File - SMK Sri Rahmat, Johor Bahru

download report

Transcript File - SMK Sri Rahmat, Johor Bahru

Pentaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS)
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Kuasa
Pengarah
Peperiksaan
Dengan
Persetujuan
Menteri
COMPANY LOGO
a
b
c
COMPANY LOGO
20 Jun 2010
14 Mei 2009
18 SEPT 2008
4 OGOS 2008
2005 – 2006
•International
Colloquium
September 2005
•Kuala Lumpur
International
Conference On
Assessment (KLICA)
“Memperkasa PBS
Humanising
Assessment”
Mesyuarat JKP
meluluskan
cadangan PBS
dalam
transformasi
pentaksiran
Mesyuarat JPP
meluluskan
pelaksanaan
SPPK dengan
melaksanakan
projek rintis ke
atas 500 sekolah
terlebih dahulu.
Mesyuarat
Susulan Jemaah
Menteri Bil.
3/2009 telah
bersetuju SPPK
dilaksanakan
Pengumuman YAB
Menteri Pelajaran
KPM
mencadangkan
kemungkinan
pemansuhan UPSR
dan PMR
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras
strategik PIPP (2006 – 2010) ;
• Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan)
• Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan
Institusi Pendidikan)
4
COMPANY LOGO
24 Sept 2010
18 Ogos 2010
27 Julai 2010
19 Julai 2010
20 Jun 2010
COMPANY LOGO
KELULUSAN
17 Dis 2010
Mengapa perlu berubah?
3
Penekanan kepada JERI - aspirasi Falsafah Pendidikan Negara tidak
tercapai
Pendidikan berorientasikan peperiksaan - penglibatan dalam kokurikulum sangat
kurang
3
Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata-mata - tekanan
kepada guru, murid & ibu bapa
4
Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran - pengabaian pembentukan
modal insan yang seimbang
3
Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran - Assessment
for learning diabaikan - kurang membantu dalam proses pembelajaran
sebenarnya
4
Meningkatkan martabat profesyen keguruan – guru lebih dihormati,
peningkatan integriti dan keberkesanan guru
3
Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah – tiada peperiksaan
awam di sekolah rendah dan menengah rendah
7
COMPANY LOGO
PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)
•
Dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dari aspek
perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran,
pemeriksaan / penskoran, perekodan dan pelaporannya
•
Dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran formatif
untuk memperbaiki
pembelajaran murid dan dalam bentuk pentaksiran sumatif untuk
mendapatkan maklumat perkembangan murid
•
Berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan
pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang
telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P.
•
Berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning)
dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).
• .
Holistik
Mampu memberikan maklumat keseluruhan tentang
pengetahuan dan kemahiran yang dicapai oleh murid
Merujuk
standard prestasi
CIRI
PENTAKSIRAN
SEKOLAH
Dibina berdasarkan standard
kurikulum
Fleksibel
Kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut
kesesuaian dan kesediaan murid
Berterusan
Aktiviti pentaksiran
berjalan seiring
dengan P&P
PBS
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
PS
Pentaksiran Sekolah
PP
Pentaksiran Pusat
PAJSK
PPsi
Pentaksiran Aktiviti Jasmani,
Sukan dan Kokurikulum
Pentaksiran Psikometrik
COMPANY LOGO
COMPANY LOGO
Mengukur kebolehan semula
jadi (innate ability) dan
kebolehan yang diperoleh
(acquired ability)
PENTAKSIRAN
PSIKOMETRIK
• Tidak
berjadual,
UJIAN APTITUD
• Dicadangkan • Aptitud Umum
• Aptitud Khusus
kepada
semua murid
Mengenal pasti
kecenderungan,
kekuatan/kelemahan, minat,
bakat dan kesediaan bagi
menyediakan situasi
pengajaran dan
pembelajaran yang terbaik
dan mewujudkan suasana
pembelajaran yang aktif
dan berkesan
Tidak berasaskan
kurikulum dan pengajaran
pembelajaran
INVENTORI
PERSONALITI
 LP sediakan item /
instrumen dan
manual yang
komprehensif
 Penskoran secara
dikotomus,
polikotomus,
kadaran pilihan
 Pelaporan secara
deskriptif dan
individu
• Tidak berjadual
• Tidak diwajibkan
untuk semua
murid
Mendapatkan maklumat
tentang ciri-ciri perilaku
unik dan stabil yang ada
pada setiap individu untuk
membimbing murid
membentuk personaliti
yang seimbang dan
membantu guru
menggunakan strategi
pengajaran dan
pembelajaran yang sesuai
15
COMPANY LOGO
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum
(PAJSK)
Sukan
Penyertaan,
penglibatan dan
pencapaian
Sukan dan
Permainan
di peringkat
sekolah, daerah,
negeri, negara
dan
antarabangsa
Aktiviti
Jasmani
Standard
Kecergasan
