preuzmite powerpoint prezentaciju metodičko nazivlje

download report

Transcript preuzmite powerpoint prezentaciju metodičko nazivlje

Razlika između svrhe, cilja,
zadaće i zadatka prema
Stjepku Težaku
SV
RH
A
CILJ
ZADAĆE
ZADATCI
NASTAVNI OBLICI
• Čelni (frontalni) – oblik rada u kojemu je naglašeno poučavanje
i to kognitivna razina. Manji je dio učenika stvarno aktivan, a
ostali samo prividno.
• Skupinski (grupni) – oblik rada u kojemu je skupina nositeljica
nastavnoga procesa, a prosječno uključuje tri do sedam učenika.
• Rad u paru (tandemski) - oblik rada u kojemu učenici
međusobno zajedno rade i pritom uče jedan od drugoga.
• Individualni – u ovome obliku rada ostvarujemo
komunikacijske razine: učenik-učitelj i učenik-nastavni sadržaji.
Učenik ima veću slobodu, samostalnost, inicijativnost.
OSNOVNE METODSKE
VRSTE (Stjepko Težak)
•
•
•
•
•
•
Usmenog izlaganja
Razgovora
Čitanja
Pisanja
Crtanja
Pokazivanja
•
•
•
•
•
Tjelesnog rada
Promatranja
Slušanja
Razmišljanja
Maštanja
METODIČKI POSTUPCI
• Kombinacija više osnovnih metoda ili njezinih podvrsta
u istom nastavnom koraku
• To može biti:
–
–
–
–
–
razgovor sa zapisivanjem,
izlaganje sa zapisivanjem
razgovor sa čitanjem
čitanje s podcrtavanjem
slušanje s pisanjem (npr. kada učenici slušajući glazbu pišu
svoje dojmove ili maštanja izazvana glazbom)
– promatranje s usmenim izlaganjem…
NASTAVNA STRATEGIJA
• strategija je općenito neka globalna vještina, odnosno
znanost o realiziranju neke složene djelatnosti. u
didaktici i pedagogiji strategije obuhvaćaju metode i
postupke, odnosno načine aktiviranja sudionika
odgojno-obrazovnog procesa na ostvarivanju zadataka
odgoja i obrazovanja. (Bognar-Matijević)
• metodička strategija je nastavni tijek koji obuhvaća:
– nastavne metode
– nastavna sredstva i pomagala
– oblike odgojno-obrazovne djelatnosti (Rosandić)
STRATEGIJA
Poučavanje
Učenje otkrivanjem
Stvaranje
METODE
POSTUPCI
Problemsko poučavanje
Odgovori na pitanja učenika
izlaganje, razgovor, rad na tekstu…
Heurističko poučavanje
Razgovor, rasprava
Istraživanje
Promatranje, praćenje, prikupljanje podataka
Projekt
Proučavanje, inicijativa, rad po ciklusima
Znanstveno
Oluja ideja, morfološka analiza
Umjetničko
Gluma, ples, izvođenje glazbe, pisanje,
skladanje
NASTAVNI SUSTAVI
Težak
• gramatičko- književni
• integracijsko – korelacijski
• dogmatsko-raproduktivni
• analitičko-eksplikativni
• problemsko-stvaralački
• lingvističko-komunikacijski
Rosandić
• dogmatsko-raproduktivni
• reproduktivno-eksplikativni
• interpretativno-analitički
• problemsko-stvaralački
• korelacijsko-integracijski
• komunikacijski
• otvoreni
• multimedijski
• timski
METODIČKI PRISTUP
• nastavni se sustavi mogu ispreplitati, izmjenjivati
pa i kombinirati (problemska i korelacijska
nastava)
• ako se koncepcija kojega sustava primjenjuje
samo pri obradi pojedine nastavne jedinice ili
nastane teme, tada ne govorimo o sustavu, nego
o pristupu
INTEGRACIJA
• proces čvrstog prožimanja različitih dijelova u
novu jedinstvenu cjelinu – sjedinjavanje
• po svom prvobitnom značenju integracija je
obnova, tj. Ponovno udruživanje nekoć
netaknutih, a potom razdvojenih cjellina;
ustaljena uporaba riječi koja se temelji na
