Základná škola

Download Report

Transcript Základná škola

Školstvo

Základná škola

•rekonštrukcia časti jedálne – priestor kuchyne a výdaja stravy •vytvorenie nových priestorov pre záujmové krúžky •nové lampy v triedach •rekonštrukcia hygienických kútov v triedach •oplotenie a výsadba areálu •výmena dažďových zvodov

Základná škola – rekonštrukcia jedálne

Šport

Projekty

• projekt na prestrešenie hokejbalového ihriska – územné rozhodnutie, výber dodávateľa • projekt multifunkčnej športovej haly – náhrada telocvične v ZŠ

Hokejbalové ihrisko

Multifunkčná športová hala

Šport

Športovec roka – pravidelné vyhodnocovanie • podpora športových klubov – floorball, stolný tenis, gymnastika • turnaje na miestnej úrovni • Záhorácka hokejka, stolno-tenisový turnaj detí, tenisový Záhorák Open, Hodový beh, Bystrická raketka, Majstrovstvá Slovenska v tenise družstiev mužov seniorov 60+

Športovec roka

Šport

Futbal

Hodový futbalový turnaj – počas Hrubých hodov •Športfest – súťaž v rakúskej družobnej obci Göttlesbrunn-Arbesthal

Sociálna oblasť

• prenájom priestorov nadstavby Spoločenského domu – hospic

Podpora a pokračovanie v spolupráci:

• • • Bystrický prameň Miesto prvého kontaktu

Senior taxi

Kultúra

Kultúrne podujatia

•pokračovanie v kultúrnych podujatiach, skvalitnenie, pritiahnutie osobností •akcie pre mladých – Strawberry, Brko •divadelné predstavenie raz do roka – „Lordi“ •Záhorácky širáček, Country Rag Day ...

Kultúra

Úprava priestorov

• rekonštrukcia zázemia kultúrneho domu • rekonštrukcia nádvoria v Ľudovom dome

Nádvorie ľudového domu

Kultúra

Družobné obce

Utužovanie vzťahov s družobnými obcami: • návšteva talianskej obce Riese Pio X • návšteva moravskej obce Brumovice • reprezentovanie na turnaji v rakúskej obci Podpora organizácií: Klub dôchodcov , Matica slovenská, spevácky zbor Bystričan, Červený kríž, Hasičský zbor

Oblasť informačná

informačný systém – Strmé Vŕšky – dokončenie • informačné úradné tabule s osvetlením – Námestie rodiny • výmena a modernizácia miestneho rozhlasu • Podkerepušky, Plánky: v spolupráci so SP vybudovanie poštových schránok • pokračovanie vo vydávaní Našej Bystrice • informačný SMS systém – posielanie aktuálnych informácií odstávky, rekonštrukcie, kultúrne podujatia

Životné prostredie

• vzorové stojisko na separovaný odpadsadenie stromov na Námestí rodiny: • Strom kultúry, Strom seniorov, Strom športu, Strom farnosti, Strom školstva a vedy, Strom mestskej časti

Separovaný odpad stojisko

Pokračujeme v projektoch

Billa – do konca roka 2013 • Tesco Expres – november 2013 • okružná križovatka - Baumax • prekrytie hokejbalového ihriska • stavba novej viacúčelovej športovej haly • rekonštrukcia ciest a chodníkov: • Tešedíkova - dokončenie výmeny povrchu od trafiky u Macánka po Texco Expres – bývalé Esko • kompletná rekonštrukcia časti Jána Raka

Kruhový objazd Baumax

Rozvojové projekty

• základná škola okná – príspevok z envirofondu • rozšírenie detského ihriska vedľa Miestneho úradu • vybudovanie nového detského ihriska v areáli ZŠ • rozšírenie kapacity jedálne • nespoplatnenie diaľnice • oprava ciest Podkerepušky, Planky

Rozvojové projekty

• autobusová linka – Strmé Vŕšky • dokončenie kanalizácie – Čsl. tankistov – od pekárne po bývalé Esko • budovanie stojísk na separovaný odpad • budovanie športového areálu – v priestoroch bývalého Elektrovodu • označenie cyklistických trás – v súvislosti s cyklomostom Devínska Nová Ves – Schlosshof

Ďakujeme za pozornosť!