จรรยาบรรณของนักสาธารณสุข

Download Report

Transcript จรรยาบรรณของนักสาธารณสุข

จรรยาบรรณของนักสาธารณสุข
เพือ่ พัฒนาสุขภาพโดยรวมของชุมชนอย่างเป็ นธรรม
จรรยาบรรณต่อตนเอง
การตรงต่อเวลา
บทนา
การตรงต่อเวลา เป็ นหัวใจของสังคมทุกๆสังคม เราสามารถทาได้โดยการทีเ่ รารูจ้ กั
แบ่งเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ เป็ นการจัดระเบียบให้กบั ชีวติ สาหรับในการทางาน
และส่งงานให้ตรงตามกาหนด รวมถึงหากนัดหมายต่างๆ ควรทีจ่ ะเผือ่ เวลาในการเดินทาง
เพือ่ ไปให้ถงึ จุดหมายก่อนเวลาสักเล็กน้อย เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งเร่งรีบรวมถึงมีเวลาเตรียมความ
พร้อมให้กบั ตนเอง และจะช่วยให้เราเป็ นคนทีข่ ยันขันแข็ง เอาการเอางาน มีความ
กระตือรือร้น เป็ นคนมีวนิ ยั สามารถจัดการกับงานหรือสิง่ ทีผ่ ่านเข้ามาได้อย่างเป็ นระเบียบ
จึงทาให้เป็ นคนทีป่ ระสบความสาเร็จ มีความก้าวหน้าในชีวติ รวมถึงเป็ นคนน่าเชื่อถือ และ
ผูอ้ น่ื ให้ความไว้วางใจแก่เรา
สถานการณ์
การมาเรียนสาย
สถานการณ์
การมาเรียนสายของนักศึกษาเป็ นปัญหาหนึ่งทีเ่ กิดขึ้นกับ
นักศึกษาไม่วา่ จะเป็ นระดับใดก็ตาม ปัญหาการมาเรียนไม่ตรงต่อ
เวลา เป็ นปัญหามาจากพฤติกรรมของนักศึกษา ทีเ่ กิดขึ้นตัง้ แต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั การเข้าเรียนสายสาเหตุส่วนใหญ่มกั จะมาจาก
ปัจจัยทีห่ ลากหลาย จากการสอบถามคนใกล ้ตัวของข้าพเจ้า มี
ปัจจัยในการเข้าเรียนสาย ดังนี้
สถานการณ์(ต่อ)
-
-
ตื่นสาย
นอนดึก
หอพักไกล
รถติด
ทาการบ้านไม่เสร็จ
วิชาทีเ่ รียนอาจารย์ไม่เช็คชื่อ
ฯลฯ
สถานการณ์(ต่อ)
นาย ก. มักจะมาเรียนสายเสมอ ในวิชาทีเ่ ขาไม่ชอบ วิชาที่
มีเรียนช่วงเช้า และวิชาทีอ่ าจารย์ไม่ทาการเช็คชื่อ จึงทาให้เขามี
ผลการเรียนของเขาไม่ค่อยดีนกั ส่วนใหญ่หลังเลิกเรียนเขามักจะ
กลับมานอนหลับพักผ่อนทีห่ อ และตื่นขึ้นมาในช่วงหัวคา่ ทาให้
เขาไม่สามารถทีจ่ ะนอนหลับต่อได้อกี เขาจึงต้องหากิจกรรมทา
เช่น การอ่านหนังสือ การเล่นเกม การเล่นอินเตอร์เน็ต การคุย
โทรศัพท์ เป็ นต้น เขามักจะเป็ นแบบนี้เสมอ และจะหลับอีกครัง้
ตอนช่วงเช้ามืด ถ้าวันไหนในตอนเช้าทีเ่ ขามีเรียน เขามักจะตื่นไม่
ทันเวลาเรียน จึงทาให้ตอ้ งเข้าเรียนสาย
สถานการณ์(ต่อ)
และถ้าวันไหนมีเรียนวิชาทีเ่ ขาไม่ชอบ เขาก็จะมาเรียนไม่ตรงเวลา
เช่นกัน ส่วนวิชาบางวิชาทีอ่ าจารย์ไม่มกี ารเช็คชื่อนัน้ เขาก็จะไม่เข้า
เรียนเลย เขาทาเช่นนี้ จนติดเป็ นนิสยั นาย ก. พยายามทีจ่ ะหาทาง
แก้ไขเพือ่ ในอนาคต ถ้าเขามีโอกาสทีด่ ๆี ในด้านการงาน อาจทาให้
เขา พลาดโอกาสในการทางานหรือโอกาสดีๆต่างในชีวติ ของเขา แต่
เขาใช้ชวี ติ กับการทีไ่ ม่ตรงต่อเวลาแบบนี้มาเป็ นเวลานานแล ้ว เขาจึง
ต้องใช้เวลานานกว่าทีจ่ ะปรับตัวได้
จุดอ่อนของสถานการณ์

การขาดความรับผิดชอบของนาย ก. ในการเข้าเรียน
ในแต่ละวัน
จุดอ่อนของสถานการณ์(ต่อ)

มีปญั หาในการบริหารจัดการเวลา หรือการแบ่งเวลา
จุดอ่อนของสถานการณ์(ต่อ)

นาย ก.ใช้ชวี ติ โดยทีไ่ ม่มกี ารวางแผน ล่วงหน้า
 นาย ก. ความกระตือรือร้น ในการเรียน
 นาย ก. ไม่ให้ความสาคัญ และการใส่ใจต่อหน้าทีข่ องตนเอง
สาเหตุสถานการณ์

นาย ก. ไม่มกี ารบริหารเวลา หรือแบ่งเวลาให้ถกู ต้อง
 นาย ก. ไม่ใส่ใจในหน้าทีข่ องตนเอง ขาดความรับผิดชอบ
 นาย ก. ขาดความเกรงใจต่อครู อาจารย์
แนวทางแก้ไข

นาย ก. ควรรูจ้ กั บริหาร และแบ่งเวลาให้เป็ น
 นาย ก. ควรวางแผนชีวต
ิ ของตนเองในแต่ละวัน จัดทา
ตารางเวลา
 นาย ก. ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเองและตระหนัก
ถึงสาเหตุต่างๆและผล ของการกระทาของตน
 นาย ก. ควรทีจ่ ะ ปรึกษาปัญหาของตนเองกับครู อาจารย์ หรือ
ผูป้ กครอง เพือ่ ให้ช่วยแก้ไขปัญหาได้ดี
เอกสารอ้างอิง หัวข้อการช่วยเหลือเกื้อกูล



http://www.dekd.com/board/view.php?id=1161432
http://www.kamsondeedee.com/main/2009-07-3107-07-02/435--11https://sites.google.com/site/bunloesjulakiert/khu
nthrrm/02bthnakartrngtxwela
จัดทาโดย
นางสาวจิตติมาศ แย้มสุ คนธ์
รหัสนิสิต 54070116
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
สาขาการจัดการสุ ขภาพชุมชน