Mesto Ko*ice - Mesto Košice

Download Report

Transcript Mesto Ko*ice - Mesto Košice

Košice/ Prešov Invest
Košice 18.10. 2011
• Druhé najväčšie a najvýznamnejšie mesto na Slovensku
• Metropola východného Slovenska- hospodárske, politické a kultúrne
centrum
• Mesto s atraktívnou polohou a okolím
• Rozloha: 244 km2
• Počet obyvateľov: 240 000
• Národnostné zloženie: Slováci, Maďari, Česi, Nemci, Rusíni, Ukrajinci
• Medzinárodné letisko Košice
• 20 000 ha mestských lesov
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1230 - prvá písomná zmienka o meste
1290 - získanie štatútu mesta
1369- udelenie erbu mesta
1453 - Košice - jedno z hlavných centier obchodu v Európe
1507 - ukončenie výstavby katedrály sv. Alžbety
1657 - založenie Košickej univerzity
1777 – Royal Academy
1860/70 - otvorenie prvých železničných úsekov
1924 – prvý maratón
2008 – získanie titulu EHMK 2013
2011 – MS v hokeji
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
3
• Kultúrna, spoločenská a ekonomická metropola východného
Slovenska
• Moderné mesto s perspektívou pre mladých vysokokvalifikovaných ľudí
• Priaznivé podnikateľské podmienky pre technologickú excelenciu,
vysoká inovačná kultúra
• Vyhľadávané medzinárodné centrum kultúry a poznávacieho turizmu
• Zdravé a čisté prostredie
• Dobré meno v zahraničí a vysoká miera medzinárodnej spolupráce
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strategická poloha
Vybudovaná infraštruktúra
Kvalifikovaná pracovná sila
Podpora mesta
Rozvinutý priemysel
Skúsenosti so zahraničnými investíciami
Moderné business centrá
Vytypované lokality pre rozvoj
Štátne stimuly
História, kultúra, tradície- EHMK 2013
Kozmopolitné mesto, dobré podmienky na život
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
80 km
90 km
20 km
5
prepojenie východ-západ, spojnica medzi západnou a strednou Európou a Ukrajinou s
Ruskom prostredníctvom širokorozchodnej železničnej trate
•
•
Košické medzinárodné letisko- rýchle spojenie so západnou a strednou Európou pre
obyvateľov celého Východného Slovenska
Pravidelné letecké linky do Prahy, Viedne, Bratislavy
•
Košice sú spojené diaľnicou D1 s Prešovom. Dokončenie jej nadväzujúcich úsekov,
umožňujúcich spojenie cez Poprad a Žilinu do Bratislavy, je plánované v blízkej
budúcnosti.
•
rýchlostná cesta R2 - plánované prepojenie Košíc a Bratislavy južným ťahom cez
Zvolen
rýchlostná cesta R4 - prepojí sever (Poľsko) s juhom (Maďarskom) cez Košice.
(výstavba momentálne prebieha)
•
mestská hromadná doprava, plánovaný integrovaný systém
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
6
Priaznivá veková štruktúra
Košický región
SR
pred-produktívny vek
17,5%
15,4%
post-produktívny vek
11,2%
12,1%
vekový Index
64,4%
78,3%
Iné
21%
Vysokoškolské
vzdelanie
16%
Štruktúra vzdelania u
obyvateľov Košíc
Neúplné
stredné
vzdelanie
23%
Úplné
stredné
vzdelanie
40%
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gymnáziá: štvorročné a osemročné gymnáziá (24)
Športové gymnázium
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským.