Fizikal
Kebangsaan
(SEGAK)
Aktiviti
Kokurikulum
Penyertaan,
penglibatan dan
pencapaian
Kelab, Persatuan,
Pakaian Beruniform di
peringkat sekolah,
daerah, negeri, negara
dan antarabangsa
Kesihatan
•Penjagaan
Kesihatan
•Diet
•Kebersihan
•Amalan
BMI
Aktiviti
Ekstra Kurikulum
Penyertaan dan
penglibatan secara
sukarela di sekolah
atau di luar sekolah
PRINSIP PP
Penjaminan
kualiti
Pelaporan
ditentukan
oleh LP
Penskoran
berdasarkan
tugasan yang
diberi
PBS
Tahu Prestasi Saya
Format dan
tugasan
disediakan
oleh LP
8
PRINSIP
PP
Ditaksir
oleh guru
mata
pelajaran
Tugasan
berbeza
setiap
tahun
Tempoh
pelaksanaan
ditentukan
oleh LP
Dilaksanakan
di sekolah
Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir,
diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru
sekolah yang berkenaan
Dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran
formatif seiring dengan proses pengajaran
dan pembelajaran
Dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran
sumatif pada akhir setiap unit pembelajaran,
penggal dan tahun
Berfungsi sebagai pentaksiran untuk
pembelajaran (assessment for learning) dan
pentaksiran tentang pembelajaran
(assessment of learning).
Proses
Pembentukan
Proses Merumuskan
Assessment for learning
Assessment of learning
What
What
Sepanjang P & P
Untuk memperbaiki
pembelajaran murid
Pelbagai
kaedah pentaksiran
Di hujung sesuatu
unit pembelajaran
Why
Why
Pentaksiran
FORMATIF
Pentaksiran
SUMATIF
How
Merujuk standard prestasi
How
QA
QA
Report
Pelaporan verbal / bertulis
boleh diberi bila –bila masa
Untuk mendapatkan
maklumat
perkembangan murid
Pelbagai
kaedah pentaksiran
Merujuk standard prestasi
Report
Pelaporan kuantitatif / kumulatif
boleh diberi di hujung setiap
semester / tahunan
Formatif
Sumatif
CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS
A
B
C
Kesediaan dan
kemahiran guru
melaksanakan
PBS
Guru rasa
terbeban
dengan tugas
‘tambahan’
Integriti
guru diragui
Penyelesaian
Penyelesaian
Program
latihan dan
penataran
yang
menyeluruh
• Penerangan
• Automasikan
pelaporan
Penyelesaian
• Pemantauan
• Pementoran
• Pengesanan
• Penyelarasan
COMPANY LOGO
Proses memastikan
pelaksanaan PBS
mengikut prosedur dan
garis panduan yang
ditetapkan oleh LP
Proses untuk memastikan
keseragaman pelaksanaan
tugasan dan penskoran
Proses bagi
mengenalpasti
kekuatan, kelemahan
dan kebolehlaksanaan
instrumen pentaksiran
Proses membantu,
memudah cara dan
membimbing guru
untuk meningkatkan
pengetahuan dan kefahaman
untuk melaksanakan PBS
22
COMPANY LOGO
PBS BERJAYA DILAKSANAKAN
PENYELARASAN
PEMANTAUAN
PENGESANAN
PEMENTORAN
LATIHAN UNTUK GURU DILAKSANAKAN
LP
BPG
dan
BPI
BPK
JNJK
COMPANY LOGO
SPPBS
REKOD SPPBS
SPPBS
Sistem Aplikasi Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Tujuan :
Membantu guru menguruskan data PBS
seperti pengumpulan markah pencapaian,
pemprosesan data dan pelaporan
berkaitan PBS agar dilaksanakan dengan
cekap dan berkesan di semua peringkat
sekolah, JPN dan Lembaga Peperiksaan.
Lembaga Peperiksaan
SPPBS
Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
KEMASUKAN PRESTASI MURID
Sambungan
Cetakan Laporan Formatif (Evidens)
Guru Mata Pelajaran
Laporan Sumatif (Deskriptor)
Guru Mata Pelajaran
Pelaporan Prestasi
MAKLUMAN PENTING
Tarikh akhir memasukkan prestasi Akademik
dan Bukan Akademik melalui sistem SPPBS :
20 NOVEMBER 2012
Taklimat Penataran PBS Tingkatan 2 2012
Peserta : 1 Guru bagi 1 Mata Pelajaran
Tarikh : 31 Okt. hingga 10 Nov. 2012
(Setiap sesi selama 3 hari
8.30 pagi – 5.00 petang)
SPPBS
Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Akademik : Web-based
Lembaga Peperiksaan
SPPBS
Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
PAJSK - Standalone
Lembaga Peperiksaan
PANDUAN DAN PERATURAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH
Tujuan diadakan Buku Panduan
Guru berkeyakinan
4. Guru terpandu
PPD dan JPN tahu fungsi
3. JPN dan PPD terpandu
Semua petugas maklum
2. Prosedur terselaras
Maklumat tersebar
1. Sumber Maklumat
COMPANY LOGO
Surat Siaran LP

PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENTAKSIRAN KEBANGSAAN
BAGI PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) MULAI TAHUN
2012 KP.LP.003.07.14 (2) BERTARIKH 14 FEBRUARI 2011

PEMAKLUMAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
KP.LP.003.07.14.05 (1) BERTARIKH 29 JULAI 2011

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGURUSAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS)
TINGKATAN 1
COMPANY LOGO
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA