Sukimin SK Putra Perdana

Download Report

Transcript Sukimin SK Putra Perdana

KOLOKIUM
PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2012
INSTITUT AMINUDDIN BAKI
Dari Teori Ke Amalan:
Pelaksanaan PBS di SK Taman Putra Perdana
Sukimin bin Juki
Guru Besar
SK Taman Putra Perdana, Sepang
19 September 2012
Ramai orang
tidak berubah
bukan kerana
mereka tidak
mahu
berubah,
TETAPI
mereka tidak
tahu atau tidak
nampak
keperluan
untuk berubah
Mengapa perlu berubah?
3
Penekanan kepada JERI - aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak
tercapai
Pendidikan berorientasikan peperiksaan - penglibatan dalam kokurikulum
sangat kurang
3
Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata-mata tekanan kepada guru, murid & ibu bapa
4
Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran - pengabaian
pembentukan modal insan yang seimbang
3
Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran Assessment for learning diabaikan - kurang membantu dalam proses
pembelajaran sebenarnya
4
Meningkatkan martabat profesion keguruan – guru lebih dihormati,
peningkatan integriti dan keberkesanan guru
3
Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah – tiada
peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah rendah
3
Ciri PBS
•
•
•
•
•
Holistik
Sepadu
Seimbang
Luwes (fleksibel)
Sebahagian daripada proses PDP
Sistem Pentaksiran
Pendidikan Kebangsaan
PEPERIKSAAN
PUSAT
PENTAKSIRAN
BERASASKAN
SEKOLAH
(PBS)
Komponen PBS
• Terdiri daripada 4 komponen:
1. Pentaksiran Sekolah (Akademik)
2. Pentaksiran Pusat (Akademik)
3. PAJSK (Bukan Akademik)
- mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani,
sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat
dipantau dan diperbaiki
4. Pentaksiran Psikometrik (Bukan Akademik)
- mengukur
kebolehan semula jadi, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid
Jadual Pelaksanaan Komponen
Komponen
Melibatkan
Catatan
Pentaksiran
Sekolah
Tahun 1-6,
Tingkatan 1-3
Senarai mata pelajaran – rujuk BPPPBS
PAJSK
Tahun 4-6,
Tingkatan 1-3
Aktiviti Jasmani, Sukan, Kokurikulum dan
Ekstra Kurikulum
Pentaksiran
Psikometrik
Tahun 4-5,
Tingkatan 1-3
Ujian Aptitud Am dan Ujian Personaliti
Ujian Aptitud Khusus dan Ujian
Personaliti
Pentaksiran
Pusat
•Tahun 4-5
•Mata pelajaran akan ditentukan LP
•Tingkatan 1-3 •Senarai mata pelajaran – rujuk BPPPBS
Hal. 6-8, Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Komponen 1: Pentaksiran Sekolah
• Menggunakan Pentaksiran Rujukan Standard
• Ia tidak membandingkan pencapaian murid
dengan murid
• Ia melaporkan prestasi atau tahap penguasaan
murid dalam pembelajaran
Pentaksiran Sekolah
• Berperanan
1.
2.
3.