značenju: čitavost, cijelost, jedinstvo
KORELACIJA
• suodnos, uzajamna vezanost, povezivanje različitih dijelova
• povezivanje po nekoj srodnosti radi neke svrhe pri čemu ne dolazi do
bitnih promjena povezanih jedinica
• temelji se na usporednom odnosu sadržaja gdje je svaki sadržaj zasebna
tvorevina, ali se među njima otkriva ono što im je zajedničko ili različito
• Primjer: možemo istraživati ulogu aorista ili imperfekta u književnome
tekstu u kojemu ti oblici imaju naglašenu stilsku vrijednost i vidjeti kako
oni utječu na književnoumjetničku kvalitetu teksta. Tada ostvarujemo
sjedinjavanje jezičnih i književnih sadržaja.
• Ako na književnom tekstu utvrđujemo i proširujemo znanje o aoristu,
pridjevnim atributima ili pogodbenim rečenicama, tada ne ostvarujemo
sjedinjavanje književnih i jezičnih sadržaja, nego samo povezivanje
INTEGRIRANA NASTAVA
• Nastavne sadržaje možemo usklađivati, povezivati i sjedinjavati s nastavnim
sadržajima drugih predmeta otkrivajući veze među njima.
• Jedna nastavna tema se može obraditi kao nastavno jedinstvo, odnosno
utjelovljenje dviju ili više sastavnica, primjerice likovnih, glazbenih i
književnih. Ako se takvo sjedinjavanje ostvaruje na temelju zajedničkog cilja,
tada možemo govoriti o integriranoj nastavi
• U takvoj neraskidivoj nastavnoj cjelini učenici naizmjence, a katkada i
istodobno slušaju, primjerice domoljubni književni tekst, domoljubnu
skladbu, promatraju domoljubna likovna djela sa zadatkom da sami u ta tri
umjetnička medija istražuju i pronalaze sličnosti, srodnosti i različitosti.
• Takav komparativni pristup rezultirat će metodičkim jedinstvom u kojemu ne
će biti jasne likovno-književne-glazbene trodijelnosti niti će se moći bilo koji
dio nastavnoga procesa istrgnuti kako samostalna jedinca, nezavisna od
drugih, a da se pri tome ne naruši i ne uništi nastavna cjelina.
PROBLEMSKA NASTAVA
• U suvremenoj metodici problemsko-stvaralački
nastavni sustav poznat je kao problemska nastava.
• To je nastava u kojoj se pred učenike postavlja problem
i potiče na samostalno istraživanje.
• Problem stvara problemsku situaciju, izazva dvojbe,
iziskuje postavljanje teze.
• Učenici uče znanstveno misliti, otkrivaju putove kojima
dolaze do spoznaja.
• Problemska nastava potiče istraživačku metodu
ISTRAŽIVAČKA NASTAVA
• Vrsta nastave u kojoj učenici samostalni
istraživanjem dolaze do novih spoznaja. na taj
način, osim novih spoznaja, učenici upoznaju i
putove kojima dolaze do znanja.
PROJEKTNA NASTAVA
• Vrsta nastave u kojoj učenici rade na određenim
istraživačkim ili radnim projektima. Projekti
mogu biti različiti, a vrste projekata ovise o
stupnju školovanja te nastavnim ciljevima i
sadržajima.
• Projekt može trajati dan, mjesec i duže.
PROJEKT
• Nastavni rad u kojemu stvaramo nešto što prije nije
postojalo. Polazi se od problema i postavljanja hipoteza,
ali se poslije toga izrađuju pisani plan rješavanja
problema. Planiraju se potrebna sredstva, slijed poslova,
vrijeme potrebno za rad i cilj koji se želi postići.
• Nakon toga se radi prema zacrtanom planu u većim ili
manjim skupinama.
• Stečena se iskustva usustavljuju, izvode se zaključci na
temelju rezultata do kojih smo došli. O svemu se može
napisati i kraće izvješće.