Rizikové financovanie ako súčasť iniciatívy JEREMIE

Download Report

Transcript Rizikové financovanie ako súčasť iniciatívy JEREMIE

RIZIKOVÉ FINANCOVANIE
AKO SÚČASŤ INICIATÍVY JEREMIE
ŠTRUKTÚRA
PREDNÁŠKY
•
•
•
Mechanizmus podpory formou
rizikového kapitálu
JEREMIE - Ciele a navrhované pravidlá
pre rizikové financovanie
Prípadové štúdie – príklady získania
finančných zdrojov prostredníctvom
rizikového kapitálu
I.
Mechanizmus podpory formou rizikového
kapitálu
ÚČEL PODPORY
Účel investovania fondov rizikového kapitálu:
 stimulovanie rozvoja sektora malých a stredných
podnikov,
 zhodnocovanie objemu finančných prostriedkov
jednotlivých fondov
 dosiahnuté zisky používať na ďalšiu podporu malých
a stredných podnikateľov.
CIEĽOVÁ SKUPINA
Cieľová skupina – malí a strední podnikatelia (MSP)
Definícia MSP (Odporúčanie Komisie č. 96/280/ES):
• s počtom zamestnancov do 250
• s viac ako 50% podielom vlastníctva súkromného charakteru
• s ročným obratom do 50 mil. € alebo hospodárskym výsledkom
(celková ročná hodnota aktív) v účtovej závierke najviac 43 mil. €
• ekonomicky nezávislí (podiel iných subjektov ako MSP na
základnom imaní a hlasovacích právach nepresahuje 25%),
• registrovaní a vykonávajúci činnosť na území SR ako obchodné
spoločnosti.
INVESTIČNÉ ŠTÁDIÁ
• Seed
(predštartovné, počiatočné
financovanie)
• Start - up
(štartovacie financovanie)
• Development (rozvojové financovanie)
FORMY INVESTOVANIA
• Majetková účasť - investovanie do vlastného
imania firiem
- založenie novej firmy
- zvýšenie imania existujúcej firmy
- vklady FF peňažné, vklad podnikateľa kombinovaný (hmotný,
duševný, finančný)
• Kombinácia majetková účasť/konvertibilný úver
- poskytnutie úveru je možné, iba v kombinácii s majetkovou
účasťou.
PODPORA INOVÁCIÍ
DEFINÍCIA INOVÁCIE:
• Zvýšenie pridanej hodnoty zlepšenou kvalitou produktu.
• Zvýšenie pridanej hodnoty zlepšením efektívnosti vo
výrobnom procese a organizácii.
• Produkt alebo služba, ktorá doposiaľ nie je ponúkaná na
trhu.
INVESTIČNÉ KRITÉRIÁ
Všeobecné charakteristiky pre investičné kritériá:
• inovatívnosť projektu
• komercionalizovateľnosť výrobku alebo služby
• návratnosť investície
• kvalita manažmentu
• nárast hodnoty podniku
• vyšší podiel pridanej hodnoty
• bez negatívneho dopadu na životné prostredie
INVESTIČNÝ PROCES
Priebeh procesu schvaľovania a realizovania investície:
• predloženie kompletných podkladov vrátane podnikateľského
plánu
• predbežná analýza
• predbežná ponuka
• hĺbková analýza – Due Diligence
• investičný výbor
• oficiálna ponuka
• zmluvy, Investovanie
• monitoring
• divestícia - exit
ŠTRUKTÚRA REALIZOVANÝCH
INVESTÍCIÍ (€)
10 000 000
potravinársky priemysel
drevospracujúci priemysel
9 000 000
8 000 000
7 000 000
spotrebný priemysel
chemický a farmaceutický
priemysel
elektrotechnický priemysel
6 000 000
energetika
5 000 000
informačné technológie
4 000 000
zdravotníctvo
3 000 000
výrobné služby
stavebníctvo
2 000 000
1 000 000
0
cestovný ruch a turizmus
obchodné služby
iné
ŠTÁDIUM ŽIVOTNÉHO CYKLU
PODPORENÝCH SPOLOČNOSTÍ
seed
start-up
development
ÚČEL POUŽITIA INVESTÍCIE
výstavba, resp. kúpa
nehnuteľností
kúpa technologického
vybavenia
rekonštrukcia nehnuteĺnosti
kúpa nehmotného majetku
prevádzkové potreby
iné
MONITOROVACIE A KONTROLNÉ
MECHANIZMY
Obsah monitorovacej správy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Počet predložených investičných návrhov investičnému výboru,
Výsledky činnosti investičných výborov,
Počet a výška schválených investícií,
Počet, výška a štruktúra realizovaných investícií,
Počet a výška finančných prísľubov ku koncu sledovaného obdobia,
Počet a výška zrealizovaných úplných a čiastkových divestícií, stav vo vymáhaní
pohľadávok, pri ktorých na to existuje ekonomický, finančný alebo právny dôvod,
Informácie o organizačných a personálnych zmenách v orgánoch jednotlivých fondov
a investičných výborov,
Identifikačné informácie o príjemcoch finančných prostriedkov počas sledovaného
obdobia,
Informácie o výške počiatočných vkladov akcionárov do fondov, súčasný stav
investičnej angažovanosti akcionárov vo fondoch a disponibilný objem zdrojov na
poskytovanie financovania MSP ku koncu sledovaného obdobia,
Informácie o vykonaných kontrolách na jednotlivých úrovniach.