mengukuhkan pembelajaran murid
meningkatkan keberkesanan pengajaran
Memberi maklumat yang sah terhadap apa yang telah
dilaksana dan dicapai dalam PDP
• Dilaksanakan sepenuhnya oleh guru dan pihak sekolah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Perancangan
Pembinaan item dan instrumen
Pentadbiran
Pemeriksaan/penskoran
Perekodan
Pelaporan
Hal. 49, Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
2 Jenis Pentaksiran Sekolah
• Pentaksiran Formatif
• Pentaksiran Sumatif
Pentaksiran Formatif
• Dijalankan seiring dengan proses PDP
• Bertujuan sebagai pentaksiran untuk
pembelajaran (assessment for learning)
Pentaksiran Sumatif
• Dijalankan pada akhir setiap pembelajaran,
bulan, penggal dan tahun
• Bertujuan sebagai pentaksiran tentang
pembelajaran (assessment of learning)
Proses Pembentukan
Assessment for learning
What
Proses Merumuskan
What
Assessment of learning
Di hujung sesuatu
unit pembelajaran
Sepanjang P & P
Untuk memperbaiki
pembelajaran murid
Why
Pelbagai
kaedah pentaksiran
How
Pentaksiran
FORMATIF
Merujuk standard
prestasi
Pentaksiran
SUMATIF
Untuk mendapatkan
Why maklumat
perkembangan murid
How
QA
QA
Report
Pelaporan verbal / bertulis
boleh diberi bila –bila masa
Pelbagai
kaedah pentaksiran
Merujuk standard
prestasi
Report
Pelaporan kuantitatif / kumulatif
boleh diberi di hujung setiap
semester / tahunan
Komponen 2: Pentaksiran Pusat
Pentaksiran yang dirancang, dibina oleh LP
(instrumen dan garis panduan dari LP)
dan
dilaksanakan oleh sekolah
(ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh
guru di sekolah)
COMPANY LOGO
KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK
Komponen 3: Pentaksiran Aktiviti Jasmani,
Sukan & Kokurikulum (PAJSK)
SEGAK
SUKAN
KOKURIKULUM
Ekstra Kurikulum
BMI
• Body Mass
Index (BMI)
• Merekodkan
tentang
ketinggian dan
berat badan
bagi
menentukan
tahap jisim
badan.
•Standard
Kecergasan
Fizikal
Kebangsaan
(SEGAK)
Mengukur
tahap
kecergasan
Penyertaan,
penglibatan
dan pencapaian
Sukan dan
Permainan
di peringkat
sekolah,
daerah, negeri,
negara dan
antarabangsa
Penyertaan,
penglibatan
dan pencapaian
Kelab,
Persatuan, Unit
Beruniform di
peringkat
sekolah,
daerah, negeri,
negara dan
antarabangsa
Penyertaan
dan
penglibatan
secara sukarela
di sekolah /di
luar sekolah/
Luar Negara/
Dalam Negara
Mengukur kebolehan semula jadi
(innate ability) dan kebolehan yang
diperoleh (acquired ability)
PENTAKSIRAN
PSIKOMETRIK
• Tidak berjadual,
• Dicadangkan
UJIAN APTITUD
• Aptitud Umum
kepada semua
• Aptitud Khusus
murid
Mengenal pasti
kecenderungan,
kekuatan/kelemahan,
minat, bakat dan
kesediaan bagi
menyediakan situasi
pengajaran dan
pembelajaran yang
terbaik dan mewujudkan
suasana pembelajaran
yang aktif dan berkesan
Tidak berasaskan kurikulum
dan pengajaran pembelajaran
• Tidak berjadual
INVENTORI • Tidak diwajibkan
PERSONALITI untuk semua murid
 LP sediakan item /
instrumen dan
manual yang
komprehensif
 Penskoran secara
dikotomus,
polikotomus,
kadaran pilihan
 Pelaporan secara
deskriptif dan
individu
Mendapatkan maklumat
tentang ciri-ciri perilaku
unik dan stabil yang ada
pada setiap individu
untuk membimbing
murid membentuk
personaliti yang
seimbang dan membantu
guru menggunakan
strategi pengajaran dan
pembelajaran yang
sesuai
16
COMPANY LOGO
Konstruk dan Pelaporan
Pelaporan dijana oleh SPPBS
• Konstruk (PADI)
▫
▫
▫
▫
Profil
Achievement
Development
Involvement
▫
▫
▫
▫
▫
Potensi
Akademik
Sosial
Sahsiah
Kebudayaan
• Pelaporan (PASSaK)
Pamplet Transformasi Pentaksiran
Dokumen Penting
• Surat Pekeliling
▫
▫
▫
▫
