KVADAR PRAVOUGLI PARALELOPIPED SVOJSTVA KVADRA Šta

Download Report

Transcript KVADAR PRAVOUGLI PARALELOPIPED SVOJSTVA KVADRA Šta

KVADAR
PRAVOUGLI
PARALELOPIPED
SVOJSTVA KVADRA
Šta je kvadar?
• U koju grupu geometrijskih tijela
spada kvadar?
• Kvadar spada u grupu rogljastih
geometrijskih tijela i to u grupu
prizmi.
• Od čega se sastoji površ kvadra?
• Od pravougaonika
KVADAR
ROGLJASTO
GEOMETRIJSKO
TIJELO
PRIZMA
Kvadar je rogljasto geometrijsko
tijelo ograničeno sa 6 pravougaonika
1.
POVRŠ kvadra čine pravougaonici. Ti
pravougaonici su strane kvadra
2.
Stranice pravougaonika nazivaju se IVICE ili
BRIDOVI
3.
Tačke presjeka ivica nazivaju se tjemena ili
vrhovi kvadra
STRANE KVADRA
• Strane kvadra su
pravougaonici.
H
G
F
E
C
D
A
B
• Zadatak: Ispišimo
sve pravougaonike
(strane) kvadra:
ABCDEFGH
• Prednja - ABEF,
zadnja - ______,
gornja - ______,
donja - _______,
lijeva - _______ i
desna - _______.
IVICE KVADRA
H
G
• Ivice ili bridovi
ovog kvadra su
duži.
F
E
C
D
A
B
• Zadatak:
Ispišimo sve ivice
kvadra
ABCDEFGH!
• Koliko kvadar ima ukupno ivica?
• Koliko ukupno ima tjemena.
H
E
G
F
C
D
A
B
Susjedne strane
Suprotne, naspramne ili paralelne strane
H
E
G
F
D
A
C
B
DIMENZIJE KVADRA
Iz svakog tjemena kvadra polaze po tri međusobno
okomite ivice.
Na primjer iz tjemena B polaze ivice (duži): IABI,
IBCI i IBFI.
Ove dužine ivica predstavljaju tri dimenzije
kvadra: DUŽINU, ŠIRINU I VISINU KVADRA.
H
G
E
D
A
DUŽINA
VISINA
F
C
B
H
G
F
E
C
D
A
B
Zadatak: Neka je T skup tjemena, I skup ivica, a S skup
strana kvadrata ABCDEFGH prikazanog na slici. Napiši te
skupove i njihove brojnosti (to jest broj elemenata) n(T),
n(I), i n(S).
T =(A, B, C, D, E, F, G i H)
n (T) = 8
I =(_______________)
n (I) =
S =(_______________)
n (S) =
PRAVOUGLI
PARALELOPIPED
H
E
G
F
D
A
C
B