5. Ing. Pavol Chovan, Union zdravotná poisťovňa

Download Report

Transcript 5. Ing. Pavol Chovan, Union zdravotná poisťovňa

INICIATÍVA ZDRAVÁ FIRMA
ROKA
Prečo „Zdravá firma“ ?
• Civilizačné choroby dosiahli
rozmery
globálnej
epidémie
a v súčasnosti spôsobujú viac
úmrtí ako všetky ostatné choroby
spolu.
• Zhoršenie zdravia nie je len problém jednotlivca – riziká
starnutie populácie, životný štýl, rast spotreby alkoholu.
• Cca 30% aktívneho života v produktívnom veku trávime v
práci
Mám ako zamestnávateľ...
... motivovať, sledovať, kontrolovať, riadiť proces
prevencie zdravotných rizík?
... zodpovednosť, alebo len právo na významnú časť
času človeka?
Prípadová štúdia
Výrobná firma
• Rok 2007: povinné preventívne prehliadky v rizikovej skupine a
povinné rekondičné pobyty v kúpeľoch, pridružené zdravotné stredisko
typu poliklinika s nezávislými poskytovateľmi (slúžili aj ako obvodné
ambulancie).
• Rok 2012: kooperujúce zdravotné stredisko s vlastnou štruktúrou
poskytovania ZS, aktivity organizované prevažne v réžii pracovnej
zdravotnej služby v rozsahu zákona. Sociálny fond môžu zamestnanci
využívať aj na relax.
Prípadová štúdia
70%
60%
2007 podnik
2012 podnik
50%
2007 BA
40%
2012 BA
30%
20%
10%
0%
Dýchacie Dg
Dg pohyb.
aparátu
Kardiolog. Dg
Kožné Dg
Úrazové Dg
Psychiatrické
Dg
Nádorové Dg
Hematolog. Dg
Neurolog. Dg
Iniciatíva „Zdravá firma roka“
Cieľom iniciatívy je:
• zvýšiť zdravotné povedomie zamestnancov a motivovať ich
ku zmene životného štýlu,
• zvýšiť zodpovednosť zamestnávateľa za zdravie
zamestnanca
• zapojiť čím najväčší počet zamestnávateľov a motivovať
ich k zlepšovaniu firemných zdravotných programov.
Zdravá firma roka - Zrodenie
Rok 2008
• Myšlienka práce s rizikom ( zdravie nie je len problém
jednotlivca )
• Oslovenie odborníkov a nadchnutie pre myšlienku
Zdravá firma roka – Prvé kroky
• prvý ročník v znamení vrcholu ekonomického cyklu;
• jednoduché riešenia (príspevky, dary a pod.);
• v popredí skôr sociálny aspekt;
• aktivity boli závislé viac od finančného rozpočtu;
• zmyslom aktivít bolo najmä udržať zamestnanca;
• extrémna polarita aktivít ( napr. IT sektor vs výroba);
• motivácia pripojiť sa k iniciatíve je získať prestíž.
Zdravá firma roka - Dnes
• v znamení recesie ekonomického cyklu;
• nutnosť hľadať nové riešenia;
• aktivity závislé na potenciáli HR oddelenia;
• hlad po informáciách;
• začiatok uvedomenia si zdravotnej
zodpovednosti za zamestnanca;
• zapojenie cca 100 zamestnávateľov.
Zdravá firma roka – Zajtra
• ukotvenie štandardov;
• benchmarking;
• zapojenie širokého spektra firiem;
• motivácia - overiť si čo robím dobre a čo môžem zlepšiť.
Víťazi tretieho ročníka
Kategória „Nevýrobné firmy“:
1. miesto:
Slovak Telekom, a.s
2. miesto:
Dell, s.r.o.
3. miesto:
Hewlett-Packard, s.r.o
Kategória „Výrobné firmy“:
1. Miesto:
Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o.
2. Miesto:
Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
3. Miesto:
Continental Automotive System Slovakia, s.r.o
Oblasti hodnotenia
• prevencia a osveta zameraná na civilizačné
ochorenia;
• prevencia v kontexte zdravej výživy;
• prevencia v kontexte podporovania
pohybových aktivít;
• ergonómia pracovného prostredia;
• práceneschopnosť;
• extra.
Štartujeme štvrtý ročník!
Nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa!
Informácie na:
http://www.zdravsieslovensko.sk/
Ako vieme pomôcť?
- poradenstvo
- organizovanie zdravotnoosvetových akcii
- pomoc pri manažmente zdravotnej
starostlivosti
- znížiť náklady
Dni zdravia s Unionom
Ďakujem za pozornosť