Pindaan Surat Pekeliling LP 1/2011 (UPSR)
Pekeliling LP 2/2011 (PMR)
Surat Siaran LP 3/2011 – Maklumkan PIBG
Surat Siaran LP 6/2011 – Fail Perkembangan Murid dan Fail Showcase
• Standard Kurikulum
• Standard Prestasi
Standard Prestasi
• Pernyataan yang menerangkan tentang
pencapaian atau penguasaan seseorang individu
dalam sesuatu bidang yang telah dilalui dalam
satu tempoh pembelajaran berdasarkan satu
penanda aras (benchmark) yang telah
dikenalpasti
• Memandu pentaksir bagaimana aktiviti
pentaksiran boleh dan dapat dilaksanakan
secara adil dan berfokus merujuk kepada
standard yang telah ditetapkan
Pamplet Transformasi Pentaksiran
Band: Kerangka Pernyataan Standard
Band Standard/Pernyataan Band dan Tafsiran
Kerangka
Standard Prestasi
6
5
4
3
2
1
Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi
baru secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi
Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru dengan mengikut prosedur atau secara
sistematik serta tekal dan bersikap positif
Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik
Tahu, faham dan boleh buat
Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi
Tahu dan faham
Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta
menjelaskan apa yang telah dipelajari
Tahu
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara
asas
Hal. 54, Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Istilah Penting
• Band
• Standard
• Standard Prestasi
• Deskriptor
• Evidens – Eviden Murid dan Eviden
Instrumen
• Instrumen
Standard Kurikulum
• Standard Kurikulum merupakan pernyataan yang
merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai
murni yang mesti dipelajari dan dikuasai murid
sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan
sepanjang di sekolah rendah
Standard Kandungan
Pernyataan spesifik mengenai perkara yang murid
patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu
tempoh persekolahan merangkumi aspek
pengetahuan, kemahiran dan nilai
Contoh:
Asas mendengar dan memberi respons dengan
betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran
Standard Pembelajaran
Merujuk kepada satu penetapan kriteria atau
indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang
boleh diukur bagi setiap standard kandungan.
Contoh:
1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran
dengan teliti dan betul.
1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam
persekitaran yang didengar dengan betul.
1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam
persekitaran dengan betul.
Evidens
• Bahan bukti yang perlu diuruskan secara
sistematik
• Dua jenis iaitu evidens murid dan evidens bahan
• Ciri-ciri:
▫
▫
▫
▫
▫
Sah
Autentik
Kecukupan
Semasa
Tekal
Hal. 38, Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Aplikasi SPPBS
• Dibangunkan oleh KPM untuk komponen
akademik dan bukan akademik
• Untuk merekod dan menyimpan maklumat
penguasaan murid
• Menjana laporan
• Persekitaran teknologi web based
Pamplet Transformasi Pentaksiran
Pengalaman Melaksanakan PBS-PS
Peringatan
Apa yang diperkatakan di sini adalah dengan
keadaan/anggapan:
1. tidak mempersoalkan dasar
2. hanya komponen Pentaksiran Sekolah
3. sekolah tidak tahu semua perkara
4. tidak semestinya setiap amalan yang telah dan
sedang dijalankan di sini adalah
1. betul
2. terbaik
Dasar Baru
2011
•
•
•
•
KSSR
PBS
MBMMBI
1M 1S
• Pn Siti Habsah Ahmad (PK Akademik) – menggantikan
Guru Besar
• Pn. Jumilah Ahmad (Setiausaha PBS)
Tindakan
1. Memperoleh maklumat daripada
1. Minit curai
2. Bahan daripada penataran
2. Berbincang
1.
2.
3.
4.
5.
