Taklimat PBS KSSM 2012 PPT

download report

Transcript Taklimat PBS KSSM 2012 PPT

TAKLIMAT PBS KSSM 2012
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
: Pengetua
: Semua Guru Penolong Kanan
: Setiausaha Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa
:
:
:
:
:
:
:
:
Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan)
Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan)
Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran)
Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan)
Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP)
Guru Cemerlang
Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi)
Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)
:
Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)
Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada
keperluan pihak lain
2
Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang
ditetapkan
Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun:
a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti
dan sebagainya
b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama
c. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua
d. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan
Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa
kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah
3
1. PENTAKSIRAN SEKOLAH
4
PENTAKSIRAN SEKOLAH
• Pentaksiran yang dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa, direkod dan
dilapor oleh guru di sekolah.
5
i. Pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan
proses pengajaran
dan pembelajaran (Contoh: lembaran kerja,
pemerhatian, kuiz,
senarai semak, laporan tugasan dan tugasan
rumah); dan
ii. Pentaksiran sumatif dijalankan di akhir suatu
unit pembelajaran
(Contoh: ujian bulanan, ujian semester).
Proses pentaksiran sekolah adalah seperti berikut:
i. Mengenal pasti konstruk atau perkara yang hendak ditaksir;
ii. Merancang, memilih serta membina dan mentadbir instrumen
pentaksiran yang memberi peluang kepada murid mempamerkan atau
mempersembahkan hasil kerja yang relevan;
iii. Menilai hasil kerja murid dengan merujuk kepada deskriptor dan
evidens dalam standard prestasi untuk menentukan tahap penguasaan
murid;
iv. Memberi maklum balas kepada murid tentang prestasi mereka
berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta merancang dan
melaksanakan langkah penambahbaikan; dan
v. Merekod prestasi dalam portfolio untuk rujukan guru, penyelaras,
murid dan ibu bapa.
BIL.
PERKARA
INFO/TEMPOH
TINDAKAN
1.
Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN
Disember
LP
2.
Disember
JPN
3.
Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat
Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan
Sekolah
Mesyuarat Jawatankuasa PBS
Januari, Mei, Sept
dan Disember
JPN/PPD/Sekolah
4.
Pendaftaran Murid dalam SPPBS
Januari – Februari
Sekolah
5.
Tempoh pelaksanaan PBS
Sepanjang sesi
persekolahan
Sepanjang tahun
Sekolah
6.
Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran,
Pemantauan, Penyelarasan dan
Pengesanan
7. Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS Sepanjang tahun
©2011 Lembaga Peperiksaan, Putrajaya
8. Pelaporan prestasi murid
Mengikut keperluan
Sekolah/PPD/JPN/
LP/Bahagian KPM
Sekolah
Sekolah
8
AKTIVITI
MESYUARAT
PBS
KURSUS PBS
FORMATIF
SUMATIF
PELAPORAN
PBS
JAN FEB
X
MA
ME
OGO
NO
APRIL
JUN JUL
SEPT OKT
C
I
S
V
X
DI
S
X
X
SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN
SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
MENGIKUT KEPERLUAN
PEMENTORAN
BILA-BILA MASA IKUT KEPERLUAN
PEMANTAUAN
SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENYELARASAN
DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
PENGESANAN
DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD
9
2. PENTAKSIRAN PUSAT
10
PENTAKSIRAN PUSAT
• Pentaksiran yang dirancang, dibina dan
dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi
ditadbir, diperiksa dan direkod oleh sekolah.
• Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat
sekolah oleh guru berdasarkan tugasan dan
rubrik pemarkahan yang dikeluarkan oleh
Lembaga Peperiksaan dalam tempoh
tertentu mengikut mata pelajaran tertentu.
11
PP ditaksir menggunakan pelbagai kaedah:
i. Kerja Kursus;
ii. Projek;
iii. Ujian Lisan (Mata Pelajaran Teras dan Elektif);
iv. Tugasan dan Folio;
v. Pemerhatian;
vi. Kemahiran Amali;
vii. Persembahan dan Pembentangan Lisan; dan
viii. Ujian Bertulis (Mata Pelajaran Teras)
BIL
.
PERKARA
INFO/TEMP
OH
TINDAKAN
Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke
JPN
Disember
Mengedarkan Surat Pekeliling dan
2. Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke
PPD dan Sekolah
Disember
JPN
3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS
Januari, Mei,
Sept dan Dis
JPN/PPD/Sekol
ah
1.
LP
4.
Pendaftaran Murid dalam Sistem
Aplikasi (SPPBS)
Januari –
Februari
Sekolah
5.
Tempoh pelaksanaan Pentaksiran
Pusat
Ditentukan oleh
LP
Sekolah
13
BIL
.
PERKARA
Aktiviti Penjaminan Kualiti:
•Pemantauan
•Penyelarasan
6.
•Pengesanan
INFO/TEMPOH
•Sebelum, semasa
dan
selepas tugasan
•Setelah tugasan
selesai
TINDAKAN
•Sekolah/PPD/J
PN/
LP/Bahagian
KPM
•LP sahaja
7. Pengumpulan penskoran
Setelah selesai
setiap tugasan
Sekolah/LP
8. Pelaporan prestasi murid
Setelah tugasan
Selesai
Sekolah/LP
14
AKTIVITI
MESYUARAT
PBS
JAN FEB
X
MA
C
APRI
OGO SEP
NO
MEI JUN JUL
OKT
L
S
T
V
X
X
KURSUS PBS
SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN
TUGASAN
DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
RUBRIK
PENSKORAN
DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
PELAPORAN
PP
SETELAH SELESAI PROSES PENJAMINAN KUALITI
PEMANTAUAN
SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS TUGASAN
PENYELARASA
N
SETELAH SELESAI TUGASAN
PENGESANAN
AKAN DITENTUKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
DI
S
X
15
RUMUSAN
BI
L
PERKARA
PENTAKSIRAN
SEKOLAH
PENTAKSIRAN
PUSAT
1
Tempoh Pelaksanaan Sepanjang sesi
persekolahan
Ditentukan oleh LP
2
Instrumen
Disediakan oleh sekolah
Disediakan oleh
LP
3
Penjaminan Kualiti
Pementoran
Pemantauan
Penyelarasan
Pengesanan
Pemantauan
Penyelarasan
Pengesanan (LP
sahaja)
4
Tempoh Penjaminan
Kualiti
Sepanjang tahun
Ditentukan oleh LP
16
RUMUSAN
BIL
PERKARA
PENTAKSIRAN
SEKOLAH
SPPBS
PENTAKSIRAN
PUSAT
5
Aplikasi
Sedang
dibangunkan
6
Pengumpulan prestasi Sepanjang tahun - SPPBS
/ rubrik murid
Ditentukan oleh LP
7
Pelaporan prestasi /
rubrik murid
Mengikut keperluan yang
ditentukan oleh JK PBS
sekolah (Auto generated
dalam SPPBS)
Ditentukan oleh LP
8
Penyimpanan
Evidence
Ditentukan oleh JK PBS
sekolah
Ditentukan oleh LP
17
3. PENTAKSIRAN AKTIVITI
JASMANI, SUKAN DAN
KOKURIKULUM
Guru merekod penyertaan, penglibatan dan
pencapaian murid dalam aktiviti jasmani,
kesihatan, sukan, kokurikulum dan ekstra
kurikulum menggunakan borang dan aplikasi
PAJSK
18
PAJSK merangkumi pentaksiran
berdasarkan aspek-aspek berikut:
i. Sukan;
ii. Kokurikulum;
iii. Ekstrakurikulum;
iv. Pendidikan Jasmani; dan
v. Kesihatan.
Panduan instrumen pentaksiran PAJSK
disediakan oleh Lembaga Peperiksaan
(KPM) dengan kerjasama badan-badan
atau agensi professional
Bertujuan untuk:
i. Mengukur kecergasan dan kesihatan murid dalam
pelbagai aktiviti jasmani;
ii. Mengukur penyertaan, penglibatan dan prestasi murid
dalam pelbagai aktiviti kokurikulum dan
ekstrakurikulum; dan
iii. Instrumen dan panduan pentaksiran sedia ada
dimantapkan olehLembaga Peperiksaan bersama
organisasi yang berkenaan berdasarkan bidang
kepakaran masing-masing.
• Aktiviti Jasmani diukur berdasarkan Standard
Prestasi Jasmani iaitu:
• i. Panduan Pentaksiran Aktiviti Pendidikan
Jasmani;
• ii. Format Pelaporan Body Mass Index (BMI);
• iii. Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan
(SEGAK); dan
• iv. Standard Kriteria Penjagaan Kesihatan.
• Aktiviti Kokurikulum diukur berdasarkan Standard
Prestasi Kokurikulum dan
• ditaksir menggunakan pelbagai jenis aktiviti dan
instrumen seperti:
• i. Kecergasan : sebagai contoh: naik turun bangku, BMI;
• ii. Kesihatan : pemerhatian, Buku Rekod Kesihatan;
• iii. Penyertaan : keahlian, kehadiran;
• iv. Penglibatan : jawatan, komitmen, peringkat; dan
• v. Prestasi : pencapaian, sumbangan.
4. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
Evidence adalah terhad dan disimpan oleh guru
di tempat yang selamat secara bersistematik
23
i.
Ujian Aptitud Am
Ukuran gabungan beberapa kebolehan
berkaitan :
a. visual - ruang - bukan verbal (pintar
ruang);
b. linguistik/verbal (pintar perkataan);
c. logik-matematik/numerikal (pintar
nombor/penaakulan); dan
d. minat dan kecenderungan.
• ii. Ujian Aptitud Khusus
• Ukuran kebolehan khusus yang berkaitan dengan
potensi diri murid dalam
• sesuatu bidang pekerjaan atau khusus:
• a. muzik (pintar muzik);
• b. kreativiti (pintar minda);
• c. interpersonal (pintar orang - pengalaman sosial);
• d. intrapersonal (pintar diri - refleksi kendiri);
• e. kinestatik - jasmani (pintar jasmani); dan
• f. naturalis (pintar naturalisme).
• iii. Inventori Personaliti
• Ukuran ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada
setiap individu yang
• membezakannya dengan orang lain untuk:
• a. membantu guru mengenal pasti aspek-aspek sikap dan
personaliti individu murid supaya strategi pengajaran
yang sesuai dapat digunakan;
• b. membantu murid memahami personaliti diri sendiri dan
orang lain untuk tujuan berinteraksi; dan
• c. mengenalpasti stail pembelajaran.