Tor Slettebø - Fylkesmannen.no

Download Report

Transcript Tor Slettebø - Fylkesmannen.no

FORSKNINGSSIRKLER

EN ARENA FOR KOMPETANSEUTVIKLING OG INNOVASJON I BARNEVERN OG UTDANNING Barnevernkonferansen 2013 Union Hotell Geiranger 18. oktober Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tor Slettebø Diakonhjemmet Høgskole

DISPOSISJON

• Egen interesse for feltet • Behovet for kompetanseutvikling • Hva er en forskningssirkel ?

• Rammer og forutsetninger • Erfaringer fra forskningssirkel om barn og unges medvirkning i Oslo og Akershus

BEHOVET FOR KOMPETANSEUTVIKLING

• Barneverntjenesten står kontinuerlig overfor nye utfordringer • Krav om et kunnskapsbasert barnevern • Krav om kvalitetsforbedring, jfr Retningslinjer for internkontroll • Profesjonsutøvere leser lite faglitteratur, men har størst utbytte av kollegaveiledning

SAMSPILL OG ØKT KVALITET I UTDANNING OG FORSKNING

• Bedre og mer samhandling • Utvikling av innholdet i utdanning og undervisning • Utvikling av nye og relevante forskningstemaer

HVA ER EN FORSKNINGSSIRKEL?

En studiesirkel hvor praktikere og forskere deltar med mål om å utvikle gjensidig innsikt og kunnskap i et tema av felles interesse.

Problemstillingen skal utvikles på bakgrunn av praktikernes behov for kunnskap

Ved hjelp av samtaler og refleksjon, samt drøfting og kopling av teori og praksis, legges forholdene til rette for utvikling av ny innsikt og kunnskap.

Hensikten er å gi praktikeren flere perspektiver på egen praksis, men også forskeren innsikt i den erfaringsbaserte kunnskapen.

KORT OM BAKGRUNN

• Utgangspunkt i fagutviklingsarbeid i fagbevegelsen i Sverige • Senere utviklet ved høgskoler og universiteter • Rettet inn mot ulike velferdstjenester og pedagogisk utviklingsarbeid

RAMMER OG SUKSESSFAKTORER

• Antall deltakere: 8-12 • Tidsrom: Månedlige møter over tid; 1,5 år • To deltakere fra samme arbeidsplass • Praktiske øvelser mellom hver gang • Avgrenset problemstilling • Støtte fra arbeidsgiver og lokal forvaltning • Variasjon i tidsbruk, kombinasjon av forelesning, veiledning, erfaringsutveksling og diskusjon

STRUKTUR PÅ MØTENE

• Refleksjon rundt temaer fra forrige gang • Forankring av prosjektet lokalt • Presentasjon av nytt tema med påfølgende diskusjon, utveksling av erfaringer • Behov for ytterligere kunnskap • Praktisk øvelse til neste gang

BARN OG UNGES MEDVIRKNING I BARNEVERNTJENESTEN

• Initiativ: FMOA/DH/HIOA • Deltakere:11 bydeler/kommuner, to sirkler • Tema: Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten • Problemstilling: Hva er forutsetningene for medvirkning blant barn og unge i barnevernet?

• Fase I: Kartlegging • Fase II: Lokalt utviklingsarbeid • Tidsrom: Halvannet år

SIRKELLEDERENS OPPGAVER

• Møteledelse og referater • Fremskaffe aktuell forskning og litteratur • Bidra med forskning og teoretisk kunnskap i diskusjonene • Prosessveileder • Veilede i lokalt utviklingsarbeid

LOKALE UTVIKLINGSPROSJEKTER

• Arbeid med holdningsendring hos kolleger • Barn og unges medvirkning i evaluering av tiltakssakssaker • Kartlegge rutiner for medvirkning i alle faser av en barnevernsak • Har barnesamtalen ført til reell medvirkning?

• Hvordan kan det fysiske miljøet legges bedre til rette for medvirkning?

DELTAKERNES ERFARINGER

• Endringer av holdninger: økt bevissthet og læring om betydning av barn og unges medvirkning og dilemmaer enklere å ta opp med foreldrene at en skal snakke med barna

Deltakernes erfaringer, forts.

• Økte teoretiske kunnskaper Hva en forstår med ‘medvirkning’, nivåer og grader av medvirkning osv.

• Erfaringsutveksling mellom deltakerne Gode og dårlige erfaringer Drøfting av dilemmaer

Deltakernes erfaringer, forts.

• Bidratt til lokale endringer: Alltid to samtaler alene med barna i undersøkelsessaker Endringer av hjemmesiden slik at de henvender seg bedre til barn og unge Fysiske forhold: Fokus på hvor en snakker med barn Innredet samtale rom tilpasset barn/unge Nye rutiner for å snakke med barn og dokumentere disse i saksdokumenter Generelt økt oppmerksomhet om tema

FORSKERNES ERFARINGER

God arbeidsform for kunnskapsutvikling i samarbeid mellom praksis, forskning og undervisning – Endringer i undervisningsopplegg – Erfaringer tas med i utvikling av nye prosjekter Muligheter til samarbeid om artikler og formidling av kunnskapsproduksjon Forskere og undervisere får god kontakt med praksisfeltet og utfordringer

BØR BRUK AV FORSKNINGSSIRKLER FORTSETTE?

• Spennende arbeidsform. Mye å lære av hverandres erfaringer. • Kunnskap om forutsetninger for barn og unges deltakelse: fysiske og materielle forhold, informasjon, holdninger, metoder.

• Kunnskapsutvikling: Om dilemmaer og utfordringer med barn og unges deltakelse.

• Anbefaler andre å være med.

• Bør gi studiepoeng.

LITTERATUR:

• • • • • Barne- og likestillingsdepartementet (2006) Forskrift av 14. desember 2005 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barnevernstjenester Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Strategi for FoU-arbeidet 2009 2012) ‘Et kunnskapsbasert barnevern’ Meld. St. 13 (2011-2013) Utdanning for velferd Samspill i praksis Slettebø, T. (2013) ‘Forskningssirkler som fagutvikling’ I Døhlie og Støkken (red.) Fagutvikling i velferdstjenester. Oslo, Universitetsforlaget Tøge, A. G. (2013) ‘Rom for fagutvikling – en kartlegging’ I Døhlie og Støkken (red.) Fagutvikling i velferdstjenester. Oslo, Universitetsforlaget