Menubuhkan JK ad hoc
Strategi menyebarkan kepada guru dan ibubapa
Menyediakan bahan taklimat
Fail
Ruang Simpanan
Isu 1: Fail & Ruang Penyimpanan
• Fail
▫ Fail Showcase – dikutip dari ibubapa
▫ Fail Perkembangan - PCG Mata Pelajaran
▫ Kad Profil
• Ruang Penyimpanan
▫ Sediakan bilik khas (2 sesi)
▫ Rak fail – SuWA (mohon kebenaran)
Isu 2: Sebarkan Ibubapa
• Kaedah sebaran
▫
▫
▫
▫
▫
Taklimat
Mesyuarat PIBG
Blog sekolah
Memo (Buku Komunikasi)
Pamplet
Hari Orientasi Tahun 1
Taklimat KSSR dan PBS
Dihadiri :
• En. Sukimin b Juki (Guru Besar)
• Pn. Siti Habsah bt Ahmad (PK Akademik))
• Pn. Siti Hanim b Sungit (PK Petang)
• Semua guru yang mengajar tahun 1
• Guru-guru yang terlibat
• YDP PIBG dan NYDP
Belajar daripada kesalahan membuat kita
dewasa, namun belajar daripada
pengalaman orang lain membuat kita
bijaksana
Ke Sekolah Kebangsaan Cyberjaya
(Sekolah Rintis SPPK 2010)
1. Guru Besar
2. PK Akademik & PK Petang
3. 9 Guru KSSR Tahun 1
Penataran PBS KSSR di Sekolah Seri
Puteri
SEMUA guru gabungan 3 Sekolah:
1. SK Taman Putra Perdana
2. SK Taman Putra Perdana 2
3. SK Pulau Meranti
1.
2.
3.
4.
Guru Besar (En Sukimin b Juki)
Penolong Kanan Pentadbiran (Pn Siti Habsah bt Ahmad)
Setiausaha PBS (Pn Jumilah bt Ahmad)
Guru-guru berbincang dalam kumpulan mengikut mata
pelajaran
•
Dokumen Standard Kurikulum, Rancangan Pelajaran
Tahunan, Buku Teks, Buku Aktiviti, Buku-buku Aktiviti yang
lain (DSP belum diterima pada ketika ini)
Kumpulan BM diketuai Pn
Berbincang dengan guru besar
Latihan Penggunaan Aplikasi SPPBS
di PPD Sepang
1. Pn. Jumilah bt Ahmad (SU PBS)
2. Pn. Salwana bt Elias (SU Peperiksaan)
Setiausaha mendaftar:
 Nama kelas
 Nama guru
 Murid
• Fasilitator: Setiausaha PBS
• Sasaran:
i. Guru Besar
ii.Penolong Kanan Pentadbiran
iii.Penolong Kanan Petang
ii. 24 guru yang mengajar tahun 1
• Guru-guru mendaftar nama murid mengikut
mata pelajaran
Fasilitator:
•
Pn Hajah Norzila (Ketua Sektor Akademik LP
•
Pegawai-pegawai subjek BM, DST, Mat, P.Kesihatan, DSV
& B.Arab
Sasaran:
•
GB/Penolong Kanan Pentadbiran/Setiausaha
PBS/Pegawai JPN Selangor/Pegawai PBS PPD Sepang
Turut diundang sama wakil-wakil:
•
SK Pulau Meranti , SK Taman Putra Perdana 2, SK
Cyberjaya, SK Dengkil , SK Kota Warisan
• Melabel evidens dan instrumen yang
telah dibuat
• Membuat pemetaan
• Mengisi data dalam Aplikasi SPPBS
• Membuat instrumen
Evidens dilabelkan mengikut SP bagi memudahkan rujukan masa depan
Laporan
•
•
•
•
Tiada lagi Kad Kemajuan
Laporan berbentuk deskriptif dijana oleh SPPBS
Setiap mata pelajaran
Masih boleh dipertingkatkan
▫ Disepadukan dalam satu laporan tunggal
▫ Boleh diakses oleh ibubapa
HJ SHAHARUDIN B AJAM (YDP PIBG)
Anak: Adiba Amnani bt Hj Shaharuddin
(1 Sigma)
“Laporan yang diterima amat menyeluruh
dalam semua mata pelajaran. Malah
saya juga dapat melihat sejauh mana
sesuatu kemahiran itu telah dikuasai oleh
anak saya. Anak saya juga lebih berani
bercakap dan cuba menonjolkan diri
apabila berinteraksi sesama rakan”
PUAN SHARIZA BT BISHAHRIN
Anak: Amirah Balqis bt Mohd Azmir
(1 Omega)
“Dengan tiadanya peperiksaan, anak
saya tidak mengalami tekanan
malah tumpuan dan keyakinan anak
saya dalam pelajaran semakin
meningkat. Anak saya juga lebih
bersemangat untuk belajar”
PROF.MADYA Dr. ZUNITA BT ZAKARIA
Anak: Hanif Zalman bin Hasnal (1 Lambda)
“Saya berpuas hati dengan pelaporan
yang diberikan. Saya juga bersetuju
dengan penilaian yang tidak
berorientasikan peperiksaan. Melalui
PBS KSSR, anak saya dinilai secara
holistik dari segi akademik, tingkah laku
dan interaksi sesama rakan dan guru.
