Rolnictwo Ekologiczne

Download Report

Transcript Rolnictwo Ekologiczne

Możliwość wsparcia dobrych praktyk w rolnictwie ekologicznym po 2013 r.

Falenty, 7- 8.12.2011 r.

Anna Klisowska

Naczelnik Wydziału Działań Rolnośrodowiskowych i Bioróżnorodności Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW [email protected]

PLAN PREZENTACJI:

    Cele Wspólnej Polityki Rolnej Filar I i Filar II w kontekście działań na rzecz ochrony środowiska  Proponowane działania w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich: Program Rolnośrodowiskowy   Rolnictwo Ekologiczne Systemy jakości dla produktów rolnych i produktów spożywczych Podsumowanie 2

CELE WPR

STARE CELE

„zagwarantowanie dostaw żywności po przystępnych cenach”

• zwiększenie produkcji rolnej • stabilizacja rynku • ochrona konsumentów i producentów • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego

NOWE CELE (PROPOZYCJE)

zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego,

zwiększenie konkurencyjności europejskiego sektora rolnego

, – rozwój produkcji energii odnawialnej, – Dostarczanie dóbr publicznych: •

ochrona środowiska

na obszarach wiejskich (różnorodność biologiczna, gospodarka zasobami wodnymi…) • mitygacja i adaptacja do zmian klimatycznych .

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE i OCHRONA ŚRODOWISKA

jako cele WPR

Rolnictwo Ekologiczne

nabiera jeszcze większego znaczenia

WPR a środowisko

I FILAR – Zazielenienie

II FILAR oferowane w programach rozwoju obszarów wiejskich bardziej ukierunkowane działania

Zazielenienie I filara …

ma służyć poprawie efektywności środowiskowej WPR, poprzez wspieranie środków ochrony środowiska stosowanych w całej UE przez wprowadzenie obowiązkowego „ekologicznego” składnika w ramach przyszłych płatności bezpośrednich.

KE proponuje, aby zazielenienie I filara obejmowało:

30% rocznego budżetu krajowego    Dywersyfikacja upraw Utrzymanie trwałych użytków zielonych Utrzymanie obszarów proekologicznych   Rolnictwo ekologiczne Obszary Natura 2000 – po spełnieniu wymogów wynikających z dyrektyw

Zazielenienie I filara …

płatność za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska •

Dywersyfikacja upraw

– dla gruntów ornych ponad 3 ha, nie wykorzystywanych do produkcji traw, nie są w całości ugorowane, nie są w całości objęte uprawami rosnącymi w wodzie; – uprawia się co najmniej 3 różne uprawy, żadna z nich nie ma mniej niż 5%, a główna uprawa nie przekracza 70% – Proporcje dotyczące poszczególnych upraw, definicja uprawy – w aktach delegowanych 8

Zazielenienie I filara …

płatność za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska •

Trwałe użytki zielone:

– Utrzymanie powierzchni trwałych użytków zielonych – obszar referencyjny określany na podstawie wniosków z 2014 roku – Możliwość przekwalifikowania do 5% TUZ •

Obszar proekologiczny

– 7% gruntów (z wyłączeniem TUZ) ma stanowić obszar proekologiczny, np. grunty ugorowane, tarasy, strefy buforowe, elementy krajobrazu, obszary zalesione 9

Projekt nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady rozdziela przepisy regulujące zasady przyznawania pomocy w ramach Programu Rolnośrodowiskowego i Rolnictwa Ekologicznego Art. 29

Agri-environment- climate ???????????

Art. 30

Organic farming Rolnictwo ekologiczne

11

Art. 29: Program rolnośrodowiskowy i działania klimatyczne

Zakres

Wsparcie dostępne na obszarze całego terytorium państwa członkowskiego zgodnie z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi szczególnymi potrzebami i priorytetami Wsparcie podejmuje się dobrowolnie i obejmuje co najmniej 1 zobowiązanie rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące gruntów rolnych Płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują jedynie zobowiązania, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy Wsparcie rolnictwie może być udzielane także dla zachowania zasobów genetycznych w

Beneficjenci

Rolnicy Grupy rolników Grupy rolników i inni właściciele gruntów Inni właściciele gruntów, w należycie uzasadnionych przypadkach Grupy innych właścicieli gruntów, w należycie uzasadnionych przypadkach

Program rolnośrodowiskowy i działania klimatyczne

Zakres

Wsparcie dostępne na obszarze całego terytorium państwa członkowskiego zgodnie z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi szczególnymi potrzebami i priorytetami Wsparcie podejmuje się dobrowolnie Płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują jedynie zobowiązania, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy

Beneficjenci

Rolnicy Grupy rolników Grupy rolników i inni właściciele gruntów Inni właściciele gruntów, w należycie uzasadnionych przypadkach Grupy innych właścicieli gruntów, w należycie uzasadnionych przypadkach 13

Program rolnośrodowiskowy i działania klimatyczne

Stawki wsparcia

600 na hektar rocznie na uprawy jednoroczne W 900 na hektar rocznie na specjalne uprawy wieloletnie 450 na hektar rocznie na inne użytkowanie gruntów 200 na hektar rocznie na rzecz lokalne rasy rolników na dużą jednostkę przeliczeniową „DJP” na zwierząt gospodarskich, których hodowla jest zagrożona wyjątkowych przypadkach kwoty te mogą być zwiększone, uwzględniając szczególne okoliczności

Akty delegowane

Roczne przedłużanie zobowiązań, ekstensyfikacja chowu zwierząt gospodarskich, ograniczenie użycia nawozów, środków ochrony roślin lub innych środków, hodowla lokalnych ras zwierząt gospodarskich, których hodowla jest zagrożona lub zachowanie zasobów genetycznych roślin,