Bilingválne gymnáziá:
Španielsko- slovenské gymnázium
Francúzsko- slovenské gymnázium
Anglicko- slovenské gymnázium (3)
Stredné priemyselné školy: hutnícka, dopravná, stavebno-geodetická,
elektrotechnická a strojnícka
tri stredné zdravotné školy
štyri obchodné akadémie (z toho jedna s vyučovacím jazykom maďarským)
Konzervatórium a hotelová akadémia
Rad stredných odborných škôl, súkromných a cirkevných stredných škôl
Celkový počet študentov na stredných školách v Košiciach je cca. 45 000
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
8
• 1657 založená prvá Košická univerzita
• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
(1 400 študentov)
• Technická univerzita (17 000 študentov)
(Stavebná, Hutnícka, Strojnícka, Ekonomická, Letecká fakulta, Fakulta umení,
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia
geotechnológií)
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (10 000 študentov)
(Filozofická, Lekárska, Prírodovedecká, Právnická fakulta a Fakulta verejnej
správy)
• Podnikovohospodárska fakulta (sídlo Ekonomická univerzita v Bratislave)
(1 700 študentov)
• Vysoká škola bezpečnostného manažérstva (3 000 študentov)
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
9
Technologické centrá:
TECHNICOM Košice- Vedecko- technologický park Technickej Univerzity
UCITT- Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií, a ochrany duševného vlastníctva
Centrum excelentnosti výskumu:
biomedicína
regeneračná medicína
probiotický výskum
progresívne materiály
informačné technológie
mechatronika a strojárenstvo
inteligentné budovy
obnoviteľné zdroje
IT Valley Košice Klaster:
združuje spoločnosti zamerané na informačné a
komunikačné technológie (24 spoločností)
Klaster automatizačnej techniky a robotiky
Klaster je moderná forma
regionálnej spolupráce firiem,
inštitúcií, vysokých a stredných
škôl a neziskových organizácií
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
10
Komunikácia a podpora = priorita
• samostatný útvar - prvý kontakt pre investorov
- koordinačné centrum
- podporné centrum
- marketing a propagácia
- servis pred, počas a po realizácii projektov
• V spolupráci s investormi účasť na významných veľtrhoch/výstavách a
konferenciách MIPIM, EXPOREAL
• Spoločný postup s majiteľmi priemyselných a logistických parkov pri získavaní
investorov
• Príprava území
• Spolupráca s investormi na aktualizácii územného plánu
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
11
Aupark Košice
Bastion Center
Cassovar Košice
BC Tesla
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
VSH Business Center
Office center Eco Point
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U.S. Steel Košice, s.r.o,
RWE IT Slovakia, s.r.o.,
T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice
NESS Slovensko, s.r.o.
Inžinierske stavby, a.s., Košice
Eurovia SK, a.s. Košice
VALEO SLOVAKIA, s.r.o.
Faurecia Slovakia, s.r.o
TAYLOR –WHARTON SLOVAKIA s.r.o.
Howe Slovensko, s.r.o.
Harsco Metals Slovensko, s.r.o.
Kuenz-SK, s.r.o.
GETRAG FORD Transmissions, s.r.o.
Schelling Slovakia, s.r.o.
SWEP Slovakia, s.r.o.
CROWN BEVCAN SLOVAKIA
Magneti Marelli Slovakia
USA
Nemecko
Nemecko
USA, Izrael, Holandsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Španielsko
USA
Austrália
Veľká Británia
Rakúsko
Nemecko
Rakúsko
Švédsko
Spojené Kráľovstvo
Taliansko
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
13
A)
B)
C)
D)
Výroba a logistika
Komerčné a multifunkčné zóny
Bývanie
Kultúra, šport, relax
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
14
Magnezitárska
1. Magnezitárska- brownfield
1
2. Europark Barca
3. PP Pereš- greenfield
4. PP Šaca- brownfield→ greenfield
5. Bočiar- Interport- greenfield
3
PP Pereš
Vlastníctvo:
Súkromný majetok (2,3,4,5)
PP Šaca
4
Súkromný + mestský majetok (1)Košice- Príjemné
miesto na prácu a život
5 Bočiar
2
Barca
15
Rozloha: cca. 870 000 m²
Možnosť využitia: oblasť je vhodná na
vedecké, technologické využitie
a priemyselnú výrobu
Existujúce inžinierske siete.
Súkromný+ mestský majetok
Ťahanovce – Magnezitárska
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
16
Rozloha: 1 900 000 m²
Nový závod spoločnosti VALEO
na území cca. 6000 m² je vo
výstavbe.
Časť priemyselného parku –
IMMOPARK (650 000 m²) je vo
vlastníctve spoločnosti
IMMORENT a je pripravená pre
investorov.
Pripravujú sa potrebné
inžinierske siete.
Súkromný majetok
PEREŠ - IMMORENT
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
17
Rozloha: cca. 180 000 m²
Poloha: oblasť sa nachádza pri
závode U. S. STEEL a je súčasťou
priemyselnej oblasti (340 000 m²)
Možnosť využitia: spracovateľský
priemysel, výroba a montáž
strojov, výroba stavebných
materiálov a hmôt, výroba s
priamym napojením na výrobu
USS.
Existujúce inžinierske siete.
Súkromný majetok
PPS INVA
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
18
1. Nové centrum mesta Terasa
2. VŠA
3. Kasárne Malinovského
Kasárne
Malinovského
3
Terasa centrum
VŠA
1
2
Vlastníctvo:
Majetok mesta (3)
Súkromný + mestský majetok (1,2)
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
19
Rozloha cca.: 140 000 m²
Poloha: lukratívna oblasť na
západ od centra mesta, ktorá
spája historické centrum s novým
centrom “Košice - Západ”;
Možnosť využitia: Myšlienka
vytvoriť nové centrum mestapriestor pre centrum- obchody,
služby, kancelárie, kultúra,
krátkodobé ubytovanie, verejné
parky, bývanie...
Cca. 50% vlastník mesto
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
Nové centrum mesta
Terasa
20
Najdynamickejší komerčný
rozvoj za posledné obdobie
Možnosti: využitia: komerčné,
kongresové centrum a
Multifunkčné športové centrum
Súkromný pozemok a
pozemok mesta
VŠA- Všešportový areál
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
21
Rozloha: cca. 45 000 m²
Poloha: Pozemok v centre mesta
Napojenie na všetky druhy MHD
Územie bývalých kasární
Pozemok mesta
Kasárne Malinovského
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
22
Vodácky komplex na Hornáde
súčasný stav
projekt
Futbalový štadión- projekt
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
23
• Mesto Košice vyhralo v súťaži s deviatimi slovenskými mestami prestížny titul
EHMK 2013 ako prvé mesto na Slovensku. Mesto má po celý rok možnosť
predstaviť Európe kultúrny život a rozvoj.
Cieľ projektu :
• udržateľný rozvoj mesta Košice európskeho významu
• zviditeľnenie sa v očiach európskej verejnosti
• zintenzívnenie cestovného ruchu
• dobudovanie kultúrnej infraštruktúry
• zvýšenie podielu kreatívnej ekonomiky na ekonomike mesta
• organizácia podujatí Európskeho významu
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
24
Investičné projekty
1.
Kasárne- Kulturpark- renovácia kasární na Kukučínovej ulici
2.
SPOTS- kultúrno- spoločenské centrá
3.
Ulička remesiel - rekonštrukcia
4.
Park Moyzesova / Komenského – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
5.
Mestský park- rekonštrukcia a revitalizácia zelene
6.
Dom autentickej kultúry- rekonštrukcia
7.
Košický hrad- revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska
8.
Dóm sv. Alžbety- rekonštrukcia
9.
Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom- rekonštrukcia
10.
Stará krytá plaváreň- Art Water Hall- rekonštrukcia
11.
Amfiteáter- rekonštrukcia
Celkový objem investícií
45 miliónov EUR
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
25
Mesto Košice ponúka množstvo kultúrnych, športových a voľnočasových aktivít.
Vo vzdialenosti 1,5 hodiny od Košíc 6 lokalít UNESCO :
(Kostol Ducha svätého (Žehra), Kostol sv. Mikuláša- biskupa (Ruská Bystrá), Spišský hrad,
Dobšinská ľadová jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, jaskyňa Domica)
• unikátny vinársky región TOKAJ
•
Atrakcie v blízkosti mesta: Košická ZOO, reštaurovaný hrad Krásna Hôrka , kaštieľ Betliar,
rekreačné centrá ako Anička, Bankov, Alpinka a iné.
Kultúra:
•
•
•
•
•
Divadlá: Štátne divadlo, Malá scéna, Bábkové divadlo, Divadlo Thália- predstavenia v
maďarčine, Divadlo Romathan- predstavenia v rómštine, slovenčine,
alternatívne divadlá: Staromestské divadlo,
Kasárne Kulturpark- centrum súčasného umenia a nezávislej kultúry
Štátna filharmónia Košice
množstvo múzeí, galérií, knižníc
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
26
Najvýznamnejšie športové udalosti:
• Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji- Apríl 2011
• Medzinárodný maratón mieru- najstarší maratón v Európe
• Športoviská:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Steel Aréna- Košický štadión Ladislava Trojáka
Futbalový štadión a ihriská
Všešportový areál TJ Lokomotíva- Čermeľ
Tenis komplex
Tenisový areál Anička Košice
Golfový areál Alpinka Košice
Areál zimných športov Košice-Kavečany
Areál zimných športov Košice- Jahodná
Mestské lesy, turistické chodníky a cyklotrasy
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
27
Objavte fascinujúce skvosty Košíc s pohnutou históriou opradené legendami
Historické centrum mesta je najväčšou mestskou
pamiatkovou rezerváciou na Slovensku
• Dóm svätej Alžbety
• gotická Kaplnka svätého Michala
• Urbanova veža
• Štátne divadlo
• Trojičný stĺp so súsoším svätej Trojice Immaculata
• Miklušova väznica.
• Jakabov palác
• Dominikánsky kostol s kláštorom
• Jezuitský kostol
• Františkánsky kostol
• Šľachtické paláce
• Dežőfiovcov, Čákiovcov,
(Andrášiovcov, Barkóciovcov, Meškovcov )
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
28
 Vzdelanostná infraštruktúra
 Výborná zdravotná starostlivosť
 Bývanie
 Bezpečnosť
 História
 Kultúra
 Kreativita ľudí
 Jedinečná atmosféra
Košice- Príjemné miesto na prácu a život
29
30