Saya dapat lihat, banyak perubahan
positif berlaku kepada anak saya ”
PUAN NURSALVIA BT ABU ZAHRIN
Anak: Adam Mohammed Khan bin
Zubair Khan (1 Sigma)
“Sebagai ibu, saya amat berpuas
hati dengan pelaporan yang
diterima kerana ia sama seperti
di United Kingdom (UK) sewaktu
saya tinggal di sana dahulu”
Merancang
• Membuat Takwim Sekolah
▫ Ada/Tiada Peperiksaan & UB
• Membuat RPT
▫ Diselitkan Aktiviti Pentaksiran
• Jadual Mengemaskini SPPBS
• Hari Jalinan Mesra
▫ Fail Kemaskini
▫ Laporan
• Penjaminan Kualiti
▫ Pementoran, Penyelarasan, Pemantauan, Pengesanan
Fail Showcase
• Satu fail setiap kohort
• Himpunan evidens terbaik bagi semua
deskriptor setiap mata pelajaran
• Evidens dipilih daripada semua murid mengikut
kohort
• Boleh dijadikan aras pencapaian sekolah
Fail Perkembangan
• Satu fail bagi setiap murid
• Menyimpan evidens perkembangan
pembelajaran murid
▫ bagi semua mata pelajaran
▫ evidens terkini bagi setiap deskriptor
Pentaksiran Formatif
Ramai yang keliru
▫ Assessment for learning
 latihan dalam kelas/rumah namun bezanya kita
perlu labelkannya ikut Standard Prestasi
 Boleh berbentuk perbualan, pemerhatian, bertulis
dsb
 Boleh dibuat di lembaran kerja, buku tulis, BLA,
buku kerja dsb
Standard Prestasi
• Guru, ibubapa dan murid jelas matlamat yang
perlu dicapai dan dikuasi
• Perlu dimiliki oleh:
1. Sekolah
2. Guru
3. ibubapa
• Kayu ukur untuk menentukan tahap dan
standard pendidikan negara berbanding negara
lain
• Muat turun di Laman Web LP
Rumusan
Guru dan murid ceria ke sekolah
• Tiada tekanan ujian dan peperiksaan
• Bebas melakukan pelbagai aktiviti
• Luwes
▫ Pelbagai bentuk pentaksiran
▫ boleh dilakukan mengikut kesesuaian masa dan
kesediaan murid dan guru
• Tidak perlu menulis laporan pencapaian
Rumusan
Pelaksanaan PBS memberi kesan menyeluruh
dalam sistem pengurusan dan pentadbiran
sekolah. Sehubungan Pengetua/Guru Besar perlu
1. sentiasa mendapatkan maklumat terkini
2. membuat banyak keputusan baru
3. menjadi pembimbing, motivator dan sumber
rujukan
4. mempunyai hubungan dan kerjasama yang
baik bersama Penolong Kanan dan guru
Perjalanan seribu batu
bermula dari satu langkah
- Lao Tze