II.
JEREMIE – ciele a navrhované pravidlá
pre rizikové financovanie
JEREMIE –
SCHÉMA FINANCOVANIA
Implementácia JEREMIE: SPV holdingový
fond
štruktúra zdrojov:
– OP KaHR:
– OPBK:
– OP Výskum a vývoj:
– Spolu:
€ 66,9m
€ 3,5m
€ 29,4m
€100m
JEREMIE
– NAVRHOVANÉ FONDY
SPV holdingový fond - štruktúra:
1. Fond rizikového kapitálu (RK) pre
Bratislavský kraj
2. Fond RK pre Slovensko mimo BA kraja
3. Záručná schéma prvej straty
4. Úverový nástroj rizikového financovania
* EIF: Investment Strategy JHF, 27. 07. 2010
KRITÉRIÁ
FONDY JEREMIE*:
 nie sú určené na financovanie mikroúverov a
business angels
 viac ako 50% zdrojov pôjde na dlhové financovanie
 zostávajúca časť zdrojov » rizikový kapitál
- z toho menej ako 50% sa použije na mikrofinancovanie
* EIF: Investment Strategy JHF, 27. 07. 2010
FOND RIZIKOVÉHO KAPITÁLU PRE
SLOVENSKO (okrem BA)
Pravidlá:*
•
•
•
•
•
•
•
Hlavný cieľ – stimulovať trh rizikového kapitálu a podporovať spoločnosti v
rozvoji a raste, viesť ich k ziskovosti a samo financovaniu
Investori: 70% JEREMIE Holding Fund, 30% súkromní investori
(požadované)
Trvanie Fondu: Štandardná dĺžka 10(+1+1) roky (investičná perióda 4 -5
rokov)
Cieľové MSP: počiatočné štádium, fáza rastu a expanzie, lokalita investície
cieľového MSP: Slovensko okrem BA regiónu
Štátna pomoc: Všeobecná bloková výnimka (800/2008) - max. EUR 1.5m
investicia počas roka pre cieľového MSP pre mimo BA, pre BA de minimis
€200k
Odmena za vedenie fondu: manažérsky poplatok vo výške do 3% z
„prínosu”, typicky redukovaná do 3% aktívne investovaného kapitálu po
dobe investičnej periódy
Počet podporených MSP : cca 8 -12
* EIF: Investment Strategy JHF, 27. 07. 2010
FOND RIZIKOVÉHO KAPITÁLU
SCHÉMA IMPLEMENTÁCIE
Navrhovaná schéma implementácie komponentu rizikového financovania:
Holding Fund
Allocated
JEREMIE Funds
to VC
General Partner
Risk Capital Fund
Funds
Management
SME
Private
Investment
SME
SME
SME
SME
SME
ZAMERANIE FONDOV
Predpoklady*
• Podpora hlavne do fázy rastu
• Na trhu neexistuje porovnávací ekvivalent
• Nie je rozumné sa spoliehať na spätné finančné toky na
málo rozvinutých trhoch pre investície RK
(zvlášť pri geografických, sektorových a veľkostných
investičných reštrikciách)
• Najhorší scenár: všetky záväzky sa stratia
• Pravdepodobný scenár: EUR 8m sa vráti (predpoklad
návratnosti je 50% investovaného kapitálu)
* EIF: Investment Strategy JHF, 27. 07. 2010
FOND RIZIKOVÉHO KAPITÁLU
- ZDROJE
Indikatívna alokácia:
• Fond RK mimo BA región
» € 23.5m
• Fond RK pre BA región
» € 9.4m
* EIF: Investment Strategy JHF, 27. 07. 2010
OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY
Predpokladané výsledky fondov rizikového
kapitálu:*
• počet podporených MSP:
 500
• finančná páka:
 3x (€300m)
• revolving fondov 2015:
 €50m
• efektivita finančnej páky:
6x
• akceptácia nástrojov na trhu
• zlepšená konkurencieschopnosť a platobná
MSP
* EIF: Investment Strategy JHF, 27. 07. 2010
disciplína
III.
PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
Prípadová štúdia A
Fungujúci podnik
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
Charakteristika záujemcu o rizikový kapitál (RK)
•
•
•
•
•
•
•
Podnik:
XY
Právna forma:
s.r.o.
Zameranie:
strojárenská výroba
Počet zamestnancov: 30
Lokalita:
stredné Slovensko
Obrat:
1 mil. €
Projekt:
modernizácia výrobnej linky
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
1. krok
1. Analýza možností financovania
• Záujemca o finančné zdroje by sa mal v úvode
procesu rozhodnúť či chce získať zdroje z:
– Banky – úverové cudzie zdroje
– Z fondu RK – investíciu vo forme vstupu do
spoločnosti,
 Hlavná výhoda financovania formou RK:
– Obyčajne sa nevyžaduje záruka majetkom
• Výstup » ROZHODNUTIE záujemcu získať
finančné zdroje formou RK.
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
2. krok
2. Konzultácia s poradenským a podporným
centrom NARMSP.
• Ciele:
– Posilnenie pripravenosti podnikateľov pre
investičný proces
– Predpríprava pred jednaním s fondmi RK a
bankami
– Doporučený postup a pozitívne skúsenosti
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
3. krok
3. Príprava administratívnych podkladov
• Vyhľadanie a spolupráca s vhodným fondom RK –
internet: http://www.fondfondov.sk/
• Príprava potrebných dokumentov a získanie potvrdení:
– Žiadosť o financovanie
– Výpis z registra trestov konateľov nie starší ako 3 mesiace
– Registrácia podnikateľskej činnosti – výpis z OR, živnostenský
list
– Potvrdenie zo sociálnej, zdravotnej poisťovne, z daňového úradu
že nemá záväzky po dobe splatnosti
– Finančné výkazy, štruktúru pohľadávok a záväzkov
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
4. krok
4. Príprava podnikateľského plánu
– Núti majiteľa si premyslieť dôležité otázky
podnikania a logicky posúdiť všetky zmeny
súvisiace s investíciou,
– Poskytuje investorovi základné údaje a
myšlienky pre rozhodovací proces,
– Pri založení podniku slúži ako kompas a je
užitočný monitorovací nástroj.
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
4. krok - pokrač.
• Kvalita a parametre podnikateľského plánu:
– Realita budúcich odhadov objemov predaja a
nákladov,
– Realita vývoja cien výrobkov a nákladových vstupov
– Kvalitný technický projekt a rozpočet
– Prevádzkový kapitál
– Rast produktivity a efektivity
– Bod zlomu - BEP
– Finančná priechodnosť projektu
– Analýza rizík a ich hodnotenie
– Návratnosť investície, IRR, NPV
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
4. krok - pokrač.
Hlavné časti podnikateľského plánu:
–
–
–
–
–
–
Zhrnutie projektu
Opis firmy
Opis výrobku a služieb
Manažment
Vlastníci
Trh a konkurencia
- Marketing
- Výrobný proces
- Organizačný plán
- Životné prostredie
- Finančné plány
- Doklady prílohy
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
4. krok – pokrač.
Spracovaný podnikateľský plán
• odborná konzultácia,
• zapracovanie pripomienok
• predloženie podnikateľského plánu a ďalších
dokumentov manažérskej spoločnosti FRK
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
5. krok
5. Analýza podnikateľského plánu v
manažérskej spoločnosti FRK.
– Registrácia a kontrola žiadostí – potvrdenie o prijatí
žiadosti, kontrola kompletnosti a aktuálnosti
dokumentov a príloh, výzva na doplnenie
dokumentácie.
– Hodnotenie žiadostí /podnikateľského plánu a
predbežná analýza. Rozhodnutie fondu je buď
pokračovanie alebo zamietnutie žiadosti ak je projekt
nerealistický alebo nespĺňa kritéria fondu.
– Vypracovanie investičného zámeru na základe
kritickej analýzy podnikateľského plánu.
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
6. krok
6. Predbežná ponuka fondu RK
– Posúdenie investičného zámeru manažérskou
spoločnosťou fondu. Ak je riziko prijateľné potom
fond rozhodne o pokračovaní v projekte ak nie tak
projekt zastaví.
