Veľké Teriakovce (MAS MALOHONT) REKONŠTRUKCIA VODNÉHO MLYNA O PROJEKTE      názov žiadateľa: o. z.

Download Report

Transcript Veľké Teriakovce (MAS MALOHONT) REKONŠTRUKCIA VODNÉHO MLYNA O PROJEKTE      názov žiadateľa: o. z.

Veľké Teriakovce (MAS MALOHONT)

REKONŠTRUKCIA VODNÉHO MLYNA

O PROJEKTE

  názov žiadateľa: o. z. OZVENY Hrachovo názov projektu: Prezentačné centrum kultúrneho dedičstva Gemer - Malohontu  výška príspevku:516 161 EUR z toho: EHP/NFM - 438 737 EUR (85 %) štátny rozpočet SR - 77 424 EUR (15 %)   začiatok projektu: ukončenie projektu: november 2007 august 2010

PREDMET PROJEKTU

  kultúrna pamiatka v obci Veľké Teriakovce klasicistický vodný mlyn z roku 1800 s pôvodným technologickým vybavením

CIEĽ A ZÁMER PROJEKTU

  hlavný cieľ projektu: zachovanie kultúrneho dedičstva Gemer – Malohontu a rozvoj jeho ekonomického potenciálu prostredníctvom obnovy kultúrnej pamiatky v obci Veľké Teriakovce a jej opätovného využitia  zámer projektu:  komplexná rekonštrukcia chátrajúcej kultúrnej pamiatky a jej následné využitie na prezentáciu histórie, kultúrneho dedičstva a vzdelávacie aktivity – prezentačné centrum:    regionálne múzeum v priestoroch mlyna s interaktívnymi expozíciami zameranými na roľníctvo, mlynárstvo, pekárstvo a ďalšie spôsoby obživy vzdelávacie priestory a informačné centrum tvorivé dielne tradičných remesiel

OD VÝZVY K PROJEKTU

      23. december 2005 vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí 23. marec 2006 konečný termín na predkladanie žiadostí (predloženie projektu na Úrad vlády SR) 21. jún 2007 oficiálne schválenie projektu v Bruseli 15. november 2007 začiatok projektu - podpísanie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 15. január 2008 podpísanie zmluvy s dodávateľom zákazky rekonštrukcie mlyna PS - NOVOPS a.s., Lučenec 18. január 2008 začiatok rekonštrukcie mlyna

ETAPY A AKTIVITY PROJEKTU

    november 2007 – október 2008: Stavebno – technické zabezpečenie kultúrnej pamiatky (statické zabezpečenie, inžinierske siete, rekonštrukcia strechy a fasády, výmena okien a pod.) november 2008 – október 2009: Zmena užívania stavby (obnova technologického zariadenia, vybudovanie priečok, podkrovných priestorov, úprava interiéru a pod.) november 2009 – august 2010: Zriadenie prezentačného centra s potrebným vybavením (zber historických predmetov, inštalácia expozícií múzea, zariadenie školiacich priestorov a tvorivých dielní, atď.) november 2007 – august 2010: Manažment projektu a publicita (administratívne, vecné a finančné riadenie projektu, publicita a informovanosť,...)

PRED PODANÍM PROJEKTU - 2005

POČAS REKONŠTRUKCIE - 2008

PO REKONŠTRUKCII - 2009

ZA PODPORU ĎAKUJEME

 Nórsky finančný mechanizmus  Finančný mechanizmus EHP  Slovenská republika  PS - NOVOPS a.s. Lučenec - dodávateľ  Obec Veľké Teriakovce  Ing. Barnabáš Máté - stavebný dozor  Ing. Martina Pavlovkinová – obstarávateľ  Banskobystrický samosprávny kraj

OBČIANSKE ZDRUŽENIE OZVENY

 mimovládna organizácia, ktorá od roku 2000 pôsobí v obci Hrachovo a v okolitom regióne (39 obcí)  naša činnosť je zameraná na:     sociálne služby pre starých ľudí komunitné a voľnočasové aktivity vzdelávanie a informovanie miestnych ľudí a subjektov ochrana kultúrneho dedičstva   všestranný rozvoj vidieka spolupracujeme s organizáciami v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej a národnej úrovni  v súčasnosti máme 12 členov, 2 zamestnancov, 4 pracovníkov na mandátnu zmluvu a ďalších dobrovoľníkov

OBČIANSKE ZDRUŽENIE OZVENY

   o. z. OZVENY Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo www.ozveny.sk

   Elena Kubaliaková predsedkyňa, finančná manažérka a dobrovoľníčka o. z. OZVENY 0905 715814, [email protected]

   Bc. Miroslava Kubaliaková projektová manažérka a dobrovoľníčka o. z. OZVENY 0903 772453, [email protected]