Ako správne aplikovať dodacie podmienky INCOTERMS

Download Report

Transcript Ako správne aplikovať dodacie podmienky INCOTERMS

Ako správne aplikovať dodacie
podmienky INCOTERMS
© Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
Obsah prezentácie
 Základné informácie o INCOTERMS
 Rozdelenie nákladov, prechod rizík, povinnosti





zmluvných strán
Dokumenty a INCOTERMS
INCOTERMS ako dodacie podmienky kúpnej zmluvy (KZ)
Porovnanie INCOTERMS 2000 a INCOTERMS 2010
INCOTERMS 2010 a kombinovaná preprava
Použitie INCOTERMS v praxi
Základné informácie
1/2
 INTERNATIONAL





COMMERCIAL TERMS
1936
2010
Medzinárodná obchodná
komora, Paríž
Predávajúci
Kupujúci
Určujú
Neriešia
Povinnosti: A1-A10
B1-B10
Základné informácie
2/2
 Dodacie podmienky KZ:
a) Uvedené priamo v KZ
b) Aplikované ako medzinárodný štandard („soft law“)
Prechod nákladov a rizík
Prameň: www.gw-world.sk
Kto zabezpečí prepravu tovaru
Kupujúci
Predávajúci
 EXW
 (FCA)
 FCA
 CPT
 FAS
 CIP
 FOB
 DAT
 DAP
 DDP
 (FAS)
 (FOB)
 CFR
 CIF
Dokumenty a INCOTERMS 1/5
Tabuľka 1: Subjekty, zmluvy a doklady obchodnej operácie
Subjekty
Prepravca
Predávajúci - exportér
Kupujúci – importér
Odosielateľ - príjemca
Dopravca
Sprostredkovateľ
Zasielateľ
Operátor
Agent (Maklér)
Sklad
Poisťovňa
Záväzkové vzťahy
Kúpna zmluva (Zmluva o dielo)
Tovar a jeho cena, kvalita, množstvo
Dodacie podmienky
Platobné podmienky a pod.
Prepravná zmluva (Charter Party)
Zmluva o sprostredkovaní
Zasielateľská zmluva
Zmluva o multimodálnej preprave
Agentská zmluva
Skladová zmluva
Poistná zmluva
Banka
Banková zmluva
Colnica
Colné konanie podľa Colného zákona č.
199/2004 Z.z. + novely
Skladový list (warrant)
Poistka, poistný certifikát
Dokumentárne inkaso typu d/p, d/a
Dokumentárny akreditív - L/C
Šek, zmenka, B. záruka, Zmluva o úvere,...
JCD, EAD, ENS, EXS, licencie, c. faktúra,
osvedčenie o pôvode, deklarácia c. hodnoty
Daňový úrad
Daňové priznanie – DP podľa Zákona o
DPH č. 222/2004 Z.z. a Zákonov o
spotrebných daniach
Potvrdenie o podaní DP, súhrnný výkaz k
DPH, hlásenia, oznámenia k spotrebným
daniam, osvedčenie o oslobodení,..
Dokumenty
Cenová ponuka, objednávka
Faktúra (obchodná, colná)
Špecifikácia tovaru
Certifikáty, Osvedčenie o pôvode
Prepravné doklady (B/L, CMR, CIM,
AWB, FIATA doklady a pod.)
+ Obchodná faktúra (za služby)
Dokumenty a INCOTERMS 2/5
Dokumenty a INCOTERMS 3/5
Dokumenty a INCOTERMS 4/5
Schéma: Vzťahy pri C- a D- doložkách
Dokumenty a INCOTERMS 5/5
Uvedenie doložky v KZ
Doložka + dohodnuté miesto + verzia, napr.:
„CPT (SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava), INCOTERMS® 2010“
Doložka Dohodnuté miesto uvedené za doložkou v KZ