– Príprava predbežnej ponuky realizácie investičného
zámeru, obsahuje:
• Výšku peňažného vkladu, veľkosť podielu, dohodnuté
výnosy, investičné obdobie, podmienky prevodu
• Výšku úveru, úrokovú sadzbu, dobu splatnosti , frekvenciu
splátok.
– Ak záujemca súhlasí s podmienkami predbežnej
ponuky zároveň súhlasí aj s vykonaním s hĺbkovej
analýzy podniku - due diligence.
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
7. krok
7. Hĺbková analýza spoločnosti záujemcu zo strany fondu
(due diligence)
– Cieľ: preskúmať všetky rozhodujúce oblasti týkajúce sa
existencie a činnosti podniku záujemcu.
– Overiť všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa technického,
účtovného, finančného, právneho, personálneho a
environmentálneho stavu.
– Výsledok: dostatočné poznanie podniku záujemcu, rizík
spojených s investíciou a schopnosť podniku splácať záväzky a
generovať zisk zo strany manažérskej spoločnosti FRK.
– Podklad pre vypracovanie investičného návrhu (IN).
Poznámka:
• Zoznam podkladov a otázok na stranu záujemcu je vysoko
štandardizovaný a záujemca ho dostane v predstihu.
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
8. krok
8. Vypracovanie investičného návrhu
– Ak z hĺbkovej analýzy nevyplynie výrazný nesúlad
medzi údajmi získanými od záujemcu a zistenými
údajmi manažér fondu vypracuje formálny investičný
návrh.
– Obsah:
• Podobná štruktúra ako podnikateľský plán
• Podmienky majetkovej účasti a formy a času vystúpenia z
majetkovej účasti
• Určenie poplatku za realizáciu investície
– Výsledok: Investičný návrh je pripravený na
predloženie Investičnému výboru
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
9. krok
9. Investičné rozhodnutie
• Vypracovaný investičný návrh sa predloží na
zasadnutie Investičného výboru.
• Investičný výbor je jediný oprávnený rozhodovať
o schválení IN.
– Výsledok procesu:
• IN je schválený bez podmienok
• IN je schválený s podmienkami • IN je zamietnutý
– Ak je IN schválený tak manažér fondu pripraví
oficiálnu ponuku v mene správcovskej spoločnosti,
ktorá sa zašle uchádzačovi.
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
10. krok
10. Akceptácia ponuky záujemcom
• Vedenie a majitelia spoločnosti uchádzača
oficiálnu ponuku prerokujú a zaujmú stanovisko.
• V určenej lehote záujemca musí vyjadriť
písomný súhlas s ponukou, ktorá je časovo
limitovaná. Po termíne ponuka stráca platnosť.
• Písomný súhlas s oficiálnou ponukou sa zašle
manažérovi FRK.
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
11. krok
11. Realizácia investície
• Akceptácia ponuky uchádzačom otvára priestor na realizáciu
investície.
• Realizácie investície je poskytnutie finančných prostriedkov
záujemcovi v zmysle schválených podmienok financovania.
• Postup:
– Overovanie správnosti a úplnosti podkladov
– Príprava zmluvnej dokumentácie
– Zaslanie zmlúv na prerokovania a na odsúhlasenie záujemcovi
– Čerpanie schválených finančných prostriedkov jednotlivo/ v
tranžiach
– Overenie plnenia podmienok
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
12. krok
12. Platba za sprostredkovanie
• Manažérska spoločnosť je oprávnená požadovať od
úspešného záujemcu poplatky súvisiace s jej činnosťou
pri posudzovaní investičných zámerov a realizácií
investícií.
• Poplatky manažérskej spoločnosti sú za:
– Spracovanie a posúdenie žiadostí, vykonanie analýz
podľa vecnej a časovej náročnosti projektu
– Poplatok za realizáciu investície
• Záujemca znáša aj notárske, správne a súdne poplatky
spojené s prípravou zmlúv
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
13. krok
13. Monitoring investície
• Za monitoring podniku je zodpovedná
manažérska spoločnosť fondu rizikového
kapitálu.
• Investičný manažér monitoruje podnik na
základe:
– pravidelne získavaných finančných výkazov
– priamych stretnutí a rozhovormi s
manažmentom a zamestnancami
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
13. krok – pokrač.
Formy monitorovania na úrovni manažéra FRK:
• Pravidelný monitoring
• Osobné návštevy
• Monitorovacie správy
• Sledovanie a hodnotenie rizika návratnosti investície
• Problémové investície
• Spolupráca s právnikom
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA A
14. krok
14. Proces vystúpenia zo spoločnosti
(divestícia)
• Vystúpenie z investovanej spoločnosti je
kľúčovým momentom kedy dochádza k
zhodnocovaniu vložených investičných
prostriedkov správcovskej spoločnosti.
