قبول شدگان كنكوردانشگاه آزاد 93

download report

Transcript قبول شدگان كنكوردانشگاه آزاد 93

‫اسامی پذیرفته شدگان‬
‫دانشگاه آزاد‬
‫سال ‪93‬‬
‫ماندانا کیانی‬
‫مهندس ی معماری واحد مرکز تهران‬
‫مهندس ی معماری واحد تهران‬
‫مهندس ی معماری واحد تهران غرب‬
‫مهندس ی عمران واحد تهران‬
‫مهندس ی عمران و برق واحد تهران‬
‫مهندس ی پزشکی واحد تهران‬
‫مهندس ی عمران واحد تهران‬
‫زیست شناس ی سلولی و مولکولی‬
‫مهندس ی شیمی واحد تهران شمال‬
‫زیست شناس ی سلولی و مولکولی واحد تهران شمال‬
‫زیست شناس ی سلولی و مولکولی واحد پزشکی تهران‬
‫مدیریت امور بانکی واحد تهران جنوب‬
‫مترجمی زبان واحد تهران شمال‬
‫مهندس ی نفت واحد تهران جنوب‬
‫مهندس ی شیمی واحد تهران شمال‬
‫مهندس ی صنایع واحد تهران شمال‬
‫علوم مهندس ی صنایع غذایی واحد تهران شمال‬
‫شیمی کاربردی علوم داروئی‬
‫صنایع غذایی علوم تحقیقات‬
‫علوم ورزش ی واحد تهران‬