14

Program rolnośrodowiskowy i działania klimatyczne

Informacje szczegółowe

działanie obowiązkowe w ramach PROW; • zobowiązania podejmuje się na okres od 5 do 7 lat; w uzasadnionych przypadkach okres może być dłuższy; roczne przedłużenie po zakończeniu okresu początkowego; • • wprowadzenie w ramach podstawy programu rolnośrodowiskowego elementu tzw.

greeningu;

płatności obejmują jedynie zobowiązania, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy obejmujące: odpowiednie obowiązkowe wymogi wzajemnej zgodności, “zielone” środki Filaru 1, minimalne wymagania dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz innych krajowych zobowiązań

15

Art. 29: Podstawa dla środka RŚK

Płatność RŚK Podstawa RŚK Utracony dochód i poniesiony koszt ze wzg. na podjęte zobowiązanie (+ koszty transakcyjne w razie potrzeby)

Odpowiednie minimalne wymagania nawozów i środków ochrony roślin + inne krajowe Wymogi obowiązkowe

„Zazielenienie” ( zróżnicowanie upraw, obszary ekologiczne, trwałe użytki zielone) Wzajemna zgodność (SMRs + Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska)

16

Program rolnośrodowiskowy i działania klimatyczne

Informacje szczegółowe

• • • • • i p łatności rekompensują utraconych transakcyjne grupę rolników) całość lub część dodatkowych kosztów dochodów w wyniku podjętych zobowiązań. Koszty mogą być dodane (max 20% premii wypłaconej z tytułu zobowiązania lub 30% w przypadku podejmowanego zobowiązania przez państwa wykonania członkowskie powinny dążyć do zapewnienia osobom podejmującym zobowiązania w wiedzę i informację niezbędną do w ramach tego środka nie można udzielać wsparcia na zobowiązania objęte środkiem dotyczącym rolnictwa ekologicznego usługi doradcze dla rolników lub umożliwienie im korzystania ze szkoleń w ramach oferowanego wparcia rolnośrodowiskowego; dla działań: program rolnośrodowiskowy i rolnictwo ekologiczne (art. 30) wskazano konieczność wprowadzenia klauzuli weryfikacji pozwalającej na dostosowanie zobowiązania do zmienionego (w trakcie realizacji zobowiązania) zakresu podstawowych wymagań.

17

Art. 30: Rolnictwo ekologiczne

Zakres

 Dobrowolne przejście na ekologicznego 834/2007 wsparcie na utrzymanie lub praktyki i metody rolnictwa określonego w Rozporządzeniu  Wsparcie może zobowiązań wykraczających poza odpowiednie obowiązkowe normy być udzielane tylko do

Beneficjenci

– – Rolnicy Grupy rolników

Poziom wsparcia

– 600 na jednoroczne hektar rocznie na uprawy – 900 na hektar rocznie na specjalne uprawy wieloletnie – 450 na hektar użytkowanie gruntów rocznie na inne W mogą wyjątkowych przypadkach kwoty te być zwiększone, szczególne okoliczności uwzględniając

18

Art. 30: Rolnictwo ekologiczne

Informacje szczegółowe:

działanie to jest dobrowolne; Płatności obejmują jedynie zobowiązania, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy obowiązkowe obejmujące: odpowiednie wzajemnej wymogi zgodności, “zielone” środki Filaru 1, minimalne wymagania dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz innych krajowych zobowiązań zobowiązania podejmuje się na okres od 5 do 7 lat; w uzasadnionych przypadkach okres może być dłuższy; roczne przedłużenie po zakończeniu okresu początkowego

19

Art.30: Podstawa dla rolnictwa ekologicznego

Płatność RE Podstawa RE Utracony dochód i poniesiony koszt Ze wzg. na podjęte zobowiązanie (+ koszty transakcyjne w razie potrzeby)

Odpowiednie minimalne wymagania nawozów i środków ochrony roślin + inne krajowe Wymogi obowiązkowe

Wzajemna zgodność (SMRs + Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska)

20

Art. 30: Rolnictwo ekologiczne

Informacje szczegółowe:

Dla działań: program rolnośrodowiskowy i rolnictwo niektóre zasady realizacji zobowiązania (art. 47): ekologiczne określono także  zmiana (liczba powierzchni zobowiązania hektarów) jeśli osiągnięcie celu środowiskowego zobowiązania nie jest zagrożone;  uregulowano kwestie przeniesienia gospodarstwa i siły wyższej 21

Art. 17 Systemy jakości dla produktów rolnych i produktów spożywczych

 •      Wsparcie może obejmować rolników pierwszy raz wstępujących w: systemy jakości produktów rolnych, bawełny, produktów spożywczych, uznanych przez legislację unijną systemy jakości produktów rolnych, bawełny, produktów spożywczych rozpoznanych przez Państwo Członkowskie, spełniających odpowiednie kryteria, określone w rozporządzeniu Dobrowolne systemy certyfikacji Cz. Za funkcjonowania dobrowolnych produktów rolnych uznanych przez P spełniające wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla systemów certyfikacji Maksymalny okres wsparcia - 5 lat Wsparcie w postaci rocznej premii, uzależniona od wysokości kosztów stałych wynikających z udziału we wspieranych systemach której wysokość będzie Nie przewidziano wsparcia na realizację kampanii informacyjnych i promocyjnych, dotyczących produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości.

PODSUMOWANIE

• Rolnictwo ekologiczne – oddzielne działanie, ogólny kształt działania • Kraj ma decydujący wpływ na ostateczny kształt działania i formę wsparcia • Dotychczasowe doświadczenia i dostępny budżet będą miały decydujące znaczenie dla przyszłych dobrych praktyk rolniczych 23

Dziękuję za uwagę