prezentacja z konferencji. - Ćwiczę, uczę się, wygrywam

Download Report

Transcript prezentacja z konferencji. - Ćwiczę, uczę się, wygrywam

Ćwiczę, uczę się, wygrywam
Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Okres realizacji: marzec 2013 r. – maj 2014 r.
Cele projektu są zgodne z założeniami
„Strategii rozwoju edukacji województwa
kujawsko-pomorskiego na lata 2008 – 2013”
Opis problemu
Zachowanie wielu uczniów gimnazjów naszego
woj. /chłopców i dziewcząt/ odbiega od społecznie
akceptowanego.
Uczniowie :
- łamią zasady obowiązujące w szkole
- nie przestrzegają norm moralnych
- nie potrafią funkcjonować w grupie
- mają kłopoty ze skuteczną komunikacją
- nie wywiązują się z powierzonych ról
- nie przestrzegają podstaw kultury bycia
- wykazują zachowania agresywne
Cel główny projektu
Kształtowanie społecznie akceptowanych
zachowań 1500 uczniów zagrożonych
niedostosowaniem społecznym ze 100
gimnazjów z woj. kujawsko-pomorskiego
poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych
od marca 2013 r. do maja 2014 r.
Cele szczegółowe projektu
• Zmiana nieakceptowanych społecznie zachowań 1500
uczniów w wyniku zastosowania nowatorskich działań
edukacyjnych i wychowawczych na zajęciach
pozalekcyjnych w okresie realizacji projektu.
• Przyrost u1500 uczniów umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych i konfliktowych poprzez udział
w warsztatach z psychologiem w okresie realizacji
projektu.
• Rozwój u 1500 uczniów kompetencji kluczowych,
zainteresowań matematyczno- przyrodniczych,
językowych, ICT poprzez udział w zajęciach
pozalekcyjnych w okresie realizacji projektu.
Grupa docelowe
• 1500 uczniów kl. I ze 100 gimnazjów woj.
kujawsko-pomorskiego, przejawiających
zachowania społecznie nieakceptowane
z rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych,
• wielkość grup: 17 uczniów, szkoły specjalne
5-8,
• projekt zakłada utrzymanie stałej liczby
uczniów przez okres jego trwania,
• kryteria doboru /zostaną omówione w innym punkcie programu/
Zadania w projekcie
1. Realizacja programów rozwojowych szkół
w obszarze wychowania /39 tygodni/:
2. Prowadzenie wsparcia psychologicznego
3. Ewaluacja zadań projektowych w szkołach
Ad.1 - przygotowanie programów /opiniuje KO w Bydgoszczy/
- opracowanie przez wybranych nauczycieli
nowatorskich programów zajęć pozalekcyjnych
/wyeksponowane elementy wychowawcze, opiniują przedmiotowcy z KPCEN w Bydgoszczy/,
- każdy uczeń bierze udział we wszystkich zajęciach,
- 39 h zajęcia pozalekcyjne informatyczne
- 39 h zajęcia matematyczno-przyrodnicze
- 39 h zajęć językowych
- 39 h zajęcia sportowe
- 30 h wsparcia psychologicznego
Uczeń w projekcie będzie uczestniczył
łącznie w 186 h zajęć pozalekcyjnych.
