Tillträde till COTIF 1999

Download Report

Transcript Tillträde till COTIF 1999

Tillträde till COTIF 1999
Delbetänkande av Järnvägstrafikutredningen, SOU 2014:26
Järnvägstrafikutredningen
• Utredningen tillsattes under hösten 2013,
kommittédirektiv 2013:79
• Första del: delbetänkande om svenskt tillträde till
COTIF 1999 och förslag till författningsändringar,
SOU 2014:26
• Andra del: slutbetänkande senast 27 februari 2015
Järnvägstrafikutredningen
Särskild utredare justitierådet Svante O. Johansson
Utredningssekreterare hovrättsassessorn Mirja Högström
Expertgrupp
SOU 2014:26 i maj 2014
• SOU 2014:26 kan laddas ner från www.regeringen.se
FÖRSLAG:
• Sverige ska ansluta sig till COTIF 1999
• Inga reservationer
• CIV- och CIM-linjer ska anmälas
COTIF 1999
COTIF 1999 i gällande lydelse, se http://www.otif.org/
• ändringsprotokollet från 1999
• grundfördraget från 1980
• protokollet om privilegier och immunitet
• bihangen
COTIF 1999; bihangen
CIV
(enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av
resande på järnväg) (A)
CIM
(enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av
gods på järnväg) (B)
RID
(reglementet om internationell järnvägstransport av farligt
gods) (C)
CUV (enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i
internationell järnvägstrafik) (D)
COTIF 1999; bihangen
CUI
(enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av infrastruktur i
internationell järnvägstrafik) (E)
APTU (enhetliga rättsregler för validering av tekniska standarder
och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för
järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik) (F)
ATMF (enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av
järnvägsmateriel som används i internationell trafik) (G)
SOU 2014:26; författningsändringar
Förslag till ändringar och tillägg i bl.a.
 lagen om internationell järnvägstrafik
 järnvägslagen
 järnvägsförordningen
 förordningen om transport av farligt gods
Nya bestämmelser föreslås träda i kraft ”den dag
regeringen bestämmer”.
SOU 2014:26; konsekvenser
• Företagen
• Trafikverket
• Transportstyrelsen
Fortsatt arbete
• Vad händer nu?
Sista sidan….
Tack för uppmärksamheten!