การติดตั้งและติดตาม การปฏิบัติงานปี 2555

download report

Transcript การติดตั้งและติดตาม การปฏิบัติงานปี 2555

การติดตงและติ
ั้
ดตาม
การปฏิบ ัติงานปี 2555
การติดตงและติ
ั้
ดตาม การปฏิบ ัติงานปี 2555
เป็ นการวางแปลงตัวอย่างแบบวงกลม ขนาด 0.1 เฮกตาร์
โดยเป็ นแปลงแบบถาวร มีการวางหมุดกลางแปลง และติดเบอร์
้
ประจาต ้นไม ้ สามารถวัดการเปลีย
่ นแปลงของการใชประโยชน์
ทด
ี่ น
ิ
และความเพิม
่ พูนของต ้นไม ้ได ้
ปัญหาจากการไปทาการ QA
1.
ั เจน จึงทาให ้มีการปั ก
จากการตกลงในการหาข ้อมูลหมุดไม่ชด
่ เี่ ดิม จึงทาให ้เหมือนเป็ นการติดตัง้ แปลง
หมุดทีใ่ หม่ทไี่ ม่ใชท
ตัวอย่างใหม่ ไม่สอดคล ้องกับการไปทาซ้าแปลงตัวอย่างเดิม
2. การวางแปลงตัวอย่างไม่ถงึ ขนาด 0.1 เฮกตาร์ เนือ
่ งจากมีพน
ื้ ที่
ั จึงทาให ้ขนาดแปลงตัวอย่างมีขนาดเล็กกว่าความเป็ นจริง
ลาดชน
3. การติด Tag (เบอร์) ทีต
่ ้นไม ้นัน
้ บางทีความสูงไม่ถงึ หรือเกิน 1.30
เมตร ทาให ้อาจจะได ้ข ้อมูลทีผ
่ ด
ิ พลาด และ Tag ไม่เรียงตาม
องศา 0 -360 องศา (วนขวา) นัน
้ ทาให ้จะข ้ามและหาเบอร์ทต
ี่ ด
ิ
ต ้นไม ้ไม่ครบได ้
ปัญหาจากการไปทาการ QA (ต่อ)
่ ้อมูลไม่สมบูรณ์ เชน
่ รหัสพรรณไม ้, track log,
4. Tally sheet ใสข
่ งต่างๆ ไม่ครบถ ้วน
เติมคาชอ
้ อ
5. ข ้อผิดพลาดของเครือ
่ งมือและการใชเครื
่ งมือ
วิธก
ี ารหาค่าเฉลีย
่ ค่าพิก ัด เพือ
่ mark waypoint
1.วาง GPS ไว ้ตรงหัวหมุดทีจ
่ ะทาการจับพิกด
ั GPS กดปุ่ ม
mark บนเครือ
่ ง GPS จากหน ้าใดก็ได ้ จากนัน
้ เครือ
่ งจะอยูใ่ นหน ้า
่ น ้า Average
mark waypoint page เลือก ปุ่ ม
กด Enter เข ้าสูห
Location
่ ง Measurement Count มีคา่ ประมาณ 200
2.รอจนค่าในชอ
จึงทาการกด Save
3.เมือ
่ กด save มันจะกลับมาหน ้า Mark Waypoint เลือก ปุ่ ม
OK แล ้วกด Enter ในตัวเครือ
่ ง
4.นาค่าพิกด
ั X ,Y ทีไ่ ด ้จากการเฉลีย
่ มาจดลงใน Tally
่ ง GPS Plot Centre(Site)
Sheet ชอ
5.เมือ
่ ได ้ค่าเฉลีย
่ จุดนัน
้ แล ้วให ้ดูวา่ ค่า X, Y มีความถูกต ้อง
กับจุดกลางแปลงหรือเปล่า ถ ้ามีความถูกต ้องแล ้วก็ทาการวางแปลง
ตัวอย่าง แต่ถ ้ายังก็ให ้ดูวา่ ค่าพิกด
ั X,Y นัน
้ มีคา่ มากหรือน ้อยกว่าค่า
จุดกลางแปลงทีก
่ าหนดให ้ ทาการเคลือ
่ นย ้ายไปตามทิศทีข
่ าด หรือ
เกิน แล ้ว Avg ใหม่ได ้ได ้ค่าทีถ
่ ก
ู ต ้องทีส
่ ด
ุ
วิธก
ี ารตงค่
ั้ า Datum เครือ
่ ง ให้เป็น wgs 1984
1.จากหน ้าใดก็ได ้ กดปุ่ ม enter 2 ครัง้ เพือ
่ เข ้าสู่
หน ้า main menu
2.หน ้า main menu เลือกตรงไอคอน Setup แล ้ว
กดปุ่ ม enter บนเครือ
่ ง เพือ
่ ไปยังหน ้า setup menu
3.หน ้า setup menu เลือกตรงไอคอน Units แล ้ว
กดปุ่ ม enter บนเครือ
่ ง เพือ
่ ไปยังหน ้า Units Setup ตัง้ ค่า
ต่างๆ ดังนี้
่ ง Position Format เลือก UTM UPS
- ชอ
่ ง Map Datum เลือก WGS 84
- ชอ
่ ง Distance/speed เลือก Metric
-ชอ