Oczekiwane rezultaty
• 70% uczestników projektu podwyższy ocenę
z zachowania
• 70% uczniów poradzi sobie w sytuacjach
trudnych i konfliktowych
• 70% uczniów podniesie swoją samoocenę
lub poprawi swoją pozycję w grupie
rówieśniczej
• 70% uczestników dostrzeże potrzebę
spędzania czasu wolnego na akceptowany
społecznie
Oczekiwane rezultaty
• 70% uczniów podniesie wybrane
kompetencje kluczowe
• 70 % uczniów zakwalifikowanych do projektu
będzie systematycznie uczestniczyć
w zajęciach pozalekcyjnych
• 70% dziewcząt uczestniczących w projekcie
podniesie samoocenę w obszarze
umiejętności matematyczno-przyrodniczych
i informatycznych
• 70% uczniów pozna akceptowane społecznie
normy i zasady zachowania
Oczekiwane rezultaty
• 70% uczniów stosuje zasadę fair play
• 70% uczniów uzyska świadomość wyboru
własnej ścieżki zawodowej i edukacyjnej
Produkty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100 gimnazjów objętych wsparciem
4 rodzaje zajęć pozalekcyjnych
400 programów nowatorskich zajęć pozalekcyjnych
400 scenariuszy zajęć pozalekcyjnych
100 programów rozwojowych szkół
3 spotkania informacyjno-promocyjne dla dyrektorów szkół
3 spotkania informacyjno - instruktażowe dla nauczycieli
współpracujących z asystentami projektu
3 spotkania informacyjno – instruktażowe w roku szkolnym
2013/2014
30 h warsztatów grupowych z psychologiem
programy warsztatów psychologicznych
1 spotkanie informacyjno – promocyjne dla psychologów
Konferencja sprawozdawcza dla psychologów
• Strona www projektu
Produkty
• Karty obserwacji
• Kwestionariusze ankiet do badania na wejściu i wyjściu
• Kwestionariusz ankiet badających stopień zadowolenia ucznia
z zajęć pozalekcyjnych i warsztatów psychologicznych
• Kwestionariusze ankiet ewaluacyjnych dla ucznia, nauczyciela
• Kwestionariusz wywiadów dla ucznia, nauczyciela i nauczyciela
współpracującego z asystentem projektu
• Konferencja podsumowująca działania projektowe.
Koszty projektu
• Koszty ogółem – 2 807 310, 16 zł
• Realizacja programów rozwojowych
w szkołach - 1 311 600, 00 zł
• Realizacja wsparcia psychologicznego
w szkołach – 882 000,00 zł
• Koszt dowozu uczniów na zajęcia –
166 320,00 zł
• Koszt ewaluacji zadań projektowych
w szkołach – 43 030,00 zł
• Cross-financing zakup wizualizerów
dla szkół – 188 000,00 zł
• Koszt przypadający na uczestnika – 1871,54 zł.
Kadra zarządzająca
projektu
Koordynator projektu
Wiesława Tomasiak - Wyszyńska
[email protected]
Tel. 52 349 31 50 w.45
Asystenci projektu
Wiesława Kitajgrodzka
[email protected]
Tel. 52 349 31 50 w.43
Izabela Nowakowska
[email protected]
Tel. 52 349 31 50 w.45
Violetta Panfil-Smolińska
[email protected]
Tel. 52 349 31 50 w.43
Dariusz Sitkowski
[email protected]
Tel. 52 349 31 50 w.46
Prezentacja materiałów konferencyjnych
•
•
•
•
•
•
Kalendarz projektu (?)
Kryteria doboru grupy docelowej
Struktura programu zajęć pozalekcyjnych
List do nauczycieli
Zakres zadań nauczyciela realizującego zajęcia pozalekcyjne
Zakres czynności nauczyciela współpracującego
z asystentem
• Harmonogram działań związanych z procedurą wyłonienia
nauczycieli do projektu – negocjacje bez ogłoszenia
• Formularz zgłoszenie nauczycieli do prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych
Realizacja projektowych zajęć
pozalekcyjnych w szkołach
• Opracowanie programów rozwojowych szkół
• Wyłonienie grupy docelowej
• Wyłonienie nauczycieli do projektu
• Opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych
• Opiniowanie programów przez ekspertów
• Publikacja najciekawszych scenariuszy zajęć
Program zajęć pozalekcyjnych
Cel: zmiana postaw i zachowań uczniów na społecznie
akceptowane, rozbudzanie zainteresowań
•
Programy zajęć pozalekcyjnych muszą zawierać:
nowatorskie i zróżnicowane metody i formy pracy
wspierające rozwój ucznia o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i wychowawczych.
• Opracowując program zajęć pozalekcyjnych należy
koniecznie uwzględnić cel główny i cele szczegółowe
projektu oraz założone rezultaty.
Struktura programu zajęć pozalekcyjnych
1.
2.
3.
4.
Wstęp: szkoła, rodzaj zajęć, liczba uczniów uczestniczących
w poszczególnych zajęciach pozalekcyjnych, charakterystyka grupy,
nauczyciel prowadzący.
Cele ogólne programu z uwzględnieniem celu ogólnego projektu.