• Spôsoby vystúpenia z investície:
–
–
–
–
Priamy predaj tretej osobe
Spätný predaj podnikateľovi alebo manažmentu
Predaj podielu inému inštitucionálnemu investorovi
Likvidačný predaj
Prípadová štúdia B
Začínajúci podnik
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA B
Charakteristika záujemcu o rizikový kapitál:
• Vynálezca XY má niekoľko myšlienok a projektov, z
ktorých niektoré by sa mohli realizovať a následne aj
komercionalizovať (projekty inovácie).
• Pri rokovaniach s bankami je vynálezca dlhodobo
neúspešný, pretože nedokáže ponúknuť hmotnú
bankovú záruku.
• Vynálezca zistil možnosť financovania inovatívneho
projektu rizikovým kapitálom
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA B
1. krok
Charakteristika záujemcu o rizikový kapitál:
• Vynálezca XY má niekoľko myšlienok a projektov, z
ktorých niektoré by sa mohli realizovať a následne aj
komercionalizovať.
• Pri rokovaniach s bankami je vynálezca dlhodobo
neúspešný, pretože nedokáže ponúknuť hmotnú
bankovú záruku.
• Vynálezca zistil možnosť financovania inovatívneho
projektu rizikovým kapitálom
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA B
2. krok
2. Založenie novej spoločnosti
• Podnik:
• Právna forma:
• Zameranie:
•
•
•
•
ab
s.r.o.
mobilný elektronický
platobný styk
Počet zamestnancov:
do 5
Lokalita:
Slovensko
Vypracovanie zakladateľských listín vrátane
podmienok vystúpenia FRK zo spoločnosti
Tvorba rozpočtu a podnikateľského plánu
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA B
3. krok
3. Vypracovanie rozpočtu projektu inovácie
• Rozpočet projektu – súhrn investičných a neinvestičných nákladov
potrebných na realizáciu projektu.
• Mal by finančne pokryť cely proces realizácie inovácie, a to:
– Nákup potrebných technologických zariadení
– Získanie výrobných priestorov
– Financovanie pracovného kapitálu
– Vývoj nového výrobku
– Výrobu prototypu
– Skúšky prototypu
– Ochranu duševného vlastníctva
– Marketing a propagáciu
– Výrobu výrobkov, distribúciu a uvedenie na výrobku na trh,
nábehová krivka, cieľový stav
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA B
4. krok
4. Vypracovanie podnikateľského plánu
• Hlavné časti podnikateľského plánu:
–
–
–
–
–
–
Zhrnutie projektu
Opis firmy
Opis výrobku a služieb
Manažment
Vlastníci
Trh a konkurencia
- Marketing
- Výrobný proces
- Organizačný plán
- Životné prostredie
- Finančné plány
- Doklady prílohy
• Vypracovaný podnikateľský plán je pripravený na
predloženie Investičnému výboru
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA B
5. krok
5. Investičné rozhodnutie
• Vypracovaný podnikateľsky plán a investičný návrh sa
predloží na zasadnutie Investičného výboru FRK
• Výsledok procesu:
– IN schválený bez podmienok
– IN schválený s podmienkami
– IN je zamietnutý
• Ak je IN schválený tak manažér fondu pripraví oficiálnu
ponuku založenej spoločnosti
• Po akceptácii ponuky uchádzačom dochádza k realizácií
investície.
Pozn.
V porovnaní s prípadovou štúdiou A sa neuplatňuje krok vypracovania hĺbkovej
analýzy a aj nadväzujúce procesy sú urýchlené tým, že projekt je „šitý na mieru“
manažérom RF
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA B
6. krok
6. Dosahovanie požadovaných výsledkov
• Počas existencie podniku manažér fondu
RK pravidelne kontroluje/monitoruje vývoj
a dosiahnuté výsledky spoločného
podniku.
• Pomáhajú spoločnosti pri presadzovaní sa
na trhoch, rastu efektívnosti výroby a
hodnoty podniku.
• Strategické riadenie spoločnosti
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA B
7. krok
7. Proces vystúpenia zo spoločnosti
• Trhové ocenenie spoločnosti
• V súlade so zakladateľskou zmluvou fond rizikového
kapitálu vystúpi zo spoločnosti a následne odpredá svoje
podiely v spoločnosti.
• Spôsoby vystúpenia z investície:
–
–
–
–
Priamy predaj tretej osobe
Spätný predaj podnikateľovi alebo manažmentu
Predaj podielu inému inštitucionálnemu investorovi
Likvidačný predaj
ĎAKUJEME ZA VAŠU
POZORNOSŤ