SOU 1946:31

download report

Transcript SOU 1946:31

Uppdraget
 rapporten ska ge en bakgrund och en
lägesbeskrivning
 utgöra ett underlag för föreningens fortsatta
arbete
 vara ett kunskapsunderlag för opinionsbildning
 ha en översiktlig karaktär
 om möjligt ge förslag på hur en definition av ett
skolbibliotek skulle kunna se ut
Valfrid Palmgren
Förslag angående de åtgärder, som från statens
sida böra vidtagas för främjande af det allmänna
biblioteksväsendet i Sverige. 1911.
1940-talet
 SOU 1946:31 Skolans inre arbete. Synpunkter på
fostran och undervisning. 1940 års skolutrednings
betänkanden och utredning
 SOU 1948:27 Betänkande med förslag till riktlinjer
för det svenska skolväsendets utveckling (1946
års skolkommission)
 SOU 1949:28. Folk- och skolbibliotek. Betänkande
och förslag avgivet av Folkbibliotekssakkunniga
1950 och 1960-talet
 SOU 1952:44. Förenklad statsbidragsgivning
 SOU 1969:37. Utbildning för bibliotek, arkiv och
informatik
1970-talet
 SOU 1972:66. Ny kulturpolitik.
 SOU 1974:5. Boken: Litteraturutredningens
huvudbetänkande i 1968 års litteraturutredning
 SOU 1973:1. Litteraturen i skolan. Bilaga till
litteraturutredningens huvudbetänkande
 SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. (SIA)
1980-talet
 SOU 1984:23. Folkbibliotek i Sverige: betänkande
av folkbiblioteksutredningen
 Ds U 1982:17. Folkbiblioteksutredningen.
Folkbibliotekens samverkan med skolan: rapport
från en arbetsgrupp inom
Folkbiblioteksutredningen.
 SOU 1984:30. Läs mera. Slutbetänkande av 1982
års bokutredning
2012
 SOU 2012:65. Läsandets kultur – slutbetänkande
av Litteraturutredningen
Skolbibliotek –en hyllningsdikt
 Biblioteket bör vara skolans hjärtpunkt. Dess roll
kommer i framtiden att vara betydligt större än den
i allmänhet varit i skolorna hittills. (SOU 1948:27)
 Principen om obligatoriska skolbibliotek som ett
oundgängligt organisatoriskt led i skolans arbete har
under alla diskussioner om vårt skolväsen under det
senaste decenniet starkt hävdats. (SOU 1949:28)
 Ett individualiserande arbetssätt kräver riklig tillgång
på böcker och annat arbetsmaterial. Biblioteket
skall utgöra ett centrum för elevernas studiearbete
individuellt och i grupp. (SOU 1948:27)
 Skolbiblioteket är skolans mest mångsidiga
instrument för undervisning och fostran. Utan
skolbibliotek kan vår tids skola ej fullgöra sin uppgift,
rätt utnyttjat bör biblioteket bli centrum i skolans
arbetsliv. (SOU 1946:31)
 I skolbiblioteket skall smaken för och vanan vid god
läsning grundläggas och utvecklas. (SOU 1946:31)
 Den, som i barndomen lärt sig att använda
biblioteket, har lättare att finna vägen dit även som
vuxen. Att barnen få tillgång till bibliotek är därför ur
skolundervisningens och folkbildningsarbetets
synpunkt ett intresse av den allra största vikt. (SOU
1924:5)
 Ett välförsett skolbibliotek tillhör de nödvändiga
förutsättningarna för arbetet. (SOU 1961:30)
 Skolan måste tillmätas största betydelse just när
det gäller att väcka och vidmakthålla intresse för
läsning av värdefull litteratur. (SOU 1973:1)
 För de fria och frivilliga aktiviteterna är
skolbiblioteket en viktig resurs…// men som inte
alltid är fullt utnyttjad. (SOU 1974:53)
 Regeringen anser att skolbibliotek spelar en så
viktig roll för att stimulera elevernas intresse för
läsning och litteratur samt för att tillgodose deras
behov av material för utbildningen att det är
motiverat med en egen bestämmelse i skollagen.
(Prop.2009/10:165)
 Vår förhoppning är att den nuvarande
regleringen tillsammans med vårt förslag…//
innebär att skolbiblioteken blir den viktiga resurs
som de bör kunna vara. (SOU 2012:65)
Vad är ett skolbibliotek?
 En av de viktigaste institutionerna i en amerikansk skola är
biblioteket, vilket inte som i de flesta svenska skolor är en
lånedepå, öppen vissa timmar i veckan under en lärares
överinseende, utan en studie- och rekreationsplats under hela
den tid, skolan är igång. Det är oftast synnerligen tilltalande
inrett med vackra möbler och konstverk och försett inte
endast med böcker utan även med tidskrifter och tidningar. –
Få praktiska detaljer inom den amerikanska skolan är mera
lämpade för export än denna. (Gösta Franzén, Amerikansk
kateder och svensk.1947. Citatet är hämtat från SOU 1949:28
s.117)
 Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och
ordnad resurs av medier och information som ställs till
elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas
lärande. (Prop. 2009/10:165)
Mer verkstad!
1.
Skolbiblioteken behöver nationella och
övergripande mål.
2.
Skolbiblioteken behöver extra stimulansåtgärder
för att en överlag godtagbar standard ska kunna
uppnås inom rimlig tid.
3.
Skolbibliotekens bemanning behöver granskas
och åtgärdas.
4.
Skolbibliotekens roll för utbildningen behöver
kartläggas och utvärderas.
5.
Skolbiblioteken behöver bli föremål för nationella
utvecklingsinsatser i syfte att anpassa
verksamheten till den digitala tekniken.