Cele szczegółowe programu z uwzględnieniem celów szczegółowych
Tabelaryczne ujęcie programu:
Tematyka zajęć
( podstawa
programowa)
39 h
Historia regionu
Liczba Wymagania
godzin szczegółowe –
treści nauczania
Sposoby
osiągania celów
wychowania
i kształcenia
3
- rozpoznaje główne
Potrafi:
rodzaje skał
• Wycieczka …
zapisana
występujących
• Zadania
turystyczne
mojego regionu
Kształtowane
kompetencje
kluczowe
Uczeń:
w skałach
Walory
Opis
założonych
osiągnięć
uczniów.
4
• rozpoznać
podstawowe
społeczne
i obywatelskie
w najbliższej okolicy
edukacyjne, np.
rodzaje skał,
szkoły
skompletować
• wyjaśnić nazwę
- podaje przykłady ich
zastosowania,
- Opisuje zajęcia
ludności, charakter
produkcji rolnej
- efektywnie
współpracuje
w zespole
zbiór skał wraz
z ich opisem
• Metoda projektu
• Studium
przypadku
„Białe Kujawy”,
• wykazać
zależność ….
• stosować
zasady
• Drama
efektywnej
• Inne metody
współpracy
aktywizujące
Kompetencje
• konstruktywnie
• Realizacja wsparcia psychologicznego:
(9 miesięcy – od września 2013 r. do maja 2014 r.)
60 h w szkole z podziałem na 2 grupy
- 3h w miesiącu (łącznie 30h x 2 grupy)
- forma warsztatowa prowadzona przez zewnętrznych
psychologów
•
Obszary wsparcia:
- komunikacja interpersonalna w grupie rówieśniczej
- radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
- wzmacnianie poczucia własnej wartości
- kształtowanie akceptowanych społecznie zachowań.
• Finansowanie dowozu
Dokumentowanie zadań
projektowych
UMOWY:
wypełnienie
danych
RACHUNKI
DZIENNIKI
ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH
(ZGODNIE
Z TRANSZAMI)
NAUCZYCIEL
WSPÓŁPRACUJĄCY
SEMESTRALNY
HARMONOGRAM
PROWADZONYCH
W SZKOLE
ZAJĘĆ
PROJEKTOWYCH
KARTY CZASU
PRACY
(KUMULOWANIE)
PROGRAMY ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH
MONITOROWANIE I EWALUACJA PROJEKTU
MONITOROWANIE
REJESTRACJA
POSTĘPÓW
(karty obserwacji)
WIZYTY
ASYSTENTÓW
BADANIE
STOPNIA
ZADOWOLENIA
Z ZAJĘĆ
OCENA ZACHOWANIA
EWALUACJA
CZY
ZREALIZOWANO
CELE
PROJEKTU
CZY
OSIĄGNIĘTO
OCZEKIWANE
REZULTATY
Monitorowanie
•Wizyty w szkołach – kontrola frekwencji, zgodności
przebiegu zajęć pozalekcyjnych z przesłanym
harmonogramem, prowadzenia dokumentacji projektowej,
promocji projektu w środowisku szkolnym i lokalnym
• Badanie stopnia zadowolenia ucznia z udziału
w zajęciach pozalekcyjnych i warsztatach
psychologicznych.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań
projektowych w szkole przez nauczycieli współpracujących
z asystentami - XII 2013 r., maj 2014 r.
• Przekazywanie informacji zbiorczej dotyczącej ocen
zachowania uczniów (semestralnych i końcoworocznych).
Ewaluacja projektu
Badanie stopnia osiągnięcia celów i rezultatów
projektu.
•Badanie „na wejściu i wyjściu„
- kwestionariusz ankiety do samooceny ucznia
zachowań i postaw, relacji w grupie, radzenia sobie
w sytuacjach trudnych i konfliktowych, radzenia sobie
ze złością i agresją, sposobów spędzania czasu
wolnego i diagnozujących zainteresowania ucznia
- kwestionariusz ankiety do oceny ucznia przez
nauczyciela
•Badania końcowe:
- ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli
- kwestionariusze wywiadu dla losowo wybranych
nauczycieli i uczniów
•Przygotowanie raportu końcowego przez
koordynatora projektu.
.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
.