević



E-mail: [email protected]
Konsultacije: utorak 13-14 i sreda 13-15h
Dragana Stojanović



E-mail: [email protected]
Konsultacije: četvrtak 11-14h
E-mail: [email protected]
Konsultacije:
 Četvrtak 9-12
http://imi.fon.bg.ac.rs
4/8/2015
Fakultet organizacionih nauka
3
Sadržaj vežbi
1.
Priprema izrade projektnih zadataka
a.
b.
c.
d.
2.
Izbor poslovnog sistema (preduzeća ili ustanove)
Prezentacija opšteg sadržaja PZ
Instruktivna analiza detaljnog sadržaja PZ
Upućivanje na literaturu, druge projektne zadatke,
projekte, primere iz prakse, internet adrese, ...
Organizovanje rada kreativnih radionica
a.
b.
4/8/2015
Prezentacija ciljeva, tema i zadataka KR
Prezentacija primera uspešno organizovanih KR
Fakultet organizacionih nauka
4
Sadržaj vežbi
3.
Kreativna radionica 1: “Identifikacija i
klasifikacija predmeta rada”
Određivanje konkretnog programa osnovne
delatnosti konkretnog poslovnog sistema (preduzeća
ili ustanove)
b. Identifikacija i klasifikacija predmeta rada za potrebe
primene procesnog pristupa
c. Prezentacija rešenja
d. Projektovanje kataloga predmeta rada kao osnove
za identifikaciju i klasifikaciju procesa
a.
4/8/2015
Fakultet organizacionih nauka
5
Sadržaj vežbi
4.
Kreativna radionica 2: “Identifikacija i
klasifikacija procesa
Obuka
b. Identifikacija i klasifikacija procesa
c. Prezentacija rešenja
d. Projektovanje kataloga procesa
a.
4/8/2015
Fakultet organizacionih nauka
6
Sadržaj vežbi
5.
Kreativna radionica 3: “Izbor prioritetnih,
kritičnih i ključnih procesa
a.
b.
c.
d.
4/8/2015
Obuka
Izbor prioritetnih, kritičnih i ključnih procesa
Prezentacija rešenja
Projektovanje liste, registra, tabele prioritetnih,
kritičnih i ključnih procesa
Fakultet organizacionih nauka
7
Sadržaj vežbi
Kreativna radionica 4: “Stvaranje osnova
za upravljanje procesima”
6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
4/8/2015
Izbor procesa
Obuka
Formiranje identifikacionog kartona procesa
Određivanje indikatora (performansi) procesa
Definisanje načina pribavljanja podataka za
izračunavanje performansi (indikatora) procesa
Prezentovanje rešenja
Projektovanje osnove za upravljanje procesima
Primeri upravljanja procesima (simulacija mogućih
rešenja)
Fakultet organizacionih nauka
8
Sadržaj vežbi
7. Kreativna radionica 5: “Preispitivanje,
poboljšanje i/ili reinženjering procesa”
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Izbor procesa
Obuka
Snimanje postojećeg stanja procesa
Analiza postojećeg stanja procesa
Utvrđivanje predloga poboljšanja procesa
Prezentovanje mogućih rešenja sa uporednom
analizom postojećeg i novog stanja
g. Projektovanje novog načina izvođenja procesa
8. Prezentacija projektnih zadataka
4/8/2015
Fakultet organizacionih nauka
9
Način polaganja ispita

Pismeni deo ispita:
 Uspešno
urađen i odbranjen projektni zadatak
 Ocenjuje se valjanost rešenja i redovnost u radu na PZ
 Neophodno je prisustvo na 70% vežbi
 Odbranjen projektni zadatak je uslov za izlazak na
usmeni deo ispita

Usmeni deo ispita:
 Radi
se pismeno, 10 pitanja, 90 minuta
 Moguće polaganje preko kolokvijuma (dva kolokvijuma
u toku semestra)

Završni deo ispita
4/8/2015
Fakultet organizacionih nauka
10