่ ง Elevation เลือก Meters (m/min)
- ชอ
่ ง Depth เลือก Meters
- ชอ
่ ง temperature เลือก Celsius
- ชอ
่ ง Pressure เลือก Millibars
- ชอ
่ น ้าต่างปกติ
4.กดปุ่ ม Quit เพือ
่ กลับสูห
การบ ันทึก Track log เพือ
่ บ ันทึก
้ ทางเพือ
เสน
่ เข้าแปลงสารวจ
menu
่ น ้า main
1.จากหน ้าใดก็ได ้ กดปุ่ ม enter 2 ครัง้ เพือ
่ เข ้าสูห
2.หน ้า main menu เลือกตรงไอคอน Tracks แล ้วกดปุ่ ม enter
บนเครือ
่ ง เพือ
่ ไปยังหน ้า Tracks
3.หน ้า Track เลือกตรงไอคอน On แล ้วกดปุ่ ม enter บนเครือ
่ ง
เพือ
่ ให ้เครือ
่ งเริมบันทึก Track จาก camp เมือ
่ เดินทางมาถึง จุด STP ก็
ให ้ทาการปิ ด Track โดย เลือกตรง ไอคอน Off แล ้วกด Enter
4.เมือ
่ จะออกเดินทางจาก STP เข ้าไปยังจุดสารวจ ก็ให ้ทาการ
เปิ ด Track อีกครัง้ นึง เมือ
่ เดินถึงจุดสารวจก็ให ้ทาการปิ ด Track
5.เมือ
่ ทาการสารวจเสร็จจะเดินทางกลับก็ให ้ทาการเปิ ด Track
และทาการปิ ด Track เมือ
่ กลับมาถึง Camp
ื่ ตามต ้องการ
6.ทาการ Save track และตัง้ ชอ
***ขณะทีท
่ าการเปิ ด Track สามารถออกไปใช ้ GPS ทางานในหน ้าอืน
่ ๆ
ได ้
การ Calibrating ค่าความสูงใหม่
1.ในหน ้า Altimeter กดปุ่ ม Menu 1 ครัง้ เข ้าหน ้า
Menu เลือก Calibrate Altimeter กด Enter เข ้าไป
่ า่ ความสูงใหม่ทเี่ ราทราบแน่นอนลงไปแล ้วกด
2.ใสค
Enter เพือ
่ กลับไปหน ้าความสูง
การ Calibrating เข็มทิศ
1.ในหน ้า Compass กดปุ่ ม Menu 1 ครัง้ เข ้าหน ้า
Menu เลือก Calibrate Compass กด Enter เข ้าไป
2.เมือ
่ กด เริม
่ ต ้น ให ้ทาตามที่ GPS คือ ให ้ถือเครือ
่ ง
้ ถ ้ามี
ให ้ขนานกับพืน
้ แล ้วหมุนไปทางขวา สองรอบ ชาๆ
้
ข ้อความขึน
้ ว่าชาไป
หรือ เร็ว ไป ก็ให ้ปรับแก ้ตาม
3.เมือ
่ ทาเสร็จถ ้าขึน
้ ข ้อความ “ Calibration
Successful” แสดงว่าทาสาเร็จแล ้ว
ถ ้าขึน
้ ข ้อความ “ Calibration
Failed” แสดงว่าทาไม่สาเร็จ ให ้ทาใหม่
การใชเ้ ครือ
่ งว ัดระยะด้วยแสง Leica Disto
D3a หาระยะในแนวราบ
ก่อนทำกำรยิงเพื่อวัดระยะให้ทำกำรกดปุ่ ม ฟังชัน่
ที่ตวั เครื่ องก่อนเพื่อที่จะให้เครื่ อง
คำนวนระยะทำงในแนวรำบให้ เมื่อกดแล้วสังเกตที่มุมซ้ำยบนของหน้ำจอจะมีสัญลักษณ์ ปรำกฏอยู่
เมื่อจะทำกำรวัดระยะให้กดปุ่ ม
1 ครั้ง โดยที่มีขอ้ จำกัดอยูว่ ำ่ มุมก้มและมุมเงยของเครื่ องจะ
ห้ำมเกิน 50 องศำ โดยจะมีตวั เลขค่ำของมุม ปรำกฏบอกอยู่ และไม่ควรถือเครื่ องเอียงซ้ำยหรื อขวำ เพรำะเครื่ อง
จะไม่สำมำรถวัดค่ำได้
*** ก่อนวัดระยะควรสังเกตอยูเ่ สมอว่ำยังมีสัญลักษณ์ ปรำกฏอยูท่ ี่มุมซ้ำยของหน้ำจออยู่
เพรำะหำกเรำไปกดปุ่ ม CLEAR เครื่ องก็จะทำกำรเอำฟังชัน่ ที่เรำตั้งไว้ออก ทำให้ไม่ได้ค่ำในแนวระนำบที่
แท้จริ ง
การตั้งค่ าให้ เครื่องวัดระยะจากท้ ายเครื่องหรือหัวเครื่อง
กดปุ่ มฟังชั้น
สลับกันไปมำ โดยสังเกตรู ปแบบกำรวัดได้ที่
มุมซ้ำยของเครื่ องว่ำเป็ นแบบวัดจำกท้ำยเครื่ องหรื อหัวเครื่ อง