René Descartes

download report

Transcript René Descartes

René Descartes
1596 - 1650
Simona Konečná
Obsah

Životopis






detstvo
štúdium, armáda
posledná etapa života
Z myšlienok
Oblasti jeho činnosti
Využitie jeho diela v matematike


riešenie rovníc
úprava výrazov
Životopis
detstvo




narodil sa 31. 3. 1596 v La Haye
otec bol radcom parlamentu v
Bretagni
jednoročný stratil matku
osemročný odišiel na štúdia do
kolégia La Fléche v Anjou
Životopis
štúdium, armáda



v roku 1616 študoval právo
a medicínu v Poitiers
roku 1618 vstúpil ako dobrovoľník do
armády - slúžil tam viac ako 10 rokov
počas vojenskej služby sa stretol s
Isaacom Beeckmanom, ktorý sa stal
jeho učiteľom



počas zimy 1619 mal
Descartes niekoľko vízií
alebo snov, ktoré mu
pomohli jasne si určiť
svoje životné dielo
Descartes sa začal
prejavovať ako verejný
mysliteľ
od roku 1629 sa usadil
v Holandsku
Descartova dcéra




v roku 1634 sa Decartes zúčastnil na
jednej francúzskej aktivite
mal románik so slúžkou Héléne – v
dôsledku toho sa 19. 7. 1935 narodila
dcéra Francine
vyhlasoval ju za svoju neter
v septembri 1640 Francine zomrela
na horúčku
Princezná Alžbeta z Čiech



Descartes sa sťahuje do zámku pri
Leidene – o Héléne už nepočujeme
počas tohto obdobia nadviazal vzťah
s princeznou Alžbetou z Čiech – jej
rodina nebola bohatá
ich vzťah prebiehal prostredníctvom
korešpondencie




Descartes sa s najväčšou
pravdepodobnosťou do princeznej
zaľúbil
princezná ho však brala za svojho
učiteľa
Alžbeta sa ale nikdy nevydala
dôsledkom jeho lásky k nej bol jeho
prehlbujúci sa záujem o vášne
Životopis
Posledná etapa života


roku 1649 odišiel do
Švédska
neskôr začal dávať
3-krát za týždeň
4-hodinové lekcie
z filozofie, ktoré
začínali o 5.00 ráno


ochorel však na zápal
pľúc a 11. februára
1650
v Štokholme zomrel
jeho pozostatky sa
do Francúzska dostali
až po sedemnástich
rokoch
Najvýznamnejšie diela








Pravidlá na vedenie rozumu
Svet
Rozprava o metóde
Meditácie o prvej filozofii
Princípy filozofie
Poznámky proti istému programu
Opis ľudského tela
Vášne duše
Rozprava o metóde




najznámejšia Descartova práca
vydal ju v roku 1637 v Leydene
celý názov je: „Rozprava o metóde,
ako dobre viesť svoj rozum a hľadať
pravdu v prírodných vedách“
v nej ukázal, akým spôsobom môže
ľudský duch dôjsť k istým a jasným
poznatkom
Vášne duše



cieľom je poskytnúť kompletné
vysvetlenie vzťahu myseľ – telo
podľa neho pojem ,,vášeň“ treba
chápať v protiklade s ,,chcením“
vášne sú pasívne a aktívne
Podľa Descarta je 6 vášní:
 údiv
 láska
 nenávisť
 túžba
 radosť
 smútok
Z myšlienok
Tu sú na porovnanie 2 rozličné
Descartove myšlienky:

Iba tých pokladám za svojich
priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma
upozornia na moje chyby.

Porovnával som tajomstvá prírody so
zákonmi matematiky. Bol som a som
presvedčený, že ten istý kľúč otvára
dvere k pochopeniu jedného aj
druhého.
Najznámejší výrok:
Cogito ergo sum. Myslím, teda som.
Dubito ergo sum.
- Pochybujem,
teda som.
Zdokonalenie algebraickej
symboliky



navrhol označovať známe aj
neznáme veličiny písmenami, napr. a,
b, c – x, y, z
zaviedol označovanie mocnín tak, že
mocniteľa písal vpravo hore od
mocnenca, napr. a3, a4
rovnosť značil znakom ∞
Meteorológia


jeho významným úspechom v
meteorológii bola teória vzniku dúhy
(1637)
objasnil zvláštny úkaz na oblohe pozorovanie štyroch sĺnk 20.marca
1629 v Ríme - v dôsledku lomu svetla
v atmosfére
Kozmológia
Planéty sa pohybujú okolo
Slnka udržiavané nebeskou
tekutinou ako čln v prúde.
Pravidlá karteziánskej metódy




Štyri základné pravidlá karteziánskej
metódy boli:
pravidlo metodickej pochybnosti
pravidlo analytického postupu
pravidlo syntézy
pravidlo kontroly
Zaujímavosti



známy je ako aj Cartesius – jeho
prívrženci sa nazývajú karteziáni
podľa Descarta zvieratá majú pocity,
hoci nemajú nemateriálnu myseľ a
dušu
vykonával pitvy
Príklady využitia Descartových
poznatkov v matematike
ÚLOHA 1:
Vyriešte sústavu dvoch lineárnych rovníc
s dvoma neznámymi grafickou metódou.
2x+y=5
3x+y=-2
f1:y= -2x+5
x
y1
0
5
-5
15
5
-5
0
-5
-5
20
5
10
f2:y= -3x-2
x
y1
Zostrojíme grafy dvoch lineárnych
funkcii, teda dve priamky.
Riešením sústavy dvoch rovníc s dvoma
neznámymi budú teda súradnice
priesečníka dvoch priamok.
os y
Grafiké riešenie sústavy lineárnych rovníc
-6
-4
-2
20
15
10
5
0
-5 0
-10
-15
-20
-25
y=1
y1
2
x=2
os x
Riešením sústavy je usporiadaná
dvojica čísel x a y, kde x=2 a y= 1
4
6
y2
Grafy priamok sme zostrojili v
karteziánskej súradnicovej sústave
Oxy.
Táto sústava dostala názov z
latinského prepisu mena
Descartes, tj. Cartezius.
ÚLOHA 2:
Upravte daný výraz na súčin
pomocou vzorcov.
Správnosť úpravy overte dosadením.
x2 + 8x + 16 = x2 + 2*4x + 42 =
= (x + 4)2 = (x + 4) * (x + 4)
Skúška správnosti: x = 2
x2 + 8x + 16 = 22 + 8*2 + 16 =
=4 + 16 + 16 = 36
(x + 4)2 = (2 + 4)2 = 62 = 36
36 = 36
Výraz sme upravili správne.
Záver
Použité zdroje
Informácie, ktoré sa nachádzali v
tejto prezentácii, som našla v knihe
Osobnosti filozofie – DESCARTES,
ktorú napísal Garrett Thomson.
Obrázky som stiahla zo stránky
www.google.sk.