EXW
FCA
CPT
CIP
DAT
DAP
DDP
FAS
FOB
CFR
CIF











Miesto dodania
Miesto dodania
Miesto určenia (≠ miesto dodania)
Miesto určenia (≠ miesto dodania)
Terminál v prístave/mieste určenia (= miesto dodania)
Miesto určenia (= miesto dodania)
Miesto určenia (= miesto dodania)
Prístav nalodenia (= miesto dodania)
Prístav nalodenia (= miesto dodania)
Prístav určenia (≠ miesto dodania - v prístave nalodenia)
Prístav určenia (≠ miesto dodania - v prístave nalodenia)
Porovnanie s predošlou verziou 1/3
 11 doložiek
 2 nové „D- doložky“: DAT a DAP
 Nový bod dodania v 3 námorných doložkách
 Delenie doložiek podľa druhu prepravy (univerzálne/
námorné) a nie začiatočného písmena (E, F, C a D)
FOB, CFR a CIF
v INCOTERMS 2000:
„cez zábradlie lode“
FOB, CFR a CIF
v INCOTERMS® 2010:
„na palubu lode“
FCA, CPT a CIP: prevzatie
v sklade/termináli, keď
kontajner nakladá dopravca
kupujúceho/predávajúceho
Porovnanie s predošlou verziou 2/3
 Vhodné pre zahraničný aj domáci obchod
 Elektronická komunikácia má otvorené
možnosti: „Ktorýkoľvek dokument uvedený v A1-A10
(B1–B10) môže byť v elektronickej podobe, ak sa tak
zmluvné strany dohodnú alebo je to obvyklé“
 Reťazové – opakované predaje („string sales“) dve možnosti dodania tovaru:
1. Dodať k boku lode alebo na palubu lode
2. Zaobstarať takto dodaný tovar
 Bezpečnosť tovaru - nové pojmy: bezpečnostné
povolenie, bezpečnostné informácie
 Poistenie – zdôraznenie min. rozsahu v CIP a CIF
Porovnanie s predošlou verziou 3/3
A3a) pri doložke FCA, FAS a FOB:
 FAS a FOB - v A3a)
nová možnosť, aby PZ
obstaral predávajúci
Doložky vhodné pre kombi prepravu
Dodanie v termináli (alebo na inom
mieste) v krajine odoslania
Tovar dodaný v termináli (na inom
mieste) v krajine určenia
 FCA, alternatíva b
 DAT
 CPT a CIP. 2 kritické body!
 DDP
 EXW a FCA, alternatíva a)
 DAP
Prípadová štúdia č.1 - Zadanie
 V INCOTERMS® 2010 je v
doložkách FOB, CFR a CIF
pojem „cez zábradlie lode“
nahradený „na palube lode“
 Pri kvapalných tovaroch bol
pojem „cez zábradlie lode“
zrejmý, kedy je však ropa a
pod. „na palube lode“?
Prípadová štúdia č.1 - Riešenie
 Keď je cisternová loď úplne naložená
?
 Možnosť použiť FOB podľa INCOTERMS ® 2000
Prípadová štúdia č.2 - Zadanie
 Tovar je predaný na doložke CPT Yokohama INCOTERMS® 2010
 Špedičná firma SMART LOGISTICS príde vyzdvihnúť tovar





k predávajúcemu v belgickom meste Brugge v neskorých
večerných hodinách dňa 12. mája
Tovar príde do logistického centra pri bruselskom letisku
Zaventem 13. mája, skadiaľ je následne letecky prepravený
na medzinárodné letisko Frankfurt
Z Frankfurtu je letecky odoslaný v skorých ranných hodinách
14. mája
Na letisko v Yokohame príde v dôsledku dĺžky letu a časového
posunu až 15. mája
Ku kupujúcemu so sídlom tiež v meste Yokohama je doručený
16. mája
Určte dátum dodania
Prípadová štúdia č.2 - Riešenie
 Závisí od znenia KZ
 Pokiaľ nebol bod dodania špecifikovaný v KZ, riziko
prechádza (= okamih dodania) pri odovzdaní tovaru
prvému dopravcovi (v sídle predávajúceho) dňa 12. mája
Prípadová štúdia č.3 - Zadanie
 Tovar bol odoslaný do skladu v Edinburghu na doložke CIP





Edinburgh „pripravený na prevzatie po zaplatení“
Miesto dodania bolo sídlo výrobcu – Nová Dubnica
Predávajúci vybavil
v prospech kupujúceho
poistenie s max. krytím
V sklade bol však tovar
v hodnote 550.000 €
odcudzený
Kupujúci zmizol
Čo spravím ako predávajúci, ktorému nebola vyplatená
faktúra?
Prípadová štúdia č.3 - Riešenie
 V čase krádeže bolo riziko straty/
poškodenia tovaru na pleciach
kupujúceho, tzn. on by štandardne
mal poistný záujem a žiadal o
odškodnenie
 V tomto prípade však zmizol...
 Poisťovňa odmietla vyplatiť náhradu
škody predávajúcemu
 V praxi sa to rieši dodatkom
podpísaným kupujúcim, že súhlasí s
priamym odškodnením predávajúceho
(ktorý potom už nepožaduje
vyplatenie faktúry)
Prípadová štúdia č.4 - Zadanie
 Ázijský predávajúci a kupujúci z Európy sa v KZ dohodnú na:
„CFR Hamburg, INCOTERMS® 2010“
 Tovar je odoslaný v Singapure, no na základe inštrukcií
predávajúceho je vyložený v Southamptone v Anglicku
 Kto nesie náklady dodatočného premiestnenia tovaru
z Anglicka do nemeckého Hamburgu?
 Ak sa tovar v Southamptone
poškodí alebo stratí,
kto na to doplatí?
Prípadová štúdia č.4 - Riešenie
 Pre CFR platí:
 N znáša predávajúci až do miesta určenia
 R nesie po dodaní tovaru v prístave odoslania kupujúci
 V tomto prípade teda dodatočné manipulačné a prepravné
N znáša predávajúci, R poškodenia a straty znáša kupujúci
 Riešenie mimo INCOTERMS: je na svedomí
predávajúceho, aby si priznal chybu
a v prípade, ak si chce udržať
obchodného partnera ako aj
dobré meno, kupujúceho odškodnil
Prípadová štúdia č.5 – Zadanie
 Kto pri predaji čokolády
dánskej firmy Anthon Berg
veľkoskladu so sídlom v SR
na doložke „DDP Kolárovo,
INCOTERMS® 2010“ hradí
spotrebnú daň?
Prípadová štúdia č.5 – Riešenie
Tab.: Spotrebné dane na potraviny vo vybraných krajinách
 Keďže čokoláda v
SR nepodlieha
spotrebnej dani,
nikto nie je
povinný ju
uhradiť 
Prípadová štúdia č.6 – Zadanie
 Tovar predaný na doložke „FOB Antverpy, miesto určenia New
York, INCOTERMS® 2010“ bol zničený pri požiari v sklade
v prístave nakládky. Je kupujúci
povinný uhradiť faktúru?
Prípadová štúdia č.6 – Riešenie
 Tovar ešte nebol dodaný na palubu lode, tzn. N+R
znáša predávajúci, preto kupujúci nie je povinný
zaplatiť za tovar
 Avšak, ak by tovar za normálnych okolností už bol na
lodi, ale došlo k omeškaniu v dodaní kvôli kupujúcemu,
ktorý si nesplnil povinnosť podľa B7 FOB: neoznámil
názov lode, bod a čas nakládky alebo podľa B5 a B6
loď nepriplávala načas alebo neprevzala tovar, R+N
znáša kupujúci a teda musí faktúru zaplatiť
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
[email protected]
+421-910 908 321