Samsjuklighet

Download Report

Transcript Samsjuklighet

Samsjuklighet

Missbruk/beroendet Neuropsykiatriska störningar

Dominerande psykiatriska störningar hos patienter med drog/substansberoende/missbruk  Depression/ångest 20-60%  Psykoser 15-20%  Personlighetsstörningar 50-90%

Aspergers syndrom

        35% av vuxna har flera diagnoser: Ångest Depression Manier Ätstörningar Självskadebeteende Förvirringstillstånd, aggression Alkohol-och drogmissbruk är relativ ovanligt och lätt att bryta

Förekomst ADHD

 3-5% av befolkningen har ADHD  /4-5% svår ADHD/  30-50% har kvarstående problem i vuxen ålder  15-31% uppfyller ADHD-kriterier fullt ut även i vuxen ålder

ADHD och beroende

30 % av alla blandmissbrukare majoriteten av dem som börjar som mycket unga och som har svårast för att sluta 25 % av klinterna inom kriminalvården hälften av alla livstidsdömda 30 - 40 % av uteliggarna och de härbärge-boende (gissningsvis - Soc sekr. Sthlm , VC Hemlösa Gbg, Dr Lars Seligman ) Suicid och bråd död i unga år

trotsar, provocerar, skyller på andra, hämndlysten Våldsbenägen,förstör, stjäl, bryter mot regler

Antisocial Personlighetsstörning impulsiv, irritabel, aggressiv, ansvarslös, okänslig

ADHD

Trotssyndrom uppförandestörning antisocial personlig hetsstörning

ADHD Instabil personlighetsstörning ” borderline ”

LIDANDE VID PSYKISKA PROBLEM KAN LEDA TILL MISSBRUK      RASTLÖSHETSKÄNSLA KAOSKÄNSLA /ADHD/ BESVÄRANDE TVÅNGSTANKAR/TVÅNGSHANDLINGAR TICS PERCEPTIONSSTÖRNINGAR (Förmåga att ta till sig intryck från omgivningen via de fem sinnena-syn,hörsel,känsel,lukt och smak är störd. Svårigheterna ligger i att samordna sinnesintrycken till en fungerande helhet)  Vid ADHD;AUTISMSPEKTRUM;TOURETTE

Bakomliggande psykiatrisk sjukdom hos 60-85% hos unga vuxna med missbruk/beroende schizofreni förstämningssyndrom/bipolaritet ångesttillstånd uppförandestörning med eller utan ADHD - stor risk att utveckla missbruk/beroende Missbruket måste avbrytas för att grundproblematiken ska kunna behandlas med god resultat Bruk av alkohol och droger kan imitera många symptom

Vid ADHD

 I hjärnan skapas ett område med störningar i dopaminreglering som är förknippad med minskad uppfattning om belöning och förvärrad kognition

Sammanfattning

 ADHD och missbruk är två skilda tillstånd,men de båda har dysreglering av en eller flera dopaminärga kretsar.

 ADHD är accocierad med tidigare debut av missbruk,mer svårartat beroende och svårare att upprätthålla avhållsamhet